15
Sipisipi Mende Pana Naya Pii Doko
(Mat 18:12-14)
Takisi nyingi akali dupwape yulu koo pingi wambu dupwape nakama peparae banya pii simwali yaka lao repeta epeyami. Dokopa Parisi akali dupwape Mawa Pii mana lenge akali dupwape mumu lao, Akali dokome wambu koo pingi dupwa yako lao nyuo nenge role pyao nao pyuo karenge leyami. Dopa leyaminyi dokopa baame kongwalu pii dopa lamaiyuo leya.
Nakama karaminyi dokona akali mendena sipisipi akalisa pao akalisa kararami dokona mende pana naya kande dokopa akalisa pao akalisa mange mendaki karo dee ipisu mange mendaki dupwa mee karena lapala sipisipi pana naramo doko koto nyipuli lao paa narase? Kando nyepala baame rae maiyuo langena nyuo sera. dopa pyuo anda soo epo banya puu minyingi dupwape parali maki palenge dupwape sukusa sukusa pyuo epena lapala, Nambana sipisipi pana napyamo doko kando nyepala epelyo dokona rae maiyakamana lamaira. Doko suu pyao dopa langilyu. Wambu 99 yulu rolae pingi dokome yulu koo yaki nyepala mona enenge palyuo kararami ingya naramo dupwa yake panda karenge dupwame kando rae maiyuo kararaminyipape wambu koo pingi mendakindeme yulu koo yaki nyepala mona enenge palyuo kararamo dokopa yake panda karenge dupwame kando ama kama rae andake maiyuo kararami leya.
Kana Mone Mende Pana Naya Pii Doko
Dee pii mende, enda mende banya kana akalisa seramo dokona mende pana nara ramo dokopa lambe kisapala anda panda polanyi nembapala kando nyipuli yaka lao poraiyuo kota narase? Kando nyepala baame puu minyingi dupwape parali maki palenge dupwape sukusa sukusa pinya lapala, Kana pana napyamo doko kando nyepalono. Namba role pyao rae maiyuo pisimana, lara. 10 Doko suu pyao dopa langilyu. Wambu yulu koo pingi mendakindeme koo dupwa yaki nyepala mona enenge palyuo kararamo dokopa Anatunya aŋala dupwame kando mona pyakalyuo pyao kararami leya.
Wane Mende Pana Naya Pii Doko
11 Lapala dopa leya. Akali mende banya ikinyingi lama mandeya. 12 Dokopa enakana mandeyamo dokome banya rakange doko dopa lamaiya. Rakane, moyange bange nyeroli dupwa dakepa jii leya. Dokopa banya bange dupwa nakamba mokwa soo maiya. 13 Yuu gii mendasipa epo papeyamopa ikinyingi enakana mandeyamo dokome banya pinji peparae nyepala kata nyuo pao yuu nanesa mendena peya. Papala yulu kopetame pyuo banya bange dupwa ukiaki minyiya. 14 Bange peparae oteyamo dokopa yuu dokona lopo andake sepala nenge pyambe neya. 15 Pyambe neyamo dokopa yuu range akali mende kareyamo dokona role pyao palyuo karala peyamopa baame banya yuu pau dokona mena kareyamo dupwa nenge pyakala pena leya. 16 Dokopa mena dupwame isa jingi nao kareyami dokona lapo nyuo napuli lao suu pyao kareya. Dokopa mendeme nenge mende maiya nayami. 17 Maiya nayaminyipape baa mona epo paleyamo dokopa dopa lao suu piya. Nambana rakangena yulu pingi akali nenge kapa naminyipa mee kakana sipyamo karalyaminyi. Doko doŋo namba lopo pipyasa kumalyanoŋo. 18 Kala rakane karamo dokona papala dokopa dopa lamairu. Rakane nambame yake panda kandope dee embena lenge kambu dokonape yulu koo piyu. 19 Namba kwao karo dokona namba embena ikinyingi angi larami doko kapa ingya nalyamo. Namba embena yulu pingi akali dopale inginyi pyambwape laro leya.
20 Lapala sipurapala banya rakange kareyamo dokona epeya. Epo dokopa donosa epeyamo dokopa banya rakange dokome baa kandeya. Kandapala kondaya. Kondapala makando pao kupyuo nyuo nyinyi piya. 21 Dokopa ikinyingi dokome baa lamaiyuo, Rakane, nambame yake panda kandope embena lenge kambu dokonape yulu koo piyu. Namba kwao karo dokona namba embena ikinyingi angi larami doko kapa inya nara leya. 22 Dopa leyamopa rakange dokome banya kendemande dusipa lamaiyuo, Komau keyange wakasa waiya lao minyuo epo pee pyakamipwape. Pyakamipala kinginya pisingi bange uriŋi mende banya kingi dokona pisakamyuo kimbu suu pee pyakamyuo pipwape. 23 Dopa pipala bulamakao ikyane rondo lasi mende pyalapae. Pyaraminyipa nenge nao male lao yalya yalya kando karamanale. 24 Dokona lao nambana ikinyingi dake kumuyape lao suu pyao karapu baa lete karapyalyamo. Puu pao peyaŋa lao suu pyapunu doko kando nyilyamano leya. Dokopa nakama male lao yalya yalya kando kareyami.
25 Dokopa banya ikinyingi wambo mandeya doko ee dokona yulu pyuo kareya. Karo anda maretale epo dokona lakuli pii lao mali lyuo kareyaminyi siya. 26 Sepala kendemande mende kando, Apa pipyamosa pilyaminyi lao piso siya. 27 Dokopa baame baa dopa lamaiya. Embena yangonge anda kapa ipyamopa rakaneme yako lao nyuo bulamakao ikyane rondo lasi pyakamyuo pilyamo leya. 28 Dopa leyamo dokopa baa imbwuapala, Andakare paa naro leya. Dokopa banya rakange kamanda epo baa andakare epena lao kongo pyuo lamaiya. 29 Kongo pyuo lamaiyamopape baame banya rakange isingi dopa lamaiya. Emba see, Nambame ee kana malunya nembo embena yulu pyuo embena pii kamba laa nao pyuo kareyo. Pyuo kareyonopape embame nambana puu minyingi dupwa pipya yalya kanda lapale lao mena memena ikyane mendepe jii nae kande. 30 Jii naenepape embena ikinyingi doko embena bange dupwa enda pamakae keta kokwa sinyi nembapala papyuo karo ipyamo dokopa bulamakao ikyane rondo lasi pyakamipilyamo, leya. 31 Leyamo dokopa rakange baa dopa lamaiya. Rakane, yuu peparae embapa nambapa role pyao karambwanopa nambana bange peparae embena ingyuo silyamo. 32 Epapu male lao yalya kando rae maiyuo karamano doko kapa rolae pilyamano. Embena yangonge kumuya lao suu pyao kareyoŋo epapu lete epo karamo. Baa puu pao peya lao suu piyuŋu epapu kando nyilyamano, leyaŋa, leya Yesumi.