6
Áánútuwe tágárotamai méta mayáí kwémaeta asiramái simátimeta séta Áánútu úwoi kwétuwa'naa-imba pó'a íma úwoi mé'a kwembó arááímo kwétaini'a oró kwésune. naaóvá'á Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba Áánútumo siráin-aimba agaimaréna séna
úwoi túwa'naa uráunda-kanaa kentáái
isé'a sáwí'o umáímo máyómpinkembo
tíkaunda-kanaa túwa'naa uráumne
Áánútu siráiye agaimaréna siráimba mindáyave'a ísáaro. ívé'a Áánútu úwoi kwétuwa'naa-in-kanaama éna sáwí'o umáímo máyáampinkemba kwétirain-kanaama imbá pó'a íma úwoi mé'a kwembó arááímo kwétaini'a oro.
kentáásí mayáígómbá awánésa sáwí-amba kwáráavo séta kawe'-máyáíyé su'mai kwémayaundaya pósa íma árai'a sésa sáwí-mayai kwémayaawe kwésewe. amápa'-mayai kwémayaundayaveta séta suwánésaya árai'a Áánútuna mayáí-kwáásímán-owe sígwáe séta mimbáyáí kwémaeta máyaumne. umbai-yántáá'ó kentáásópa'o tisasamó sí'o iní'o umásinkesaya sáwí'o umásínkáanta íma ivátuweta asiramáíya máyaumne. Áánútuna mayáíyá kwémayaundarakemba sínkambai ándáva'o mósinkesayaamo úkúmakesamo sáwí-aimba simánkesa mirámó kwéonta anóm-bayai kwémaeta no'wáámba íma suúyá kwégwaeta úwoi mayáí kwémaeta sááimo kwésinkainta íma ivátuweta asiramáíya máyaumne. kentááyávésa Áánútuna mayáí-kwáásímán-owe sénááontaveta kawe'-máyáíyé su'mai kwémaeta kawer-ímáyáá kwéeta paru umái méta kawe'á kwéumatinkaunanaya Áánútun-amanko keséya máyáísata árai'a miwítí imáyáa kwéeta árair-aimba kwésimatimunanaya Áánútu asirayámbá kwésimisata mirám-báyáí kwémaeta Áánútu aúranka'a arupí umáíya máyaundaya mindá kweukáámbá araa'naa uráunanaya sáwí-ainko kentáávímbá íma kwétisata Áánútu aúranka'a arupí umáíya máyaundaya mindá iwevóíráámbá umásoketa umbai-yántáá'ó kesópataamo timbá kwéusayaaitaundayaawe. évakarawai kentáá súwí'a mósá máráawasa évakarawai kentáá súwí'a simái sáwí'a owasá évakarawai kawer-áímbá simásíméwasa évakarawai sáwí-aimba simásíméwasa árair-aimbo simátimundayavesaya évakarawai kentááyávésa kampa'á kwésewe sewasá évakarawai kawe'á umái suwánésaya kampa'á sésa úwoi-kwaasiman-owe sewasá évakarawai kentááyávésamo puwónáesa owémó kwésemba íma puwúndaya úwoiya súvamaiya máyaumpo suwánaaro. Áánútu arupíya kwéumasinkaimba íma sínkamisata kwévuwune. 10 sáwíva-tantaako kentáásirumba umbaí kwétamasinkainta kentáásirumba kawe'á úmae kwéiyiye. kesáá óísamba íma makáundayawaiya éta Áánútun-aai sáwívarawaiya kwésimatimunasaya kawe'á umái kwémaewe. óísaniyaaiwai éta Áánútun-aai tátokaundayaveta kawe'á umáíya máyaumne.
11 Kórínti-naopaken-kwaasi ísáaro. kentí imáyáa éta kentáásirumpinken-aimba avora'á simátímakaundaya 12 keinárawataveta íma kayoráúna'a kentááyávé'a kayó'mái máyáawe. 13 kesí iyámpóímo simátimundantenkaamba simátimumpo kentí imáyáamo úndantemba kentáásí imáyáa é'a kentirumpinkén-áímbá simásíméro.
Áánútuna naankaantáán-úne siráin-kwasai.
14 oó'á tombá moórá anóm-purumakankwara moórá sáwíyam-purumakankwara'a íma kwétagarotamai kwisóvo awaira-púrúmákánkáí tinumarampimbá kwímakaawasarai oó'á kwétoye. mirámó ontembá keinárawa'a Áánútun-aaiyave'a áraire sewáíyé ímo áraire sewáíyé íma tágárotamai mé'a mayáí máyáaro. arupí umái máyáawaise Áánútun-aai arááíraawaise íma kanaán-umai tágárotamai mésa mayáí kwémaraawe. ságayankwara tunígwara'a íma moórávimba kwáyáiye. 15 Ísu Káráísitiye Sáátáánigowe íma mimbórá-ímáyáá óyasa Áánútun-aaiyavesa áraire sewáíyé ímo áraire sewáíyé íma mimbórá-ímáyáá kwéowe. 16 Áánútuna naaúmpa'a kwesé kwaántá-kwaasi mimbórávímbá íma ménaaowe. Áánútu asirayánkwáráwáí kentáásirumpimba máyáísata kwená naankaantáán-úne. mináíntávéna naaóvá'á Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna Áánútu séna
kesí kwaásiye mé'a miwívímbá kwénaae'a
miwítí Ísóigo onasá kesí kwaási-i'a ónááowe
Áánútu siráiye. 17 mindáyavena Ísóigo séna
úwoi-kwaasivinkemba tiyuwé'a moórá-ayampa'a
mé'a sáwí-mayaigomba tínaaemba umátimiya'a
tiré'a 18 kentivoí'a ona'á kesáánimbaa'a
kesiyáámúmbaari'a ónááowe.
Ísóigo amápar-asirayamba tokáiwai siráiye agaimaréna siráiye.