23
Pailateme Yesu Kote Leya
(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jo 18:28-38)
Lapala role pyao peteyami dupwa peparae sipurapala Pailatena lenge kambu dokona baa lanyuo peyami. Papala baasa kando koo pipyaŋa lao, Akali dakeme namwana rara wambu dupwana suu pingi ukiaki minyuo Sisa takisi bange mai nalapape lao namba kiŋi akali Koraisa dokoŋo lao karapyamo kandamwa leyami. Dokopa Pailateme baa piso soo, Emba Juu wambunya kiŋisi? leya. Dokopa isingi, Emba leene doko lamaiya. Dokopa Pailateme purisi akali mupwa dupwape mee wambu malu mee rukuraka pyuo kareyami dupwape lamaiyuo, Namba kote sepala baa yulu koo pii napya lao suu pilyu leya. Dopa leyamopa nakamame yukusa nao lamaiyuo, Baame mee wambu dupwa nembo nembo pyuo yuu Galili dupwana karowape epo yuu dakena karowape yuu Jutia dupwa peparaena mana lao karenge leyami.
Eroteme Yesu Kote Leya
Pii doko sepala Pailateme, Akali doko Galili rangese? lao piso siya. Piso sepala dokona Erote baa yuu Galili dokona rapu pyuo karenge lao sepala Erote yuu gii dokopa Jerusaleme epo kareyamopa dokona baa lanyuo pena leya. Eroteme yuu wamba dokopa Yesunya kingi sepala baa kandapuli lamaiya. Yesu yulu andake wambumi pii nange dopale piramo kandapuli yaka lao suu piya. Rae maipala baame baa pisapa pisapa pyuo kareya. Dopa pyuo kareyamopa Yesu baame isingi lamai naya. 10 Purisi akali mupwa dupwape Mawa Pii mana lenge akali dupwapeme dusa karo baa akali koo pingi lao pii poraiyuo lao kareyami. 11 Dokopa Erotemoo banya yanda singi dupwa pipyame baa kilya kando giyalya giyana pyuo kareyami. Dopa pyuo karapala komau keyange au pingi mende baa pee pyakamipala Pailate kareyamo dokona kapu kyuo lanyuo pena leya. 12 Wamba dokopa Erote Pailatepa puu minya nao kareyambinyi doko yuu gii dokopako nakamba kanda soo puu miyuo kareyambi.
Pailateme Yesu Pyao Kumunya Leya
(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Jo 18:39—19:16)
13 Dokopa Pailateme purisi akali mupwa dupwape mee wambunya kamongo dupwape mee wambu dupwape sukusa sukusa pyuo epena lapala 14 dopa lamaiya. Nakamame akali dake mee wambu dupwana suu pingi doko ukiaki minyapya lao lanyuo imi. Dokopa nambame nakamana lenge kambu dokona baa piso sepala nakamame dopa pipya dopa pipya laminyipape baa keta renge mende pali nalyamo lao suu pilyu. 15 Erote baa opetae dopa lao suu pyapala namwa karamano dokona baa kapu kyuo pena lapyalyamo. Baa kumaramo yulu mende dopale pii napya lyakande. 16 Dokona nambame baa randa maipala mokwaro, leya. 17 (Pasopa nenge nenge yuu gii dokopa baame akali mende mokwara ingiyamosa leya.)
18 Dokopa nakamame kapa kapa pyuo pii poraiyuo lapala, Akali doko pinya, Barapasa mokwape leyami. 19 (Barapasa baa anda repe repe pyuo karenge dokona renge kuiyuo lao kareyamopa gapomane pyao ralinyi nembalana pipala akali mende pyao kumakaya dokona baa karapusi anda dokona pambuyaminyipa paleya.) 20 Pailateme Yesu mokwapuli lao nakama dee kamba lamaiya. 21 Lamaiyamopa nakamame pii porakaiyuo kaeyo lapala, Baa isa mamando dokona pyao palya, isa mamando dokona pyao palya leyami. 22 Pailateme repo pyuo nakama lamaiyuo, Akipamo, aki yulu koo ipyase? Baa kumara yulu dopale renge mende pali nalyamo lao masapu. Dokona baa randa maipala mokwaro ingilyamo leya. 23 Dopa leyamopa nakama pii porakaiyuo kaeyo lao, isa mamandona pyao palyinya, lao yukusa nayami. Dopa lao banya pii nyuo kalyasi minyiyami. 24 Dokopa Pailateme nakamame pinya pinya laoko kareyaminyi dokonako palyuo pipwape lao lalu lao leya. 25 Barapasame gapomane pyao ralinyi nembalana lao karo akali mende pyao kumakao piyamo doko mokwakana leyaminyi dokopa baame mokoya. Mokwapala nakama leyaminyili pyuo Yesu pyakaminya leya.
Yesu Isa Mamandona Pyao Palyiyami
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jo 19:17-27)
26 Dokopa baa lanyuo pao akali mende Saimone lenge yuu Sairini range yuu nanesa karo katasa epeyamo doko minyarapala isa mamando doko nyuo lange dokona retakamipala Yesu wambo paramopa baa enakana soo Pena leyami.
27 Dokopa Yesu wambo peyamopa wambu ama malu enakana epeyaminyipa enda malu baa kando kumaralerale nyuo maa waa lao peyami. 28 Dopa pyuo peyaminyipa Yesu kapu kyepala nakama dopa lamaiya. Jerusaleme range wanenge dupwa, namba kando ee laa nalapape. Nakama rangesape nakamana wane wanake dupwanape kando ee lalapape. 29 Dokona lao yuu gii mende eparamo dokopa nakamame enda potepe rombanda wane pali nangepe anju waneme naa nangepe dupwa embone karo pelyaminyi larami. 30 Dokopa nakamame randa napala, yuu kyau andake dupwa boo lapala namwa pyape, yuu kyau kuki dupwa boo lao namwa yambe pyape, larami. 31 Epapu isa kyaka ingilyamo dokopa dopa pyuo karaminyi dokona suu pyao yanda naramo dokopa apa piramisi? leya.
32 Akali lama kendepo nao karenge opetae baa role pyao kumakarama lao lanyuo peyami. 33 Pao yuu Kyawa Kuli lenge dokona epapala baa isa mamandona pyao palyuo akali kendepo nenge dolapo opetae paki paki pyao palyiyami. 34 Dokopa Yesumi lao, Rakane, nakamame epapu pilyaminyi dokona renge soo gisa nalyaminyi dokona embame nyuo kame sakamipi leya. Dokopa banya komau dusipa api embone piso nyerape lao kando yulu mende lake dopale pipapu mokwa soo nyepa piyami. 35 Dokopa mee wambu dupwa dumbisa karo kando kareyami. Kando kareyaminyipa akali mupwa dupwame baa kilya kandalya kandana pyuo, Baame wambu lapo lete pyuo nyakamiya doko suu pyao baa Anatunya Koraisa rombo palyisi ingyuo karara ramo baa range lete wai pyao nyinya, leyami. 36 Yanda singi dupwa opetaeme baa giyalya giyana pyuo karo baa paleya dokona epo waene kau pingi doko nena lao maiyuo, 37 Emba Juu wambu dupwana Kiŋi ramo doko emba range lete wai pyao nyii, leyami. 38 Isa mamando ketaerena pii pyasi, Dake Juu wambunya Kiŋi, lao pyao palyiyami.
39 Akali kendepo nenge pyao yukuyami dokona mendeme baa isi pili lao lao, Emba Koraisa daase? Embamoo nambwape opetae lete pyuo nyelase, leya. 40 Dopa leyamopape mende dokome baa pyalana pyuo dopa laa kaena lamaiyuo, Emba baapa mendaki ingyuo kumarambi ingilyamo. Anatu paka nalepe? 41 Nambwame randa kapa nelyambano. Yulu koo piyamba doko suu pyao nambwa kapa randa nelyambano. Dopa pimbwanopape akali dake koo mende pii nange leya. 42 Lapala, Yesu, embame kiŋi ingyuo epare dokopa namba suu pyape leya. 43 Dokopa baame baa dopa lamaiya. Kinyi langilyu, epapu embapa Anatunya isingi panda dokona kararamba ingilyamo leya.
Yesu Kumuya
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Jo 19:28-30)
44 Yuu gii dokopa andawai korakama towalo keloke piso yuu dupwana iminjiya. Neta damasa penge sere keloke ene pyaka sepa nayamopa 45 neta doko kumbwa naro siya. Dokopa tembole anda dokona komau yukwaro kareya doko kanguo rali piya. 46 Dokopa Yesu pii poraiyuo lapala, Rakane nambana imambu doko emba keta pyamalyilyu, leya. Dopa lapala lumwa pyuo ŋee siya. 47 Dopa piyamo doko kandapala yanda singi mupwa dokome Anatu lakandapala, Kinyi akali dake keta kote renge mende pali napya leya. 48 Dokopa wambu malu mee kumaraminyi kandalana epo malu palyuo kareyaminyi dupwame dopa piyamo kandapala nakama kondapala kyangali pyao pyao pyuo kapu kyuo anda peyami. 49 Wambu baa kandenge dupwape enda Galili range baa moko minyuo epeyaminyi dupwape nanesale karo dopa piyamo dupwa peparae kandaro siyami.
Yesu Malu Piyami
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jo 19:38-42)
50 Akali mende Josepe lenge Juu wambunya yuu anda repe repe pyuo karenge Arimatia range doko kareya. Baa wato andake lenge dokona akali keyangende yulu rolae pyuo kareya. 51 Wato lenge yango dupwame Yesu pinya leyami doko kapa daa leya akali baa Anatunya isingi yulu epelyape lao iso kareya. 52 Akali dokome Pailate kareyamo dokona papala Yesunya yanenge kaoma jinya lao piso siya. 53 Piso sepala isa kondo nyepala ambo pyao malu pingi komau dokome yama piya. Yama pipala malu pyuo kana rumbyasi mendena wambu mende wamba malu pii nangendena minyuo pao reteya. 54 Doko Poraende alemanji Juu wambu dupwa nakamana misi lenge koto dokona suu pyao rapa rapa piyami.
55 Enda baa Galili karo epeyamo role pyao epeyami dupwa enakana malu anda dokona papala yanenge kaoma dopa pyuo retelyamo lao kandapala 56 kapu kyuo papala luli lenge bangepe rendamu pingi mambape rapa rapa piyami.
Koro petenge gii dokopa Mawa Pii palengenyili pyuo koro peteyami.