20
1,000 na matas
Au na nala arai ani angelo kapo pasiang le metekuku, na kapo teng a ki asi tavas ani mata lulungai asiang, na e kungana kapo teng a angus lava. Na kala teng akit a kene lava, kapo kene lava i keve taun aino le kabang, vo petau ang anira, nang nia na Satan. Na ka got akitmat ia ani 1,000 na matas aongos. Au kala asuai asiang ania nei mata ang, na ka akang bat ia, ka voit akit ia, ani ka ago ta anguan kapau an ani mamain ta matan vap, tung si 1,000 na matas ke kala kamus. Au na e mung ina ki akalakala ia si vuk taun kudik lik palau. Na nala arai ani keve sinsinongan i tulava, na petau ang kipo sinong lakat kuluria, kitala luk a kitmat asi saupai. Na nala arai kapa ani malanganto i vap ang kitala lamrongok iria marai kari akus atutuman ta Iesu na mengen si God. Parik kitapa soturungai serei si kei ang vo kankanuai ina, na parik kapa kitapa luk a akanangai ina e nei noria na kungaria. Na vap ang kila tadut pok na kianla saupai kuvul ve Karisto si pangau i 1,000 na matas aongos. Na mang vap la mat ang parik kitapa tadut pok tung si 1,000 na matas ang kala kamus suai. Sikei vap suke kipo ainoai luai i tadut pok. Uruk na vinga daus singiria, vap ang kipo atogon pangau si ainoai i tadut pok suke. Using a vapongua i mat parik luai kapa anguan atogon dual angkoai an si karaunai aniria. Sikei ki tung val keve katakai i sula si God na Karisto kapa, na ki saupai kuvul ve nia si 1,000 na matas aongos.
Kita so asiang ta Satan ane nei aolemai i kut nini
Man kala kamus a 1,000 na matas, ki asoung tapai ani Satan pelek a gogotan, na ka pasal pulakai asi kapau ani mamain ta matan vap kipo ago e kuli rina aongos ke, nang ri Gog ve Magog. Na ka songo akuvul iria si visvis. Tataot aongos iria kapo asukang val kone i ngerelo. Na kila paskak aputuk taun a manamanang i kuli rina ke na ki pasal aulitai ani ring ang si ri vap daus, na taun kapa na rina vubukan si God. Sikei kutni ka pasiang le metekuku na kala angan aongos iria. 10 Au na vo petau, igenen vopo kapau ang aniria, kitala so tatana ane nei aolemai i kut nini ve iat karkarian, ring ang a kei ve katakai i kus amalangas kapau kilonglapo ago singina lenginang. E iang ki kui aongos tenei ias na tenei vong si volo taun na kovek ta akamusai ina.
Mete sinsinongan posok lava
11 Na nala arai ani sinsinongan posok lava, na vopo sinong ang singina. Kuli rina na metekuku kilongla sip pelek a matana, na kala kovek ta mang pangau anirilong. 12 Au na nala arai ani ri vap mat, vap lava ve ri vap lik si kipo tung mete sinsinongan ang, na keve buk kitala tavas ia. Na mang buk kapa ila kun tavas, kapo buk i to vanang. Au na ri vap mat, God kala saupai aniria aongos angkoai palau si sa kitala abis ia, na kita salik ia nei keve buk suke. 13 Na nei laman kala lis pok a vap mat po ago ang e neina. Na rina si ri vap mat kala alis pok kana keve vap mat. Au na ria aongos, God kala saupai aniria angkoai palau si sa kitala abis ia. 14 Na ri mat ve rina i mat, ki so tatarilong ane nei aolemai i kut nini ang. Nang nia palau kapo apongua i mat. 15 Man ta mang sikei, kana asan kapo kovek nei buk i to, ki asuai ania ane nei aolemai i kut nini ke.