15
Bhlabhlɛ mnɔaa gbʋʋ nine
(Mt 18.12-14)
'Ylɩ yabhlo nya, *nisʋn -gwɛzisanya -yɔ gbʋnyuuu kwɛ -cɩan tɔlʋa bɛa -Zezu kwesi, wa 'ka ɔ wɛlɩ yukwli pʋlʋ. Falizɩnyɩma -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya saa -Zezuu 'ŋnɩ, wa nɛɛ: «Nyɩmɛ -mɔnɩ kpaa gbʋnyuuu kwɛ -cɩan sɔ 'sɔ nya, 'ɩn ɔ -yɔ wa lia dabʋdʋ!»
'Ɩn -Zezu yia wa gbʋʋ nine -mɩnɩ 'palɩ: «Amɩaa lʋ -nyɩmɛ yabhlo -ka bhlabhlɛɛ glʋ gbu -ka, we lʋ -bhlabhlɛ yabhlo -ka mnɔ, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka we glʋ -mnʋa 'ya kugbua lɛ gbomnʋa lida tɩɩ? Ɔ 'ka wee -bhlo mnɔa 'ylibɩlanɔnʋa mnɩ, 'ɩn ɔ ka we 'yɩɩ? 'Ɩn da ɔ 'yɩa wee bhlabhlɛ, ɔ dlɩ namanɩa, ɔ yia we -blɩ gba lapalɩ. Ɔ nynia ɔ -buduŋwɛɛ, tɔʋn, ɔ laa ɔ 'talea -yɔ ɔ ladɩnya, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: ‹A -yɔ 'mɩ 'sɔ li 'mʋna. Nɩɩ, na bhlabhlɛ mnɔa, ɩn ka we 'yɩ!›
«Ɩn nɛɛ aɩn -yla, 'sa -bhlokpadɛ, gbʋnyuu -lɛnʋnyɔ yabhlogbɔɔ 'bhʋa ɔ gbʋnyuu 'bɩɩ 'gbʋ, 'mʋna 'kadʋ mɩ yalɩ. Nyɩma tɩklɩɩɩ glʋ -mnʋa 'ya kugbua lɛ gbomnʋa, -wa pʋpalɩa 'wlukʋʋn la nɩɩ, wa gbʋ 'nɩ dlɩɩ 'bhiti gbʋ 'wʋlapɩlɩ, wee 'mʋna -zi wa -nʋ 'wʋ.
'Gwɛzii tama mnɔaa gbʋʋ nine
«Yaayɩɩ, 'ŋwnɔ yabhlo kaa 'gwɛzi tama kugbua, 'ɩn we 'yabhlo -ka mnɔ, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka 'napɛ -nyuma, 'ɩn ɔ 'ka -budu zɔ laylipe, ɔ 'ka we datalɩ ylɛlɛɛ, 'ɩn ɔ 'ka we 'yɩɩ? 'Ɩn da ɔ 'yɩa wee 'gwɛzii tama -bhlo, ɔ laa ɔ 'talea -yɔ ɔ ladɩnya, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: ‹A -yɔ 'mɩ 'sɔ li 'mʋna. Nɩɩ, na 'gwɛzi tama -bhlo mnɔa, ɩn ka we 'yɩ!›
10 «Ɩn nɛɛ aɩn -yla 'sa -bhlokpadɛ, gbʋnyuu -lɛnʋnyɔ yabhlogbɔɔ 'bhʋa ɔ gbʋnyuu 'bɩɩ 'gbʋ, 'mʋna 'kadʋ mɩ -Lagɔɔ 'anzɩ nyɩdɩ.»
Mnɔmnɔyuu gbʋʋ nine
11 -Zezu nɛɛ 'yaɛ: «Nyɩmɛ yabhlo ka nʋkpasiyua 'sɔ. 12 'Bɩsʋbhayu nɛɛ ɔ dide -ylaɛ: ‹Dide, -na 'bɩ -ɩn 'ka yaa -aɩn -yɔ tɩ nɩ, -ɩn dlili we, 'ɩn -ɩn 'ka na -nʋ wla.› 'Ɩn wa dide yia wee 'bɩ ɔ 'yua sɔbhie 'wʋladlili.
13 «'Ylɩ 'sɔ -lɛ 'plɩa, 'ɩn ɔɔ nyimeslɔyu yia ɔnʋʋ wee 'bɩ pɛlʋ 'pa. Ɔ 'bhua we 'gwɛzi 'wʋ, 'ɩn ɔ yia dʋdʋ -putu -gʋ mnɩ 'pɩpɩ. -Mɔ ɔ -nyumɔnʋa wee 'gwɛzi, pʋɩnplagbʋʋ lɛnʋe nya. 14 Da ɔ bhɩa ɔ 'gwɛzi weee nyumoe, 'ɩn ŋwɔ 'kadʋ yia wee dʋdʋ -gʋ yi. Tɔʋn, ɔ 'nɩ lililu -kaa 'gbʋ, 'ɩn ŋwɔ yia ɔ 'bhabhɩe bhli. 15 -Bha ɔ mnɩa -slɛɛn wee dʋdʋ -gʋʋ nyɩmɛ yabhloo -gbɛ lubho nʋa. 'Ɩn -mɔɔ yia ɔ -mɔɔ kpaa kwa, ɔ 'ka -bobo ŋwɛkʋ. 16 Ɔ 'yɩbha yaa gwesi -we -bobo lia, ɔ 'ka we li. 'Ɩn nyɩmɛ yabhlogbɔɔ'ɔ 'nyɛ we ɔ.
17 «Tɔʋn, ɔ dlɩ -saa ɔ zukpa, 'ɩn ɔ nɛɛ: ‹Na didee lubhonʋnya ka lililu duun, wa 'nɩ mneni, wa 'ka we li. 'Ɩn, -zugba, -amɩ, na tlɩ ŋwɔ nya -seli. 18 Didee -gbɛ na yia lʋbhitia, 'ɩn ɩn 'ka ɔ -yla gbaɛ: «Dide, ɩn ka gbʋnyuu lɛnʋ -Lagɔ -yla, 'ɩn ɩn yia -mɩ -yla we lɛnʋ. 19 Ɩn 'nɩ -slɛɛn we 'klʋ -ka, -ɩn 'ka 'mɩ la -na 'yu. Nɩɩ, 'bhu 'mɩ 'wʋ -na lubhonʋnyaa 'yabhlo 'bhisa.» › 20 Ɔ -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ didee -gbɛ lʋbhiti.
«Da ɔ -tlʋlʋa -slɔ -buduŋwɛɛ -yɔ la, ɔ dide yia ɔ -yɔyɩ. 'Ɩn nyazɩ yia ɔ 'wʋ yi bhabha, ɔ -yɔ -gwagwɩe mnɩa ɔ yoo, 'ɩn ɔ yia ɔ gbleli. 21 Tɔʋn, ɔ 'yu nɛɛ ɔ -ylaɛ: ‹Dide, ɩn ka -Lagɔ -yla gbʋnyuu lɛnʋ, 'ɩn, ɩn yia -mɩ -yla we lɛnʋ. Ɩn 'nɩ -slɛɛn we 'klʋ -ka, -ɩn 'ka 'mɩ la -na 'yu.›
22 «'Ɩn ɔ dide nɛɛ ɔ zɔlubhonʋnya -yla: ‹A 'pulo! A -la ɔ 'ylinanɔ -bana yabhlo. A -pla we ɔ 'wʋ, a fa ɔ sɔwʋlu sɔ 'wʋ, a -pla ɔ -sakwla bhʋ 'wʋ. 23 'Bhli -dɔgbʋ palɩa dɛ 'kpɩ, a -yɔ we yi. A 'bha we, 'fɛtɩ -wa! -A 'ka li! 24 Nɩɩ, na yu mɩa da, ɔ ka tlɩ, 'ɩn ɔ yia ganɔ, ɔ ka mnɔ, 'ɩn ɩn yia ɔ 'yɩ.› 'Ɩn wa yia 'fɛtɩ -sasɩee gwedɩ.
25 «We bhla, -zugba ɔ 'yu kpasa mɩ lubho nʋda kpaa. Ɔ mɩ -zɔɔ yida, da ɔ cɩpaa -buduŋwɛɛ, 'ɩn ɔ yia lʋʋ -yɔ -lilii wɛlɩ 'nʋ. 26 Ɔ laa zɔlubhonʋnyɔ yabhlo, 'ɩn ɔ yia ɔ layɩbha: ‹'Lee, lɛɛ -lu nʋ lɛa?› 27 Zɔlubhonʋnyɔ yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: ‹-Na bheli yia lʋ, we 'gbʋ, 'kpɩkabhlii -dɔgbʋ -a 'sialɩa, 'ɩn -na dide yia we 'bha. -We ka gbʋ -wa, ɔ ka 'kʋayli, 'ɩn ɔ yia ɔ 'yɩ.›
28 «'Ɩn ɔɔ 'yu kpasa yia 'cɛ 'pa, ɔ nɛɛ ɔ 'nɩa -buduŋwɛɛ nyni. Ɔ dide 'tlaa, 'ɩn ɔ yia ɔ bhubhoe nɩɩ, ɔ mnɩ -buduŋwɛɛ. 29 'Ɩn 'yu yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ dide -ylaɛ: ‹-Talɩ, ɩn ka -mɩ -yla lubho nʋ -zʋ duun nya. Ɩn 'nɩ -slɔ -na wɛlɩ yabhlogbɔɔ 'nʋŋwɛ -sa. 'Ɩn -zugba, -ɩn 'nɩ -slɔ -amɩ wliyu yabhlogbɔɔ 'nyɛ, ɩn -yɔ na -lima 'ka 'fɛtɩ -sa. 30 -Na 'yu -ɔ -nyumɔa -na -li 'naabɩzɩŋwnɩ nya nɩ, mɔ yia lʋʋ 'gbʋ, 'ɩn -ɩn yia 'kpɩkabhlii -dɔgbʋ 'kadʋ -a 'sialɩa nɩ 'bha!›
31 «Ɔ dide nɛɛ ɔ -ylaɛ: ‹Na 'yu, -mɩ -yɔ 'mɩ mɩ 'ylɩ weee nya. -Lu weee ɩn kaa, we mɩ 'ya -na -nʋ nya. 32 Nɩɩ, -na bheli -na yɩa da -yɔ, ɔ ka tlɩ, 'ɩn ɔ yia ganɔ. Ɔ ka mnɔ, 'ɩn ɩn yia ɔ 'yɩ. We 'gbʋ, -a mneni, -a 'ka 'fɛtɩ 'kadʋ -sa 'mʋna nya.› »