2
Asok tapai ane Epeso
Ane si ainoinoai si kuvkuvulan i lomlomon suke e Epeso, ku salik asukang ke.
Kana na mengen si vopo teng ani limalengua na kalto ang ta palso i kungana, na kapo pasal angpok nei liuan i limalengua na tutungan i malangas i abis ta gol. Napo nas kam keve avibisan, kam dual na kupo tung akit aro. Napo nas kapa ta kupo tav ali pangau ani vap rikek, na kutala atokngai ani vap ang kipo kin pok iria ta kipo aposel, sikei parik. Kutala arai kinle ta kipo vap katakai i kapau. Io, napo nas ta kutala tung akit aro si ruduai ani kitmat marai asan ig, na parik kapa kutapa marangan ania. Sikei napo atogon mengen misagai anim, marai kutala pasal suai ani lau i vinga ro kuta atogon aino ia. Ku lomon pok a ring ang kuta uak pelek ia. Ku lomon pokai na ku abis aro pok val kutapo vil ia aino. Man parik, naka pasal taun ua, na name luk suai ani kam tutungan i malangas pelek kana oring ipo tung, man parik kupa lomon pokai. Sikei lau ke, kapo uli ago lak singim, kupo mirik ani kari keve laulauan ri Nikolaitai, io na nau kapa nang napo kun mirik ania. Ninia kapo atogon talinga, kapo ro ka longong a mengen ke Malanganto kapo alis ia taun a keve kuvkuvulan i lomlomon. Man a si kata dual suai ani mamaiten, nakan lis ia ta ro asi kana angan si iei i to nei rina talupus luai ang si God.
Ane si ainoinoai si kuvkuvulan i lomlomon suke e Simurna, ku salik asukang ke.
Kana na mengen si vopo aino ke, na akamusai. Katala mat na katala to pok. Napo nas kam keve mamaiten i kui, na sinong i logo, sikei kupo tauia lak nang. Napo nas kapa kari mengen arikek a matan vap ang kipo posong pok iria ta kipo Iudaia, sikei parik, using kipo tintino si Satan. 10 Ku ago ta leng an ani keve mamaiten ang ku kui tatana. Arai, vopo petau ang anira nganlak ka asuai ani mang matan imi ane nei lu i akangbat, ani ka atokngai animi. Na mi kui nei vilvil akui ang si sangauli na taun. Ku atutuman tung si akamusai i kam to, na naka akuku ua ta kuku miminaungan i akamusai aro, nang a to. 11 Ninia kapo atogon talinga, kapo ro ka longong a mengen ke Malanganto kapo alis ia taun a keve kuvkuvulan i lomlomon. Man a si katala dual suai ani mamaiten, parik kanpa duai a vapongua i mat.
Asok tapai ane Pergamon
12 Ane si ainoinoai si kuvkuvulan i lomlomon suke e Pergamon, ku salik asukang ke.
Kana na mengen si vopo atogon ani samele i visvis redelekan angpal ke. 13 Napo nas a rina ang kupo ago singina. Rina ang kana sinsinongan i tulava na Satan kapo tung singina. Na kupo tung akit si kag asan. Parik kupa atolongon kam lomlomon serei singig, na parik kapa, si taun ang kag igenen atutuman ta Antipas, vopo uli akus atutuman ang tatag, kata mat singina nei liuan imi si ring ang a Satan kapo ago singina. 14 Sikei napo atogon a rukun mengen misagai anim. Mang keve vap nei liuan imi kipo teng akit kana matan akalkalit a Balam, voiang kata pinipini na Balak asi kana asavang ani ri Israel ani ki angan si matan pok ang kitala alis aino ia si ri tangatangai, na si abis ani matan laulauan i panik. 15 Asukang palau kupo atogon a mang matan e iang kipo teng akit si kari keve akalkalit ri Nikolaitai. 16 Asukang a ku lomon pokai. Man parik, name serei avibis palau taun ua, au na name angvibis ve ria ta samele i visvis ke e ngurug. 17 Ninia kapo atogon talinga, kapo ro ka longong a mengen ke Malanganto kapo alis ia taun a keve kuvkuvulan i lomlomon. Man a si katala dual suai ani mamaiten, nakan alis ia ta men mana le si mana ang kita amunai ania, na nakan alis kapa ia ta mangsikei a iat posok kita salik a asan tanginang kuluna. Mang vap pulakai parik kipa nas a asan ang, sikei vopo teng ang ania, nia papalik kapo nas ia.
Asok tapai ane Tuatira
18 Ane si ainoinoai si kuvkuvulan i lomlomon suke e Tuatira, ku salik asukang ke.
Kana na mengen si nat i God, voiang a ngono katui i matana kapo ureurek, na ngono kakina kapo ararai val aen riparipagan. 19 Napo nas kam keve avibisan, kam lau i vinga ro, kam lomlomon, kam keve abis i papakangai, kam lau i tung akit aro. Napo nas ta keve avibisan roron ke kana kupo abis ia kapo laba ani sa kuta abis aino ia. 20 Sikei napo atogon a mengen i misagai anim. Kupo aneineiro na aina ke Iesabel, vopo posong pok ke ania ta kapo katakai i kus amalangas, na si kana akalkalit kapo ausingai alok ani kag keve asosokai taun a laulauan i panik, na asi kari angan kapa si pok kitala alis aino ia si ri tangatangai. 21 Natala alis ia ta pangau ani ka lomon pokai suai ani kana matan laulauan i panik, sikei kapo misag. 22 Arai, naka so tatana kuli kana pata i kui ve vap po rodotai ke ania. Naka vil akui alava luai aniria, man parik kipa lomon pokai na ki pasal suai ani kari keve laulauan po rikek ang ve nia. 23 Na kana inatus, naka ngangapunuk iria. Na le iang keve kuvkuvulan i lomlomon aongos ki malangas ta nau napo nas aro luai ani pakangat i ri vap na vangang iria kapa. Au na naka ngenget si siksikei imi, angkokoai palau val mamaiten i kami keve avibisan. 24 Au na animi matan vap ang i Tuatira, nami ang parik mitapa buk teng akit ani akalkalit ke, na parik kapa mita lapa buk a nas ke kipo posong ia ta nas lulungai i Satan, napo antok imi ta parik napa alis imi ta mang asok kitmat asi kami using. 25 Sikei palau ta mi teng akit si sa mitala atogon ia lenginang, tung si taun ang name serei pok singina. 26 Man a si katala dual suai ani mamaiten, na kata abis usiusing aro kag vubuk tung si akamusai ina, nakan alis ia ta madot asi kana sausaupai ani mamain ta matan vap. 27 Kan saupai aniria velai ani kana kipa i aen, val kipo ngadek amitmitikai ani avubus i roe. 28 Ka asukang palau val nau using mamai katala kun alis anig ta madot. Na naka alis ia ta kalto i tangat. 29 Ninia kapo atogon talinga, kapo ro ka longong a mengen ke Malanganto kapo alis ia taun a keve kuvkuvulan i lomlomon.