9
Lɛglɛɛ gbunʋ
Nɩɩ, 'anzɩɩ gbunʋ bhlɩa we lɛglɛ, -zɛlɩya yabhlo -we bhlia dʋdʋ, 'ɩn ɩn yia we -yɔyɩ. 'Bhʋka -we 'nɩa bhloluda -ka, we -laklɩ wa 'nyɛa wee -zɛlɩya yoo. We -kalɩa wee 'bhʋka, gbeylo -we 'wlʋa -klaaa gbeylo mʋ 'tlaa -mɔ, 'ɩn we yia 'ylʋ -yɔ -pɩpɛ ylumanɩ. Wee gbeylo 'wʋ -gangannya 'tlaa, 'ɩn we yia dʋdʋ -gʋ lamneni. 'Ɩn -Lagɔ yia 'tɩtɛ -we -yɔ -klagbetaa 'tɩtɛ 'wʋwlʋa we 'nyɛ. Wa nɛɛ we -yla we 'na nʋnʋ gbʋnyuu -petu -yla lɛ -nɩ, we -yɔ sunya -yɔ -titi -wɔtʋ. Nɩɩ, nyɩma -wa 'nɩa -Lagɔɔ yibhelida 'klʋ -yɔ -ka, 'ma we 'kaa gbʋnyuu -yla lɛnʋ. Wa 'nɩ wee -gangannya 'yoo 'nyɛ we 'ka nyɩma 'bha. Wa nɛɛ nɩɩ, we sɩalɩ wa bhabha 'cʋ gbu zɔ. Sa -klagbeta -ka 'pa, 'ɩn -bha glopoa nɩ, we nʋ 'sa we. We bhla, tlɩtlɩee da wa yia -talɩa, 'ɩn wa 'na 'ka we 'yɩ, we tʋ yia nyɩma 'bhaa, 'ɩn kwɛɛ -mʋʋ yia wa -gwaa.
Wee -gangannya 'wlʋsa nɩmɛsʋʋn, -we wa mnazɩa la tʋgʋ -nʋ nya, 'ɩn -we ka 'wluo 'wlʋa nɛɛ -can -kloo mɩ -bha. We 'klʋ -yɔ nyɩmaa 'klʋ 'wʋwlʋ. We 'nyi 'wlʋ 'ŋwnɩɩ 'nyi. 'Ɩn we gla 'wlʋ -jlaa gla. We ka nɛtɛbana 'wʋ, 'ɩn we -kapuee paa -jiji. We -jiji mɩa, we 'wlʋ nɛɛ nɩmɛsʋʋn duun mɩ -wotloo 'wʋgbizeda -gwagwɩe nya we 'ka tʋ -gʋa mnɩ. 10 Wee -gangannyaa gʋn 'wlʋsa wee -klagbetaa gʋn, -we mɩa 'ylitɛlɩda seenɩ 'bhisa. We gʋn nya we mnenia we 'ka nyɩma -yla gbʋnyuu lɛnʋ 'cʋ gbu zɔ. 11 Wee -gangannya ka 'wlulapɩlɩnyɔ: 'bhʋka -we 'nɩa bhloluda -ka, we 'wʋ -Kuzuu 'anzɩ we -mɩa. Nɩɩ, we 'ŋnɩ -wa Abadɔn zuifʋwɛlɩ 'wʋ, Apoliɔn *glɛkɩwɛlɩ 'wʋ. We ji -wa -Lunyumonyɔ. 12 Tɩatɩa -gbʋnyuu 'plɩa dɛ, nɩɩ, we -tʋ lʋ 'sɔ.
Lɛglɛɛ gbelibhlonʋ
13 Nɩɩ, 'anzɩɩ gbelibhlonʋ bhlɩa we lɛglɛ nɩ, 'ɩn, ɩn yia wɛlɩ yabhlo 'nʋ. -Lagɔɔ 'slakagʋsalɩluu gwɩgwɩ -mnʋa 'yli we 'bhʋa. Wee 'slakagʋsalɩlu mɩ -can nya, 'ɩn we mɩa -Lagɔ 'yu. 14 Wee wɛlɩ nɛɛ wee 'anzɩɩ gbelibhlonʋ kaa lɛglɛ kwɛɛ -yla: «'Anzɩ -mnʋa -we mɩa gbʋanda, -gbʋa 'kadʋ wa laa Eflatɩ kwesi, -ɩn -blo we -nya.» 15 Wee 'anzɩ -mnʋa mɩa, -Lagɔ ka we lamnazɩ ɔ lubhoo -nʋ nya. Wee -zʋ nɩɩ cʋ nɩɩ ylɩ nɩɩ 'lɛlɩ tɛɩɩn -nʋ nya ɔ mnazɩa we la, we 'ka mnɩ, we 'ka nyɩma 'wʋsɩsalɩ, 'ɩn we 'ka nyɩma ta glaa -bhlo 'bha. Nɩɩ, wɛlɩ gbaa, 'ɩn wa yia we -blo. 16 'Slʋja -wa mɩa nɩmɛsʋʋn -gʋ, wa zɛlɩa wa 'mɩ -yla, wa ŋwɛ nyni miniɔn 'wlu -bhlo. 17 -Mɔ na 'yli -kakɩe 'wʋ, -wa -dɩa wee nɩmɛsʋʋn -gʋla, sa ɩn 'yɩa wa -yɔ mʋ nɩ: nɛtɛbana mɩa wa 'wʋ, we -za -kosu 'bhisa, we ylu yalɩ 'bhisa, we -za lɩɩ -bhubhɛɛ nʋkplɛ 'bhisa. Wee nɩmɛsʋʋnnyaa 'wlu 'wlʋsa -jlaa 'wlu. 'Ɩn -kosu klaa, gbeylo klaa, we -yɔ -bhubhui slo tlaa we ŋwɛɛ. 18 Nɩɩ, -kosu klaa, gbeylo klaa, we -yɔ -bhubhui slonya 'tlaa da we ŋwɛɛ nɩ, mʋ -wa sɩasɩe ta. Mʋ 'bhaa dʋdʋgʋ -nyɩma ta glaa -bhlo. 19 Nɩɩ, wee nɩmɛsʋʋnnyaa 'tɩtɛ mɩa, we mɩ we ŋwɛ -yɔ, 'ɩn we mɩa we gʋn -yɔ. We gʋn 'wlʋsa tɩbhɛ. We ka 'wlu, we nya we nʋa nyɩma -yla gbʋnyuu lɛ.
20 Wee sɩasɩe 'nɩ dʋdʋgʋ -nyɩma weee 'bha. Nyɩma -wa -tʋa -bha, wa 'nɩ wa tɛlɩtɛlɩlu 'bɩbhʋ. Wa mɩ -bhlokpadɛ 'kuzunya bʋbɔda, tɛlɩtɛlɩlu mɩa -can nya klaa, 'gwɛzi nya klaa, nɛtɛ nya klaa, tʋkpa nya klaa, we -yɔ su nya, wa 'nɩ we bʋbʋe 'bɩbhʋ. 'Ɩn wee tɛlɩtɛlɩli mɩa, we'e 'yɩ la, we'e 'nʋ 'ɩn we'e nɔ. 21 Nɩɩ, wa 'nɩ wa dlɩ 'bhiti, wa mɩ nyɩma 'bhada -bhlokpadɛ, wa mɩ ylisi lɛnʋda, 'ɩn wa -yɔ nyɩma weee dɩa -budu 'wʋ, 'ɩn tɔlʋa ylia 'wie.