OPETAYA
Buku kuki muu dake anjokorape piya lao see nalyamano. Dopa pimwanopape Jerusaleme ee kana 586 W.K. dokona isa peyamo doko papeyamopa piya. Renge doko yuu Itome wambu dupwa Juta wambu dupwana ama yuu wamba piso yanda pimwai singi. Dupwame Jerusaleme isa peya dokona rae maiyuo pinji kondo nyuo dee piyaminyi wambu dupwa nyiso piyami dopa lao pyasi palamo. Itome wambu dupwa rae maiyuo giyalya giyana piyami dokona suu pyao Jutana yanda pimwai dupwa randa nyerami dokopa nakama opetaeko randa nyerami lao Opetayame nolako lao kareya.
1
...