24
Toc u jo'r Pablo ten u winiquirob judío ʌctan Félix
Caj ts'oc u man cinco u q'uinin, caj c'uchij Ananías u jach ts'urir tu cotor sacerdote u winiquirob judío, yet binacob jun yarob u jach ts'urirob u winiquirob judío, a nuxibo', yet binac xan, turiri' xib yʌjtaquir u jo'r mac, u c'aba' Tértulo. Mʌ' ja wirej, rʌc c'uchob ʌcʌtan u gobernador Félix quir u to'car u jo'r Pablo. Barej, caj pa'y Pablo ʌcʌtan gobernador a Tértulo caj u yʌnxchun u ta'quic u jo'r Pablo caj u ya'araj:
―Jach qui' in wor tech in gobernadorech. Mʌ' ja wirej, mʌna' mac cu tar u quinsiquenob mʌna' mac cu chuquiquenob xan. Jach manan u tsoyir bic in cuxtarob tu ru'umin Fenicia quire' quin qui' ts'urintiquech. A techo' a ne'er quire' a ts'urech tu cotor mac. Quin jach aric tech: “Bayo', in gobernadorech Félix.” Tu cotor mac a cu jach ts'urintiquech cu jach sʌjtic tech quire' rajra' ca betic tsoy tenob. Quire' mʌ' in c'at in na'sic a wor tech, quin chich c'atic tech ca' a jamach pajen, soc ca' a wu'yej a ba' quin wac tech. Mʌ' ja wirej, a je' xiba', a ca wirique', a tenob caj in wirajob tan u betic c'as tenob, ja' ix tʌcoj je' u betic c'as ti' ic ru'umex xan. Raji' caj u p'usaj yor tu cotor u winiquirob judío cax tu cu bin ich yoc'ocab. A je' xiba', tan u jach ts'urinta'r tu cotor mac a cu camsa' a ba' cu yac a mac cʌja'an tu cajar Nazaret uch. Biquinin a je' xiba' ―quij Tértulo―, caj u jach tumtaj u yacsic a mʌ' u winiquirob judío ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, aro' jach c'as, rajen chuc ten u winiquirob judío. Caj binenob in wirob wa cu joc'ar u jach tajir an ten bic cu ya'aric in nunquirob Moisés uch. Chen tiri' c'uchij Lisias u jach ts'urir tu cotor u soldados romano, caj c'uchij yejer u soldados caj u tacob Pablo tenob yejer u jach chichir u muc'. Ya'araj tenob Lisias: “Ca' xiquechex ich gobernador Félix quir a taquiquex u jo'r Pablo.” Biquinin mʌ' a wʌc'ʌs bʌjiri' c'atic ti' Pablo? Je' a wirique' tu cotor a tan in taquicob u jo'r, jach tu taje'.
U yet tarob Tértulo, u winiquirob judío, a ti' yʌnob ʌcʌtan gobernador, caj u rʌc arajob taj a ba' cu ya'aric Tértulo. 10 A gobernadoro', caj u ric'saj u c'ʌb soc yer Pablo tsoy u tsicbar. Pablo caj u nuncaj, caj u ya'araj:
―Jach qui' in wor in nunquic a ba' cu pʌq'uicob in pach soc a wu'yic. Mʌ' ja wirej, in wer ya'ab yaxq'uin ca wa'aric a ba' cu joc'ar u tajir ti' u cajarob in wet winiquirob judío. 11 Joq'uen, cʌxtej a wirej wa jach taj a ba' cu yacobe'. Yʌn doce u q'uinin caj uren ich u cajar Jerusalén quir in c'ujintic C'uj. 12 Barej caj u yirenob a tenobo', mʌ' jin c'amquintic in t'ʌn ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío mʌ' ju yirenob in joc'sic yor ya'ab mac, cax ich carem naj, cax chan naj tu cu naj c'ujinticob C'uj in wet winiquirob judío baxuc ich u cajar Jerusalén xan. 13 A je' u winiquirob judíojo' mʌ' c'ucha'an yorob yesicob wa taj a cu taquicob in jo'r baje'rer, quire' mʌna' in si'pir. 14 Chen yʌn ba' jach taj quin wac tech. A C'ujo', a caj u c'ujintajob in nunquirob Moisés uch, ra'iri' quin c'ujinticob xan. Barej robob cu ya'aricob u jer bej. Cu ya'aricob mʌ' taj a ba' quin cʌnique'. Chen a teno', quin quibic tu cotor a ba' ts'ibta'b ten in nunquirob, yejer a ba' caj u ts'ibtajob uch tu cotor mac a ts'a'b u tucurob ten C'uj quir u ts'ibticob a ba' u c'at C'uj. 15 Baxuc a ba' cu pajicob in wet winiquirob judío, a baywo' a teno' quin pajic. Chen a teno', quin pajic u q'uinin ca' bin ric'sac mac tu quimirir ten C'uj, cax a mac a tsoyo', je' u riq'uire', cax a mac a mʌ' tsoyo', je' u riq'uir xane'. 16 Rajen a ten xano', jach manan quin p'isic in bʌj soc rajra' jach manan tsoy in tucur ʌcʌtan ti' C'uj, bayiri' xan, ʌcʌtan ti' mac tu cotor.
17 Barej caj ts'oc in man ya'ab yaxq'uin ich u jer ru'um, caj uren yejer in taq'uin soc ca' in jʌsej ich jun yarob in wet winiquirob judío a mac jach otsirchʌjij, bayiri' xan, quir in sijic ba' ti' C'uj. 18 Quire' tan in betic aro', robob caj u yirenob ich carem naj a rey u q'uinino', caj ts'oc in p'o'ic in bʌj an ten bic cu naj beticob u winiquirob judío ich carem naj tu quin c'ujinticob C'uj yejer in wet winiquirob judío. Tiri' quin p'ʌtic in taq'uin u tiri' in wet winiquirob judío a mac jach otsichʌjij. Quin t'ʌnic C'uj, mʌna' mac ti' yʌn yejeren. Mʌ' jin p'usaj yorob maqui'. Chen ti' yʌnob u winiquirob judío, a ray u q'uino' u winiquirob judío caj u yirajenob. 19 A ray u winiquirob judío, a cu tarob tu ru'umin Asia, ar u tarob u tac in jo'r, wa mʌ' tsoy caj in betaj. 20 Cax a je' xiba', a ti' ch'ica'anob tu yʌno'onex baje'rer, arej ti'ob ca' ya'arob tech ba' in si'pir caj u yirob, barej u q'uinin caj binen ʌcʌtan tu cotor u ts'urirob tu cotor u winiquirob judío ich u cajar Jerusalén uch. 21 Jari' cu chen aricob c'as caj in wa'araj u q'uinin ti' yʌnen tu much'a'anob tu cotor u jach ts'urirob u winiquirob judío. Mʌ' ja wirej, c'am caj in wa'araj: “Jari' quin pajic wa bin u ca' riq'uir tu cotor mac tu quimirir. Je' u rʌc cuxtar tu ca'ten, rajen caj u tacob in jo'r.” Baxuc caj in wa'araj ti'ob.
22 Félix tune', caj ts'oc yubic a ba' ara'b ti'e'. U toc er a ba' camsa'b ten a mac a cu sayʌrob tu pach Jesús.
Caj u ya'araj:
―Jot ―quij―, ts'oquij baje'rer.
Caj u p'isaj u jer u q'uinin quir u ca' u'wic, rajen caj u ya'araj:
―Barej, ca' bin c'uchuc Lisias u jach ts'urir tu cotor u soldados, je' in wac techex soc u joc'ar u jach tajir.
23 Jeroj, caj u tuchi'taj u yʌjt'ʌnir cien soldados ca' cʌnanta'c Pablo tu cu naj cʌnantic mac. Caj u ya'araj ca' jamach cha' u man. Cax tsoy u tarob a mac tsoy yiric Pablo quir u ch'enapticob, cax tacob purbir ba' ti' Pablo, a ba' u c'at.
24 Mʌ' manʌc ya'ab u q'uinin caj ca' t'an Pablo ten Félix. Caj u pʌyaj u rac' Félix ca' tsicbanʌc Drusila yejer Pablo. U rac' Félix u winiquir judío. Caj u pʌyaj Félix soc yuba' u tsicbar bic tabar cu yacsic tu yor u t'ʌn Jesucristo. 25 Chen barej, caj pacran tsicbanʌjob ti', a ba' u c'at ya'aric ca' u betej a tsoyo', bayiri' xan, ca' u ma'quintej u betej a c'aso' a cu pachtic mac tu yor. Caj pacraj tsicbanʌjob ti' u q'uinin wa ber C'uj cu yocar juez soc yiric tu cotor tsoy u beyaj mac, wa c'as u beyaj mac.
Rajen caj u ch'aj ch'ic yum sajaquir Félix, quire' yʌn u si'pir, caj u ya'araj:
―Joq'uen, xen ca' bin tac u q'uinin je' in ca' pʌyiquech soc in wu'yic ba' ca wac ―quij.
26 Bayiri' xan, Félix cu pajic ca' ts'abac u taq'uin ti' ten Pablo soc u cha'bar. Rajen ya'ab u tenin caj u t'ʌnaj ca' tac yicnʌn quir u tsicbar. 27 Baxuc caj manij ca'tur u yaxq'uinin caj oquij u jer quir u ts'urintic u ru'umin Fenicia. A mac oquij u c'aba' Porcio Festo u ts'urir. Joq'uij Félix. A Festojo', mʌ' u cha'bʌr Pablo soc u qui'quinta'r yor u winiquirob judío. P'at tu cu ma'cʌr mac.