6
Pacran yamtex a bʌjex
A techexo' in wet acsʌ'orirechex a pay u berob ten u Taj'or u Pixam C'uj. Ca' a yamtex a mac a tu pʌy u si'pir. Chan ber a wac soc u rʌc p'ʌtic, chan chan ber a waquex ti'. Chen bayiri' techex qui' cʌnant a bʌjex soc a wʌc'ʌs bʌjiri' mʌ' a ca' pʌyic a si'pirex. Wa baxuc ca betiquex, tan a pacran yamtiquex a wet acsʌ'orirex cax a ba' cu tar techex. Quet bayiri' ca quibiquex u t'ʌn Jesucristo.
Quire' wa mac cu tus tucric tu yor: “A teno', quij, jach no'jen”, chen raji' mʌ' jach no'ji', jot, u bʌjiri' tus arique'. Chich quin wa'aric techex a je'ra', junjunechex ca' a quetquint a bʌjex ti' a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj quire' ra' a p'isex. Caj ts'oc a wiriquex taj a ba' caj a betajex. Jeroj qui' a worex, quire' caj a qui'quintex yor C'uj xan. Mʌ' tsoy wa quij quetquintic ic bʌjex yejer ij quet acsʌ'orirex quire' robob mʌ' ra' a p'isexi'. Quire' jujunturo'onex ca' ic tucriquex ba' cu pʌyic ic si'pirex quire' bin ij ca'ex ic nunquiquex ti' C'uj biq'uin.
A maca' a camsa' ten u ts'urir tu cu much'quinticob u bʌj tu cu c'ayob a tan u cʌnicob u t'ʌn C'uj. Robob ca' u jʌsob ti' u yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn C'uj a ba' yʌn ti'ob a jach tsoyo'.
Mʌ' wa ja wʌc'ʌs bʌjiri' tus ariquexe' mʌ' c'ucha'an a worex a tusariquex ti' a C'ujo'. Mʌ' ja wirej, u t'ʌn C'uj bin u ca' u nup'sej, a ba' ta pʌq'uex ca' bin c'uchur tu q'uinin ra' ca bin a jaq'uex an ten ca pʌq'uiquex a narex ra'iri' ca jaq'uiquexe'. Wa quic pʌq'uiquex a ba' quic pachtiquex tij corex a c'aso', quic bin ic pʌy ic si'pirex hasta cu c'uchur tu q'uinin munt q'uin quic bin sa'tʌrex, quet yejer ic winiquirex. Chen wa quic pʌq'uiquex a ba' u c'at u Taj'or u Pixam C'uj rajra' je' ic manex tu tsoyir, je' u c'uchur tu q'uinin, munt q'uin, quic bin cuxtarex. Rajen mʌ' jic cha' u ca'anan ij corex tu quic manex tu tsoyir quire' ca' bin c'uchuc tu q'uinin C'uj bin u ca' u qui' acso'onex wa mʌ' tupsa'an ij corex. 10 Rajen ca' ic yamtex mac tu cotor, ca' bin tac u q'uinin quir ic yamtiquex a ti'obo'. Barej jach manan ca' ic yamtex a mac caj u yacsa tu yor u t'ʌn C'uj, quire' robob ic jach bʌjob.
Quir u ts'ocar u t'ʌn Pablo cu chich t'ʌnic ti'ob, bayiri' cu rʌc t'ʌnic xan
11 Ira wirex mun u ca' ts'ib caj in ts'ibt yejer in c'ʌb, jach carem. 12 Mʌ' ja wirej, a mac a caj u chich ar techex ca' a ts'irex a bʌq'uerex irej nani u beticob u winiquirob judío. Aro' cu chen aric techex soc tsoy yirir ten u rac'ob, u yet winiquirob judío. Robob caj u camsob aro' soc mʌ' u chucur u pachob quire' Cristo quimij ich cruz ti'ob. 13 Mʌ' ja wirej, cu tus man u camsob u t'ʌn Moisés soc tsoy yubicob ca' a ts'irex a bʌq'uerex tu ca wixex irej nan u beticob u winiquirob judío. Cax robob u wʌc'ʌs bʌjiri'ob mʌ' u qui' quib a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés. Cu chen man u jumbintob ca' a ts'irex a bʌq'uerex, ir u winiquirob judío soc yubicob: “Tsoy caj a camsaj ti'ob ca' u ts'ir u bʌq'uerob.” 14 Chen a teno', bin in ca' in wa'arej ti' mac, mun jach tsoy a Jesúso', quire' caj tar u muc'yaj ti' ten ich cruz quire' mʌ' ju sipten ti' u t'ʌn a Moiséso'. Bayiri' xan, mʌ' u sipten ti' a ba' c'asir quin pachtic tin wor a tera' ich yoc'ocab. Baxuc quin wa'aric ti' mac. 15 Jot mʌ' ba'wir a mac ts'ira'an u bʌq'uer, cax a mac mʌ' ts'ira'an u bʌq'uer mʌ' ba' wir, jot. A mac u ba' jach no'ojo', a mac ric'ben winico' quire' tu yacsaj tu yor ti' Cristo. 16 Tu cotor mac a cu man a cu pʌyʌr u ber ten u Taj'or u Pixam C'uj an ten bic caj in camsechex soc a werex mʌ' ja manex tu c'asirob, robob jach taj u winiquirob israel, a cu jach c'ujinticob C'uj. Ca' u yajquin techex C'uj, in c'at ca' u yamtechex C'uj. Ca' qui'ac a worex quire' a werex toc jawsa'b a si'pirex ten C'uj.
17 Tu q'uinin a baje'rer toc arej ti' a rac'obex nac in wor, cax u jer u q'uinin ca' bin tac. Arej ti' a rac'obex mʌ' u nacsicob in wor. Quire' tin toc araj ti'ob bic u bʌji'iri' Jesús caj u ts'aj in beyaj. Wa cu jach tarob yirej ba' u ber in winquirir, tu quin man in tsec't u t'ʌn C'uj, caj u jʌts'ob in pach, tu ch'inob in jo'r.
18 A teno' quin t'ʌnic C'uj techex in wet acsʌ'orirechex ca' u yajquin techex C'uj ca' u yamtechex. Jeroj ts'oquij, quij Pablo.