4
kampar-áímbó simátimenaaon-kwaasi paáronaaon-kwasai.
Áánútun-amanko avora'á séna naaén-kanaa tínasa évakarawai Ísu Káráísitimba tínaaemba umámesa Sáátáánigowe kwená kwayó'nárawaremo síyan-aimba isésa kampar-áímbó síyamba kwaránááowe siráiye. iramó ane'ó kaimbó áúmo pukáin-kuvinkaambo intembá tirumpimbá miráráá ínasa tirumpinkémbá íma árair-aimba isésa tóikakene su'mai kampar-áímbá sésa aaraiyé kwaaiyé mayánááomba aambá áúntinkesa évaka-tomba aambá kwéauntinkesa mirá-kámpár-áímbá síyasa naaén-kanaa tínasa évakarawai mirán-ámbá kwaránááowe. mintóntávéna Áánútu kwená árair-aintavesa áraire síyawaiyavena séna mirán-tómbá umátinkaunda kwéne'a súwi sígwáe sé'a umátínkaraumne Áánútu siráiye. amápa-tantaa'o Áánútumo úmakaimba kawe-tántáá'án-ivo aambá áútinkaavainivo úwoi kwéne'a Áánútuntave'a súwi seró. námúnaaya súndayaanivo Áánútu kawe'án-iye siráimba pósa mintómbá aambá áúsinkaavainivo.
Ísuna kawe'-máyáí-kwáásí óne siráin-kwasai.
Tímótiyo simáménda-aimba Áánútuna kwaási simátímínda Ísu Káráísitina mayáí-kwáásí-í'a éma po kawe-kwáásí auráníyone. toómbó nénamo asiramáímo máyáintemba Ísu Káráísitina árair-aimba kwaré kawe'á umái simátíma'mae íyínana mináínkó asiramánkaniye. manír-áímbá íma Áánútun-aaiman-ivo úwoi-aimban-ivo ánaaemba umámiyo. emá ayáántán-kwimai mé árai'-monor-amba kwégware enáúma kárákwiyuwo. súgomo kawe'ó ínkwáe-imayaamo ésamo ésa tiyáántán-kwimai mayáí mayánááomba mindá kawe'án-ivo árai'-monor-ampa'a kónáe sésamo imáyáamo ésa tiyáántán-kwimai Áánútuna mayáí mayánááomba mindá anón-kawe'an-iye. mirámó ésamo ésa ívékwara naaénkwara'a ménaaon-ayampa'a mimbáyáígó túwa'naa iye. mináímbá árair-aimban-ivo ísámai tirumpimbá tátoraaro. 10 Áánútu asirayánkwáráwáí póna amápa-kwaasira'a kárákwiraiwai éna kwenááiyaveta áraire súndawaiya sáwí-imayaavinkemba kwéiyasinkaiwaimba kwéamu'mareta póta siyáántán-kwimai mayáíyá kwémayaumne.
11 Tímótiyo mináímbá simátime se mirán-oro siyó. 12 ívé-kwaasi óndayavesa úwoi-kwaasi óne sésa sáwí'a umánkaavainivo kawe'á umái mé kawer-áímbá se imáyáa timé arupí umái mé kaweré su'mai kwéinasa Áánútun-aaiyavesa áraire sewáí awánésa óndantemba mirán-oro. 13 enópa'o ímo kondará'ó éma kwaási túranka'a Áánútuna aúváí-kwandaaivinken-aimba táámpamai simátíma'mae kwéiye agaráátinkaao. 14 ááéma entávéna Áánútu siráin-aimba simátímúwasa Áánútuna kwaásiti anóndarawa'a tiyáámba enane'á tátoresa sésa Áánútuna mayáímá mayaaó suwamá mimbáyáí máyéndayavai ónana Áánútu asirayámbá ámakaivo íma tuwé asiramái maimaé iyuwó. 15 simátimunda-aine su'mai imáyáa e mirá úmae íyínasa amáparawai awánésa sésa Áánútuntavena asiramái máyáimba póna minásíráyánkó iyíníye sénááowe. 16 enáúma kárákwimai méma simátímínda-aimba imáyáa umái kawe'á umái simátimiyo. mirámó ónda kawer-ámpá'á kwégonasa enáái ísáan-kwaasi kawer-ámpá'á kwégowe.