11
Árásárási pukáin-kwasai.
moóráwai áwí'a Árásárási Pétáni-naopa'a máyowana áí'a úwasarai ámánaakai túwí'a Máríyaae Máátaae mimbórává'á mésaya Máríyaa ó'on-tawai áséi-kwiyumba úm-basawemba Ísu aísamaira'a atímarena kwena'nóntáunei uwátukai-ininko éna tiyóvígomba áí'a kwéuwasarai minúnándáráí moóráwaintavesarai sésarai Ísumba kosimáme se anóndakoo enarumbá ámakaandawaimba áí'a kwéiye kosimámiyo suyaná kosimámuwana Ísu iséna séna Árásárásimbo áí'o kwéimba íma pu'mái ánásaindayavena áí'a kwéivo Áánútu áwíkwara ááninko súwíkwara'o mósá maránááontavena áí'a kwéiye Ísu séna Máátaante Máríyaante Árásárásinte kwenarumbá tímakomba póna áí'a kwéun-aimba iséna kae-táwai aáno maéna minká'á kwená kwayó-kwáásíyávéna séna ókwara'a Yútiyaa-ayampata kónaumne súwasa sésa anóndakoo Yútaa-anon-kwaasi óntandei tuvuwónáe sésa kwéopa'a ókwara'a mináyámpá'á kónáe kwésene suwaná 9-10 Ísu miwí simátimena séna túnkwisasamo kombá íma sáma kaisasá pósa tanaambá kwévaavo sámo kaisasamó kombá íma tanaambá kwévaawe. mirámó ontembá isa'á ívé-kanaa kawe'á umái mayáímá mayánaumne Ísu séna 11 kentáásí kwaásigo Árásárási aúmá kwégwaimba pó'a usásinankaandayave'a kónaumne súmba 12-13 Árásárási pukóntavena Ísu súmbanivo kwená kwayó-kwáásí imáyáa ésa aún-kwaiguráimba póna usásinaniye-imayaa ésa sésa anóndakoo kawe'á imbá póna áí'a érankaniye suwaná 14 Ísu avora'á séna Árásárási pukwiyé. 15 áí'o ipa'á íma kwesé máyaunda kawe'á imbá póta kwenópataamo kondá suwáné'a kentáváí árai'a Áánútumpakemba kunkáiye simásinkanaaowe súwana 16 kwená kwayó-kwáásívínkémbá moóráwai áwí'a Tómáasi kwááyu áwí'a ávárawaama kwemá simátimena séna Yútaa-anon-kwaasi Ísumba inkamónááomba póta kweséya puwónáeta kónaumne Tómáasi siráiye.
Ísuma puwíyampinkemba usásinanaaowaina ááimban-iye kwaasái.
17 súwana Ísu Pétáni-naopa'a kúmba Árásárási puwúwasa utámárówana éíyaimba kwaúnka'a Ísu koísaraiye. 18 Pétáni-nao'a Yérúsaremuva'a egwaa'á pósa 19 Máátaante Máríyaante tiyóvígo pukóntavesa Yútaa-kwaasiyomba ivi'á kogwétesa máyówana 20 Ísu kwétiyemo sumbá Mááta iséna kwétupa'a kúwana Máríyaa naaúmpa'a máyowana 21 Mááta Ísuntavena koséna anóndakoo emó maanká'ó máyaandarakai kesiyóvi íma púwísino. 22 ívé'o Áánútumbo áísaa inanamó éna mirá íníye-imayaa kwéune súwana 23 Ísu séna enayóvi pukáimpinkemba usásinaniye súwana 24 Mááta séna naaén-kanaama tínana pukáindavinkemba usásinaniye-imayaama kwéune súwana 25 Ísu séna púwómpinkemba kwéusasinaawemo sewáíná ááimba kemá úne. aúnái'a umái maí'mai'a ónááowaina ááimba kemá úne. kesááiyavesa áraire sésa kenká'á agevamái máyáawaimo ésa puwónááombanivo usásinanaaowe. 26 mésa kesááiyavai áraire sésa kenká'á agevamái máyáawaimo ésa íma puwónááowe. mindáyavai emá áraire kwéseno Ísu Máátaantavena súwana 27 Ísóigoo emá Áánútumo usásinankaiwai kwéamu'maraundawai óne. Áánútu ááninko óne. marapá'á kumíníyondawai emá óne Mááta siráiye.
28 Mááta simásuwena kwéna áúnkontavena aúpá'á áápimba simámena séna anóndako kwétena kwéaayaiye súwana 29 Máríyaa iséna avekáán-umai usásinena kwétupa'a kúmba 30 Ísuma Máátaamo taawánónka'a ména íma naaópa'a túmba 31 Máríyaa usásinenamo kúmba Yútaa-kwaasi ivi'á ton-kwáásí awánésa imáyáa ésa sésa utamánkáapa'o ivi'ó táíndayavena kwiyé sésa kwa'maésa kumbá 32 Ísu máyonka'a Máríyaa kwéna anóndakoman-iye séna aísamaivimba kívairena séna Ísóigoo emó maanká'ó máyaandarakai kesiyóvi íma púwísino súwasa 33 Máríyaae kwenánaaemba kwakón-kwaasiye ivi'ó tombá Ísu tuwánówana arumbá éna umbai-yántáákómá arumbá sáwí'a úwana 34 tísaa ena séna náánkara utamánkaraao súwasa anóndakoo taawánaao suwaná 35 Ísu ivi'á tómba 36 Yútaa-kwaasi awánésa sésa pukáiwaimba aruntávéna umánkáiye suwasá 37 évakarawai sésa aúgavitan-kwaasi aúramba kawe'á umánkaraimbanivo nóra séna íma asóvamankaisana pukáiyo siráawe.
Ísu Árásárásimba usásinankarain-kwasai.
38 suwaná Ísuna umbai-yántáákómá arumbá sáwí'a úwana utamánkaropa'a kúmba murí-áívímbá mámakesa óika'a óntandei awáá umásúwówana Ísu koawánéna 39 séna óntamba akwátúwáaro súwana Mááta pukówai ámánaako séna Ísóigoo éíyain-tawai kwáímba póna ánkúte íníye súwana 40 Ísu séna á'a simáme'a súnda kesááiyavaimo áraire sémo kenká'ó agevamáímo mémo e Áánútuna kawe'-máyáímá awánaniyone súwasa 41 óntamba akwátúwówana Ísu kwíyómpa'a awánéna séna kesivoó kesáái kwéisaandayave'a súwi súne. 42 kesáái kwéisaampo maanáímbá kwésunda pósa maanká'á máyaan-kwaasi kentávésa árai'a Áánútu ai'mákaisana kunkáiye sénááowe simásuwena 43 anónka'a séna Árásárásiyo iyuwó súwana 44 pukówaima iráimba ampaantanéí avakúmá ánáan-kwisuwesa aíyayaanka'a asááúmaresa a'nómpá'á káátamaresa mirán-úmakon-tantaakwara'a iyúwana Ísu séna iyátúwéwana máíno siráiye.
anón-kwaasi Ísuna ámááyu-aimba siráan-kwasai.
Mátíyu 26:1-5, Mááka 14:1-2, Árúku 22:1-2
45 Yútaa-kwaasiyomba Máríyaanopa'a kun-kwáásí Ísumo úmba awánésa sésa árai'a Áánútunopakemba kunkáiye suwasá 46 évakarawai ímaniye sésa ámáán-kawaa-kwaasitopa'a kosésa Ísumo ún-aimba simátímúwasa 47 mináímbá isésa ámáán-kawaa-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé aaimó ísón-kwaasi tááyesa sésa íma awánáúnda-mayai maémáyáimba póta nóraya ónaumno. 48 úwoimo túwáananamo éna mirám-báyáímá maémáyainda pósa amáparawai kwenááiyavesa áraire sénááowe. minká'á Árómáani-kamaani-kwaasi tésa anóm-bono'-namba tayawísíyuwesa kentáámá amáparawaima sáwí'a umásínkáávainivo nóraya ónaumno suwaná 49 moóráwai áwí'a Káyavaasi minkánáá aiva'-mónó-káwááná'á póna séna íma kawe'á umái kwéisaawe. 50 Yútaa-kwaasi amápa'a púwóvo séna moóráwai puwíníye Káyavaasi siráiye.
51 mináímbó súmba íma kwená imáyáavinkemba siráivo minkánáá aiva'-mónó-káwááná'á máyontavena póna Áánútu imáyáama amúwana paárumai séna Yútaa-kwaasi amáparawaiyavena ísámai Ísu puwíníye. 52 íma Yútaa-kwaasiye su'mai Áánútu áráá'a ovó ó'on-o'om-baravaken-kwaasi mimbóráí'a umái méigwae séna Ísu puwíníye. 53 Káyavaasi mináímbá súwasa minkákémbá Yútaa-anon-kwaasi Ísuna ámááyu-aimba suwaná 54 mindáyavena Ísu íma Yútaa-anon-kwaasi túranka'a kwéna tiyuwéna ugóná ayááívá'á Éváráímu-naopa'a kúmba kwená kwayó-kwáásíyé koméraawe.
55 komáyówana tíyótaasa í-tánón-kánáá sáwíyanka'a tínímba pósa tirumbó kawe'ó íyanesa naaó'-naokemba Yérúsaremu-naopa'a koyorupésa 56 Ísuntavesa mivá maava'a awánésa anóm-bono'-naumpa'a torupésa sésa tanómbo opa'á tíní. íya tíníyo siráawe. 57 mono-káwáá-kwáásíyé ámáán-kawaa-kwaasiye sumbá Ísumbo awánésamo ésa simásimiyata tátóráano sumbá mindáyavesa úwoi-kwaasi sésa tanómbo opa'á tíní. íya tíníyo siráawe.