5
-Zezu jipea guzʋnyɔ yabhlo *Nyapɛylɩ nya
-Mʋʋ 'bɩgʋ, Zuifʋʋ 'fɛtɩ yabhlo nynia, 'ɩn -Zezu yia 'wʋsɔ, ɔ 'ka -Zeluzalɛmʋ mnɩ. Nɩɩ, -mɔ -Zeluzalɛmʋ, klolo 'kadʋ yabhlo mɩ -bha, 'mʋ wa laa Bhlabhlɛɛ Klolo. -Bha wee klolo kwesi, 'nyu yabhlo mɩ -bha, 'mʋ wa laa zuifʋwɛlɩ 'wʋ Betɛsɩda. Nɩɩ, palʋʋ bhʋ gbu gbelia we. Nɩɩ, guzʋnyaa -zlo slu we -yɔ la: 'lɔlɔnya klaa, 'tɩgɩtɩgɩnya klaa, we -yɔ zɔlaslonya mɩ -bha. [Nɩɩ, 'nyuu zuklue wa mɩa wʋda. -We ka gbʋ -wa, bhla tɔlʋa nya, 'anzɩ sibhlia wee 'nyu lʋ la, 'ɩn we zuklua we 'klʋ. 'Ɩn -ɔ -ka -mɔ -bho tɩa, guo gu -we -ka ɔ -yɔ -mɩ, 'ɩn ɔ pʋa.]
Nɩɩ, wa glaa, nyɩmɛ yabhlo ka gu -yɔ, we -zʋ glʋ -bhlo 'ya kugbua lɛ gbeta nɩ. Da -Zezu 'plɩlɩa -mɔ, ɔ 'yɩa ɔ, 'ɩn ɔ yia 'nʋ nɩɩ, wee gu ka ɔ -yɔ -gwlɛ. Ɔ bɛa ɔ -yɔ, 'ɩn ɔ yia ɔ layɩbha: «-Ɩn 'yɩbha -ɩn 'ka 'pʋʋ?»
'Ɩn ɔɔ guzʋnyɔ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Na -kanyɔ, 'nyu -ka zuklu, nyɩmɛ -ɔ 'kaa -mɔ 'mɩ 'pa, ɔ 'nɩ -mɩ. Bhla ɩn 'ka 'wʋsɔ, nyɩmɛ yabhlo ka 'mɩ 'yugalɩ.»
-Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Sɔ 'wʋ! -Ɩn 'bhu -na -bita 'wʋ, -ɩn mnɩ.» -Bha -bhlokpadɛ, ɔɔ nyɩmɛ 'pʋa, ɔ -sɔa 'wʋ, ɔ 'bhua -bita 'wʋ, 'ɩn ɔ yia mnɩ.
Nɩɩ, *Nyapɛylɩ nya we nʋa lɛ. 10 -Bha Zuifʋʋ 'yugalɩnya gbaa -ɔ wa jipea -yla: «Nɩɩ, -zɛɛn mɩa, Nyapɛylɩ -wa. 'Ɩn -amɩaa tite nɛɛ, -ɩn 'nɩ mneni -ɩn 'ka -na -bita 'wʋbhu, -ɩn 'ka nɔ.»
11 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Nyɩmɛ -ɔ jipea 'mɩ, ɔ nɛɛ 'mɩ -yla: ‹-Ɩn 'bhu -na -bita 'wʋ, -ɩn 'ka mnɩ.› »
12 -Bha wa 'yɩbhaa ɔ laɛ: «Nyɔɔ gba -mɩ -yla, 'bhu -na -bita 'wʋ -ɩn mnɩa?» 13 Nɩɩ, ɔɔ nyɩmɛ -ɔ jipea ɔ, ɔ 'nɩ ɔ -yi. Nɩɩ, -Zezu ka ɔ 'yligwe lamnɔnʋ, nyɩma -zu -bhaa 'gbʋ.
14 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu plaa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, ɔ 'yɩa ɔ -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn ka -slɛɛn 'pʋ, -ɩn 'na nʋnʋ 'maslɛɛn gbʋnyuu lɛ -nɩɛ. We 'nɩ -mʋʋʋ, -we yia -mɩ ylɩa, we -nyu 'yli.»
15 -Bha ɔɔ nyɩmɛ mnɩa, 'ɩn ɔ nɛɛ Zuifʋ -ylaɛ: «-Ɔ puea 'mɩ nɩ, -Zezu -wa.» 16 Nɩɩ, Nyapɛylɩ nya ɔ jipea nyɩmɛ, we 'dɛɛ 'gbʋ wa yia ɔ -yɔwʋsɔlʋ, wa 'ka ɔ sɩalɩ.
17 Nɩɩ, -Zezu nɛɛ wa -yla: «Bhla weee nya, na Dide mɩ lubho nʋda, ɔ 'bhisa -amɩ mɩ 'yaa lubho nʋda.» 18 We 'dɛɛ 'gbʋ Zuifʋʋ 'yugalɩnya yia ɔ -yɔwʋsɔlʋ, wa 'ka ɔ 'bha. We 'nɩ wa Nyapɛylɩ -bhlogbɔɔ ɔ 'nɩ 'nʋŋwɛ zʋʋ gbʋ, ɔ nɛɛ 'ya nɩɩ, -Lagɔ -wa ɔ Dide, 'ɩn ɔ yɩbhɔlʋa ɔ 'dɛ -Lagɔ.
-Zezu wlaa 'yliyɔgagɩe
19 -Zezu 'palɩa we 'bɩgʋ ɔ nɛɛ: «Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: 'Yuu 'dɛbhlo 'nɩ mneni ɔ 'ka -lu yabhlogbɔɔ lɛnʋ, nɩɩ, -we ɔ 'yɩa ɔ Dide lɛnʋda, we 'dɛkpʋa ɔ nʋa lɛ. -We Dide nʋa lɛ, 'mʋ 'Yu nʋ 'yaa lɛ. 20 Nɩɩ, Dide -kalɩ ɔ 'Yuu zɛ, 'ɩn ɔ slolua ɔ ɔ lɛnʋgbʋ weee. Cɩɩn, gbʋ 'kadɩ -we 'ylia -we -zia -we a 'yɩa, 'mʋ ɔ yia ɔ -slolua, 'ɩn we 'ka aɩn ŋwɛgaga -sʋbhalɩ. 21 Sa Dide ganɔa tlɩtlɩnya, 'ɩn ɔ nyɛa wa 'yliyɔgagɩe, 'sa -bhlokpadɛ 'Yu nyɛa 'yliyɔgagɩe nyɩma -wa ɔ 'yɩbhaa ɔ 'ka we 'nyɛ. 22 Dide'e 'bhu nyɩmɛɛ -yɔgbʋ 'wʋ, ɔ ka we 'dɛ weee ɔ 'Yu yoo 'nyɛ, 23 'ɩn nyɩma weee 'ka 'Yu 'nʋŋwɛ zʋ ɔ Dide 'bhisa. -Ɔ 'nɩ 'Yu 'nʋŋwɛ zʋ nɩ, ɔ Dide, -ɔ tiea ɔ, ɔ 'nɩ -mɔɔ 'nʋŋwɛ zʋ.
24 «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: -ɔ -ka na wɛlɩ yukwli pʋlʋ, 'ɩn -ɔ tiea 'mɩ, ɔ 'ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ, ɔ ka 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa -bhloluda -ka. Gbʋdɩlɩe 'na 'ka ɔ -nʋ nya -mɩ. Nɩɩ, ɔ ka tlɩtlɩe 'wʋbhʋ, 'ɩn ɔ yia 'yliyɔgagɩe 'wʋplɩlɩ. 25 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: da tlɩtlɩnya 'kaa -Lagɔɔ 'Yuu wɛlɩ 'nʋ, 'ɩn -wa yia we 'nʋa, 'yliyɔgagɩe wa yia 'yɩa, we bhla ka cɩpa, 'ɩn we ka nyni. 26 Sa Dide kaa 'yliyɔgagɩe 'wʋ, 'sa 'Yu kaa 'yliyɔgagɩe 'wʋ. Nɩɩ, Dide 'nyɛa we ɔ 'Yu. 27 'Ɩn ɔ yia ɔ 'Yu se 'nyɛ, ɔ 'ka nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhu. -We ka gbʋ -wa nɩ, ɔ mɩ *Nyɩmɛɛ 'Yu nya. 28 Gbʋnya nɩ 'na sʋbhalɩ aɩn ŋwɛgaga -nɩ. 29 We bhla mɩ yida, da tlɩtlɩnya weee -wa wa 'bhlua, wa yia ɔ wɛlɩ 'nʋa, 'ɩn wa 'ka wa gbawla 'wʋtla. -Wa nʋa gbʋ -zɔnʋ lɛ, wa -ka tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔ, 'yliyɔgagɩe wa yia 'yɩa. 'Ɩn -wa 'nɩa gbʋ -zɔnʋ lɛnʋ, wa -ka 'wʋsɔ, gbʋdɩlɩe yia wa -nʋ nya -mɩa.
-Zezuu gbʋdayɩnya
30 «Nɩɩ, ɩn 'nɩ mneni ɩn 'ka -lu yabhlogbɔɔ lɛnʋ na 'dɛ nya. Sa Dide gbaa, 'sa na bhua nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋ, we 'gbʋ, na gbʋwʋbhubhue mɩa tɩklɩɩ. -We ka gbʋ -wa, ɩ'ɩn -talɩ na 'dɛɛ dʋmagbʋʋ da, -ɔ tiea 'mɩ, ɔ dʋmagbʋʋ da na talɩa.
31 «We -ka na dɛ mɩ na gbʋdayɩnyɔ nya, -we na yia gbaa, a 'na 'ka we la gbʋzɔnʋ. 32 Nɩɩ, na gbʋdayɩnyɔ yabhlo mɩ -bha. 'Ɩn, ɩn -yi we 'ji nɩɩ, -we ɔ gbaa na daa gbʋzɔnʋ -wa. 33 Na 'gbʋ a yia nyɩma tie Zaaan -gbɛ, wa 'ka ɔ layɩbha. -We ɔ gbaa aɩn -yla na daa, gbʋzɔnʋ -wa. 34 -Amɩ, ɩn 'nɩ we gbʋ -ka, nyɩmɛ 'ka na gbʋdayɩnyɔ -zɛ. Nɩɩ, Zaaan gbʋ na gbaa aɩn -yla, a 'ka gbʋ 'wʋbhʋʋ gbʋ -wa. 35 Zaan 'wlʋa lɩlɩnapɛ, 'ɩn a yia ŋwnu a 'ka 'mʋna li ɔ san 'wʋ, bhla -bhlo nya. 36 Nɩɩ, ɩn ka gbʋdayɩnyɔ yabhlo -ɔ 'ylia -ɔ -zia Zaan. Sa wa 'kaa we 'jiyibheli nɩɩ, Dide tiea 'mɩ, mʋ -wa nɩɩ, lubho -we ka 'gbʋ ɔ yia 'mɩ tie, ɩn mɩ we nʋda. 37 'Ɩn ɔɔ Dide -ɔ tiea 'mɩ, ɔ 'dɛ mɩ na gbʋdayɩnyɔ nya. Nɩɩ, a 'nɩ -slɔ ɔ wɛlɩ 'nʋ, 'ɩn a 'nɩ -slɔ ɔ 'klʋ 'yɩ. 38 Ɔ wɛlɩ 'nɩ aɩn 'wʋ -mɩ, -ɔ ɔ tiea, a'a zʋ ɔ dlɩ -gʋʋ 'gbʋ. 39 -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ a talɩa, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, a 'ka we 'yɩ we nʋkplɛ. Nɩɩ, gbʋzɔnʋ -wa, wee wɛlɩɩ dɛ gbaa na -gʋgbʋ. 40 'Ɩn a'a yi na -gbɛ, a 'ka 'yliyɔgagɩe -zɔnʋ 'yɩ.
41 «Ɩn 'nɩ nyɩmaa 'ŋnɩ kwalɩe datalɩda -mɩ. 42 Nɩɩ, ɩn -yi aɩn, ɩn -yi we 'ji nɩɩ, -Lagɔɔ zɛkalɩe 'nɩ aɩn 'wʋ -mɩ. 43 -Amɩ -mɔmɔ yia na Didee 'ŋnɩ nya, a'a ŋwnu na gbʋ -yɔ, 'ɩn nyɩmɛ -putu -ka yi, ɔ 'dɛɛ 'ŋnɩ nya, ɔ gbʋ a ŋwnua -yɔ. 44 'Ŋnɩ kʋkwalɩe da a talɩa, nɩɩ, -Lagɔ -bhlogbɔɔ 'ka amɩaa 'ŋnɩ 'ylimanɩ, a'a -talɩ -mʋʋ da. -We mɩa daa 'gbʋ, a'a zʋa 'mɩ dlɩ -gʋ. 45 'Lee, -amɩ yia aɩn gbʋ dɩlɩa -Lagɔ 'yu yɩ? -Ɩnnya, we 'nɩ -amɩ yi aɩn gbʋ dɩlɩa -Lagɔ 'yu, nɩɩ, a ka Moizɩ dlɩ 'wʋ dɩ, mɔ yia aɩn gbʋ dɩlɩa. 46-47 A -ka yaa Moizɩ dlɩ -gʋ zʋ nɩ, -zugba a ka 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ. Lɛɛ -lu ka 'gbʋa? -We ka gbʋ -wa nɩ, Moizɩ ka na daa cɛlɩ -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ nɩɩ, -we ɔ cɛlɩa a 'nɩ we dlɩ -gʋ zʋ, we 'dɛɛ 'gbʋ a'a zʋa na 'dɛɛ wɛlɩ dlɩ -gʋ.»