28
Pablo ich u petenin c'ac'nab u c'aba' Malta
Barej caj c'uchenob, quij Lucas, ich ru'um, a mac ti' cʌja'anob ich ru'um caj u ya'arob tenob u c'aba' u peten. Malta u c'aba', quij. A mac cʌja'an ich u petenin Malta caj u yacsajenob. Caj u t'ʌbajob c'ac' quir in q'uichob. Mʌ' ja wirej, u yʌnx chun u tar ya'arir, rajen jach que'er. Pablo tune', caj ts'oc u cuchic si', caj u nuts'ob q'uich. Caj puts'ij can ti' c'ac', a ti' yʌn ich si' ca' bʌc'ʌc'ʌxta'b u c'ʌb Pablo, ti' chi'bir. Caj ir ten a mac a cʌja'an ich u petenin Malta ba' u ber ti' Pablo. Robob caj u pacran a'arajob ich u rac'ob:
―A je' xiba', jach taj caj u quinsaj mac, cax mʌ' bint ja' chen in c'ujob u c'ujir quin wa'aricob, Justicia, bin u ca' u quinsic.
Barej, caj u titaj u c'ʌb soc u rubur ich c'ac'. Ti' erij ich c'ac'. Mʌna' ba' u ber Pablo. Robob a ti' cʌja'an ich u petenin Malta, caj u pajajob yirej wa je' u quimin. Caj u pajajob yirej wa je' u chupur tu chi'bir ten can. Sasam caj u yirajob mʌna' ba' u ber, caj u rʌc c'axajob u tucur, caj u ya'arajob:
―Jaj ix tʌcoj, raji' tsoy yirir ten c'uj.
Ti' a ray u cuchir q'uicho' tu yʌnenob uch ti' yʌn mac u jach ts'urir u petenin Malta. Publio u c'aba'. Raji' mʌ' nenach tu quin q'uichob, quij Lucas, yʌn u cor. Caj u pʌyenob tu yatoch caj u qui' acsajenob mʌna' u nup u q'uinin. A werex ba' u ber? Caj u cʌnaj u yajir u tet Publio. Raji' characbar, quire' yʌn chʌcwirir yejer q'uic' u ta'. Pablo caj bin yirej, caj ts'oc u t'ʌnic C'uj caj u ts'anc'ʌbtaj tu jo'r, jeroj caj jawij. Rajen rʌc tarob a mac yajo' tu petenin Malta, tarob ich Pablo. Rʌc tarob, quire' yubob ya'ara' jawsa'b u tet Publio ten Pablo. Caj rʌc jawsa'b a mac yaj ten Pablo. 10 Robob caj u sijaj tenob ya'ab u ba'tac. Wa ber caj wʌc'ʌs oquenob ich u jer u chemin c'ac'nab quir in binob, a mac a cʌja'an ich u petenin Malta, caj u chucaj tenob a mun yo'och in c'atob caj binenob ich chem.
Pablo cu c'uchur tu cajar Roma
11 A je' chema', caj u masaj u q'uinin tan ja' yejer ic' ich u petenin Malta. Tar u tar tu cajar Alejandría. Ich u jor u chemin, ti' beta'an ten mac ca'tur yochir winic. Turiri' u c'aba' Cástor, u jer turiri' u c'aba' Pólux. Mʌ' ja wirej, caj in masajob mʌna' u nup ic nʌ' ich u petenin Malta, rajen caj oquenob ich chem quir in binob. 12 Caj in p'ʌtajob u petenin Malta, caj binenob ich chem. Caj c'uchenob tu jor chem tu cajar Siracusa. Jach oma'an caj ruq'uenob, mʌna' u nup u q'uinin caj ruq'uenob. 13 Caj ruq'uenob ich u jor chem Siracusa. Tu chi' c'ac'nab caj binenob ich chem tac tu jor chem u cajar Regio. Caj sasij nojar u wich ic' caj joq'uenob quir in binob ich chem. Caj in masajob ca'tur u q'uinin quir in c'uchurob tu jor chem tu cajar Puteoli. 14 Caj c'ucho'onex tu cajar tu jor chem Puteoli, caj in wirajob ij quet acsa'orirex. Tu c'aten, caj p'atenob turiri semana. Caj ts'oc u man turiri' semana, caj binenob caj oquenob tu cajar Roma. 15 A mac a yacsmʌnob tu yorob tu cajar Roma, yubmʌnob tabar in c'uchurob tu cajar Roma, caj joc'ob quir u nup'iquenob ich bej. Caj u nup'ajenob tu cajar Foro de Apio. U jerob, caj in nup'ajob caj c'uchenob tu cajar Tres Tabernas. Caj irir a yacsmʌnob tu yorob ten Pablo, caj u chichquintajob yor Pablo caj u ya'araj: “Bayo' C'uj”, quij Pablo. 16 Caj c'uchenob tu cajar Roma u yʌjt'ʌnir cien soldados caj u c'ubaj Pablo yejer tu cotor a mac c'ʌra'anob ti' u jach ts'urir, a mac a cu cʌnantic tu cotor u c'ʌr winiquirob. Barej cha'b Pablo u cʌjtar tu junan. Jari' cʌnanta'b ten turiri' soldado soc mʌ' u puts'ur.
Pablo cu tsec'tic u t'ʌn C'uj tu cajar Roma
17 Pachir caj manij mʌna' u nup u q'uinin Pablo, caj u tuchi'taj t'ʌnbir u jach ts'urirob u winiquirob judío. Barej, caj u rʌc much'quintajob u bʌj ich Pablo, raji' caj u ya'araj ti'ob:
―U'yex ba' quin wac techex in wet winiquirechex judío. A teno', caj u c'uben in wet winiquirob judío tu cajar Jerusalén ti' u winiquirob romano, cax mʌna' in si'pir. Mʌ' jin p'astaj a ba' ara'b to'onex ten ic nunquirex, mʌna' ba' caj in betaj ti' in wet winiquirob judío tu cajar Jerusalén xan. 18 U winiquirob romano, caj ts'oc u cʌxticob yirej wa yʌn in si'pir, u c'at u cha'iquen. Mʌ' ja wirej, mʌ' ju yiraj wa yʌn in si'pir quir in quinsa'. 19 In wet winiquirob judío, mʌ' u c'at u cha'iquenob. Rajen caj in c'ataj, ca' u tuchi'tenob ich u rey César soc in tsicbʌtic ti' soc in taquic in bʌj. A teno', mʌ' ba'wir quin pʌq'uic u pachob in wet winiquirob judío. 20 Rajen caj in t'ʌnajechex soc a tarex ca' tsicbanʌco'onex. Mʌ' ja wirej, a teno', quin wacsic tin wor u t'ʌn ti' a mac a cu pajicob u tarej u winiquirob judío, rajen caj u chuquenob quir u mʌquiquenob.
21 Robob tune', caj u ya'arajob:
―A tenob, mʌ' jin wirob u ju'unirob tu tuchi'ta'b ten in wet winiquirob judío tu ru'umin Judea. Mʌ' c'uchij turiri' mac quir u ta'quic a jo'r. 22 Chen cu juminta'r ten tu cotor mac ich yoc'ocab, jach c'as a mac a tu yacsob tu yorobe'. Rajen arej tenob ba' ca tucric quire' in c'at in najticob.
23 Robob caj u p'isajob u q'uinin soc u tarob u much'quintob u bʌj ich Pablo. Caj c'uchij tu q'uinin caj rʌc tarob tu cʌja'an Pablo. U burur q'uin, tac u bin u q'uinin, Pablo caj tsicbanʌjij u t'ʌn C'uj ti'ob soc u yacsicob tu yorob u t'ʌn Jesús, caj u yesaj ti'ob ich u t'ʌn Moisés, bayiri' xan, ich u t'ʌnob, a ts'ibta'b ten a mac ts'a'b u tucurob ten C'uj, quir u ts'ibticob a ba' u c'at C'uj uch. 24 Yʌn jun yarob u winiquirob judío, tsoy yubicob a ba' ara'b ti'ob ten Pablo rajen caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn Jesús, chen ti' yʌn u jerob, mʌ' tsoy caj yubajob, rajen mʌ' ju yacsajob tu yorob. 25 A mun mʌ' ju yacsajob tu yorob u t'ʌn Jesús, mʌ' quet yorob ich u yet winiquirob judío, mʌ' ja wirej, u c'at u binob ich yatochob, quire' yubob ya'ara' ten Pablo:
―Mʌ' wa jach taj u t'ʌnob a mac ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj? Raji' Isaías, a mac ts'a'b u t'ʌnin ten u Taj'or u Pixam C'uj, rajen caj u ya'araj:
26 Joq'uen arej ti' a je' u winiquirob judíojo', cax tu yʌnob. Ca' a wa'arej ti'ob: Cax u burur q'uin ca wu'yiquex in t'ʌn mʌ' a yʌnyʌn najtiquexi'. Cax u burur q'uin ca wiriquex ta wichex mʌ' a yʌnyʌn najtechex a ba' ca wiriquex ta wichex. 27 Chich a jo'rex, rajen mʌ' a quibiquexi', mʌ' ja najtiquexi'. Mʌ' a cʌxtex a wirex soc a c'axiquex ta worex ca' a p'ʌtex u c'asir tu ca manex. Rajen C'uj, mʌ' u ruc's a si'pirex. Baxuc caj u ya'araj Isaías uch.
28 Rajen u'yex ba' quin wac techex. Naj techex a jera', baje'rer, u t'ʌn C'uj bin u ca' u tsec'tej ich a mʌ' u winiquirob judío. Bin u ca' u yubob bic C'uj caj u jawsaj u si'pirob. Jach taj, a mʌ' u winiquirob judíojo' bin u ca' u c'ʌmicob u t'ʌn C'uj. Baxuc caj u ya'araj Pablo ti' u winiquirob judío a tarob tu yatoch.
29 Caj ts'oc ya'aric Pablo aro'. C'am caj pacran t'ʌnajob u winiquirob judío, c'am caj u nunquob u t'ʌn ich u yet winiquirob judío, barej caj rʌc joc'ob.
30 Tiri' p'atij Pablo ich u cajar Roma, toc nupa'an ca'tur yaxq'uin. Caj u mʌjantaj yatoch quir u cʌjtar, u bʌjiri' caj u bo'otaj yejer u taq'uin a caj u jaraj tu cu beyaj. A mun caj u c'uchur tu yatoch cu rʌc acsaj tu yatoch. 31 Mʌna' mac caj u ma'quintaj Pablo, rajen Pablo caj u tsicbʌtaj bic C'uj cu bin u reyinticob. Chich yor Pablo caj u camsaj u t'ʌn u Jaj Ts'ur Jesucristo.