17
Gbʋnyuu -yɔ nyɩmɛɛ -yɔgbʋ 'wʋtɩtɩe
(Mt 18.6-7, 21-22; Mk 9.42)
-Zezu nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -ylaɛ: «Gbʋ -we 'kaa nyɩma gbʋnyuu lʋkwa, we mɩ la 'kɔmʋʋ. Nyɩmɛ -ɔ ka -gbɛ wee gbʋnyuu -ka 'bhʋ, gbʋnyuu mɩ ɔ -nʋ nya. 'Ɩn wa -ka ɔ tʋkpa 'kadʋ -blɩ -yɔ gbʋanɩ, wa -ka ɔ gumunyu lʋ viteli, we nanɩ 'yli ɔ -nʋ nya. Ɔ yi 'ylaasɩ -manɩɩ 'yabhlo gbʋnyuu lʋkwa. A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ!
«-Na bheli -ka gbʋnyuu lɛnʋ, -ɩn palɩ we ɔ -yla la. Ɔ -ka we yibheli, -ɩn tɩ ɔ -yɔgbʋ 'wʋ. -Na bheli -ka -mɩ -yla gbʋnyuu lɛnʋ -zakpa gbesɔ 'ylɩ -bhlo nʋkplɛ, 'ɩn ɔ -ka -na -gbɛ yi, ɔ -ka we yibheli, wee 'ylɩ -bhloo 'dɛ nya -zakpa gbesɔ, -ɩn tɩ ɔ -yɔgbʋ 'wʋ.»
-Ɩn 'ylimanɩ -amɩaa dlɩzʋzʋe -gʋwʋla
'Ylɩ yabhloo zlɩ, -Zezuu tietienya nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Nyɩmaa -Kanyɔ, -ɩn 'ylimanɩ -amɩaa dlɩzʋzʋe -gʋwʋla.»
'Ɩn Nyɩmaa -Kanyɔ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Amɩaa dlɩzʋzʋe -ka -mɩ 'kienyi mutadɩɩ 'ya 'bhisa, a mneni a 'ka su -mɩnɩ -yla gba: ‹-Ɩn 'tlu, -ɩn 'ka -na 'dɛ faa mnɩ gumunyu lʋ›, 'ɩn we zʋa aɩn 'nʋŋwɛ.
Lubhonʋnyɔɔ nʋnʋ -lubho
«Sa 'bhisa: aɩn glaa, nyɩmɛ yabhlo ka lubhonʋnyɔ yabhlo, kpaapanyɔ nya, 'nɔɔluu 'yliyɔzʋnyɔ nya. Da -mɔɔ -ka kpaa 'bhʋ, ɔ -ka -mɔɔ -yɔyɩ, ɔ yi -mɔɔ -yla gba: ‹-Ɩn yi slʋɩ, -ɩn 'ka lii›? -Ɩnnya, nɩɩ, gbaa ɔ yia ɔ -ylaɛ: ‹-Ɩn pi na lililu, -ɩn 'bhiti -na -bana. -Ɩn wla na lililu, ɩn -ka lilie bhɩa 'bhie, -ɩn 'ka -na -nʋ li.› Ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka ɔ lubhonʋnyɔ fuo 'pa, -we ɔ gbaa -mɔɔ -yla, -we -mɔɔ nʋa lɛɛ 'gbʋ, we 'nɩ mʋʋ? 10 'Sa we mɩ 'yaa amɩaa -nʋ nya: -we weee -Lagɔ gbaa a nʋ lɛ, a -ka we lɛnʋ, a gbaɛ: ‹Lubhonʋnya -kpʋa -amɩa -mɩa, -we -Lagɔ gbaa -a nʋ lɛ, 'mʋ -a nʋa lɛ.› »
-Zezu jipea *sɔlɩbhanya kugbua
11 Da -Zezu mɩa -Zeluzalɛmʋ mnɩda, 'ɩn ɔ yia Samalii -yɔ Galileee 'wʋgbelida 'plɩlɩ. 12 Da ɔ plaa 'gbe yabhlo nʋkplɛ, 'ɩn *sɔlɩbhanya kugbua yia ɔ yoo yi. 13 Wa -tlʋlʋ ɔ -yɔla, 'ɩn wa yia 'wʋkpɩkpɩe bhli: «-Zezu, -Slolunyɔ, -ɩn 'yɩlɩ -aɩn nyazɩ!»
14 -Zezu 'yɩa wa -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A mnɩ amɩaa 'dɛ -Lagɔbʋbɔnya 'klʋslolua.»
Da wa mɩa mnɩda, 'ɩn wa yia 'pʋ. 15 Wa glaa, 'yabhlo yibhelia we 'ji nɩɩ, ɔ ka 'pʋ, 'ɩn ɔ yia lʋbhiti, -zugba ɔ mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ, 'wʋkpɩkpɩe nya. 16 Ɔ bhlia -Zezuu bhʋ -yɔ, ɔ yia ɔ 'wlu zɔfa, 'ɩn ɔ yia ɔ fuo 'pa. Ɔɔ nyɩmɛ mɩa, *Samalii -nyɩmɛ -wa. 17 Tɔʋn, -Zezu nɛɛ: «'Lee, nyɩma kugbua 'nɩ 'pʋʋ, wa gbomnʋa pnɩɩ 'na? 18 'Mʋ we 'nɩ 'lakpayu -mɔnɩ 'wʋbhʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ 'wlukʋʋn lapʋpalɩ, ɔ 'ka -Lagɔ fuo 'paa yii?» 19 'Bhie, -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn -sɔ 'wʋ, -ɩn mnɩ. -Na dlɩzʋzʋe ka -mɩ pue.»
-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe mɩ aɩn nyɩdɩ
(Mt 24.23-28,37-41)
20 Falizɩnyɩma yia -Zezu layɩbha 'lee: «Lɛbhla -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩbhla 'ka nynia?» 'Ɩn -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe mɩa, wa'a 'yɩ we -yɔ 'yli nya. 21 Wa 'na 'ka gba nɩɩ, ‹A -talɩ, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe mɩ -seli!› 'ɩn ‹We mɩ mɔ!› A yibheli we 'ji nɩɩ, *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe mɩ aɩn nyɩdɩ.»
'Ylɩ -we nya Nyɩmɛɛ 'Yu 'kaa yi
22 'Bhie, -Zezu nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -ylaɛ: «Bhla yabhlo yia nynia, 'ɩn a 'ka gba, a 'ka *Nyɩmɛɛ 'Yu 'yɩ, 'ylɩ -bhlogbɔɔ nya, 'ɩn a 'na 'ka ɔ 'yɩ. 23 Nyɩma -ka gba: ‹Ɔ mɩ -seli›, 'ɩn wa -ka gba, ‹Ɔ mɩ mɔ›, a 'na dɩlɩ we dlɩ 'wʋ -nɩ, 'ɩn a 'na mnɩnɩ -mɔ -gwagwɩe nya -nɩ. 24 Sa 'nyu -ka 'yɩka 'pa, we -nyumalɩ bhʋa yalɩɩ gwedɩlɩda, 'ɩn we mnɩa we bhɩalɩda, zlɩ Nyɩmɛɛ 'Yu yia yia, 'sa ɔ yia -mɩa. 25 We mɩ nɩɩ, ɔ sɩa -slɔ bhabha, 'ɩn dɛslɛɛn -nyɩma 'ka ɔ sɔlʋ lapalɩ.
26 «-We 'plɩa *Noweee bhla, Nyɩmɛɛ Yuu yiyizlɩ, mʋ -bhloo dɛ yia lɛnʋa. 27 Noweee bhla, nyɩma mɩ lida, wa mɩ 'mada, wa mɩ kʋkwalɩda, wa mɩ wa 'ŋwnɩyua ylɩ zʋda, 'ɩn Noweee batoo 'wʋ -gbla ylɩ yia nyni. Nowee -gblaa batoo 'wʋ, tɔʋn, zezeguda lʋa, 'ɩn 'nyu yia nyɩma lasa.
28 «*Lɔtʋʋ bhla 'sa -bhlokpadɛ we nʋa: nyɩma mɩ lida, wa mɩ 'mada, -zugba, wa zɔ lu, 'ɩn wa pa -valɛ, wa pa kpaa, 'ɩn wa sʋbha -budu. 29 'Ɩn 'ylɩ -we nya Lɔtʋ 'bhʋa *Sodɔmʋ, wee 'ylɩ nya -Lagɔ kwlilia -kosu -yɔ -bhubhui slo, 'ɩn we yia wa lasa.
30 «'Ylɩ -we nya Nyɩmɛɛ 'Yu yia 'bhlewlʋa, 'sa -bhlokpadɛ we yia nʋa.
31 «Wee 'ylɩ nya, -ɔ -ka nyapɛda -mɩ 'pipee, ɔ 'na mnɩnɩ ɔ 'gba 'wʋbhua -budu zɔ -nɩ. 'Sa -bhlokpadɛ, -ɔ -ka kpaa -mɩ, -mɔɔ 'na bhitili lʋ -zɔɔ -nɩ. 32 A 'pa Lɔtʋʋ 'ŋwnɔ dlɩ -gʋ. 33 Nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ 'yliyɔgagɩe 'wʋgʋ, 'wʋ ɔ yia we bɔa. 'Ɩn -ɔ -ka ɔ 'yliyɔgagɩe 'wʋbɔ, kwɛɛ we yia ɔ -tʋa. 34 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: wee 'ylɩ -mɩnɩɩ sabɔ, nyɩma 'sɔ -ka lapɩda -mɩ, 'yabhlo wa yia 'wʋbhua, 'ɩn wa 'ka -bha -gʋdʋ tɩ. 35 'Ŋwnɩ 'sɔ -ka -lu bhuda -mɩ, 'yabhlo wa yia 'wʋbhua, 'ɩn wa 'ka -bha ɔ -libheyi tɩ. [ 36 Nyɩma 'sɔ -ka kpaa -bhlo 'wʋ -mɩ, 'yabhlo wa yia 'wʋbhua, wa 'ka -bha ɔ -libheyi tɩ.]»
37 'Ɩn -Zezuu 'bɩnɔnya yia ɔ layɩbha 'lee: «Nyɩmaa -Kanyɔ, da gbʋ -mɩnɩ 'ka lɛnʋa?»
'Ɩn -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Da 'kwie -ka -mɩ, -bha -ŋwaaa -zlo mɩa.»