A Pas tetek a tarai
Hibru
A warwara talapor nigo
A pas ne di tumusi tetek a tarai Juda, ning di atong la otleng mang a tarai Hibru, anasa la warwara ana warwara Hibru. Bel tik i tasman esining i tumus a pas ne.
A tarai Juda ning di tumus a pas ne tetek la, la tortorot o e Iesu, ika a tarai ning bel la tortorot la alaulau la. Pa dingla na tarai onla ning la tortorot, la mang sur lar han ulak sur a lotu Juda. A pas ne i atai la mang gong la ulak. Ana tortorot ka o e Iesu la tostos namatana e God. E Iesu i itna kol, i a Nat e God pa i itna tana angelola pa a propetla. Pa tona kunubus ning e Iesu i toli, i keles sen a ningnigo na kunubus. E Iesu ka anundala ningnigo na tena artabar tetek e God pa i artabar ana sulukna ot. I wakak ning dalar tortorot ka o e Iesu.
A tinan ana buk Hibru:
E Iesu a Nat e God, pa i asangan e God tetek dala (1:1-4)
E Iesu i itna tana angelola pa i a Tena Alaun (1:5-2:18)
E Iesu i itna ta e Moses pa e Josua (3:1-4:13)
E Iesu anundala ningnigo na tena artabar tetek e God (4:14-7:28)
A tona kunubus (8:1-9:28)
A suluk e Iesu i kepsen sen anundala na toltol laulau (10:1-39)
A tortorot anuna tarai Karisito ning la kibas mamahat (11:1-40)
Dalar tortorot o e Iesu pa dalar longor teteki (12:1-13:19)
A ararop a warwara (13:20-25)
1
A Nat e God i itna kol tana angelola
Nating ot e God i warwara ana elgen a propetla tetek na tumtubundala. I warwara larning ana galis a taem ana urmatana ngas. Ika ana ararop a pukakiarla ne, i warwara ana elgena e Natnalik tetek dala. E Natnalik ning i aslang pasi sur ir kibas a ututnala rop. Pa ana kuna e Natnalik, e God i akes a rakrakan hanua rop. E Natnalik i talapor kol ana matatar ane God, pa i arlar momol ot o e God. Ana nuna warwara ning i rakrakai kol, i tong akes a rakrakan hanua rop sur ir titol taum wakak. I saran tar anuna lalaun, sur ir atotoh dala kusun a toltol laulaula rop. Pa ning ka tol arop tar a titol ne, i kes ting na ris a sot a kuna e God, a tnan king kol, saot na langit. I maining e God i aitna pas e Natnalik sur ir itna kol tana angelola. I itna kol, arlar ana risana ning i itna kol tana risana a angelola. A risana ning e Tamana i saran tari tana.
Anasa e God bel i atongi tetek ta angelo larne,
“U a Natuklik,
pa onone ia ka hanot e Tamam.” Buk Song 2:7
pa bel i atongi otleng on ta angelo mang,
“Iau e Tamana,
pa i a Natuklik.” 2 Sam 7:14
Pa ning e God i sune sen a ningnigo na Natnalik ute na rakrakan hanua, i atongi ono larne,
“I wakak ning a angelola rop ane God lar lotu teteki.” Lo 32:43
Pa i atongi ana nuna angelola larne,
“I lingir anuna angelola sur lar arlar ana wuwu,
a angelola ning la anuna tena titolla,
i lingir la sur lar arlar otleng ana irnga na iah.” Buk Song 104:4
Ika i atongi o e Natnalik larne,
“God, anuma keskes a king ir kes tikin pa bel ir rop.
U sira warkurai anuma matanitu ana tostos a toltol.
U mang kol sur a tostos a toltol,
pa u nget a toltol laulau.
Ine a kamkamna ning e God, anuma God, i aslang pas u
pa i saran tar a gasgas pa a hanrawai tam,
ning i itna kol tana gasgas pa a hanrawai ning i sarani tetek na halalim.” Buk Song 45:6-7
10 Pa e God i atongi otleng tetek e Natnalik larne,
“Leklek, ana turturkamna, u, u akes tar a kama rakrakan hanua,
pa u akes a langit ana kum.
11 Diar rop oros ka, ika u, ur kes tikin.
Diar turai amon arlar ana kaen.
12 Ur hin diau arlar ana kaen a polpol,
ur keles diau arlar lar tik ning i keles sen a turai a kaen.
Ika u, bel ur ries,
pa num na raula bel ir rop.” Buk Song 102:25-27
13 E God bel i atongi otleng tetek ta angelo larne,
“Ur kes te na sot a kuk,
tuk ning ar tolsot pas anum na hirua
sur lar kes nahaim.” Buk Song 110:1
14 A angelola rop la na ingun, ning la titol tetek e God. I sune sen la sur lar nangan a tarai, la ning ir alaun la.