3
'Kukunyɔ yabhlo 'yɩa 'pʋpʋe
'Ylɩ yabhlo nya, -Lagɔ -bhubhoe bhla bɛa, Piɛlɩ -yɔ Zaan 'sɔ yia dabʋdʋ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ mnɩ, wa 'ka -Lagɔ bhubhoe jibheylʋʋ 'lɛlɩɩ tanʋ nya. -Lagɔbudu 'kadʋʋ plalɩda wa laa Plalɩda -Zɔnʋ, we kwesi nʋkpasu yabhlo ɔ 'nyaa gwalɩa, -zugba ɔ mɩ 'kuda, -bha ɔ dɩa la. 'Ylɩ weee nya, ɔ nyɩma -yɔ ɔ yia -bha, 'ɩn wa dɩa -bha ɔ la, ɔ 'ka nyɩma -wa plaa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ 'gwɛzi -zlalɩɩ 'gbʋ. Ɔ 'yɩa Piɛlɩ -yɔ Zaan 'sɔ plada -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, 'ɩn ɔ yia wa -lu -zlalɩ. Piɛlɩ -yɔ Zaan 'sɔ 'bhitia la, wa ylaa ɔ tenyii, 'ɩn Piɛlɩ nɛɛ: «Yla -aɩn.» 'Ɩn ɔɔ nʋkpasu yia wa ylada -tʋ. Ɔmɔ dlɩɩ nɩɩ, -lu yabhlo wa yia ɔ 'nyɛa.
'Ɩn Piɛlɩ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Ɩn 'nɩ 'gwɛzi -ka, ɩn 'nɩ -can -ka. Nɩɩ, -we ɩn kaa, 'mʋ na yia -mɩ 'nyɛa: Nazalɛtɩyu -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩ nya, -sɔ 'wʋ, nɔ!» 'Ɩn ɔ yia ɔ lilisɔ -yɔ kpalɩ, ɔ yia ɔ 'wʋbhu. -Bha -bhlokpadɛ, ɔɔ 'kukunyɔɔ bhʋnya -yɔ we -kwɩkwɩanya 'tɛmanɩa la. Ɔ -blu 'wʋ -bhlogbɔɔ, 'ɩn ɔ yia ɔ bhʋ 'sɔ -gʋ 'yligbe, ɔ yia nɔnʋe bhli. 'Ɩn ɔ -yɔ wa 'sɔ yia -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ pla, nɔnʋe nya, 'wʋblublue nya, we -yɔ -Lagɔɔ 'ŋnɩ -zɔnʋʋ mnɩnɩe nya. 'Ɩn nyɩma weee mɩa -bha, 'ɩn wa yia ɔ -yɔyɩ nɔda, -zugba ɔ mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ -zɔnʋ. 10 Wa ka ɔɔ nʋkpasu yibheli. Mɔ -dɩa -benyi -Lagɔbudu 'kadʋʋ Plalɩda -Zɔnʋ la, -zugba ɔ zla -li. 'Ɩn nyanɔ yia wa 'wʋslo, 'ɩn we yia wa -lʋɛlɩ, -we ylɩa ɔɔ nʋkpasuu 'gbʋ.
Piɛlɩ gbaa nyɩma -yla gbʋ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ
11 Ɔɔ nyɩmɛ 'nɩ Piɛlɩ -yɔ Zaan 'bɩ 'bhʋda -mɩ, 'ɩn nyɩma weee ŋwɛgaga sʋbhaa, -maa -yɔ gwagwɩe yia wa gbɛgbɛɩn mnɩ, -Lagɔbudu 'kadʋʋ -kapue kaa bhʋ, wa lalɩa *Salomɔɔɔ 'ŋnɩ, we zɔ. 12 Da Piɛlɩ 'yɩa gbʋ -mɩnɩ -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ nyɩmaa -zlo -ylaɛ: «Izlaɛlɩɩ nyɩma, lɛɛ ka 'gbʋ nyɩmɛ -mɔnɩɩ 'pʋpʋe sʋbhalɩ aɩn ŋwɛgaga? Lɛɛ ka 'gbʋ a yla -aɩn nɛɛ -amɩaa 'dɛɛ 'tɩtɛ -yɔ -amɩaa -Lagɔɔ -yɔlanɛnɩe nya -a jipe ɔɔ nyɩmɛ -mɔnɩa? 13 *Ablaamʋ, *Izakɩ -yɔ *Zakɔbʋʋ -Lagɔ, -amɩaa dʋkpasɩɩ -Lagɔ ka ɔ lubhonʋnyɔ -Zezuu 'ŋnɩ 'ylimanɩ. Amɩaa 'dɛ ka ɔ wla nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya -yla, 'ɩn a yia ɔ kwnɛɛ -sa Pilatɩ 'yu, -zugba -mɔɔ 'yɩbha yaa -mɔɔ 'ka ɔ 'yitide. 14 A ka -Mɔwlʋnyɔ mɩa Nyɩmɛ Tɩklɩɩ nya kwnɛɛ -sa, 'ɩn a nɛɛ Pilatɩ -yla, ɔ 'tide nyɩmɛbhanyɔ 'yi aɩn -yla. 15 Sanɛɛ 'sa, a 'bhaa 'yliyɔgagɩee -Kanyɔ. 'Ɩn -Lagɔ ka ɔ 'wʋbhu tlɩtlɩnya glaa, -a mɩ we dayɩnya nya. 16 Nyɩmɛ a yɩa dɛ -yɔ, 'ɩn a -yia, -Zezuu 'ŋnɩɩ 'tɩtɛ -yɔ ɔ dlɩ -gʋzʋzʋe 'nyɛa ɔ latɛlɔ. -Zezuu dlɩ 'wʋzʋzʋe jipea ɔɔ nyɩmɛ -mɔnɩ kpɛɛn kpɛɛn, sa a 'dɛ weee yɩa dɛ we -yɔ.
17 «'Ɩn -slɛɛn, na bhelia, ɩn -yi we 'ji zʋzɔnʋ sa nɩɩ, a -yɔ amɩaa 'yugalɩnya 'sɔ, gbʋ -we a nʋa lɛ -Zezuu gbɛgbɛɩn, a 'nɩ we 'wʋyii 'gbʋ, a yia we lɛnʋ. 18 'Ɩn gbʋ -we -Lagɔ gbaa zlɩmɛ ɔ gbʋʋ -falɩpanya weee ŋwɛ nya, ɔ ka 'sa we lɛnʋ. Ɔ nɛɛ zlɩmɛ nɩɩ, sɩa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ yia. 19 Ɩn nɛɛ, a 'bhiti amɩaa dlɩ, a yi -Lagɔɔ -gbɛ lʋ, 'ɩn ɔ 'ka amɩaa gbʋnyii lamumni. 20 'Ɩn Jejitapɛ 'ka aɩn nyapɛbhla 'nyɛ, -pɩpɛ 'ka aɩn -yɔplɩlɩ. 'Ɩn Klisɩ, -Lagɔ -saa -benyi -bha amɩaa -nʋ nya, ɔ 'ka ɔ aɩn yoo 'pa, mɔ -wa -Zezu. 21 We mɩ nɩɩ, yalɩ -Zezu Klisɩ yia -slɔ -tʋa, 'ɩn -lu weee lamnazɩ bhla 'kaa nyni. Sa -Lagɔ gbaa we zlɩmɛ, ɔ gbʋʋ -falɩpanyaa -mɔwlʋ nʋʋ ŋwɛ nya, 'sa.
22 «'Ɩn, *Moizɩ nɛɛ:
‹Jejitapɛ -ɔ -wa amɩaa -Lagɔ, mɔ yia aɩn glaa
ɔ gbʋʋ -falɩpanyɔ yabhlo -bha -saa, -amɩ 'bhisa.
Amɩaa 'dɛɛ bheli yabhlo ɔ yia -zɛa.
-We weee ɔ yia aɩn -yla gbaa,
yukwli a yia we pʋlʋa.
23 Nyɔɔo nyɔɔ 'nɩ ɔɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -mɔnɩɩ
wɛlɩ yukwli pʋlʋ,
-Lagɔɔ nyɩma glaa wa yia ɔ -saa,
'ɩn ɔ 'ka labhʋ.›
24 'Ɩn we 'ka Samuɛlɩ -gʋ gwedɩ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya -wa gbaa -bhlo -bhlo, wa 'dɛ weee ka 'ylɩnya -mɩnɩɩ gbʋ gba. 25 -Lu -we -Lagɔ 'kaa wla, ɔ gbaa ɔ gbʋʋ -falɩpanyaa ŋwɛ nya, we mɩ amɩaa -nʋ nya. 'Ɩn *'wʋsuslolue -we ka wɛlɩ -Lagɔ -yɔ amɩaa dʋkpasɩ bhlɩa, -mʋʋ mɩ 'ya amɩaa -nʋ nya. Da ɔ gbaa Ablaamʋ -ylaɛ:
‹-Na 'yuoyuaa 'gbʋ na yia
dʋdʋgʋ -nyɩma weee 'nyulaŋwnaa.›
26 'Ɩn tɩa -Lagɔ ka ɔ lubhonʋnyɔ yoo 'pa amɩaa 'gbʋ. Ɔ ka ɔ tie, ɔ 'ka aɩn 'nyulaŋwna, 'ɩn ɔ 'ka aɩn amɩaa lɛnʋgbʋ 'nyii 'bɩsa -bhlo -bhlo.»