5
Bheliaɩn, we -ka we bhla -yɔ we 'ylɩɩ gbʋ, -we -a 'kaa aɩn -yla gba, we 'nɩ -mɩ. Amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, Nyɩmaa -Kanyɔ yiyiylɩ mɩa, da nyɩmɛ 'nɩa ɔ wʋda -mɩ, -bha ɔ yia yia, sa 'wienyɔ tlalɩa nyɩmɛ 'bhisa. Nyɩma -ka gbada -mɩ: «-A mɩ -dlɔɔ. Gbʋ 'nɩ -aɩn ylɩ!» -Bha -bhlokpadɛ gbʋ 'kadɩ 'kadɩ ylɩa wa glagla sa! Wa 'nɩ mneni wa 'ka we 'wʋtla. Sa 'ŋwnɔɔ gwalɩ gwalɩee sɩasɩe tlalɩa ɔ, 'sa we yia wa 'tlalɩa. Nɩɩ, -amɩaa bhelia, a 'na nɔnʋ nɛɛ nyɩma -wa mɩ nikpise 'wʋ 'bhisa -nɩ. Nɩɩ, wee 'ylɩ 'na 'tlalɩ aɩn 'wienyɔ 'bhisa -nɩ. A 'dɛ weee, zlɩɩ nyɩma a -mɩa, 'ɩn a mɩa saan nyɩma nya. -A 'nɩ sabɔ -yɔ nikpisee nyɩma nya -mɩ. We 'dɛɛ 'gbʋ, a 'na ŋwɔnʋ 'ylaa nyɩmɛ -putu 'bhisa -nɩ. A -tʋ 'yliyɔgada, 'ɩn a 'ka -mɩ 'cɛ. Nɩɩ, sabɔ wa ŋwɔa 'ylaa, sabɔ wa lʋa nʋ 'wʋ. -Amɩa mɩa, -a mɩ zlɩɩ nyɩma nya. -A -tʋ 'wʋ 'cɛ. -A zʋ -Lagɔ dlɩ -gʋ, -a -kalɩ ɔ zɛ, we 'ka 'wlʋ 'slʋjayu -pla ɔ nɛtɛ -bana 'wʋ. -A dɩ we dlɩ 'wʋ nɩɩ, -Lagɔ yia -aɩn gbʋ 'wʋsa, 'ɩn we 'ka 'wlʋ nɛɛ, -a ka 'slʋjaa nɛtɛ -kloo 'wluo -pla. Nɩɩ, -Lagɔ 'nɩ -bha -aɩn -sa, ɔ 'ka -aɩn 'klɩyɩe 'wʋpaa 'gbʋ. Ɔ 'ka -aɩn gbʋ 'wʋsa -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩ nyaa 'gbʋ, ɔ yia -aɩn -bha -sa. 10 -Zezu mɩa, -amɩaa 'gbʋ ɔ yia tlɩ, -a -ka 'yliyɔgaoo, -a -ka 'yli 'muoo, -a -yɔ ɔ 'sɔ 'ka -mɩ. 11 We 'dɛɛ 'gbʋ a 'pʋpalɩ 'kʋayli, a sɩsalɩ 'wʋ, sa a mɩa da nʋda 'bhisa.
'Dɩzʋwɛlɩ -yɔ fʋsawɛlɩ
12 Bheliaɩn, amɩaa zukpa -wa. -Wa mɩa lubho nʋda aɩn glaa, -wa -Lagɔ tiea wa 'ka aɩn 'yugalɩ, wa 'ka aɩn gbʋ -slolu, nɩɩ, a zʋ wa 'nʋŋwɛ. 13 A zʋ -bha wa zɛkalɩdlɩ nya wa lɛnʋgbʋʋ 'gbʋ. 'Wʋtʋtʋe -dlɔɔ -mɩ aɩn nyɩdɩ.
14 Bheliaɩn, amɩa -a bhubhoea. -Wa 'yaa, a zʋ wa 'dɩ. -Wa mɩa nyanɔ nʋda, a 'pa wa 'kʋayli. -Wa 'nɩa latɛ, a -sa wa 'wʋ. 'Ɩn a 'ka dlɩtie -ka nyɩma weee gbɛgbɛɩn. 15 A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, a 'na nʋnʋ 'nyii 'lɛɛji nyii lɛ -nɩ. -We a 'kaa lɛnʋ, we -zɛ gbʋzɔnʋ lɛnʋe a 'dɛkpʋa nyɩdɩ, we -yɔ nyɩma -putuu gbɛgbɛɩn.
16-18 -We -Lagɔ 'yɩbhaa, a nʋ lɛ -Zezu Klisɩ 'wʋ, mʋ -wa nɩɩ, 'ylɩ weee nya a li 'mʋna. 'Ylɩ weee nya a bhubhoe -Lagɔ, gbʋ weee -we 'wʋ a yia 'plɩlɩa, a 'pa -Lagɔ fuo.
19 A 'na -kʋlʋ -Lagɔɔ Zuzu yoo -nɩ. 20 Wɛlɩ -we ɔ wlaa, a 'na nyɛnɩ we 'wʋ -nɩ. 21 A sɩsalɩ -lu weee 'wʋ, 'ɩn -we -ka 'ylinanɩ a 'ka -mʋʋ lakpa. 22 A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ: a 'tide 'ylinyuno -lu weee 'yi.
23 'Wʋtʋtʋe -dlɔɔɔ -Lagɔ nʋ lɛ a 'ka -dlɔɔ -mɩ. Amɩaa zuzu klaa, amɩaa dlɩ klaa, amɩaa ku klaa, we -yɔ a 'dɛ weee, 'ɩn 'ylɩ -we nya -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ -ka yi, a yi gbʋnyuu yabhlogbɔɔ kwɛɛ -ka. 24 -Lagɔ -ɔ laa aɩn, lɛ ɔ yia we nʋa. -We ka gbʋ -wa, ɔ'ɔ -salɩ -bha ɔ wɛlɩ la.
25 -Amɩaa bhelia, a bhubhoe -Lagɔ -amɩaa 'ŋnɩ nya.
26 A -sa -amɩaa bhelia fʋ dlɩ weee nya.
27 Ɩn nɛɛ aɩn -yla -Lagɔ 'yu, a zɛlɩ 'sɛbhɛ nɩ -Lagɔnyɩma weee 'yibadɩ.
28 Nɩɩ, -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la.