12
Aina na kene lava
Na mang akanangai petekai lava kala serei metekuku. Mang aina katapo kavat ta makarap, na ulen kapo ago neite ngono kakina. Na kana kuku e patuna, sikei a sangauli na pongua na kalto kipo tung singina. Na katapo sungsungukan, na kapo kui ve aloi alava using kala serei kana taun asi ingus. Na mang akanangai kapa kala kun serei metekuku. Mangsikei a kene lava luai kapo melek, na kapo atogon limalengua na vangang, na sangauli na kom, na si limalengua na vangang ang limalengua na kuku i tulava singiria. Na vikvik ina kala mus suai ani vapotol i palpal i kalto e metekuku ane kuli vunep. Kene ang kalapo tung e no i aina vopo kui ani ingus ang, ani ka konem a popo lik ang man kala ingus ia. Au kala ingus kana nat tauan, nia ka saupai ani keve matan vap aongos ta kana kipa i aen. Sikei, nat ang kita paus alak ia taun a God na kana sinsinongan i tulava. Na aina ang kala sip akipai ane nei ring varasai palau taun a ring ang God katala itoiton ia ania, ani kan ago si aiveven si 1,260 na taun aongos.
Na visvis kala tadut metekuku. Mikael ve kana keve angelo kila vis a kene. Na kene ve kana ta kun keve angelo kita susual, sikei kita ngau, na kala kovek i pangau aniria metekuku, na kila asuai asiang ani kene lava ang, katapo uli ago le kabang, kana asan ta petau, vo Satan, igenen vopo kapau ani kuli rina aongos. Kita asuai asiang ania ve kana keve angelo ane kuli vunep. 10 Na nala longong a mang kalinga lava e metekuku asukang ke, “Kana vang kala serei a vilvil ato, madot na vainagoan si kara God, na kitmat si kana igenen i akanangai, using a vopo uli mengen arikek ke ani keve tasira e matana i God tenei ias na tenei vong, kitala so tatana ane vunep. 11 Kita dual suai ania ta rangai i nat i sipsip na si kari kus atutuman, na parik kitapa aunai i lomon ani kari to, parik. Sikei kita atolongon iria ani ki mat. 12 Asukang vang na nami vap ang mipo ago e metekuku, mi uruk! Sikei, kapo rikek luai ani kuli rina na ani nei laman kapa using a vo petau ang lenginang katala pasiang taun imi, na kapo marala arikek luai, using kapo nas ta kana taun parik kapa vungavunga.”
13 Na kene lava ke, taun ang kala arai ta kitala so asiang tatana ane vunep, kala lu na aina vo ingus ani nat tauan ang. 14 Na kila lis a aina ke ta pongua na vanga i manuanga lava ani ka angkoai si ngoi tatana ane nei ring varasai palau, rina ang kitala itoitonai ania ania, ki an aiveven ia si sikei a matas, na mang pongua na matas, na inongos i matas, akipai ani matana i kene. 15 Na kene lava ke kala mutakai ani laman e nguruna asukang val sung ani molong ina kan kinkos a aina ang na ka tipo suai ania akipai. 16 Sikei kuli vunep kata pakangai ani aina ke. Kata apanga na nguruna, na ka konem aongos a laman i sung ang kene lava kata mutakai ania. 17 Kene lava ke vola vinga marmaralan luai ani aina ke, na kala paspetau asi kana an angvis ve kana matan inatus a aina ang, ria vap ang kipo longong kana keve asok tapai a God, na kipo teng akit a akus tutuman i Iesu. 18 Na kanla tung e ngerelo.