14
'Ga 'Agesagea mama'e apoukaa janee
A'eramũ ki pẽẽ pejeporomutar esageramũ etee futat pejejuee. Jarejuwarete 'ga upe nanẽ ki pe'je nũ: “Epãjẽa emut jee. Mama'ea taapo enepãjẽ mũ etee enee 'jau”, 'jau ki pẽẽ 'ga upe. “Eje'ega taetu emome'uukat jee”, 'jau ki pẽẽ 'ga upe. Ije'eg amutee ma'e 'gã noje'egi ajaupe. Nokwaawi 'gã 'gã 'ea. Jarejuwarete 'ga upe etee te futat ije'eg amutee ma'e 'gã je'egi. Jarejuwarete 'ga remiaporama 'gã imome'wau Jarejuwarete 'ga 'Agesage pãjẽ mũ. A'ere 'gã je'ega renupara 'gã nokwaawi 'gã je'ega. Janeruwarete 'ga etee te okwaap. A'ere Jarejuwarete 'ga je'ega mome'wara 'gã imome'ui oje'eg imũ etee futat ajaupe. A'eramũ aipo 'gã ajamueapyou ee ojomojemogypyygukaa Jejui 'ga ree, 'gã mu'jau 'ga ree. I'arasig ma'e 'gã 'gã omaku'iukat, 'gã mojemogypyygukaa nanẽ 'gã 'ga ree nũ. Ije'eg amutee ma'e 'gã ojeupi etee futat ojemojemogypyygukat Jejui 'ga ree. A'ere Jarejuwarete 'ga je'ega mome'wara 'gã Jejui 'ga rerowiar ywyapiukari 'ga rerowiaara 'gã nupe.
Pẽje'eg amuteea juejue je afutat. A'ere je pẽẽ Jarejuwarete 'ga je'ega mome'u futaretei. Janeruwarete 'ga je'ega mome'ua taetu esage pejejatykaaw ipe. A'ere nipo Janeruwarete 'ga 'Agesagea 'gã amũ mueapyoukari 'ga je'eg amutee are. A'eramũ nipo 'ga amũ ojoje'ega mome'wau ajaupe. A'eramũ nipo aipo 'ga ajamueapyoukaa ee. Aipoa esage futat. Janeruwarete 'ga je'ega mome'u resage 'jawe futat aipoa. Pejejepyri je oramũ amũ sipo maran pẽneapyo jeje'eg are teje'eg amuteeu etee pejejeupe jeje'egamũ? Nepẽneapyoi futari amunipo 'ã ee. A'ere je pẽje'eg imũ etee futat tejeupe Jarejuwarete 'ga 'eawera mome'ui pẽ nupe pẽ mueapyoawamũ. 'Ga je'eg are pẽ mu'jau je 'ga kwaawukari pẽ nupe. A'eramũ je 'ga rerowiar ywyapiukaa pẽ nupe. A'ere amunipo 'ã jeje'eg amutee re nepẽneapyoi ee. A'eramũ amunipo 'ã je 'ga rerowiar ywyapiukare'ema pẽ nupe. Sã'ã maraka apoara 'gã. Jumi'a py a'wyre'emamũ 'ã enupara 'gã ikwaawe'ema 'gã jemogya. Nan amunipo 'ã pẽẽ. Jumi'a 'jawewara 'gã 'ã ipyau jefaruu 'gã momoranupawamũ ajuapisaw are. Ajuapisawa maraka renupa 'gã awau ajuapisaw ipe. A'ere ipy a'wyre'ema 'gã nipokawyi ipyau ajaupe. A'eramũ jefaruu 'gã ikwaape'ema. Nan tee futat pẽje'ega renupara 'gã naeapyoi pẽje'eg amutee are. Ee amueapyoukare'em ire 'gã jumi'a py a'wyre'ema renupara 'gã 'jawe. Naeapyoi futari ee. 10 Kwaiwete aeje'ega. Naju'jaju'jawe rũi aeje'ega. Oje'ega apoara 'gã etee te eapyoramũ oje'eg are. 11 'Gã amũ je'eg are tejeapyoe'em ire aipo 'gã towajar amuteea futat 'gã jee. Je nanẽ towajar amutee 'jawe futat 'ga upe nũ. 12 Nan tee pẽẽ pejejepyriwara 'gã nemikwaawe'ema etee iapo re. “Epãjẽ emut jee mama'e apoukaawamũ”, 'jau 'ã pẽẽ Jarejuwarete 'ga upe ra'e jepi. A'eramũ ki pẽẽ “Epãjẽ emut jee ejerowiar ywyapiukaawamũ ejerowiaara 'gã nupe”, taetu 'jau ki pẽẽ 'ga upe.
13 Ije'eg amutee ma'eramũ ki pejeje'ega monou Jarejuwarete 'ga upe. “Je mueapyoukar ape jeje'eg amutee are, ki Ku'jyp. A'eramũ je 'gã mueapyou ee”, 'jau ki pẽẽ 'ga upe. 14 Teje'eg amuteeramũ je nanẽ tejeapyoe'emamũ ee. Te'ag imũ etee futat je je'egi Jarejuwarete 'ga upe. A'eramũ je tejeapyoe'emamũ teje'eg are. 15 Maranuara sipo ajee je aapo? Naani. Aapo pãwẽ futat je. Te'ag imũ teje'ega 'ga upe. Tejea'aw imũ nanẽ teje'ega 'ga upe nũ. Te'ag imũ futat nanẽ temaraka'aga 'ga upe. A'ere je tejea'aw imũ nanẽ temaraka'aga 'ga upe jepi nũ. 16 A'ere 'ã peje'ag imũ etee Jarejuwarete 'ga muoryw ire pẽ pyriwara 'gã nokwaawi pẽje'ega. A'eramũ 'gã Jarejuwarete 'ga muorype'ema futat mama'e are pẽ pyri. Nokwaawi 'gã pẽje'ega. 17 Esage agawewi nipo pẽje'ega. A'ere 'gã naeapyoi ee. A'eramũ 'gã aku'ie'emamũ ee. 18 Je nanẽ futat jeje'eg amutee jepi. Pẽ apyraapa je teje'eg amuteeramũ jepi. A'e are je Jarejuwarete 'ga muorywi. 19 A'ere je Jejui 'ga rerowiaaramũ pẽ pype tekou je pẽje'ega etee iapoi jepi. Inãinãnĩ'ĩ etee agawewi je teje'ega pẽnemianuwamũ. A'etea 'ã pẽneapyo ee jepi pejeje'ega je iaporamũ jepi. Kwaiwete teje'eg amutee iapo re amunipo 'ã nia'wyri pẽ nupe ee pẽneapyoe'ema.
20 Sã'ã jane 'ga rerowiaarareteramũ janerea'ara jarejuee. “Jeremiapoa sipo Jejui 'ga rerowiar ywyapiukat 'gã nupe? Naani te ra'u nũ?” 'jau 'ã jane ojemotup ma'eramũ jarejeupe mama'e apo enune. A'eramũ ki pẽẽ pejejemogyau ojemotup ma'eramũ. Ojemotup ma'e rea'ar imũ tãmẽjẽ ki pẽnea'at mama'e are. Kunumĩa 'ã ojee tee futat ea'at ajemogyau. A'eramũ ki pẽẽ kunumĩ 'jawe etee pejejea'are'emamũ mama'e are. A'ere kasi mama'e tywera peapo ne. Kunumĩakyra 'jawe ki pejemogy. Sã'ã kunumĩakyra mama'e tywera apoe'ema. Nan iki pejemogy kunumĩakyra 'jawe mama'e tywera apowe'em. 21 Ymã we futat 'ã Janeruwarete 'ga ka'arana kwasiarukari oje'eg are rakue:
“Nepeenuwi futari jeje'ega.
A'eramũ je towajara 'gã murukaa pẽ nupe.
Nepekwaawi futari 'gã je'ega.
A'etea nepeenuwi futari jeje'ega”,
'jau Janeruwarete 'ga 'ã ikwasiarukaa ka'aran are rakue.
22 Jareje'eg amuteeramũ jane Jarejuwarete 'ga pãjẽa te esaukari 'ga rerowiare'ema 'gã nupe. A'eramũ futat 'gã oporesagamũ ajemogyau wemikwaawe'ema wowase jane iapoa renuw ire. A'ere 'gã naeapyoi jane 'e are. A'eramũ 'gã ojemu'jawe'em jane remimome'u are. Amumera 'gã amara'neramũ ee. A'ere jane 'gã je'eg imũ Jarejuwarete 'ga je'ega mome'ui 'gã nupe 'ga rerowiaara 'gã mu'jau ee. 23 A'eramũ pẽẽ pejejea'aramũ mama'e are. Amumẽ nipo tekotee 'gã 'ua osou pẽ jatykaaw ipe. Jejui 'ga rerowiaare'ema 'ga amũ miamũ nipo 'ua osou 'ga rerowiaaramũ janejatykaaw ipe. A'eramũ nipo 'ga wapyakau janeje'eg are. Janeje'eg amuteea renuw ire te nipo 'gã 'i: “Kuu. Ije'ẽran ekoete ma'e 'gã te ra'e. Wapo ekoete te 'gã ajemogyau ra'e!” 'jau nipo 'gã janeje'ega renupa. 24 A'ere nipo 'gã wemikwaaw imũ etee Jarejuwarete 'ga je'ega mome'u renuw ire Jejui 'ga rerowiare'ema 'gã neapyoramũ otywer are. A'eramũ nipo 'gã 'jau ojeupe: “Jetywet je Jarejuwarete 'ga upe”, 'jau nipo 'gã ojeupe wemikwaawa oje'eg imũ imome'u re. 25 A'eramũ nipo 'gã 'jau ojeupe: “Jetywet je tekou”, 'jau nipo 'gã ojeupe. A'eramũ nipo 'gã amũ “Jetywera emoit je wi je mogou ejemiayuwamũ”, 'jau nipo 'gã Jarejuwarete 'ga upe. A'eramũ nipo 'gã 'jau pẽ nupe: “A'jea futat ra'e. Janeruwarete 'ga rekoi 'au pẽ pype ra'e”, 'jau nipo 'gã pẽ nupe.
Jejui 'ga rerowiaaramũ janejatykaap
26 A'ere je 'awamũ pẽ mu'ei pẽjatykaaw are. Pẽẽ mũ ki pejemaraka'aga 'ga upe pejejuowase. Pẽẽ mũ ki pejejamu'jau 'ga je'eg are. Pẽẽ mũ ki pejejeupe Jarejuwarete 'ga 'eawera mome'wau pejejaupe. Pẽẽ mũ ki pejeje'eg amuteeramũ. Pẽẽ mũ ki pejejamueapyoukaa 'ga 'eawer are. Nanuara pyu pẽẽ pãwẽũjẽ etee futat Jejui 'ga rerowiar ywyapiukaa pejejaupe. 27 Pejeje'eg amutee re majepeinume pejeje'ega. Kasi a'e pe nepejamueapyoukari ee ne. Pãwẽũjẽ etee kasi peje'eg ine. Maranamũ nipo mukũi pejeje'eg amuteeramũ, maranamũ muapyt pejeje'eg amuteeramũ. Oje'eg ypy ma'e 'ga je'ẽmaw ire ki 'gã amũ tomome'u 'ga remimome'ufera 'gã nupe, 'gã mueapyoukaa aipo 'ga 'eawer are. A'eramũ nipo 'ga amũ oje'eg amuteeramũ nũ. 28 A'ere nipo ee oporomueapyo ma'e 'ga nitywi amũ. A'eramũ kasi aipo 'ga toje'eg ine. Jarejuwarete 'ga upe etee te aipo 'ga je'egi. Ojeupe etee nanẽ 'ga oje'ega nũ.
29 Mukũmukũi'ĩ 'gã etee ojeupe Jarejuwarete 'ga 'eawera mome'wau. A'eramũ enupara 'gã 'jau: “Janeruwarete 'ga futat te 'ga moje'egukat jane upe ra'e? Naani te ra'u nũ? 'Ga 'mea 'eramũ nipo NaJaneruwarete 'ga rũi 'ga moje'egukari”, 'jau nipo enupara 'gã. 30 Pẽjatykaaw ipe nipo Janeruwarete 'ga oje'ega pẽẽ mũ nupe, oje'ega renuparamũ pẽẽ mũ nupe. A'eramũ ki pẽ nowase oje'eg ma'e 'ga topik pejeje'ega anupa. 31 Pẽẽ futat nipo pejamu'e Jarejuwarete 'ga je'eg are majepeinume pejeje'eg ire. A'eramũ te nipo pejamu'e Jejui 'ga rerowiar ywyapiukaa pejejaupe. 32 Oje'eg ma'e 'gã oje'eg amue wemifutar imũ etee futat. Oje'ega momigarũmũ nanẽ wemifutar imũ nũ. 33 Pãwẽũjẽ etee peje'egamũ sipo Janeruwarete 'ga ku'iramũ pẽ nee? Naani. Majepeinume ajaupe omome'waramũ te 'ga pẽ mu'ei. Janeruwarete 'ga nafutari oje'eg are pejamue ekoetea. Pẽneko esagea te 'ga afutat.
Jejui 'ga rerowiaara 'gã mu'jau je 'gã mu'e pãwẽ aju'jawe etee futat. 34 A'eramũ ki kũjãmera 'gã topig etee Jejui 'ga rerowiaara 'gã jatykaramũ, wapyakau etee pejemu'jara 'ga je'eg are. Ymã te Janeruwarete 'ga ka'arana kwasiarukari ee rakue. “Kũjãmeramũ ki pejemena 'gã je'ega peenuw etee”, 'jau 'ga ikwasiarukaa rakue. 35 Nepẽneapyoi nipo mama'e are. A'eramũ ki pejejemogyau etee enupa. A'eramũ pẽẽ pejeje'wyr ipe etee futat pejeporonupa ee pejejaupe. Pejejatyka pype kasi kũjãmeramũ peporonup pejejaupe ee ne, pejomojenosĩ ne.
36 Pẽẽ mũ nipo je'eawera rerowiare'ema pejejemogyau. A'eramũ je 'jau pẽ nupe: “Pẽ nupe ra'ne sipo Janeruwarete 'ga je'egi rakue? Pẽ nupe etee sipo 'ga je'egi?” Naani. Napẽ nupe ra'ne rũi 'ga je'egi rakue. Napẽ nupe etee rũi nanẽ 'ga je'egi nũ. 37 Pẽẽ mũ te nipo ajee a'jea futat Jarejuwarete 'ga je'ega mome'u are pẽneapyo katu rai'i. “'Ga te 'ã je mopãjẽ”, 'jau nipo pẽẽ mũ rai'i. A'eramũ nipo aipo 'jara 'gã je'eawera kwaapa. “A'jea futat ra'e. Jarejuwarete 'ga 'eawera etee futat Paulo 'ga okwasiat ka'aran are ra'e”, 'jau nipo 'gã. 38 A'ere nipo 'gã amũ je'eawera nuerowiari futari. A'ere kasi pẽẽ nanẽ perowiat aipo 'gã je'ega ne.
39 A'eramũ ki pẽẽ 'jau: “Jarejuwarete 'ga je'ega mome'ua je afutat”, 'jau ki pẽẽ pejejeupe. A'ere kasi pemosĩ 'gã je'eg amutee awi ne. “Au'je pejeje'eg amutee re”, 'jawe'em pẽẽ pejejaupe. 40 Pejejemogyau esage etee futat mama'e apou Jarejuwarete 'ga remifutar imũ.