5
A harnangai tetek a laola
Ning ur atostos ta barsan ning di agon nigoni tam, gong u warwara na balakut, ur warwara molmol ka larning u toli tetek e tamam. Ur toli tetek a barmanla, larning u toli tetek na tastasim. Pa tetek a gurarala ning di agon nigon la tam, ur toli tetek la larning u toli tetek etnam. Pa tetek a basbasla, ur toli tetek la larning u toli tetek na tastasim hanela, ana totoh a toltol.
Ur nangan a laola ning bel tik i tai alar la. Ika, ning ta lao na natnatna o na tumtubuna kaning, i wakak ning lar atalapor nigon anunla tortorot ana harnangai tetek anunla tarai, sur lar keles a marmaris ane tamanla pa kaba tnanla pa a tumtubunla. Ning lar toli larne, e God ir gas. A lao ning i sot ka i kes pa bel tik i tai alari, i tortorot ka o e God ir nangani. I rakrakai ana lotu pa a nunung, ana moromla pa a kabakiarla, sur e God ir nangani. Ika, a lao ning i mang sur ir gas oros ka, ning kaning ot i laun, a inguna ka mat. Ur asaer a tarai ana asasaerla ne, sur gong ta artitiu i kibas la. Ning tik bel i nangan a mainala, pa la otleng ning ana nuna rumai, ka han masik kusun a tortorot. I ning i laulau kol tana tarai ning bel la tortorot.
Gong u tumus akes a risana laola ning belot i diono na bonot a rau anunla sur a tarai a lotu lar nangan la. Lar nangan ka a ngas a hane ning i taulai ka takai a barsan, 10 pa a taraila rop la tasman anuna wakak a titolla, larning i lawat wakak a kakakla, pa i sira gas pas a tarai ting na nuna rumai, pa i gos sen a kubus kusun a hana tarai ane God, * pa i nangan a tarai ning a mamahatla i kibas la, pa i saran tar anuna lalaun sur ir tol a urmatana wakak a titol.
11 Pa a laola ning la rakrakai ot, gong u tumus akes a risanla. Anasa, ning a nuknuk a taulai ir hanot onla, lar han masik kusun e Karisito. 12 Pa a warkurai ane God ir kibas la, anasa la kutus anunla ningnigo na lele tetek e Karisito. 13 Belsur i ka ne, la sira palaona ngorongoro pa lar sira arop pukakiar ana han taltal ting na tamanla, pa a utna ning la laulau kol onoi ning la a tena warwara kumkumna, la sira asubaran oros la ana utna ning bel anunla, pa la sira atong a warwarala ning bel i wakak sur lar atongi. 14 Pa a mang sur a laola ning la rakrakai ot, lar taulai ulak, lar agon ulak, pa lar tai alar anunla rumaila, sur gong la tol ta utna ning anundala hiruala lar atong laulau dala onoi. 15 Dingla na lao la ka han masik pa la ka mur e Satan. 16 Ning ta hane a tena tortorot, pa ta halinla a lao, i wakak sur ir nangani, sur gong a tarai a lotu la molot onoi. A tarai a lotu lar molot tostos ka onla ning bel tik i nangan la.
A atumarang tetek a ningnigola ana lotu
17 I wakak ning a ningnigola ana lotu ning la titol wakak ana titol, dir saran a hanrawai pa a wakak a arlou tetek la. Dir toli larning tetek la ning la titol rakrakai ana warawai pa asasaer. 18 Anasa a Buk Tabu i atongi mange, “Gong u dot akes a pahana karabau ning i pas pagal a wit, i otleng ir hangan ot.” Lo 25:4
Pa i atongi otleng mange, “I tostos sur a tena titol ir kibas ot anuna arlou.” Lk 10:7
19 Gong u longor tar ta artitiu ana ta ningnigo ning takai ka i atongi. Ning naur o natol ditol ar tiui, ur longor a artitiu ning. 20 Ning ta ningnigo ir tol a toltol laulau, ur atostosi namatana tarai a lotula rop, sur a atumarang tetek al tarai otleng onla. 21 A warwara rakrakai tetek u namatana e God pa e Karisito Iesu pa angelola ning e God ka aslang pas la, sur ur mur a asasaerla ne, pa gong u rakrakai ka sur ning a ris pa ning a ris bel, pa gong u mang ka sur ning a ris pa ning a ris bel. 22 Gong u suah kapit naur kum saot on tik pa u angisi sur a titol anuna Leklek. Pa gong u mur a taraila ana toltol laulau. Ur tai alar anuma lalaun sur ir totoh.
23 Gong u gang ka a malum, ur gang otleng al siklik wain sur ir nangan a balam, pa ir kepsen a tinsaman ning u sami.
24 A toltol laulau anuna dingla na tarai dir oroi lalan nigoni ana pukakiar ning di warkurai la onoi. Ika toltol laulau anuna dingla na tarai otleng bel tik ir oroi lalan kapiti, lamur ot dir oroi lalani. 25 Mang otleng larning, ana wakak a titol. A wakak a titolla anuna dingla na tarai ka hanot talapor. Ika a titolla ana dingla na tarai otleng bel dir oroi lalani onone, lamur ot dir oroi lalani.
* 5:10 A toltol anuna tarai Juda, ning al wasira la kas, pa a hanla i kubus, a tena titol ir gosi taum ana malum.