12
U camsʌwinicob Jesús caj u ji'chtajob u wich trigo
(Mr. 2.23‑28; Lc. 6.1‑5)
Caj u ch'ʌctob u cor mac Jesús. A ju camsʌwinicob caj tarob tu pach Jesús. Caj u ji'chtajob u wich trigo u jantejob quire' wichʌjob. Ra' u q'uinin cu jesicob u bʌj u winiquirob judío. U winiquirob judío a farisejobo', irob u ji'chticob u wich trigo. Caj ara'b ti' Jesús ten u winiquirob judío a farisejobo':
―Iric, biquinin cu ji'chticob u wich trigo a camsʌwinicob quire' u q'uinin ic jesicob ic bʌj. Baxuc ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés uch. Mʌ' tsoy u beyaj tu q'uinin tu cu jesic u bʌj u winiquirob judío.
Jesús caj ya'araj ti' u winiquirob judío a farisejobo':
―Mʌ' wa ja xacajex tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj ti' David uch? Caj wichʌjob David yejer u rac'ob uch. Caj oquij David yejer u rac'ob ich yatoch tu t'ina'an yot'er chivo tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj ts'a'b yo'och pan ten sacerdote ca' u jantajob David yejer u rac'ob quire' wichʌjob, cax mʌ' tsoy u janticob caj ts'ab ti' David ten sacerdote. Mʌ' ja wirej, ra' quir u ts'abʌr ti' C'uj. Cu chen janticob u winiquirob judío a sacerdotejo'.
Jesús caj ya'araj ti' u winiquirob judío a farisejobo':
―Baxuc xan, mʌ' a xacmʌnex ich u t'ʌn Moisés a cu ya'aric u beyajob sacerdote cax u q'uinin tu cu yʌn jesicob u bʌj. Raji'ob cu beyajob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío aro' mʌ' c'asi'. Mʌ' ju tar u si'pirob. Quin wa'aric techex ―quij Jesús―, ti' u winiquirob judío a farisejobo'. Quire' ts'a'b u muc' ten C'uj ti' sacerdote soc u beyajob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj. Cax cu beyajob a sacerdotejo' tu q'uinin tu cu jesicob u bʌj, chen tsoyo' ―quij Jesús―. Chen a teno' jach manan u ts'abʌr in muc' ten C'uj. A ray u muc'o' ts'a'b ti' sacerdote mʌ' u c'uchur u muc' teni'. A techexo', ―quij Jesús― mʌ' a wu'yex a ba' cu ya'aric a je' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj? U'yex ―quij Jesús―: “In c'at ―quij C'uj―, ca' a yajquintej a rac'ob ca' a yamtej ti'ob. Mʌ' a chen quinsiquex a wʌrʌc' quir a sijic ten quir in jawsic a si'pirex. Jach manan tsoyir ca' a yajquintej a rac'ob.” Baxuc cu ya'aric tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj. Wa ja najtajex aro', mʌ' a pʌq'uiquex u pachob in wʌjcamsayʌjirob, quire' mʌ' c'as caj u betob.
Caj ya'araj Jesús ti' u winiquirob judío a farisejobo':
―A teno' baxuquenechex, cu ts'urintiquen tu cotor ba', cax a ba' cu yiric mac tu q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío ―quij Jesús.
A xibo' a mʌ' u jitir u c'ʌbe'
(Mr. 3.1‑6; Lc. 6.6‑11)
Ra' u q'uinino' Jesús caj toc p'at u winiquirob judío a farisejobo', caj bin Jesús, caj oc tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. 10 Ti' yʌn xibi' a mʌ' u jitir u c'ʌb. Caj c'ata'b ti' Jesús ten u winiquirob judío:
―Are to'onex. Tsoy wa jic jawsic mac tu q'uinin ic jesicob ic bʌj?
U c'at u pac'arob u pach Jesús, rajen caj u tus c'atic u winiquirob judío.
11 Jesús caj u nuncaj:
―A techex ―quij Jesús―, wa cu rubur a wʌrʌc' tʌmʌn yuc. Cu rubur tu ch'ica'an. Mʌ' wa ja joc'sex enan tu q'uinin tu ca jesiquex a bʌj? A mʌ' ca joc'siquex a wʌrʌc' tʌmʌn yuc xan enaj tu q'uinin a jesiquex a bʌj. 12 Mʌ' ja wirej, a xibo', jach co'oj enan a wʌrʌc' tʌmʌn yuc a ca joc'sique', mʌ' neco'oji'. Rajen tsoy a man a yamtiquex mac tu q'uinin tu ca jesiquex a bʌjex. Mʌ' ja wirej, mʌ' c'asi' ―quij Jesús.
13 Jesús caj u t'ʌnaj xib a mʌ' u jitir u c'ʌb:
―Tich' a c'ʌb ca'anan ―quij Jesús.
Caj u tich'aj u c'ʌb, caj jawij u c'ʌb an ten bic jumbuj u c'ʌb caj jawij. 14 Caj joc'ob u winiquirob judío a farisejobo' caj irob jawij u c'ʌb a mʌ' ju jitir u c'ʌb. Caj u rʌc much'quintob u bʌjob a farisejobo' quir u tsicbʌticob ti' u rac'ob soc yubicob bic tabar ca' bin u quinsejob Jesús.
Toc ara'b ten yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj: Je' u tar Cristo
15 Jesús caj yubaj ba' cu tucricob. Caj u p'ʌtaj u cajar a mʌ' u jitir u c'ʌb, caj bin Jesús. Caj uya'b u bin Jesús, caj binob a pim mac ich u pach Jesús. Caj rʌc jawsaj u yajirob.
16 Caj ya'araj Jesús ti' a tu jawsaj:
―Mʌ' a yʌn bin a wa'arex wa tin jawsajechex soc mʌ' yerob mac tu tuchi'tajen C'uj. 17 A baywo' caj u nup'saj Jesús a ba' ts'ibta'b ti' ten Isaías uch. Mʌ' ja wirej, caj ya'araj Isaías caj ara'b ti' Jesús:
18 A jera' in c'urew, ra' cu beyaj ten, a mac caj in tetaj, quij Isaías, ti' C'uj. A mac caj in yajquintaj qui' in wor yejer a tin tetaje', quij Isaías, quire' yʌn u Taj'or u Pixam C'uj ti' in c'urew. Je' u bin ʌcʌtan tu cotor mac quir u tsec'tic in t'ʌn soc u manob tu tsoyir. Cax ich a mʌ' u winiquirob judío cu bin ʌcʌtan quir u tsec'tic ti'ob. 19 Mʌ' ju ts'ictar in c'urew, mʌ' u nunquic u t'ʌn mac, in c'urew, quij Isaías. Mʌna' mac cu bin yubic u ts'ictar in c'urew. Mʌ' u bin u tupsic yor mac, a caj u yac't u bʌj quire' u si'pir. 20 Chen cu bin chichquintic yorob. Rajra' cu bin u betic soc ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu bin manob tu tsoyir. A raji'ob, a mac a ti' yʌn yoc'ocab a cu bin u yacsicob tu yorob ti'. 21 Rajen tu cotor mac ich u cajarob caj u pajob Cristo quir u tocar ten C'uj.
Baxuc caj ya'araj C'uj ti' Isaías uch caj u ts'ibtaj.
Pac' u pach Jesús aca'an quisin ti'
(Mr. 3.19‑30; Lc. 11.14‑23; 12.10)
22 Caj tar purbir xib ten u rac'ob a ch'op u wiche'. Mʌ' ju joc'ar u t'ʌn quire' yʌn c'ac'as quisin ti' xib. Caj u jawsaj Jesúso', caj joc' u t'ʌn, caj yiraj u berir xan. 23 Caj jaq'uij yorob u rac'ob caj yirob u jawar a mʌ' u joc'ar u t'ʌn, a ch'op u wich uche'. Caj ya'araj a pimo':
―Mʌ' wa ju parar ic nunquirex David a caj ic pajex ca' tac?
24 A ju winiquirob judío a fariseobo' caj yubob a ba' ara'b ten u rac'ob. Caj ya'arob:
―A je' xiba' cu joc'sic quisin. Mʌ' ra' ts'ic u muq'ui' u ts'urir quisin. U muc' u ts'urir quisin Beelzebú caj u joc'sej quisin.
25 Caj yubaj Jesús a ba' caj u tucraj u winiquirob judío a fariseobo'. Caj ya'araj Jesús ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―Wa ju wʌc'ʌs bʌjiri' cu bin ts'ictar ich u ru'umin tu cu reyinticob rey. Je' u rʌc ch'esicob u bʌj. Cax ich u chan cajar tu cu bin u ts'ictarob. Cax wa ju wʌc'ʌs bʌjob cu ts'ictarob je' u rʌc quinsicob u bʌj. 26 Bayiri' a quisino', u jach c'aba' Satanás. Wa ju yet quisinin bin u joc'sejob. Jeroj caj u toc ch'esob u bʌj. Jeroj mʌna' quisin.
27 Jesús caj u nuncaj ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―A techexo', ca wa'ariquex caj in joc'saj c'ac'as quisin yejer u muc' Beelzebú. Wa taj a ba' ca wa'ariquex ―quij Jesús―. Arex ten bic tabar cu joc'sic c'ac'as quisin a camsʌwiniquex?
Caj ya'araj Jesús ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―Cu joc'sicob quire' c'ac'as quisin yejer u muc' jach ts'ur Beelzebú xan. Mʌ' ju joc'sejob quisin yejer u muc' Beelzebú. Rajen a camsʌwiniquex xan, cu yesicob mʌ' taj a ba' ca wa'ariquex ti' ten ―quij Jesús.
28 Caj ya'araj Jesús ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―A teno', quin joc'sic c'ac'as quisin ―quij Jesús―. Quire' caj u ts'aj ten u Taj'or u Pixam C'uj. Rajen chʌca'an a wiriquex ti' yʌn u muc' C'uj tu yʌnechex.
29 Caj ya'araj Jesús ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―Bic tabar in joc'sic u c'ac'as quisin wa mʌ' tin yʌn rubsaj u muc' u jach ts'urir quisin, Satanás? A baywo' ―quij Jesús―, c'ucha'an in wor in joc'sic quisin. Quire' aro' irej a mac oquij ich yatoch a mac chich u muc' irej wa caj u c'ʌxaj soc u rʌc ch'ic u ba'tac.
30 ’A mac a mʌ' ju yamtiquen, cu p'actiquen an ten bic a p'actiquenex. A mac mʌ' ju cha'ic ca' in taquic mac caj u joc'saj u rac'ob ca' xicob ich c'ac'.
31 ’Rajen quin wa'ariquex tech ―quij Jesús―. Techex ca p'astiquenex caj a wirex in joc'sic c'ac'as quisin. Cax ca p'astiquenex ―quij Jesús―. Cax ca pach'iquenex quin jawsiquex a si'pirex.
Caj ya'araj Jesús:
―Wa ca p'astiquex u Taj'or u Pixam C'uj mʌ' biq'uin cu jawʌr a si'pirex. 32 A teno', taren in yamtej tu cotor mac. A mac a cu p'astiquene', je' u jawʌr u si'pire'. A mac a cu jach p'astic u Taj'or u Pixam C'uj mʌ' u bin jawʌr u si'pir, cax u q'uinin baje'rer, cax u q'uinin u xur t'ʌn, mʌ' u jawʌr u si'pir.
A werex wa ba' che'er a mʌ' u wichʌncʌr
(Lc. 6.43‑45)
33 Caj ya'araj Jesús ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―Wa ca wiriquex u che'er a cu wichʌncʌr. Mʌ' a werex wa jach tsoy u che'er wa c'as u che'er. Wa chʌca'an a wiriquex wa tsoy u wich a wer tsoy u che'er. Bayiri' xan, wa chʌca'an a wiric wa c'as u wich a werex c'as u che'er. Rajen a werex biquira' u che'er. Cʌnex ti' aro'. Mʌ' a chen man a pʌq'uiquex u pach a rac'ob, an ten bic caj a wa'arex ten quin beyaj yejer quisin ―quij Jesús―. A mac cu man tu tsoyir ca' a wa'arex: “Tsoy a rayo'”, an bic caj a wirex in joc'sic c'ac'as quisin. Mʌ' wa tsoy ca' in joc'sej quisin? ―quij Jesús―. A mac mʌ' ju man tu tsoyir ti' cu man tu c'asir.
34 Caj ya'araj Jesús ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―Jach c'asechex ―quij Jesús―. Ti' cu joc'ar a t'ʌnex ich a chi'ex an ten biquechex can. Mʌ' ja wirej, a cano', cu chi'ic mac. Mʌ' u joc'ar tsoy a t'ʌnex. Mʌ' ja wirej, toc c'asechex. Rajen mʌ' taj a ba' ca wa'ariquex, quire' a ba' cu joc'ar ta chi'ex ti' cu tar ich a pixamex quire' c'as a pixamex.
35 Caj ya'araj Jesús:
―A xibo', wa toc tsoy cu joc'ar u t'ʌn, toc tsoy u pixam. Baxuc xan, a xibo', wa c'as cu ya'aric, mʌ' toc tsoy u pixam. Mʌ' ja wirej, c'as cu ya'aric. 36 Rajen quin wa'aric techex. Taj quin wa'aric techex, ra' u q'uinin ca' bin xuruc t'ʌn a ba' caj a wa'arex ra' ca bin a wuyiquex ya'aric techex C'uj. Quire' c'as caj a wa'arex. Tu cotor mac cu bin yubic ya'ara' ten C'uj u ric'smʌnex a t'ʌnex C'uj. 37 A wʌc'ʌs t'ʌnex cu bin u ta'quiquex a jo'rex quir a bin erarex. Bayiri' xan, a wʌc'ʌs t'ʌnex cu bin u taquiquex soc mʌ' a werarex.
A mac c'as cu tar u tus c'atej carem beyaj
(Mr. 8.12; Lc. 11.29‑32)
38 Caj tarob u winiquirob judío a fariseobo'. Caj c'ata'b ti' Jesús. Yet tarac yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Mʌ' ya'ab tarob ich Jesús. Caj ara'b ti' Jesús ten u winiquirob judío a fariseobo' yejer u camsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés:
―Esej to'onex carem beyaj in wʌjcamsʌyʌjirech soc ij querex tarech ich C'uj.
39 Caj u nuncaj Jesús:
―A techexo', a mac cʌja'an tu q'uinin baje'rer jach c'asechex. Mʌ' taj ca c'ujintiquex C'uj. Rajen caj a tus c'atenex ca' in wesic techex carem beyaj. Jari' ca bin a wirex an ten bic Jonásen, u yʌjtseq'uirir u t'ʌn C'uj uch, soc a werex taren ich C'uj. 40 An ten bic Jonás ti' yʌn ich u japnin u nʌc' cʌy. Caj ruc' ten cʌy a caremo'. Mʌna' u nup' u q'uinin ti' yʌn Jonás ich u japnin u nʌc' cʌy. Ac'bir xan ti' yʌn Jonás. Baxuc ten xan biq'uino' mʌna' u nup' u q'uinin ti' yʌnen ich u japnin ru'um xan. Mʌna' u nup' ac'abir xan ti' yʌnen quire' taren in yamtic mac tu cotorob.
41 Caj ya'araj Jesús:
―C'aj techex wa Jonás caj bin u tsec'tej u t'ʌn C'uj ich u cajar Nínive caj joc' ich u nʌc' cʌy. Caj u rʌc c'axaj tu yorob ca' u rʌc p'ʌtob u manob tu c'asir tu cotor mac ich u cajar Nínive.
Jesús caj ya'araj:
―Ca' bin xuruc t'ʌn, a mac caj u c'axaj tu yorob caj u p'ʌtajob u c'asirob ich u cajar Nínive cu bin ya'aricob: “Jach c'asechex”, mʌ' ta c'axex a worex soc a p'ʌtiquex a c'asirex cax caj a wirex in tar in tsec'techex a wu'yex u t'ʌn C'uj ―quij Jesús―. Jach manan in tsec'tic techex ―quij Jesús―. A Jonáso' mʌ' nec'ucha'an yor u tsec'tic. 42 C'aj wa techex, caj tar xquic reina tu cu reyinticob u ru'umin Etiopía. Tar yubej a ba' cu najtic Salomón tu cotor a ba' ti' yʌn ich yoc'ocab. Cax jach nach caj tar yubic ich Salomón. Ca' bin xuruc t'ʌn je' ya'aric xquic ti' C'uj: “Jach c'as aro' a mac cʌja'anob tu q'uinin ti' yʌn Jesús ich yoc'ocab. Quire' mʌ' tu c'ʌmajob u t'ʌn Jesús.” Chen a teno' ―quij Jesús―, taren in tsec'tic u t'ʌn C'uj quir a najtiquex, chen mʌ' a c'ʌmexi'. Chen a Salomóno', mʌ' ne manan u camsic. A teno' ―quij Jesús―, jach manan quin camsic tu cotor mac.
A c'ac'as quisin ―quij Jesús―, cu wʌc'ʌs ur tu cʌja'an a mac aca'an ti'
(Lc. 11.24‑26)
43 Caj ya'araj Jesús ti' u winiquirob judío a fariseobo':
―A techex irex a mac aca'an c'ac'as quisin ti' uch. Caj joc quisin' caj bin ich tʌcay ru'um quir u cʌjtar quisin chen mʌ' tu yiraj. 44 Rajen a c'ac'as quisino' u c'at u wʌc'ʌs ur ich winic tu joc'sa'b uch. Caj tar yiraj jach tsoy, irej naj, toc mista'an. 45 Rajen rʌc bin u pʌyic yet quisinin. Siete caj u pʌyaj u yet quisinin. Jach manan c'asir u yet quisinin. Caj wʌc'ʌs oc ich a xibo'. Jach manan c'as, a ucho', mʌ' nec'asi'. Baxuc ca rʌc bin a cʌniquex a cuxa'anex mac baje'rer ―quij Jesús―, a ra' aca'an u quisinino'.
Caj tar irbir Jesús ten u nʌ' bayiri' u yits'inob caj tarob
(Mr. 3.31‑35; Lc. 8.19‑21)
46 Jesús mʌ' toy ts'ocac u tsicbar yejer a pimo' caj c'uchij u nʌ' Jesús yejer yits'inob Jesús. Tar xur nach tu mʌna' mac, quire' pim bʌcrista'b Jesús. Tarob u tsicbarob yejer Jesús.
47 Caj ara'b ti' Jesús ten mac:
―Tu t'ʌniquech a nʌ' yejer a wits'inob ―quij―. U c'at u tsicbar yejerech a nʌ' ―quij―, quet yejer a wits'inob.
48 Caj t'an ten Jesús ti' a mac a tar t'ʌnbir Jesús:
―Taj ca wa'aric, ra' in nʌ' yejer in wits'inob.
49 Caj u tuchbar ti' u camsʌwinic, Jesús:
―A jera' irob in jach nʌ'. A jeroj irob in jach its'inob. 50 Mʌ' ja wirej, a mac cu man u betic a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj, in Tet ca'anan. Ra' irej in jach nʌ'. Ra' irej in jach its'inob.