18
Esekaya Baa Juta Wambunya Kiŋi
Ingyuo Kareya
Ee kana kisima Esekaya yulu piyamo dokopa kiŋi Osea ee kana yanda ipingi nyepo Isaraele yuu dokona kiŋi ingyuo kareya. Dokopa Asiria akali mupwa kingi Salemanesa lenge dokome yuu Isaraele dokona sukusa epo pyao nembo dee Samaria nyuo karapusi palyuo piya. 10 Karapusi sukusa paleyaminyi pao ee kana rema dokona Samaria doko isa peya. Kiŋi akali Esekayame ee kana pakinyamange dokona kiŋi yulu pyuo kareyamopa Oseame baa ee kana mange mendaki karo kiŋi yulu pyuo kareyamopa Samaria isa peya. 11 Dokopa yuu Asiria akali mupwa dokome Isaraele wambu dupwa karapusi pyao minyuo yuu Asiria dokona papala wambu lapo yuu taone Ala lenge dokona karena lao dee lapo yuu Gosane dokona ipwa kingi Apo lenge epenge repeta dokona palena lao yaki nyuo dee wambu lapo yuu Mitia taone dupwana palena lao yaki nyiyami.
12 Doko nakamana Kamongo Anatu warombo see nayami dokona Samaria wambu dupwa nakama isa peyami. Dopa pyuo Kamongome nakama pipya kana minyuo lalu lao leyamo pii doko minyuo pii nayami dee Kamongona kendemande akali Mosese keta lowa pii maiyamo dupwa warombo soo minyuo kara nayami. Nakama dupwana soo nyuope warombo soo minyuo pyuope pirami ingya naya.
Asiria Akali Dupwame Yuu Jerusaleme Pyapala Nyelana Lao Suu Piyami
13 Ee kana akalisa ipisu kisima dokona kiŋi Esekaya baa iso kareyamo dokopa yuu Asiria akali mupwa Senakeripi lenge dokome Juta taone kana kame andake awali lao pingi dupwa pyao wini pyuo isa palyiya. 14 Dokopa Esekayame akali Senakeripi yuu Lakisi dokona kareyamo doko keta pii wai nembo lao, Nambame kopetame pyuo koo piyuŋu dokona embame akali bange mende jii lao pyuo jeroŋo yuu pyao kokwa soo nyilini doko kaeyape, leya. Leyamo dokopa akali mupwa dokome pii isingi lao, Akali Esekaya dokome kana kulingi kilokerame taosande akalisa (10,000) joo dee kana golo kilokerame taosande mendaki (1,000) ingyuo joo pinya leya. 15 Dokopa Esekayame tembole anda dokona kana kulingi siyamo dupwape dee kiŋinya opisi kana retenge panda dokona siyamo dupwa peparaepe nyuo maiya. 16 Maipala dee kamame kana golo tembole anda kambu dowa dokona pisingi dupwa rekya lao nyuo dee kambu dowa palyalena isa kareyami dokona baa rangeme rambu lao pisiyamo dupwa nyuo pipala Senakeripi maiya. 17 Dokopa yuu Asiria akali mupwa dokome yuu Lakisi yanda singi ami ama malu dupwame Esekaya baa yuu Jerusaleme kareyamo dokona pyala pena leya. Peyaminyi dokopa banya akali mupwa rema dusipame dopa pinya dapa pinya lao wambo laminyiyami. Nakama Jerusaleme epo pyaka sepala dokopa panda komau wasingi dokona kata repeta singi dokona kareyami. Kata doko ipwa pete ketae singi doko minyuo epenge suu dokona repeta siya. 18 Dokopa nakama kiŋi Esekaya epena leyamo dokopa banya akali mupwa rema dusipa nakama kando nyela peyami. Ilikayana ikinyingi kingi Eleakimi lenge akali doko baa kiŋinya anda mupwa ingyuo karenge dokope dee akali Sepena lenge kote singi dupwana pii dupwa pepana pyao pisakamingi dokope dee akali Asapena ikinyingi kingi Joa lenge baa pepa pingi dupwana mupwa ingyuo iso karenge dokope kando nyela peyami. 19 Dokopa yuu Asiria akali mupwa dusipana mendeme nakama lamaiyuo, Apa pipyamosa kiŋi Esekaya baa range wini pira lao akali mupwa dokome selana letamo, leya. 20 Baa piso sokondali pyuo lao, Embame pii dupwa yanda pyuo mora petengepe poraingipi dupwa kapa isa palyarami lao suu pilisi? Asiria akali dupwa mata mairu lao apimi emba nyisara lao suu pilisi? 21 Isipi range dupwame emba nyisarami lao suu pyale pyale karene. Dopa lao suu pyarenepape wambu dupwame yangi lapo pangali ingyuo minyuo paraminyipa yangi punjapala kingi nara. Doko suu pyao wambu mendali Isipi wambunya kiŋi dokome nyisapyali lao baa rungi rungi pingi dokopa dopako pira, leya.
22 Lapala baa konda pyuo lao, Nakama nakamana Kamongo Anatu keta pyamalyuo karamanoŋo doko namba langiramisi? Esekayame Kamongona lakandenge panda poo pyasipi dee kana pyare lasipi dupwa kokwa sinyi nembeya. Nembapala Juta wambupi dee Jerusaleme wambupi dupwa lamaiyuo, Yuu Jerusaleme kana pyare lasi dokona iki lakando karena, leya. 23 Lapala lao, Asiria akali mupwa dokona kingi lao nambame nakama nyuo pyasaro dee nakamame kapa akali malu lapo mena ose matana petena lao koto nyerami ramo doko nambame nakama mena ose taosande lama (2,000) jero, leya. 24 Yuu Asiria range yanda singi isingi akali kuki dokome nakama isa palyilyamo. Dopa pyuo karapyamopape Isipi wambu dupwame nakama nyiso mena ose matana petenge akali dupwape oseme ipyuo papingi uliulipi jerami lao isaro karaminyi. 25 Kamongome namba nyisa nayamopa nakamana yuu doko pyao kokwa soo nembo nyii naeŋe lao suu pilyamisi? Kamongo baa rangeme embena yuu doko pyao kokwa soo nyuo pipi lao namba langipya.
26 Dokopa Eleakimimoo Sepenamoo dee Joamoo akali mupwa doko lamaiyuo lao, Arame wambunya pii lao namwa langipi. Pii doko namwa singi. Wambu apya dokona karaminyi dupwa silyaminyi dokome Ipuru pii lao langi kae, leyami.
27 Dokopa baame isingi lao, Nakamape kiŋi dokope iki mupwaŋa lapala Asiria kiŋi dokome nakama iki pii dupwa peparae lareŋe lao puu leya suu pilyamisi? Daa lyakande. Wambu dae kamena petaminyi dapwa opetae nambame pii lamailyuŋu. Nakama rangena ii dupwa nao dee puu nakama rangena dupwa nao piraminyili pyuo nakama naramiko, leya.
28 Lapala akali mupwa baa roya karapala Ipuru pii lao poraiyuo kaeyo lao, Asiria kiŋi dokome nakama pii langilyamo doko selapape, leya. 29 Akali Esekayame nakama koo keta palyuo minyako pii nana lao Asiria kiŋi dokome nakama repe repe pii langilyamo. Esekaya baame nakama kyawa lete nyuo nyisa nara ingilyamo leya. 30 Nakama Kamongo doko keta poraiyuo pyamalyaramaŋa lao baame nakama anjiki pyuo langi nana. Kamongo dokome nakama kyawa lete nyepala dee namwana yuu Asiria yanda singi dupwame nakamana yuu taone doko baame pyao nyela pena laa nara lao suu pyaa nalapape. 31 Akali Esekayana pii see nalapape. Yuu Asiria kiŋi dokome nakama yuu taone doko yaki nyepala nakama baa maiyuo oto ipupwa lao letamo. Nakama peparae rangena isa girapo jingi lyuo narami. Dee isa piki jingi nakama rangena isa dokona lyuo narami. Dee ipwa pete yuwale nakama rangena singi dokona kamuo nyuo nao pirami, leya. 32 Naraminyipa pao kiŋi akali dokome yuu nakamana yale dopale mendenako wangu lakao pisaramopa pisirami. Doko isa girapo eena ipwa waene kapa waso narami dee witi dupwame nenge borete waso narami. Yuu dokona isa olipi andenge dee olipi ipwangepe amburali ipwangepe singi. Nakama baame mawa pii langiramo doko moko minyuo pirami ramo doko nakama kuma nao lete palyuo kararami. Kamongo dokome nakama kyawa lete nyeraŋa lao Esekayame minyako pyuo laa nana. 33 Yuu Asiria kiŋi doko keta wambu rara wakale lapona mee bange kingimi wasisi anatuŋu lao lakandenge dupwame nakamana yuu dupwa kyawa lete nyuo nyisingisi? 34 Yuu Amati rangepe Arepate rangepe yuu Sepatipai Sepamame rangepe yuu Ena rangepe Ipa rangepe dupwa peparaena mee bange anja kingimi wasisi anatuŋu lao lakandenge karamisi? Dokona mendeme Samaria wambu dupwa kyawa lete nyiyamisi? 35 Yuu gii anjokorape yuu muu peparae dusipana mee bange anatu dupwame namwana kiŋi akali doko isa palyuo banya kingi rekya lao nakamana yuu doko nyiso kyawa lete nyiyamisi? Dokona lao Kamongo dokome Jerusaleme nyisaraŋa lao emba aki mendeme suu pyao letese?
36 Kiŋi Esekayame wambu dupwa elya kalo petena lao lamaiyamuli pyuo nakamame pii kuki mende yano pyaa nao elya kalo peteyami. 37 Dokopa Eleakimimoo Sepenamoo Joamoo mona randame kumapala nakamana komau dupwa minyuo pilyiyami. Pilyapala Asiria akali mupwa dokome leyamo pii dupwa Isaraele kiŋi doko lamaiyala peyami.