3
Nan Osto ay Okhalin nan Mamati
Ipasmekmo ken chaicha ay lebfengcha ay maiyornos isnan ap-apo ya okom, ya ta patiyencha chaicha. Masapol ay ensasakhana cha ay mangikkan isnan am-in ay khawis. Fag-am chaicha ta ad-icha enpangpangaag isnan olay sino, paymo makisomasoma, mod-i ket ta naanos cha ya chadlos cha khakhawisen nan olay sino. Tay olay chatako akhes issan chey et kag tako ken chaicha. Is-isyangkhay nan semek tako ya nawewe tako, sa tako't nasas-ailowan. Kag tako faan si olay ngag sisa'y ilan si fikhaw ay khankhanasen nan awak tako. Oyong ya apal nan kwa tako is kawakawakas. Khinmola nan tapina ya enkhikhinnola tako akhes.
Ngem awni ya ket ay inpailan Apo Dios ay omisas-alak nan kinagkhawis ya layadna, ya insalakana chatako. Ngem egayna insalakan chatako khapo isnan khawis ya nalenteg ay inik-ikkan tako, mod-i ket khapo isnan seg-angna kannay ken chatako. Insalakana chatako isnan nanalosana ken chatako isnan kag tako kasin naiyanakan, maichalan isnan Ispirito Santo ay mangipabfalo isnan fiyag tako. Et egay paat inim-imotan Apo Dios ay nangilayad isnan Ispirito Santo ken chatako maichalan ken Jesu Cristo ay omisas-alak, tatno isnan fachangna, maifilang tako ay nalenteg ken Apo Dios ya tawichen tako ken siya nan namnamaen tako ay fiyag ay maid pengpengna. Tet-ewa nan naycha ay infakhak.
Idwani, laychek ay ipapatim chana ay sos-olo, ta nan cheycha'y namati ken Apo Dios, et eestencha ay mangangnen isnan khawis. Khawis nan naycha'y sos-olo ya makafachang isnan olay sino ay takho.
Ngem komasiw ka isnan aped ap-apat ay maid posegna, ya isnan manontotontonan isnan waned nan ikik-it, ya nan makisomsomaan ya makiangaangalan maipoon isnan lenteg. Ngag ngotom issacha tay maid paat enkhawisana ken chatako ya ongar yangkhay. 10 Mo wad-ay takho ay mamakawas isnan ornos nan mamati isnan teken ay isos-olona, tokhonem siya. Mo ad-ina chengngen, kasim tokhonen. Mo ad-ina kayet chengngen, ogkhayem. 11 Tay ammom et ay naikfis nan akkhon nan kag tosa ay takho, ya sisya kayet ay enfasofasol. Siya kannay chi nan mangipaila isnan kinomsawana.
Nan Omochi ay Tokhon Pablo ken Tito
12 Mo chakhos ko ifaa si Artemas paymo Tikico ken sik-a, ippeymo nan kafaelam ay omali id Nicopolis, tay ischi nan sinmekko ay entey-an engkhana ay makwas nan timpon si lateng. 13 Ilaem ta paligwatem ay osto si Zenas ay abfokhacho ya si Apolos, ta maid enkolangancha isnan kasapolancha. 14 Ya ilaem ta solowen am-in nan takho tako nan ikkancha ay enchono isnan khawis, ta maid enkolangancha isnan ikatakhocha, ya ta wad-ay akhes ifachangcha isnan tapina. Mo siya chi at wad-ay fongan nan matatakhowancha.
15 Am-in ay kakadwak isna et pakpakomostaencha sik-a. Pakomostaam akhes nan iib-a tako ay mamati ay wad-ay issa ay menlayad ken chakami.
Asop ya wad-ay ken chakayo am-in nan fachang Apo Dios.