5
A buk ning di ka hin tari pa a Nat a Sipsip
Lamur a oroi a buk ting na sot a kuna esaning i kes ana keskes a king. A buk ning di ka hin tari, di ka tumtumus rop tar ana naur a risna, pa di ka bulit alar tari ana mais a bulit. Pa a oroi a rakrakai a angelo i deke ana tnan elngena mang, “Esi ning i tostos suir pilik sen mais a bulit ne mite na buk, pa ir paki?” Bel tik saot na langit, pa te lapiu, pa tingui na piu i tolsot pasi suir pak a buk ning, o ir oroi i. A tangis kol iau, anasa bel tik i tostos suir pak a buk ning, o ir oroi a tumtumus tingui na tinine. Ning a ningnigo i atongi tak mang, “Gong u tangis! Oroi, a laion anuna mangis a tarai Juda, a wakir e Dewit, ka tolsot pas a hiruala anunai. I tolsot pasi suir pilik sen mais a bulit pa ir pak a buk ning.”
Lamur a oroi a Nat a Sipsip, i tai arlar larning di ka um kol tari, i tur napir a keskes a king, pa diat a lalaun na akakes taum ana ningnigola la tur talilis pasi. A Nat a Sipsip ning, mais a komna, pa mais a kalso matana. La ning, mais a inguna e God, ning i sune sen la ute na rakrakan hanua rop. A Nat a Sipsip i han pa i kibas pas a buk miting na sot a kuna esaning i kes ana keskes a king. Ning ka kibas a buk ning, diat a lalaun a akakes pa naur a bonot pa diat a ningnigo, la punga hanrawai tar salanigo tana Nat a Sipsip. La rop la tong taktakai a gita pa taktakai a besen ning di toli ana gol. A besenla ning, la bukus ana ning a ngas a bulit, ning di tuni pa sasawana i toboh wakak. La ning, a nunungla anuna tarai ane God. Pa la saken a tona saksak larne,
“U ot u tostos sur ur kibas pas a buk pa ur pilik sen na bulit kusuni,
anasa di um kol u,
pa u lou lingir pas a tarai tetek e God ana sulukim,
a tarai tagun a mangis a tarai rop, a tarai tagun na urmatana ngas a warwara rop, a tarai mite na hananuala rop pa a tarai tagun a matanitula rop.
10 U ka akes tar la sur lar warkurai taum hom,
pa la na tena artabar tetek anundala a God,
pa lar warkurai te na rakrakan hanua.”
11 Lamur a tai pa a longor a elngen a galis a angelo ning la tur talilis pas a keskes a king pa diat a lalaun a utna pa ningnigola. A angelola la galis kol, bel tik ir was lar pas la. 12 La saksak ana tnan elngenla larne,
“I tostos kol sur a Nat a Sipsip ning di um kol tari
ir tong akes a warkurai, a galis a gongon, a tastasmai pa rakrakai.
Pa i tostos kol ning dir hanrawai i, dir aitna pasi pa dir atong aleklek pasi!”
13 Pa a longor na elngen na akakes rop saot na langit pa te na rakrakan hanua pa tingui na piu pa tingui na puka tasi, a ututnala rop ning di akes la, la saksak larne,
“Tetek esaning i kes ana keskes a king, pa tetek a Nat a Sipsip,
dalar atong aitna pas diau, dalar hanrawai diau pa dalar aitna pas diau.
Pa diar tong akes a rakrakai,
bel ir rop pa bel ir rop.”
14 Pa diat a lalaun na utna la atongi mang, “Amen,” pa na ningnigo la punga hanrawai pa la lotu.