18
Ísumba tátokaan-kwasai.
Mátíyu 26:47-56, Mááka 14:43-50, Árúku 22:47-53
Ísu simásuwena kwená kwayó-kwáásíyé Kítáróni-nomba kóaatesa taai-kanáágúnévímbá komáyówana Ísuwe kwená kwayó-kwáásíyé mintáí-kánáágúnévímpá'á kóyo untavéna Yútási Ísuna kuntaru-kwáásí mintáí-kánáágúnévá'á awánéna mivá'á kúmba ámáán-kawaa-kwaasiye mono-káwáá-kwáásíyé i-kwáásígwárá mono'-nánkár-í-kwáásígwárá'á ti'márówana Yútási tí'maena taánasatagwara ánáyatankwara'a maimaésa oómbá to'maésa mintáí-kánáágúnévá'á kumbá Ísu kwenópa'o tínín-tantaakomba awánéna kwená kwaásivinkemba usásinena miwí túrampa'a koména tísaa ena séna nááwana avakáá-íya kwéoo súwasa Ísu Násáretivakewaintaveta kwéavakaa-une suwaná miwántávé'o sembá kemá úne súwana Yútási Ísuna kuntaru-kwáásímá póna miwísé máyomba kemá úne Ísu súwasa miwí tayauwérópa'a tanaambá vowaná Ísu moórágwara'a tísaa ena séna nááwana avakáá-íya kwéoo súwasa Ísu Násáretivakewaintaveta kwéavakaa-une suwaná Ísu séna á'a simátimunda maandá kemá úne. kembó sivakáá ontavé'a maankwáásí étinkaiyasa koró Ísu súmba Áánútuntavai siráimba símakaanda-kwaasi íma sáwí-amba kwakáawe sirónka'a póna paárumai mináímbá súwana 10 Sáímoni Pítaa taánasatama ámúrandavinkemba taú'maena aiva'-mónó-káwáánákóná kwayó-kwáásí áá'a agáúsuwomba minkwáyó-kwáásígó áwí'a Márákáasi kwenáá'a agáúsuwowana 11 Ísu Pítaantavena séna ená taánasatama ámúrandavimba kwiyuwó. sí'a índai'a umásinkanaaombanivo kesivoná mayáímá íma tuwánáúnda pó'a mirámá ónaumne Ísu siráiye.
Ísumba áí'maesa Ánásinopa'a máánkaraan-kwasai.
12 Ísu súwasa i-kwáásíyé miwítí anón-kwaasiye mono'-nánkár-í-kwáásíyé Ísumba táto'mai ayáánka'a asááúmaesa 13 áí'maesa aiva'á moórá-kawaana'a áwí'a Ánásinopa'a máánkówana kwemá Káyavaasi aísáánkoma póna minkánáámá Káyavaasima aiva'-mónó-káwáánákómá póna 14 ááéma simátimena séna Yútaa-kwaasi amápa'a púwóvo séna moóráwai puwíníye siráiwaina aísáánkonopa'a máánkaraawe.
Pítaa íma awánáúnda-kwaasiye siráin-kwasai.
15 máánkówasarai Ísuna kwayó-kwáásíráí moóráwai Sáímoni Pítaawe moóráwaiye Ísun-ánaaemba kwa'maésarai kuyambá aiva'-mónó-káwáánákó moóráwaimba awánasuwowana aaimá ísópa'a Ísumba ánkaropa'a umáyowana 16 Pítaa aan-taaréívímbá máyowana aiva'-mónó-káwáánákómá awánówaima usauweréna ontará'óárákwiron-arasigontavena simámuwana ontá tiyankówana Pítaamba áí'maena usáverowana 17 minárásígó Pítaamba awánéna áísaa ena séna minkwáásígóná kwayó-kwáásíyá'ono súwana Pítaa séna a'áo ke ó'on-kwaasi úne súwasa 18 táúgwitavesa ésa mayáí-kwáásíyé i-kwáásíyé iramá agaimarésa tiyáámba kwégauvuwana Pítaa mináímbá simásuwena irará'á koména ayáámba kauráiye.
aiva'-mónó-káwáánákómá Ísumba áísaa uráin-kwasai.
Mátíyu 26:59-66, Mááka 14:55-64, Árúku 22:66-71
19 Pítaa irará'á kwégauvuwana aiva'-mónó-káwáánákómá Ísuntavena séna simátímakaanda-aimba simásimiyo. ená kwayó-kwáásíyáváígwárá'á simásimiyo súwana 20 Ísu séna Yútaa-kwaasiti anóm-bono'-naumpare sáwíyam-bono'-naumpare simáti simati eémáyaunda avora'á seémáyaunda íma aúpá'á simátimakaumpo 21 nóintavai kwésisaa-ono. kesááimo ísaraawai tísaa inasá simátimakaunda-aimba ísaraamba pósa sénááowe súwana 22 mono'-nánkár-í-kwáásígó Ísumba tuvuwéna séna aiva'-mónó-káwáánákómó simpímbá íma mirá siyó súwana 23 Ísu séna sáwí-aimbo súndarakai misáwí-áímbá ááéma avora'á isinó. kawer-áímbó súndayavai nóinkakena sínkamono súwana 24 Ánási ai'marówasa ayáámpinken-anda íma ayútuwesa mindánankwara'a áí'maesa Káyavaasi aiva'-mónó-káwáánákónópa'a máánkaraawe.
Pítaa íma awánáúnda-kwaasiman-iye siráin-kwasai.
Mátíyu 26:71-75, Mááka 14:69-72, Árúku 22:58-62
25 aiva'-mónó-káwáánákónópa'a Ísumba máánkówana Pítaa irará'á ména ayáámba kwégauvuwasa irará'ó máyón-kwaasi áísaa esa sésa egwárárá minkwáásígóná kwayó-kwáásí oónó suwaná mináímbá umémpa'a tuwéna séna ke ímaniye súwana 26 aiva'-mónó-káwáánákóná kwayó-kwáásí Pítaantavena séna emá minkwáásígóe taai-kigáúvá'á máyaaya'a tuwánaraunda áraira súno séna Pítaama áá'a agáúsukowai akún-ándárákéwáímá súwana 27 Pítaa moórágwara'a séna ke ímaniye súwana kokórigo áái siráiye.
Ísumba áí'maesa Páírátinopa'a máánkaraan-kwasai.
Mátíyu 27:1-2,11-14, Mááka 15:1-5, Árúku 23:1-5
28 kokórigo áái súwasa irataró'a Káyavaasina naaúmpakemba Ísumba áí'maesa kámááni-anondakona pááimpa'a máankesa sésa íma Yútaa-kwaasiti naaúmpa'an-ivo ó'on-kwaasiti naaúmpa'a iyéta tíyótaasa í-tánómbá íya náúnavaiyaawe sésa íma íyúwana 29 Árómáani-kamaani-kawaanako áwí'a Páíráti kunákárúwena kuntísaa ena séna minkwáásí nóinkakena aaivimbá mayankánáe séo súwasa 30 ímo sáwí'o uráinkakai íya áí'maeta túsino suwaná 31 Páíráti séna keyááríka'a áí'mae'a kentí ámáámbo makénten-umai simánkáaro súwasa miYútáá-ánón-kwáásí sésa Árómáani-kamaani-kwaasi moóráwaimbo tuvú'máímo utaíyáváí aambá áúntukaawe sumbá 32 ááéma Ísu simátimena séna taaira'á mói sínkamiya'a puwónáumne siráin-aimba paárúwasa áí'maesamo kumbá mináíntávésa uwaná 33 Páíráti naaúmpa'a kuntauweréna iyéna Ísumba ááyena séna emá Yútaa-kwaasiti kawáánárá oónó súwana 34 Ísu séna ená imáyáavinkena sísaa ó. kwaási simámakaawa sísaa oónó súwana 35 Páíráti séna kemá íma Yútaa-kwaasima úne. ená kwaásiye mono-káwáá-kwáásíyé áí'maesa kesópa'a tiráavo norá ónasawa'iyo súwana 36 Ísu séna kemó kawááí'o úndama íma marapá'á kwáyáiye. kemó kawááí'o úndamo marapá'ó kwáyáinkakai kesí kwayó-kwáásí áái'a tíyáásino. Yútaa-kwaasi kembá tátoraavo sésa áái'a tíyáásino sésa tátokaawe. kemó kawááí'o úndama íma marapá'á kwáyáiye súwana 37 Páíráti áísaa ena séna kawáánárá oónó súwana Ísu séna á'a séne. mindáyave'a marapá'á kumúnana masínkaraimba pó'a arupí-aimba kwésimatimune. arupí-aintavesamo aamoimó owáí kesááima kwéisaawe súwana 38 Páíráti séna nói-aina arupí-aimban-iyo siráiye.
Ísumba aráá'a tuvúwóro siráin-kwasai.
Mátíyu 27:15-31, Mááka 15:6-20, Árúku 23:13-25
Páíráti simásuwena kunákáruwena Yútaa-kwaasitavena séna kwemó sáwí'o uráimbo simásímakaamba avakáá únda íma isáúmpo 39 tíyótaasa í-tánón-kánáá tintembá moórá-kwaasi ááyaawa'a ándávakemba ayúrankaundantemba minkánáámó tinká'á Yútaa-kwaasiti kawáánárá ayúrankanaumno tísaa ena súwasa 40 anónka'a sésa ímanivo kwembá íma ayúranke Párápásimba ayúrankaao suwaná Párápásima ááite tiyéna umóyánté in-kwáásímán-iye sésa kwembá ayúrankaao siráawe.