2
'Sɛbhɛ -we Zaan cɛlɩa Efɛzɩɩ leglizɩ 'wʋ
«Nɩɩ, leglizɩ -we mɩa Efɛzɩgbe nʋkplɛ, -ɩn cɛlɩ we 'anzɩ 'wʋ:
«Nyɩmɛ -ɔ kaa -zɛlɩ gbesɔ lilisɔ 'wʋ, 'ɩn ɔ nɔa -can -napɛ gbesɔ nyɩdɩ, ɔ wɛlɩ nɩ: -We weee -ɩn nʋa lɛ, ɩn -yi we. Sa -ɩn nʋa lubho 'tɩtɛ, 'ɩn -ɩn yia dlɩtie 'yɩ, ɩn -yi we. Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, -ɩn -yɔ 'nyii -cɩa'an nna. Tɔlʋa nɛɛ, -Lagɔɔ tietienya wa -mɩa, 'ɩn wa 'nɩ we nya -mɩ. -Ɩn ylaa wa la, 'ɩn -ɩn yia we 'jiyibheli nɩɩ, yocɩan wa -mɩa. -Ɩn ka dlɩtie, wa ka -mɩ sɩalɩ na 'gbʋ, 'ɩn 'kʋa 'nɩ -mɩ 'ylila wla.
«Cɩɩn, 'sa we mɩa, 'bhie gbʋ -we mɩa -aɩn nyɩdɩ, mʋ nɩ: sa -ɩn -kalɩa na zɛ we gwedɩda, -ɩn 'nɩ -slɛɛn 'sa na zɛkalɩ. We -ka 'sa -mɩ, sa -ɩn -kalɩ bhaa na zɛ, -ɩn 'pa we dlɩ -gʋ. 'Bhiti -na dlɩ, 'ɩn -we -ɩn nʋa lɛ we gwedɩda, nʋ we lɛ lʋ. -Ɩn 'nɩ 'bhiti nɩ, 'ɩn na yia -na -gbɛ, 'ɩn na salɩa -na 'napɛ we 'bɩ 'wʋla. Cɩɩn, gbʋ yabhlo gbaa -na daa: 'Nikolaa 'bɩnyɩmaa lɛnʋgbʋ -na nyɛa 'wʋ -amɩ 'bhisa.
«-Ɔ -ka 'nʋnʋ -yukwli 'wlu -ka, -we -Lagɔɔ Zuzu gbaa -Lagɔnyɩma -yla, ɔ 'nʋ we. -Gʋgalɩnya na yia suu 'bhue 'nyɛa. Wee su mɩ -Lagɔɔ -gbɛ. We bhue mɩa, mʋ nyɛa nyɩmɛ 'yliyɔgagɩe.»
'Sɛbhɛ -we Zaan cɛlɩa Siminɩɩ leglizɩ 'wʋ
«Nɩɩ, leglizɩ -we mɩa Siminɩgbe nʋkplɛ, -ɩn cɛlɩ we 'anzɩ 'wʋ:
«-Ɔ mɩa tɩa, -ɔ mɩa we bhloluda, -ɔ tlɩ bhaa, 'ɩn ɔ yia 'yliyɔgagɩe 'yɩ lʋgada, ɔ wɛlɩ nɩ: Wa mɩ -mɩ sɩalɩda, -ɩn mɩ bobabhanyɔ nya, ɩn -yi we 'ji. Nɩɩ, -ɩn mɩ 'ŋnɩmnɩnyɔ nya. Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, tɔlʋa ka -mɩ vɛlɩ 'nyumɛɛ. -Maa nɛɛ -maa mɩ *Zuifʋ nya, 'ɩn -maa 'nɩ we nya -mɩ. *-Saataan 'ŋnɩ nya wa suslolua 'wʋ. 10 Nɩɩ, sɩa -na yia, -ɩn 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ. A yibheli we 'ji nɩɩ, *'Kuzu yia aɩn laylaa: -kaslʋ 'wʋ wa yia amɩaa tɔlʋa 'paa we 'ka aɩn sɩalɩ 'ylɩ kugbua 'wʋ. Nɩɩ, wa -ka -mɩ 'bhaa yi, -ɩn 'na -salɩ 'mɩ dlɩ -gʋ -nɩ. 'Ɩn, ɩn 'ka -mɩ -can -kloo 'nyɛ. Wemʋ -can -kloo mɩa, nyɩma -wa ka 'yliyɔgagɩe 'nɩa bhloluda -ka, ma plaa we 'wluo.
11 «-Ɔ -ka 'nʋnʋ -yukwli 'wlu -ka, -we -Lagɔɔ Zuzu gbaa -Lagɔnyɩma -yla, ɔ 'nʋ we. -Gʋgalɩnya mɩa, tlɩtlɩee 'sɔnʋ 'na 'ka wa 'bha.»
'Sɛbhɛ -we Zaan cɛlɩa Pɛlɩgamʋʋ leglizɩ 'wʋ
12 «Nɩɩ, leglizɩ -we mɩa Pɛlɩgamʋgbe nʋkplɛ, -ɩn cɛlɩ we 'anzɩ 'wʋ:
«-Ɔ kaa 'nɛnɔ 'ylisɔ -tʋgʋgblɛ, ɔ wɛlɩ nɩ: 13 Ɩn -yi -na ladɩda da, mɔ *-Saatan pɩlɩa nyɩma 'wlu la. Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, -na dlɩ mɩ 'mɩ -gʋ. Da wa 'bhaa Antipasɩ -ɔ gbaa na gbʋ tɩklɩɩ, -mɔ -Saataan ladɩda, -ɩn 'nɩ 'mɩ dlɩ -gʋsa.
14 «Cɩɩn, we mɩ 'sa 'bhie, gbʋ 'kienyi mɩ -aɩn nyɩdɩ. -Mɔ -na -gbɛ, nyɩma tɔlʋa slolua *-Balamʋʋ gbʋ. Ɔɔ -Balamʋ slolua -Balakɩ sa ɔ 'kaa *Izlaɛlɩnyɩma gbʋnyuuu 'yoo 'wʋkwa. Ɔ nɛɛ wa li -zila -bʋbɔnɩmɛ, 'ɩn wa -ka mʋtnɩ kwɛ. 15 'Sa -bhlokpadɛ tɔlʋa -wa ŋwnua 'Nikolaa 'bɩnyɩmaa gbʋ -yɔ, -maa mɩ 'yaa -na -gbɛ. 16 We 'dɛɛ 'gbʋ, -ɩn 'bhiti -na dlɩ. We 'nɩ -mʋʋʋ, 'ɩn na yia amɩaa -gbɛ daylɩ, 'ɩn na dɩlɩa aɩn tʋ na ŋwɛɛ -tʋgʋgblɛ nya.
17 «-Ɔ -ka 'nʋnʋ -yukwli 'wlu -ka, -we -Lagɔɔ Zuzu gbaa -Lagɔnyɩma -yla, ɔ 'nʋ we. -Gʋgalɩnya mɩa, -Lagɔɔ lililu -we mɩa zizeda, 'mʋ na yia wa 'nyɛa we -yɔ tʋkpa 'pʋpa. Wee tʋkpa mɩa, 'ŋnɩ lolu mɩ we -gʋ cɛlɩda. Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ we -yi, we 'nɩ -ɔ 'yɩa wee tʋkpa 'wʋbhʋ.»
'Sɛbhɛ -we Zaan cɛlɩa Tiatilɩɩ leglizɩ 'wʋ
18 «Nɩɩ, leglizɩ -we mɩa Tiatilɩgbe nʋkplɛ, -ɩn cɛlɩ we 'anzɩ 'wʋ:
«Ɔɔ -Lagɔɔ 'Yu -ɔ ka 'yli nyumaa nɛɛ -kosu, 'ɩn ɔ bhʋ lɩa tɛlɩtɛlɩnɛtɛ 'bhisa, ɔ wɛlɩ nɩ: 19 Ɩn -yi -na lɛnʋgbʋ. Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, a kɩkalɩ zɛ. -Na dlɩ mɩ 'mɩ -gʋ, 'ɩn -na saa -na -lima 'wʋ, 'ɩn -ɩn kaa dlɩtie. Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, -we -na nʋa -slɛɛn lɛ, we -zi -we gwedɩdaa -nʋ 'wʋ.
20 «We mɩ 'sa 'bhie, gbʋ yabhlo mɩa ɩn -yɔ -mɩ 'sɔ nyɩdɩ, mʋ nɩ: 'ŋwnɔ -ɔ wa laa Zezabɛlɩ, -ɔ laa ɔ 'dɛ -Lagɔgbʋʋ -falɩpaŋwnɔ, 'ɩn -ɔ a 'tidea 'yi amɩaa 'dɛɛ -gbɛ, mɔ nʋa na lubhonʋnya -dawli 'wʋ ɔ gbagbawɛlɩ 'wʋ. Mɔ kwaa wa gbʋnyuu lʋ, 'ɩn wa kaa mʋtnɩ kwɛ, 'ɩn wa lia -zila -bʋbɔli. 21 Ɩn ka ɔ 'ylɩ zʋ ɔ 'ka ɔ dlɩ 'bhiti, 'ɩn ɔ 'nɩ we -yɔŋwnu. 22 We 'dɛɛ 'gbʋ, lɛ na yia we nʋa, 'ɩn ɔ 'ka gu 'kadʋ bhli ɔ -yɔ -wa ɔ -yɔ wa dɩa -budu 'wʋ 'sɔ. Nɩɩ, -maa 'nɩ -maa dlɩ 'bhiti, 'ɩn -maa 'ka ɔ lɛnʋgbʋ 'bɩbhʋ nɩ, 'ɩn na paa -maa sɩasɩe ŋwɛ. 23 Ɔ 'yua na yia 'bhaa. 'Ɩn leglizɩ weee 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, -ɔ yɩa nyɩmɛɛ dlɩ zɔ -yɔ ɔ 'wlukʋʋn la, -amɩ -wa. -Ɔ -ka -mɩ, -we -ɩn -ka lɛnʋ, we 'klʋlu -na yia 'yɩa 'mɩ kwɛɛ. 24 Nɩɩ, amɩa Tiatilɩnyɩma tɔlʋa, a 'nɩ wee slolue -yɔŋwnu. Wee gbʋ wa laa: ‹-Saataan nacɩ -we mɩa zizeda.› Ɩn nɛɛ aɩn -yla, ɩn 'nɩ aɩn 'gba -putu 'wludɩda -mɩ. 25 Nɩɩ, ɩn 'nɩ -slɔ lʋ yi nɩ, -we mɩa aɩn kwɛɛ, a kpa we la -kli.
26-28 «-Wa -ka -gʋgalɩ, -wa -ka na dʋmagbʋ -yɔŋwnu we 'ka we bhloluda nyni, 'tɩtɛ -we ɩn 'yɩa na Didee kwɛɛ, 'mʋ na nyɛa wa. 'Ɩn na nyɛa wa 'tɩtɛ wa 'ka laganya 'wlulapɩlɩ, wa 'ka wa kpa -gla nya, 'ɩn wa 'ka wa -wlɔ bla -nyida 'bhisa. 'Ɩn na nyɛa wa zlʋkpa -zɛlɩya. 29 -Ɔ -ka 'nʋnʋ -yukwli 'wlu -ka, -we -Lagɔɔ Zuzu gbaa -Lagɔnyɩma -yla, ɔ 'nʋ we.»