Nan Solat Judas
Nan Makwani Maipoon isnan Solat Judas
Nan nay ay solat et nalpo ken Judas ay etad Santiago, et insolatna na ay mamagfakha isnan mamati ta annachancha nan ad-i osto ay maisos-olo, ay isos-olon nan ap-aped ay mistolo. Nan nay ay aptiaptik ay solat et is-ison nan ifagfakhan nan maikadwa ay solat Pedro. Ifagfakhana ay masapol ay itot-oloy tako ay mamatpati isnan tet-ewa ay sos-olo ay nalpo ken Apo Dios. Tay siya nan osto ay laychen Apo Dios ay abfoloten si takho.
Nan Linaona
1. Nan makwani maipoon isnan fachang Apo Dios isnan takhona (1,2).
2. Nan makwani maipoon isnan pammatin nan takhon Apo Dios (3).
3. Nan okhalin nan takho ay nangiwayang isnan kalin Apo Dios (4).
4. Nan kinwanin nan sikhod ay kalin Apo Dios maipoon isnan takho ay nangiwayang isnan kalina (5-8).
5. Nan makwani maipoon isnan angheles ay nangiwayang isnan kalin Apo Dios (9-10).
6. Nan makwani maipoon isnan tolo ay takho id sangad-om ay nangiwayang isnan kalin Apo Dios (11).
7. Nan makwani maipoon isnan kailiyancha ay Judio ay kakas-okas-on mamati ay nangiwayang isnan kalin Apo Dios (12-13).
8. Nan kinwanin nan mamadton Apo Dios isnan sikhod ay kalina maipoon isnan takho ay nangiwayang isnan kalina (14-16).
9. Nan okhalin nan takho ay mangiwayang isnan kalin Apo Dios (17-19).
10. Nan makwani maipoon isnan pammatin nan takhon Apo Dios (20-23).
11. Nan makwani maipoon isnan fachang Apo Dios isnan takhona (24-25).
1
Sak-en si Judas ay faan Jesu Cristo ya akhin Santiago.*
Siya na nan solatko ken chakayo ay inayakhan ya laylaychen Dios Ama ya toktokkhongan Jesu Cristo.
Asop ya omad-ad-acha kayet nan seg-ang, talna ya layad Apo Dios ken chakayo.
Nan Ap-aped ay Mistolo
Iib-ak ay laylaychek, olay mo chachama nan layadko ay mensolat ken chakayo maipoon isnan kaisalakan tako am-in ay mamati, ngem egay ak tay inammowak ay masapol ay tokhonek chakayo ta estenyo ay mangitakcheg isnan pammati ay namipingsan ay inchowan Apo Dios isnan takhona. Tay egayyo inam-ammowan ay wad-ay cha pet nan makiam-among ken chatako ay maid ornoscha ken Apo Dios ya mamab-aliw isnan ayen nan fachangna. Enlason cha ay mangwanin, seg-angan kayet Apo Dios chaicha olay asi nan cha cha angnen. Sa cha't ad-iyen si Jesu Cristo ay nenkwa ken chatako ya es-esang ay Apo tako. Apchas naischo id sangad-om nan chosacha.
Nan Madchosaan nan Mangiwayang isnan Kalin Apo Dios
Inammowanyo et nan inikkan Apo Dios isnan takhona ay Israelitas id sangad-om. Ngem olay mo siya chi, laychek kayet ay ipasmek ken chakayo ay kakwasan nan nangisalakana ay nangikaanana ken chaicha id Egipto, khechangna ay chinosana ay namatey isnan cheycha'y egay namati. Sesemkenyo akhes nan cheycha'y angheles ay egay nang-ep isnan naipalebfeng ken chaicha, et tinaynancha nan osto ay kawadcha. Tay siya chi, inpapokok Apo Dios chaicha is kaab-afollinget is eng-engkhana, ay manman-ed isnan kadchachayaw ay akhew ay en-okoman Apo Dios. Siya akhes ay teken nan inik-ikkan nan cheycha'y iSodoma ya nan iGomorra ya nan cheycha'y omili isnan sag-encha ay ili. Egaycha yangkhay inseyep nan ib-acha ay lallalaki, mod-i ket wad-ay kayet nan kakaisew ay inang-angnencha. Nan chosacha nan kafagfag-an koma nan am-in ay takho ta ad-i cha akhes mapoowan isnan apey ay maid pengpengna.
Nan Okhalin nan Ap-aped ay Mistolo
Siya akhes isnan naycha'y takho, en-itaitaw cha yangkhay isnan asi ay mangipakaisew isnan okhalicha. Ad-iyencha nan en-ap-apo, ya chopisencha nan matangtangad ay angheles. Ngem olay nan katotongchowan ay anghel ay si Miguel et maid kag tosa is inang-angnena. Tay issan nakisomaana isnan Chimonyo maipoon isnan awak Moises, maid toledna ay manopis ay mangokom ken siya, mod-i ket kinwaninan, “Kikhad si Apo Dios ay menyangyang ken sik-a!” 10 Nay met achi nan naycha'y takho, et amsiwencha nan ad-icha maawatan. Kag cha atap ay enkik-iwi ay ad-i ensemek, ya nan yangkhay fikhawen nan awakcha nan wanwanchencha. Siya kannay chi nan khotok nan madchosaancha.§
11 Selaeg cha tay nan okhalin Cain nan en cha wanwanchen.* Nasailowan cha ay kag ken Balaam tay siping nan pawadwad-encha. Kholaencha akhes nan apocha ay kag isnan inangnen cha Core id sangad-om, ya siya akhes ay at mapakawas cha.
12 Mo makikan nan kag tosacha'y takho isnan am-amongyo ay enchad-ayawanyo, kag cha tongon lokhit isnan cha yo manganan. Maid paat faincha ay makikan ken chakayo, tay awakcha yangkhay nan sesemkencha. Maiyalig cha isnan tapin si lifoo ay ad-i makaiyochan ya aped itayaw si chakhem. Kag cha kaew ay ad-i mamkhas isnan timpona. Ya maiyalig cha kayet isnan kaew ay natey ya nakhafot akhes.§ 13 Maiyalig cha isnan omos-osab ay talipyakew isnan fayfay, tay fomab-ala nan kafabfain ay okhalicha ay kag isnan fomab-alaan nan osab isnan ab-afikas ay talipyakew. Maiyalig cha akhes isnan follayaw ay maid osto is ayena. Chad-ama'y ab-afollinget nan naisakhana ay entey-ancha is eng-engkhana.
Nan Inpadton Enoc Maipoon isnan Chosan nan Ap-aped ay Mistolo
14 Si Enoc ay ikapito ay waned Adan, et wad-ay nan inpadtona maipoon ken chaicha. Kinwanina, “Chey, at omali nan Apo ay mangifoweg isnan kalifolifo ay nasantowan ay anghelesna* 15 ta okomena nan katakhotakho. Ta tokhonena nan am-in ay fomafasol ay ad-i mangiyegyat ken Apo Dios tatno figfikhencha nan am-in ay ngaag ay inik-ikkancha tay maid ornoscha ken siya. Sa na't ipaammo akhes nan kinangaag nan kalicha ay mangapos ken siya!”
16 Siya chana nan takho ay enmollomollotomot ya lili yangkhay nan kwacha. Nan ngaag ay figfikhawencha yangkhay nan wanwanchencha. Ichad-ayewcha nan awakcha, ya siya akhes ay kakas-okas-on cha ichayaw nan ib-acha'y takho ta mangalaancha isnan laychencha.
Nan Inpadton nan Apostoles Maipoon isnan Kas-okas-on Mamati
17 Ngem chakayo ay laylaychek ay iib-a, sesemkenyo nan chinngeyo ay inpadton nan cheycha'y apostoles Jesu Cristo ay Apo tako. 18 Kinwanicha ken chakayo, “Mo omchan nan omochi ay akhew at wad-ay cha nan mangang-ango ken chakayo ya cha mangangnen isnan fikhawen nan awakcha ay ad-i laychen Apo Dios.” 19 Chaicha nan mangisiyan ken chakayo. Kalotaan nan semekcha, ya maid ken chaicha nan Ispirito Santo.
Nan Mangiyangnenan isnan Osto ay Sos-olo ya Okhali
20 Ngem chakayo ay laylaychek ay iib-a, asipafikas kayo isnan mangab-abfolotanyo isnan chadlos nasantowan ay pammati ay pegnadyo. Enlowalo kayo isnan kamabfalin nan Ispirito Santo. 21 Ilaenyo ta wawawawad-ay nan layad Apo Dios ken chakayo isnan cha yo man-echan isnan manawatanyo isnan fiyag ay eng-engkhana ay iseg-ang Apo Jesu Cristo.
22 Seg-anganyo nan cheycha'y enchwadchwa. 23 Isalakanyo akhes nan tapina isnan mangawisanyo ay alig mangoyochanyo ken chaicha isnan apey id inferno ay ayencha. Seg-anganyo akhes nan enfasofasol ngem annachanyo nan awakyo ya liligtenyo nan ngaag ay figfikhawencha.
Nan Lowalo ay Mangichayaw ken Apo Dios
24-25 Idwani, machad-ayaw is eng-engkhana nan es-esang ay Dios maichalan ken Jesu Cristo ay Apo tako. Machad-ayaw siya tay wad-ay kamabfalina ay manokkhong ken chakayo ta ad-i kayo maawis isnan ngaag, ta maid makmakwaniyanyo ya enlal-ayad kayo isnan akhew ay at mangiyeyana ken chakayo isnan enlanglang ay kawad nan katangtangachana. Siya nan mangisalak ken chatako, ya siya yangkhay nan machad-ayaw, nan matangtangad, nan mangiyapo ya nan kawad nan kalebfengan, mailapo issan chamona ya engkhana idwani ya is eng-engkhana kayet. Amen.
* 1:1 Si Santiago ay nay et siya nan akhin Jesus, ya siya nan nangichad-alan isnan naam-among ay nanad-ayaw ken Jesus id Jerusalem kakwasan nan sinmakhongan Jesus id chaya. Ilaenyo Nan Inik-ikkan nan Apostoles 15:12-29, ya nan solat Pablo isnan iGalacia 2:11-12. Ilaenyo akhes nan Mateo 12:46. 1:6 Wad-ay san nakwanin nan cheycha'y angheles et khinomwab cha is kalota id sangad-om ay en nakiseyep isnan fabfafai. Ilaenyo akhes nan Genesis 6:2-4 ya 2 Pedro 2:4. 1:7 Ilaenyo nan Genesis 19:12-13,23-29; Deuteronomio 29:23; Hosea 11:8. § 1:10 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “nan mapakawasancha.” * 1:11 Enpakpakawas ya as-assonget nan okhalin Cain. Ilaenyo nan I Juan 3:12, ya Genesis 4:1-8. 1:11 Naakhom si Balaam, ya khapo tay nan ali id Moab ay si Balak, et finayachana siya, sinogsokhana nan fabfafai ay iMidian ya iMoab ta awisencha nan Israelitas ta chayawencha nan khinag-aeb ay dios ya ta ikkancha nan asi. Ilaenyo nan okhod maipoon ken Balaam isnan Numero 22-25 ya 31:16. Ilaenyo akhes nan 2 Pedro 2:15-16, ya Naipaammo 2:14. 1:11 Ilaenyo nan okhod maipoon isnan inikkan cha Core ay nangola ken cha Moises id sangad-om isnan Numero 16. § 1:12 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “namidwa ay natey ya nakhafot.” Tay egay namkhas, alig cha natey. Sa et tet-ewa ay natey ya nakhafot. * 1:14 Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “nasantowan ay takhona.” 1:23 Teketeken nan tapin nan Griego isna. Nan wad-ay isnan tapin nan Griego et, “iyegyatyo nan maneg-anganyo isnan tapina, ya liligtenyo nan fachocha ay namansaan isnan awakcha.” 1:24-25 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ad-i kayo maisagsakhaw.”