17
Aina katakai i luk tauan pulakai na kei nau lelengan
Na mangsikei i limalengua na angelo, vap po teng ani limalengua na gapai ang, kamela serei singig, na kala atai iau ta, “Me ane ke, name akalit ua ta vilvil akui ang God lak ka alis a aina asasanan katakai i luk tauan pulakai ang, iuang nang vopo ago mete keve laman ang. Aina ke, ri tulava i kuli rina aongos kita angpanik ve nia, na vap aongos po ago kuli rina, kitala nio marai usiusing ani kana laulauan rikek.” Au nala arai ta mata i malanganto, na angelo ang kala sunguk iau ane nei mangsikei a ring varasai palau, na nanla arai ani aina kapo gon kuli kei nau lelengan melek. Na kei ang, pukun ina aongos kapo duk ta keve asan kipo keve mengen i nau varas ani God. Na kapo atogon a limalengua na vangang na sangauli na kom. Na aina ang katapo maus ta maus miminaungan luai na kita amamang aro ia ta gol, na mang keve iat mang roron. E kungana kapo teng a kavi i gol kapo kamsarak ta mamain ta laulauan rikek, na keve bil visuk i kana panik. Na mang mengen mumun kita salik ia nei petek i nona asukang ke, “Babulon lavlabat, rinaria i ri aina katakai i luk tauan pulakai, na ani mamain ta laulauan visuk aongos i kuli rina.” Au nala arai, na aina ang kalapo nio using katala inum a rangai i ri vap daus, na ria vap ang kitala raung iria marai akuskus atutuman ta Iesu.
Taun ang nata arai ania, nala sugul alava luai. Na angelo kala sui iau ta, “Marai sa kupo sugul? Naka palas ua ta bil mumun i aina, na kei ang kapo kokos kuluna, vopo atogon ani limalengua na vangang ang, na sangauli na kom. Nang a kei ang kuta arai ania ta kapo to, kana parik kapa anguan ago an, ka buat serei le nei mata lulungai asiang luai, ani ka pasal asi kana an kui asikei. Au na ria kipo ago kuli rina, na kari asan kapo kovek nei buk i to le si tutapongai i asisinong, ki an taping alava si arai ani kei ke, using kata to aino, na parik kapa ago kana, na ka serei lak. Nas aro ia. Si e iang kapo atogon a masam, ka kinle na supsupai ina asukang ke. Limalengua na vangang ang nang, kapo tung ani limalengua na putput, nang a aina ang kapo sinong lakat singina. 10 Na kapo tung ani limalengua kapa na tulava. Palpalima iria kitala uak, na sikei lak kapo ago, na mang sikei lak parik kapa serei. Man kala serei ka saupai si vuk pangau kudik palau. 11 Au na kei vopo to aino ang, na kana parik, ninia vanang kapo valimaletul i tulava, na kapo mang sikei i limalengua ang, na kapo pasal asi kana an kui asikei. 12 Na sangauli na kom ang, nang kuta arai ania, kipo sangauli na tulava parik lak kipa teng saupai. Sikei ki luk dual kuvul ve kei ang na ki saupai si sikei palau a vuk taun lik. 13 Kipo sikei a lomlomonai na ki alis suai ani kari madot na sinsinongan i saupai si kei ang. 14 Ki angvibis ve nat i sipsip na kana vap, na nat i sipsip ka dual suai aniria, using ninia na volava ani mamain ta volava, na kapo tulava ani keve tulava aongos. Na ria vap po auai ve nia, kipo vap i kana songo, na kana vubuk, na kipo atutuman.”
15 Na kala atatai aliu iau asukang ke, “Keve laman ang kuta arai ania, nang a aina ang kapo ago ngerena, kipo tung ani mamain ta patvap, petau tavirimok luai, mamain ta rina, ve keve mengen angpetpetekai. 16 Na sangauli na kom ang, nang kuta arai ania, ria kuvul ve kei ang, ki mirik lak ani aina ang. Ki aunai vil arikek luai ania, na ka pasal ta varas palau. Ki angan a sin ina na ki ani ia mete kut. 17 Using God katala alis a lomlomonai ang ane nei vingaria, asi kari abis kuvul asukang val kana lomlomonai, ani ka sikei palau kari lomlomonai, na ki alis kuvul a kei ta kari kitmat asi saupai, tung si kana mengen a God kan punuk. 18 Au na aina ang nang kuta arai ania, kapo tung ani rina lava ang, nang kapo saupai ani mamain ta tulava aongos i kuli rina ke.”