13
Nɩmɛ -we 'tlaa gumunyu -gʋ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɩn yia nɩmɛ yabhlo -yɔyɩ gumunyu -gʋ 'tlada, we 'gwɩ kugbua, 'ɩn we 'wlu gbesɔ. 'Ɩn we 'gwɩ -mʋmʋ -ka -mɩ, -mʋʋ ka -can -kloo -gʋ. 'Ɩn we 'wlu -mʋmʋ -ka -mɩ, -Lagɔɔ vɛlɩ ŋnɩ mɩ we -gʋ cɛlɩda. Wee nɩmɛ ɩn 'yɩa -yɔ, we 'wlʋsa gbi. We bhʋ 'wlʋ sa 'cɛkanɩmɛ 'kadʋ yabhloo bhʋ, 'ɩn we ŋwɛɛ 'wlʋa -jlaa ŋwɛɛ. 'Mʋ -zatɩbhɛ 'nyɛa we latɛlɔ, we -yɔ we 'ŋnɩmnɩkpe -yɔ we 'tɩtɛ. Wee nɩmɛɛ 'wlu yabhlo 'wlʋ sa tlɩtlɩlɛ mɩ we -yɔ, -mʋʋ 'bɩgʋ 'ɩn we yi 'pʋ. Nɩɩ, ŋwɛgaga -sʋbhalɩa nyɩma weee, 'ɩn wa yia we 'bɩ mnɩ. Nɩɩ, wee -zatɩbhɛ mɩa, 'mʋ dʋdʋgʋ -nyɩma weee bʋbɔa, -we ka gbʋ -wa, mʋ 'nyɛa wee nɩmɛ 'tɩtɛ. 'Ɩn nyɩma weee bʋbɔ 'yaa wee nɩmɛ, -zugba wa gbaɛ: «Nyɔɔ mɩ nɩmɛ nɩ 'bhisa? 'Lee, nyɔɔ 'ka we nya gʋa?»
We ka 'yoo 'yɩ we 'ka we 'dɛ 'ylimanɩ, 'ɩn we 'ka -Lagɔ vɛlɩ. 'Ɩn we ka 'tɩtɛ 'yɩ, we 'ka we lɛnʋ 'cʋ glʋ 'sɔ 'cʋ 'sɔ nya. We -bloa ŋwɛ 'ɩn we yia -Lagɔɔ vɛlɩe bhli: we vɛlɩ ɔ 'ŋnɩ, we vɛlɩ ɔ ladɩda, 'ɩn we yia -wa -dɩa yalɩ la vɛlɩ. Wee nɩmɛ ka yoo 'yɩ we -yɔ -Lagɔnyɩma 'ka tʋgʋ, 'ɩn we 'ka wa lu. We yia 'yoo 'yɩ we 'ka zʋa weee 'yli -nyɩma klaa, nyɩmaa klu weee klaa, wɛlɩɩ 'yli -bhlo -bhloo gbanya weee klaa, we -yɔ laga weee 'wlulapɩlɩ. 'Ɩn dʋdʋgʋ -nyɩma weee yia we bʋbɔa. Nɩɩ, dʋdʋʋ lalabhla, nyɩma ka ŋnɩ 'nɩa 'yliyɔga -sɛbhɛ 'wʋ cɛlɩda -mɩ, ma yia we bʋbɔa. Wee 'sɛbhɛ mɩa, Bhlabhlɛyu wa 'bhaa 'slaka nya, ɔ -nʋ -wa.
Nɩɩ, -ɔ -ka 'nʋnʋ -yukwli 'wlu -ka, ɔ 'nʋ we.
10 Nɩɩ, -lu -we 'yli nyɩmɛ 'kaa mnɩnɩ,
we 'yli ɔ mnɩnɩa.
Nyɩmɛ -ɔ 'kaa -kaslʋ 'wʋ mnɩ,
-kaslʋ 'wʋ ɔ mnɩa.
Nyɩmɛ -ɔ tʋgʋgblɛ 'kaa 'bha,
tʋgʋgblɛ bhaa ɔ.
We -ka 'sa -mɩ, -Lagɔnyɩma -ka dlɩtie, wa -tʋ -Lagɔ dlɩ -gʋ -zʋda.
Nɩmɛ -we 'tlaa glu
11 Tɔʋn, ɩn yia nɩmɛ -putu -yɔyɩ glu 'tlada. We ka 'gwɩ 'sɔ 'wlu, -mʋʋ 'wlʋ bhlabhlɛyuu 'gwɩ, nɩɩ, -zatɩbhɛ 'bhisa we gbaa. 12 Nɩmɛɛ tɩanʋʋ 'tɩtɛ we kaa. We -ka nyɩma 'yu 'tla, mʋ nʋa lɛ, 'ɩn -maa bʋbɔa nɩmɛɛ tɩanʋ -we tlɩtlɩlɛ fɛlɩa 'bhaa. 13 'Ɩn wee nɩmɛ nʋa gwɛdigbʋ 'kadɩ lɛ, 'ɩn we sʋbhalɩa -maa ŋwɛgaga. Sa 'bhisa, we sa -kosu yalɩ, 'ɩn we laa we dʋdʋ -gʋ, nyɩma weee 'yibadɩ. 14 Gwɛdigbʋnya -we wee nɩmɛ nʋa lɛ nɩmɛɛ tɩanʋ 'yu, we nya we nʋa dʋdʋgʋ -nyɩma -dawli 'wʋ. 'Ɩn we gbaa -maa -yla nɩɩ, nɩmɛ -we tʋgʋgblɛ nʋa lɛ, 'ɩn we yia 'pʋ, wa tɛlɩ we 'wʋwlʋ. 15 Nɩmɛ -we 'tlaa glu, mʋ 'yɩa 'tɩtɛ we 'ka wee tɛlɩtɛlɩlu nyapɛlɩe 'nyɛ -mʋʋ 'ka gbagbɩe mneni. 'Ɩn -wa 'nɩa we bʋbʋe ŋwnu, we 'ka wa 'bha. 16 Mʋ nʋa we lɛ, 'ɩn nyɩma weee, 'yuaoo, nyɩma kpasɩoo, 'ŋnɩmnɩnyaoo, bobabhanyaoo, -wa 'nɩa galɩoo, we -yɔ galɩ, 'ɩn wa yia we yibhelida -yɔka -gla nya. We 'nɩ wa lilisɔ -yɔ -mɩ, -zugba wa 'klʋ -yɔ -wa. 17 Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'nɩ wee nɩmɛɛ yibhelida -yɔka, -ɔ 'nɩ we 'ŋnɩ -yɔka, -ɔ 'nɩ we nimeloo -yɔka, wa'a 'nyɛ ɔ 'yoo ɔ 'ka -lu zɔ, 'ɩn ɔ 'ka -lu pɛlʋ 'pa.
18 Nɩɩ, gbʋyilo -bhla bɛa. -Ɔ -ka 'ylimna, ɔ sɩsalɩ wee nɩmɛɛ nimeloo 'wʋ, 'ɩn ɔ 'ka we 'wʋlanʋ. Nɩɩ, wee nimeloo mɩa, nyɩmɛ yabhloo ŋnɩ -wa: mʋ -wa 'wlu ta glʋ ta 'ya gbelibhlo (666).