2 KIŊI
Buku 2 Kiŋi lenge dakena Jutapa Isaraelepana isingi yulu dokona arome pii buku 1 Kiŋi dokome lao malapya dokona piso letamo. Buku doko baa mendaki dokona pii lama liti pyuo palamo.
1. Rombo 1-17 Yuu gii dokopa isingi yuu Isaraelepa Jutapa dolapona arome pii lao pyao reteyami. Ee kana 850 W.K. piso pao 721 W.K. dusipana piyaminyi dapwana lao pyao reteyami. Dokopa yanda pimwai wambu dupwame Isaraele wambunya taone mupwa Samaria lenge doko pyao anamasi minyuo kiso kokwa sinyi nembo piyaminyipa isingi yuu Isaraele doko isa peya.
2. Rombo 18-25 Isingi yuu Isaraele doko isa peyamo dokona piso pao yuu Jutana taone mupwa Jerusaleme lenge doko kiso kokwa siyaminyi arome pii dusipa pyasi palamo.
Ee kana doko 586 W.K. dokopa yuu Bapilone range dokona kiŋi Nepukatenesa lenge dokome isingi yuu Juta nyuo anamasi minyiyasa kaeyami. 2 Kiŋi dokona pii lao oto dokopa akali Getalaya doko Juta wambu dupwa iso karena lao Bapilone wambu dupwame leyami dokopa dee Jutana kiŋi Jiyoakini doko Bapilone karapusi piyami doko kiiramo nembeyami dokonape dolapona arome pii pyasi dolapo palamo.
Isaraele wambupi Juta wambupi nakamana kiŋi dupwa pipya Anatu kapa ingingi lao soo manjo kara nayaminyi dokona nakamana isingi yuu lama dolapo moŋo nyuo kwaelana piyambi. Yuu Bapilone wambu dupwame taone mupwa Jerusaleme doko pyao kiso Juta wambu malu yuu Bapilone yuu lanyuo piyami. Dokopa Isaraele wambu dupwana arome pii doko ama alowa pinyi pyambuyami.
Buku 2 Kiŋi dokona poropeta akali mende ama mupwa ingyuo kareyamo doko Ilaisa lenge. Baame poropeta wambo muwpa ingyuo kareyamo Ilainja lenge dokona panda doko nyiya.
1:1-18
Isaraele kiŋi Ayasaya baa kumara lao poropeta akali Ilainja nolako lao leya. Kumuyamopa Jeyorame baa Ayasayana panda nyuo kiŋi ingiya.
2
Anatumi Ilainja Baa Yake Panda Minyalyuo Nyiya
Yuu gii Kamongome Ilainja yake panda ketae nyuo lanyuo poo raiya minyuo malawai lao nyuo para doko pyaka siya. Dokopa Ilainjapa Ilaisapa yuu Gilikale yaki nyuo peyambi. Peyambinyipa katasa pao Ilainjame Ilaisa dopa lamaiya. Kamongo dokome namba langyuo, Yuu Betele dokona puu lalamo dokona parowale. Emba dakena karena leya.
Leyamopape Ilaisame isingi lao, Nambame yuu peparae Kamongo lete karenge doko kando yaki nyii nao rape rape lao karenge. Dokona lao namba lalu lao langyuo, Emba yaki nyii naro, leya. Dokopa nakamba yuu Betele dokona peyambi.
Akali poropeta malu palyuo doo palenge dupwame Ilaisa kareyamo dokona pao piso soo leyami. Kamongo Anatumi embena kamongo doko emba yaki nyuo kaeyo nyepala epapu para doko emba silipi mee? leyami.
Waa, namba silyu, Ilaisame isingi leya. Dokonako lao pii laa kaemanale, leya.
Enakana Ilainjame Ilaisa lamaiya. Kamongo dokome namba langyuo yuu Jereko puu lalamo dokona parowale. Emba dakena mee karena leya.
Dokopa Ilaisame isingi lao, Nambame yuu peparae Kamongo lete karenge doko kando yaki nyii nao rape rape lao karenge. Dokona lao namba lalu lao langyuo, Emba yaki nyii naro, leya. Dokopa nakamba yuu Jereko dokona peyambi.
Akali poropeta malu palyuo doo palenge dupwame Ilaisa kareyamo dokona pao piso soo leyami. Kamongo Anatumi embena kamongo doko emba yaki nyuo kaeyo nyepala epapu para doko emba silipi mee? leyami.
Waa namba silyu, Ilaisame isingi leya. Dokonako lao pii laa kaemanale, leya. Enakana Ilainjame Ilaisa lamaiya. Kamongo dokome namba langyuo, Ipwa Jotane dokona puu lalamo dokona parowale. Emba dakena karena leya.
Dokopa Ilaisame isingi lao, Nambame yuu peparae Kamongo lete karenge doko kando yaki nyii nao rape rape lao karenge. Dokona lao namba lalu lao langyuo, Emba yaki nyii naro, leya. Dopa lapala nakamba peyambinyili pyuo peyambi. Dokopa akali akalisa kingi pakimi nakamba peyambinyili pyuo moko minyuo ipwa Jotane dokona peyami. Dokopa Ilainja Ilaisapa ipwa repeta dokona imambu soo kareyambinyipa poropeta akali akalisa kingi paki dusipa mee umbisale kareyami. Enakana Ilainja banya komau roko nyepala malawai lao rongo pipala ipwa doko piya. Piyamo dokopa ipwa doko kanya dokona liti pyuo nyuo karalyiya. Kata siyamo dokona Ilaisa baapa ipwa dumurena poko pyao peyambi. Dumurena peyambinyipa Ilainjame Ilaisa piso soo leya, Namba ene nyepala paa naronopa wambo nambame aki mende emba keta pyakapili lao suu pilini, leya.
Dokopa Ilaisame isingi lao, Rakange dokome banya ikinyingi moyange bange maingi doko suu pyao namba embena porainya renge doko jerene kando nyepala dokopa namba emba alo pyuo embena panda nyero doko, leya.
10 Leyamo dokopa Ilainjame isingi lamaiyuo, Embame pisingi pii andake piso silini. Nambame emba yaki nyuo paronopa kandare ramo doko emba porainya renge nyeresa pira. Dee kaepala embame namba kanda nare ramo doko emba porainya renge nyii naresa pira.
11 Nakamba kaeya nao pii lao kata pao peyambinyi dokopa aopa mena oseme ipyuo penge uliuli dopale mende isare rao epeya. Epapala nakamba peyambinyi kanya dokona isare rao kareya. Kareyamo dokopa poo raiya minyuo malawai lao epo Ilainja nyepala yake panda minyuo peya. 12 Peyamo dokopa Ilaisa doko kandapala Ilainja kando ee lao, Nambana rakane nambana rakane Isaraele poraiyuo iso karenge emba pelene lamo leya. Lapala baame Ilainja dee kanda naya.
Baame Ilaisa sakame kumapala banya komau doko kanguo lamasa piya. 13 Dopa pipala enakana Ilainjana komau isa pao siyamo doko nyepala dee kapu kyuo ipwa Jotane marenge dokona pao kareya. 14 Karapala Ilainjana komau dokome ipwa doko pyapala baame yee lapala, Kamongo Ilainjana Anatu doko anja karape? leya. Lapala ipwa doko dee kamba piyamo dokopa ipwa doko paki paki nyuo karalyiya dokopa baa dokona kata pao dumurena peya. 15 Peyamo dokopa poropeta akali akalisa kingi paki Jereko range dupwame baa kandapala dopa lao, Ilainjana porainya renge doko Ilaisa keta palyamo, leyami. Dopa lapala nakama Ilaisa kando nyela pao nakama banya lenge kambu siyamo dokona pao ponga neyami. 16 Ponga nao karo dopa leyami. Namwa dae akali akalisa kingi paki porai dasipa karamano. Namwa embena kamongo akali doko koto kandala mwua. Kamongona Imambu dokome baa minyuo pao yuu kyau mendenape panda yuu lama mendenape yaki nyuo mee karena lapala pasaraŋa rapisi leyami.
Dopa leyaminyi dokopa Ilaisa isingi lao, Daa nakama dokona paa nalapape, leya.
17 Dopa leyamopape nakama lao karalu kareyamisa epe naso makapala enakana dusale kapa koto kandala pena leyasa peyami. Papala akali akalisa kingi paki dusipame yuu gii rema nembo panda peparaena Ilainja koto kando papiyaminyipape baa kando nyii nayami. 18 Enakana nakama kapu kyuo Ilaisa yuu Jereko isaro kareyamo dokona peyami dokopa Ilaisame nakama kando dopa leya. Nambame nakama paa nalapape langi napusi? lamaiya.
Yulu Wambumi Kanda Nange Lapo Ilaisame Piya
19 Akali Jereko range lapome Ilaisa kareyamo dokona papala baa kando dopa leyami. Emba silini. Taone dake ama keyange wakasa sipyamopape ipwa koo wakasa ingyuo ipyamo dokona nyaŋa elya pyuo manjo nyii nalyaminyi, leyami.
20 Leyaminyi dokopa baame lao, Kota lapo disi enenge mendena palyapala minyuo epo namba jinya leya. Dopa pipala minyuo epo maiyami. 21 Dee baa ipwa guu lao epenge dokona peya. Papala kota doko pyale lao ipwa dokona nembapala dopa leya. Dake Kamongome dopa letamo. Nambame ipwa dake koo ingya nao kamame keyange wakasa ingyuo epena lao pipu. Dokona ipwa dokome wambu kuma nao dee wane mandenge dupwa mende pii nara, leya. 22 Ilaisame leyamuli pyuo yuu gii dokopa piso pao epapu ipwa kamame wakasa keyange ingyuo epenge. 23 Ilaisa Jereko yaki nyuo kaeyo yuu Betele dokona panya peyamo dokopa katasa wane lapome taone dokona karo epapala giyalya giyana pyuo baa kando leyami. Nakamame pii poraiyuo lapala, Emba banakapa singinde dakena epa kae, leyami.
24 Dokopa Ilaisa kapu kyepala imbumi kumuo nakama poraiyuo kandapala Kamongo dokona kingi lao nakama keta randa mende epena leya. Leyamo dokopa mena beya inya lama imwa dokona piso epapala wane akalisa kisima ipisu lama nao rokwalya rokwana pyuo nembeyambi.
25 Ilaisa baa yuu kyau Kamele dokona papala dee enakana yuu Samaria dokona kapu kyuo peya.
3:1—4:7 Moape wambu dupwame Isaraele kiŋipi Juta kiŋpi Itome kiŋipi pipya yanda piyaminyipa mendeme angi pyao anamasi minya nayami