8
'Ŋwnɩ -wa nɔa -Zezu 'bɩ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu yia 'gbe 'kadɩ -yɔ 'gbe yua 'wʋ mnɩ, *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩee gbʋzɔnʋnyaa gbagbɩe nya, -zugba ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ -yɔ ɔ mɩ. 'Ɩn, 'ŋwnɩ tɔlʋa ɔ vua zuzu 'nyii 'bɩ, -yɔ ɔ jipea, -maa mɩ 'ya -bha. Wa ŋnɩ nɩ: Magɩdalaa -ŋwnɔ Malii zuzu 'nyii gbesɔ 'tlaa 'wʋ, Ewlodʋʋ lubhonʋnyɔ 'kadʋ Kuzaa 'ŋwnɔ Zanɩ, -yɔ 'Suzanɩ -yɔ 'ŋwnɩ dumadu, -wa -saa -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'wʋ, wa zʋzɔnʋ nya.
'Mnɔpanyɔɔ gbʋʋ nine
(Mt 13.1-9; Mk 4.1-9)
Nyɩmaa -zlo 'bhʋa 'gbe -bhlo -bhlo 'wʋ, 'ɩn wa yia -Zezu -yɔ 'wlugbeli. 'Ɩn ɔ yia gbʋʋ nine -mɩnɩ wa 'palɩ. «Nɩɩ, kpaapanyɔ mnɩa ɔ 'mnɔ 'paa. Ɔ mɩ ɔ 'mnɔ 'pada, ɔ 'mnia we, 'ɩn we -zakpa -bhlo yia 'yoo ŋwɛ -yɔ bhli. 'Plɩplɩnya nɔa we -gʋ, 'ɩn 'zianya yia we li. Tɔlʋa yia tʋkpa -dʋdʋ -gʋ bhli, we mia, -bhaa bla 'nɩ 'nyu 'wʋlakaa 'gbʋ, 'ɩn we yia yɛ. Tɔlʋa yia -kpɔga glaa bhli, 'ɩn -mʋʋ -yɔ we 'sɔ yia 'wʋsɔ, 'ɩn -mʋʋ yia we -gʋ palɩlɩ, 'ɩn we yia we 'tuntnu. Tɔlʋa yia dʋdʋ -zɔnʋ -gʋ bhli, 'ɩn we yia mi, we 'paa lakpa, we lakpa -bhlo -sa -mɔ 'yaa glʋ gbu.»
'Ɩn -Zezu yia we -gʋ dɩ wɛlɩ 'tɩtɛ nyaɛ: «-Ɔ -ka 'nʋnʋ -yukwli 'wlu -ka, ɔ 'nʋ we.»
-Mʋmʋ ka 'gbʋ -Zezu pa gbʋʋ ninea?
(Mt 13.10-17; Mk 4.10-12)
Ɔ 'bɩnɔnya ka ɔ wee gbʋʋ nine -mɩnɩɩ 'ji layɩbha. 10 'Ɩn ɔ yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «-Lagɔ ka ɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbʋ mɩa zizeda aɩn 'klʋslolu. 'Ɩn nyɩma tɔlʋa -nʋ mɩa, gbʋʋ nine nya wa 'paa we wa -yla.
‹Wa -ka -lu yla, wa'a 'yɩ we -yɔ,
'ɩn wa -ka gbʋ 'nʋ,
wa'a 'nʋ we 'wʋla.›
-Zezu gbaa wee gbʋʋ ninee 'ji
(Mt 13.18-23; Mk 4.13-20)
11 «Wee gbʋʋ ninee ji nɩ: 'mnɔya mɩa, we 'wlʋ -Lagɔwɛlɩ. 12 Nyɩma tɔlʋa 'wlʋ 'yoo ŋwɛ -yɔ da 'mnɔya bhli: wa -ka -Lagɔwɛlɩ 'nʋ nɩ, 'ɩn *'Kuzu yia, 'ɩn we saa we wa dibhe 'wʋ, wa yi we dlɩ -gʋ zʋ, 'ɩn wa yi gbʋ 'wʋbhʋʋ 'gbʋ. 13 -Mʋmʋnya mia tʋkpa -bita -gʋ: -mʋʋ 'wlʋ nyɩma -tɔlʋa, -wa nʋa -Lagɔwɛlɩ, 'ɩn wa ŋwnua -bha we -yɔ 'mʋna nya nɩ, wa'a 'tide we 'yi, we'e fa wa 'wʋ somi. Bhla -sɛlɛ nya, wa ŋwnua we -yɔ, 'ɩn laylagbʋnya -ka yi, 'ɩn wa dlɩ bhʋa we -gʋ. 14 Nyɩma tɔlʋa 'wlʋ 'mnɔya -we bhli -kpɔga glaa: wa -ka -Lagɔwɛlɩ 'nʋ, bhla -gʋdʋ -ka nyni, 'ɩn wa tidea wa 'dɛ 'yi -sɛ -sɛ, 'ɩn dlɩlʋe -yɔ 'ŋnɩmnɩ -li, dʋdʋ -gʋʋ 'mʋna -li tuntnua wa, 'ɩn wa'a wla 'ya, -mʋʋ'ʋ zalɩ. 15 'Mnɔya -we bhlia dʋdʋ -zɔnʋ -gʋ, -mʋʋnya 'wlʋ nyɩma -wa nʋa -Lagɔwɛlɩ dlɩ -zɔnʋ nya, 'ɩn wa zʋa we la, wa dlɩ weee nya, 'ɩn wa paa 'ya bhla weee nya.
'Napɛɛ gbʋʋ nine -yɔ -Lagɔwɛlɩɩ yukwli pʋlʋ sɔ
(Mk 4.21-25)
16 «Nyɩmɛ -ka 'napɛ -nyuma, ɔ'ɔ -gbli we -solu 'wluo, 'ɩn ɔ'ɔ fa we 'lii zɔ. Nɩɩ, yalɩ ɔ dɩa we la -budu zɔ, 'ɩn -wa -ka pla, wa 'ka we san -yɔyɩ. 17 Nɩɩ, -we weee mɩa zizeda, zlɩ 'klʋ we yia 'tlaa, 'ɩn -we weee mɩa 'wiemɩ -lu nya, 'ji wa yia we yibhelia, 'ɩn we 'ka 'bhlewlʋ weee. 18 We 'gbʋ, a zʋ amɩaa gbʋʋ yukwli pʋlʋ sɔ 'yliyɔ. Nɩɩ, -lukanyɔ mɩa, ɔ -nʋ wa yia -gʋpalɩa, 'ɩn nyɩmɛ -ɔ 'nɩa -lu duun -ka, we -sɛlɛ -we -gʋ ɔ dlɩ mɩa, kwɛɛ wa yia we ɔ -saa.»
-Mama -wa -Zezuu bhelia -yɔ ɔ 'nyaa?
(Mt 12.46-50; Mk 3.31-35)
19 -Zezuu bhelia -yɔ ɔ 'nyaa 'sɔ yia ɔ 'yɩa nɩ, nyɩma duuun 'gbʋ, wa 'nɩ mneni wa 'ka ɔ ylɩ. 20 'Ɩn wa yia -Zezu 'dɩ kwaɛ: «-Na 'nyaa -yɔ -na bhelia mɩ 'pipee. Wa 'yɩbha wa 'ka -mɩ 'yɩ.»
21 'Ɩn -Zezu nɛɛ wa 'dɛ weee -ylaɛ: «-Wa pʋlʋa -Lagɔwɛlɩ yukwli, 'ɩn wa nɔa we -gʋ nɩ, ma -wa, na 'nyaa -yɔ na bhelia.»
-Zezu 'yligbelia -pɩpɛ 'kadʋ
(Mt 8.23-27; Mk 4.35-41)
22 'Ylɩ yabhlo nya, -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya -gblaa 'glʋ yabhlo 'wʋ nɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «-A 'plɩlɩ 'nyuu kakpe -putu -gʋ.» 'Ɩn wa yia mnɩ. 23 Da wa mɩa 'nyu 'wʋdɩda, 'ɩn -Zezu yia 'ylaa ŋwɔ. Tɔʋn, -pɩpɛ 'kadʋ yia 'nyu -gʋ 'plɩplɩe bhli. 'Nyu mɩ 'glʋ yeda, we -tʋ 'wʋ -sɛ, wa 'ka 'nyu glu mnɩ.
24 -Zezuu 'bɩnɔnya bɛa ɔ kwesi, 'ɩn wa yia ɔ ganɔ. 'Ɩn wa nɛɛ 'wʋkpɩkpɩe nya: «-Slolunyɔ, -Slolunyɔ, -amɩa tlɩa!»
-Zezu ganɔa, 'ɩn ɔ yia -pɩpɛ 'wluo 'kpɩlɩ. 'Ɩn 'nyuu -gbʋgbʋ yia zɔbɛ, we yia 'yligbe blenyii. 'Ɩn -bha yia 'wʋku.
25 -Zezu nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -ylaɛ: «Mɔ amɩaa dlɩzʋzʋe mɩa?»
-Nyanɩgbɔ -kpalɩa wa nɩ, 'ɩn ŋwɛgaga yia wa sʋbha. 'Ɩn wa nɛɛ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩɛ: «Mɔɔ -nyɩmɛ ɔɔ -mɔnɩ -mɩa, 'ɩn ɔ gba 'nyu -yɔ -pɩpɛ -yla, 'ɩn we zʋ ɔ 'nʋŋwɛa?»
-Zezu -saa nyɩmɛ yabhlo zuzu 'nyii 'bɩ
(Mt 8.28-34; Mk 5.1-20)
26 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya -dɩa 'nyu 'wʋ, Zelazɩ -nyɩmaa dʋdʋ* mɩa nyuu kakpe yabhlo -gʋ, Galilee 'klʋ, -mɔ wa nynia. 27 Da -Zezu 'bhʋa 'glʋ 'wʋ ɔ 'sibhlia la, 'ɩn wee 'gbee nʋkpla -nyɩmɛ yabhlo yia ɔ yoo yi. Ɔɔ nyɩmɛ mɩa, zuzu 'nyii mɩa ɔ 'wʋ. 'Bɩ ka 'wʋgwlɛ, ɔ'ɔ -pla -bana 'wʋ, 'ɩn ɔ'ɔ -gʋ -budu zɔ, nɩɩ, gbawla -nyɩdɩ ɔ gʋa. 28 Da ɔ 'yɩa -Zezu -yɔ, 'ɩn ɔ yia 'wʋkpɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ bhʋ -yɔ bhlili. 'Ɩn ɔ nɛɛ wɛlɩ 'tɩtɛ nyaɛ: «-Naa lɛɛ -gbʋ pɩlɩ na gbʋ 'wʋla, -Zezu, Yalɩ -Lagɔɔ 'Yu? -Mɩ na bhubhoea, -ɩn 'na palɩ 'mɩ 'klɩyɩe 'wʋ -nɩ!» 29 -We ka 'gbʋ ɔɔ nyɩmɛ yi 'saa gba, zuzu 'nyuu mɩa ɔ 'wʋ, 'mʋ -Zezu gbaa we 'tla ɔ 'wʋ. Wee zuzu 'nyuu mɩa, 'wʋ we bhua ɔ -zakpa duun nya. Wa -ka ɔ sɔnya gbʋan nɛtɛllikpe nya, 'ɩn wa -ka ɔ gbloko bhʋ 'wʋ fa, 'ɩn ɔ dɩa we 'dɛ weee. 'Ɩn wee zuzu 'nyuu kwaa ɔ -flii.
30 -Zezu yia ɔ layɩbhaɛ: «Sa wa la -na 'ŋnɩa?»
'Ɩn ɔ nɛɛ: «Na 'ŋnɩ wa laa ‹'Slʋjaa -zlo› ». -We ka gbʋ -wa, zuzu 'nyii duun mɩ ɔ 'wʋ. 31 'Ɩn wee zuzu 'nyii nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «-Na zukpa -wa, -ɩn 'na kwalɩ -aɩn *glukaslʋ 'wʋ -nɩ!»
32 -Zugba -boboo -zlo mɩ we lililuu datalɩda -gɔgɔɔ nʋkpla -gʋ. 'Ɩn wee zuzu 'nyii nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «-Na zukpa -wa, -ɩn kwa -aɩn -bobonya mɩa nɩ 'wʋ!» 'Ɩn -Zezu yia we 'yoo 'nyɛ nɩɩ, we pla we 'wʋ. 33 Tɔʋn, zuzu 'nyii yia ɔɔ nyɩmɛ 'wʋ 'tla, 'ɩn we yia -bobonya 'wʋ pla. 'Ɩn wee -bobo weee yia -gɔgɔ kwli -gwagwɩe nya, 'ɩn we yia 'nyu lʋ slo, 'ɩn we yia tlɩ -nya.
34 Da wee -boboo 'yliyɔzʋnya 'yɩa gbʋ 'plɩa nɩ -yɔ, 'ɩn wa -yɔ -gwagwɩe yia 'gbe 'kadɩ -yɔ kʋdanya 'wʋ we 'dɩ lamneni. 35 Da wee gbʋ -mɩnɩ 'plɩa, 'ɩn nyɩma yia -mɔ 'yɩa mnɩ. Wa nynia -Zezu kwesi, nyɩmɛ -ɔ 'wʋ zuzu 'nyii 'tlaa, 'ɩn wa yia ɔ 'yɩ, -zugba ɔ -dɩ -Zezuu bhʋ -yɔ la, -bana mɩ ɔ 'wʋ, 'ɩn ɔ 'wlukʋʋn ka ladolu. 'Ɩn -nyanɩgbɔ yia wa -kpalɩ weee. 36 Sa ɔɔ zuzu 'nyii 'wʋ -nyɩmɛ 'pʋa nɩ, -wa 'yɩa wee gbʋ weee da, 'ɩn -maa yia we 'dɩ -sa wa -yla. 37 Tɔʋn, Zelazɩ -nyɩma weee nɛɛ -Zezu -yla, ɔ 'bhʋ wa dʋdʋ -gʋ. Nɩɩ, -nyanɩgbɔ ka wa -kpalɩ. 'Ɩn -Zezu yia 'glʋ 'wʋgbla, ɔ 'ka lʋmnɩ.
38 Nyɩmɛ -ɔ zuzu 'nyii 'tlaa 'wʋ, bhubhoea -Zezu, ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Ɩn -yɔ -mɩ 'sɔ 'ka mnɩ.» 'Ɩn -Zezu yia ɔ lʋlabhitili, ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: 39 «Mnɩ -na -buduŋwɛɛ. -We weee -Lagɔ nʋa -mɩ -yla lɛ, -ɩn gba we nyɩma -yla.» Ɔɔ nyɩmɛ mnɩa, -we weee -Zezu nʋa ɔ -yla lɛ, 'ɩn ɔ yia we 'dɩ lamneni, wee 'gbe 'kadʋ nʋkplɛ weee.
-Zezu puea 'ŋwnɔ yabhlo, 'ɩn ɔ yia -Zalusɩɩ 'ŋwnɔyu 'yliyɔgagɩe 'nyɛ
(Mt 9.18-26; Mk 5.21-43)
40 Da -Zezu yia lʋ 'nyuu kakpe -putu -gʋ, 'ɩn nyɩmaa -zlo yia ɔ yoo -sa, wa mɩ ɔ wʋdaa 'gbʋ. 41 We bhla, nyɩmɛ -ɔ wa laa -Zalusɩ nynia -Zezuu -gbɛ. -Lagɔbuduu -kanyɔ yabhlo ɔ -mɩa. 'Ɩn ɔ yia -Zezuu bhʋ -yɔ bhlili, ɔ yia ɔ bhubhoe nɩɩ, ɔ yi ɔ -buduŋwɛɛ. 42 -We ka gbʋ -wa, ɔ 'ŋwnɔyu yabhlogbɔɔ kaa -zʋ kugbua lɛ 'sɔ, mɔ mɩa tlɩda.
Da -Zezu mɩa -mɔ mnɩda, -zugba nyɩmaa -zlo tuntnu 'saa ɔ sɔ weee lʋ. 43 Wa nyɩdɩ, 'ŋwnɔ yabhlo mɩa -bha, ɔ kwɛpalɩe li ɔ -yɔ -zʋ kugbua lɛ 'sɔ. 'Ɩn ɔ yia 'gwɛzi weee -nyumɔ. -Dɔtlɔɔ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ jipe. 44 Ɔ 'plɩlɩa -Zezu lʋʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ -banaa ŋwɛ kwɛzɩ. -Bha -bhlokpadɛ ɔ 'pɩɔn yia 'wʋkanɩ.
45 'Ɩn -Zezu yia layɩbhaɛ: «Nyɔɔ zɩ 'mɩ kwɛa?»
Wa 'dɛ weee mɩ we kpɛlɩdaa 'gbʋ, 'ɩn Piɛlɩ nɛɛ: «Na -Slolunyɔ, nyɩma -wa gbelia -mɩ, ma tuntnua -mɩ sɔ weee lʋ!»
46 'Ɩn -Zezu nɛɛ: «Nyɩmɛ yabhlo ka 'mɩ kwɛzɩ, ɩn ka we 'jiyibheli nɩɩ, na 'tɩtɛ ka lubho nʋ.»
47 Ɔɔ 'ŋwnɔ 'yɩa we -yɔ nɩɩ, wa ka we 'jiyibheli, 'ɩn ɔ -yɔ tɛlɩtɛlɩe yia -Zezuu bhʋ -yɔ bhlia mnɩ. 'Ɩn -we ka 'gbʋ, ɔ yia ɔ kwɛzɩ, 'ɩn sa ɔ 'pʋa -bha -bhlokpadɛ, ɔ yia we gba ɔ -yla, nyɩma weee 'yibadɩ. 48 -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Na 'yu, amaa dlɩ ka aɩn pue, a mnɩ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ -yɔ aɩn 'sɔ -mɩ!»
49 Da -Zezu mɩa gbʋ -mɩnɩ gbada, nyɩmɛ yabhlo 'bhʋa -Zalusɩɩ -buduŋwɛɛ, ɔ yia 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn 'na sɩalɩ Nyɩmaa -Kanyɔ -nɩ, -na 'ŋwnɔyu ka tlɩ.»
50 -Zezu 'nʋa we nɩ, ɔ nɛɛ -Zalusɩ -ylaɛ: «-Ɩn 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ, -ɩn zʋ dlɩ! 'Pʋa ɔ yia.»
51 -Zezu nynia wee -buduŋwɛɛ, ɔ 'nɩ ŋwnu nyɩma -putu 'ka wee -budu zɔ pla, 'mʋ we 'nɩ Piɛlɩ klaa, *Zaan klaa, *'Zake klaa, we -yɔ 'yuu dide -yɔ ɔ 'nyaa 'wʋbhʋ. 52 Nyɩma weee mɩ wida, -zugba wa bhalɩ ɔɔ 'ŋwnɔyuu 'gbʋ. 'Ɩn -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «A 'na wili -nɩ, ɔ 'nɩ tlɩ, 'ylaa 'wʋ ɔ mɩa.»
53 'Ɩn wa -yi we 'ji nɩɩ, 'yu ka tlɩɩ 'gbʋ, wa yia ɔ gla palɩ. 54 -Zezu kpalɩa ɔ sɔ -yɔ, 'ɩn ɔ yia 'wʋkpɩ, ɔ nɛɛ: «Na 'yu, a -sɔ 'wʋ!» 55 Ɔ zuzu 'sibhlia ɔ -gʋ la, 'ɩn ɔ yia 'wʋsɔ -bha -bhlokpadɛ. -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «A 'nyɛ ɔ lililu.» 56 -We 'plɩa, 'ɩn we yia ɔɔ 'ŋwnɔyuu 'nyaa -yɔ ɔ dide ŋwɛgaga -sʋbhalɩ. 'Ɩn -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «A 'na gbalɩ we nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -yla -nɩ!»
* 8:26 'Mʋ wa la 'yaa Gadale -nyɩmaa dʋdʋ.