22
Nɩɩ, 'anzɩ yia 'mɩ -gbʋa yabhlo 'klʋslolu. -Gbʋa -we 'wʋ 'nyu -we wlaa 'yliyɔgagɩe wlʋa, mʋ -wa. Lɩ wee 'nyu lɩa lɩlɩ vɛlɩ 'bhisa. -Lagɔ -yɔ Bhlabhlɛyuu 'ŋnɩmnɩkpe 'wʋ we tlaa, 'ɩn wee 'nyu plɩlɩa wee 'gbee -gblɔgblʋ 'wʋ. Da wee -gbʋaa sɔ bhʋbhlʋa -yɔ su yabhlo mɩ -bha, mʋ wlaa 'yliyɔgagɩe. -Zʋ -bhlo 'wʋ, we tnʋnʋ 'wʋla -zakpa kugbua lɛ 'sɔ. 'Cʋ -bhlo, 'ɩn we tnʋa. 'Ɩn we kpɩ jipea dʋdʋgʋ -nyɩma weee. Mɛ 'na 'ka -slɛɛn lamɩ. Nɩɩ, -Lagɔ -yɔ Bhlabhlɛyuu 'ŋnɩmnɩkpe yia wee 'gbe 'wʋ -mɩa, 'ɩn -Lagɔɔ lubhonʋnya yia ɔ bʋbɔa. Ɔ 'klʋ wa yia -yɔyɩa, 'ɩn ɔ 'ŋnɩ 'ka wa 'klʋ -yɔ cɛlɩda -mɩ. Sabɔ 'na 'ka bɛ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na 'ka 'napɛ -yɔ 'ylʋʋ saan gbʋ -ka, Jejitapɛ yia ɔ zlɩ wa -gʋ 'mniaa 'gbʋ, 'ɩn wa 'ka nyɩma 'wlulapɩlɩ 'ylɩ weee -nʋ nya.
-Zezuu yiyigbʋ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, 'anzɩ nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: «Wee wɛlɩ mɩ dlɩgʋzʋ sa, 'ɩn we mɩa gbʋzɔnʋ nya. Nɩɩ, Jejitapɛ -ɔ 'nyɛa ɔ gbʋʋ -falɩpanya ɔ Zuzu, mɔ tiea ɔ 'anzɩ, -we 'kaa daylɩ lɛnʋ, we 'ka we ɔ lubhonʋnya 'klʋslolu.»
-Zezu nɛɛ: «A pʋ yukwli, yia na yia daylɩ! -Falɩpawɛlɩ -we mɩa 'sɛbhɛ nɩ 'wʋ, -wa zʋa we 'nʋŋwɛ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya.»
Nɩɩ, -amɩ *Zaan, -amɩ 'nʋa wee wɛlɩ, 'ɩn -amɩ 'yɩa wee -li -yɔ. Da ɩn bhɩa we 'nʋnʋe -yɔ we -yɔyɩyɩe, 'anzɩ -we -slolua 'mɩ we 'klʋ, 'ɩn ɩn yia we bhʋ -yɔ bhlili ɩn 'ka we bʋbɔ. 'Ɩn we nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: «-Ɩn nʋ 'nanʋʋ, -ɩn 'na nʋnʋ 'sa -nɩ. Nɩɩ, -mɩ klaa, -na bhelia -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya klaa, we -yɔ -wa weee zʋa 'sɛbhɛ nɩɩ wɛlɩ 'nʋŋwɛ klaa, -Lagɔɔ lubhonʋnyɔ -amɩ -mɩa aɩn 'bhisa. Nɩɩ, -Lagɔɔ 'dɛ -bhlo -ɩn 'kaa bʋbɔ!»
10 -Mʋʋ 'bɩgʋ, we nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: «-Falɩpawɛlɩ -we mɩa da 'sɛbhɛ nɩ 'wʋ, -ɩn 'na zizeli we -na 'dɛbhloo -nʋ nya -nɩ. Nɩɩ, we lɛnʋbhla ka cɩpa. 11 -Ɔ -ka nyɩmɛ 'nyuu, ɔ -tʋ gbʋnyuu lɛnʋda, -ɔ -ka pʋɩn -ka, ɔ -tʋ pʋɩnplada, -ɔ -ka nyɩmɛ tɩklɩɩ, ɔ -tʋ gbʋzɔnʋ lɛnʋda. -Ɔ -ka -mɔwlʋda -mɩ, ɔ -tʋ -mɔwlʋda.»
12 -Zezu nɛɛ: «A pʋ yukwli. Daylɩ na yia. Ɩn -ka yida -mɩ, cɛlɩli nya na yia yia. 'Ɩn -ɔ -ka -mɩ, -we ka 'yɩyɩklʋ ɔ -ka -ka, 'ɩn na nyɛa we ɔ, ɔ lɛnʋgbʋʋ 'gbʋ. 13 -Amɩ -wa *Alɩfa -yɔ *Omega, -amɩ -wa we gwedɩda, 'ɩn ɩn mɩa we bhɩalɩda nya, we tɩanʋ -yɔ we 'wʋbhlolunʋ.»
14 -Wa wɔlʋa wa -bana, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya. Nɩɩ, ma kaa we 'klʋ su -we wlaa 'yliyɔgagɩe, wa 'ka we 'bhue li, wa ka we 'klʋ wa 'ka 'gbee klolo ŋwɛɛ plalɩ. 15 -Wa 'na 'kaa wee 'gbe nʋkplɛ pla, ma nɩ: -wa nʋa nɩmɛgbʋ lɛ klaa, ylisinʋnya klaa, mʋtnɩ kwɛ -cɩan klaa, nyɩma -bhanya klaa, -wa bʋbɔa yoyo -lagɔ klaa, we -yɔ -wa 'yɩbhaa yo 'ɩn wa tʋbhʋa yo. 'Pipee wa tʋa.
16 «-Amɩ -Zezu tiea na 'anzɩ aɩn 'wʋ we 'ka wee wɛlɩ nɩ gba -mɔ leglizɩnya -yla. We 'dɛ weee mɩ gbʋzɔnʋ nya. Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ -Davidɩɩ zʋayli -nyɩmɛ ɩn -mɩa: zlʋkpa -zɛlɩya ɩn -mɩa.»
17 -Lagɔɔ Zuzu -yɔ 'ŋwnɔyu -ɔ Bhlabhlɛyu -saa -bha ɔ 'ka ɔ 'ŋwnɔ -zɛ, wa nɛɛ: «Yi!» Nyɩmɛ -ɔ -ka we 'nʋ, -mɔɔ -kanyɔ gba: «Yi!» -Ɔ 'nyumatʋ -ka 'bhada -mɩ, ɔ yi. Nyɩmɛ -ɔ -ka 'nyu -we wlaa 'yliyɔgagɩe 'yɩbha, sa bhe ɔ yɩa we.
'Wʋbhlolu -yɩbhalɩgbʋ
18 We 'dɛɛ 'gbʋ, -amɩ Zaan nɛɛ aɩn -yla: -wa weee -wa 'nʋa -falɩpawɛlɩ -we mɩa 'sɛbhɛ nɩ 'wʋ cɛlɩda, -ɔ -ka we -lu -lɛ -gʋpalɩ, -Lagɔ yia sɩasɩe, -we mɩa da 'sɛbhɛ nɩ 'wʋ cɛlɩda, ɔ sɩasɩe -gʋpalɩa. 19 Wee -falɩpawɛlɩ -we mɩa *-Lagɔsɛbhɛ nɩ 'wʋ cɛlɩda, -ɔ -ka we -gʋsa, su -bhue -we wlaa 'yliyɔgagɩe, -mɔɔ -kanyɔ 'na 'ka we li, 'ɩn ɔ 'na 'ka -mɔwlʋ gbe nʋkplɛ pla.
20 -Zezu nɛɛ: «-We weee mɩa dɛ, gbʋzɔnʋ -wa.» 'Ɩn ɔ nɛɛ: «Cɩɩn, yia na yia daylɩ.»
-Amɛnɩ! Yi, Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu!
21 Nɩɩ, Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu ŋwna nyɩma weee 'nyu la.