5
Kara laulauan taun a mang matan ka saka pok an
Ago ta tatapokai som an ani ri vap lava, sikei ngangapokai aro aniria val kipo keve tamam. Au na ani ri natung val keve tasim. Na ani ri aina lava val kipo keve rinam, na ani ri aina tanginang val keve taum ta laulauan ang kapo daus atutuman.
Ku kinle aro korong a mainang ang kapo inongos atutuman. Sikei man ta mainang kapo atogon kana inatus vo ta keve tivuna, inatus ke kapo ro ku pini iria ani ki katak aino ta akalit ani kari angtogon ve God si selen ke ta ki uli aiveven ani kari matan vap akorong, asukang ani ki polpol aro na poisan a aiveven an si keve tamaria, keve rinaria na keve tivuria. Using a laulauan asukang nang kapo auruk a God. Arai ani mainang vopo inongos atutuman ang na kapo ago papalik, ta kapo aina uli lomlomon ta God, na kapo uli sokotuk si keve taun asip ani ta kana papakangai. Sikei, arai ani mainang vopo uli buk sang using ani uruk palau ang, lenginang kalapo mat si kapo to lak. Io, ku alis kara vap ta pinipini suke, ani ka ago ta atogon oring an voiang ka atogon mengen singina. Man ta mang igenen kapo tav lis ani kana pat vap, vo e iang si kana vainagoan akorong, nia akorong kalapo agel suai ani lomlomon, na e iang kalapo rikek siuk luai ani igenen tav lomlomon. Mainang, kana asan ka ago ta tung an si kana luk papakangai man kana matas parik kapa liu a 60. Ka osongon ta kana sikei a tauan, 10 na kana laulauan ro kapo malangas mete vap duk si aiveven ani inatus, lau i aiveven ani ri sokoung, galui ani kakiria i ri vap gogoai, pakangai aniria kipo duai a maiten, na kapo uli alis pok ani pukun ina si mamain ta abis roron aongos. 11 Sikei ani matan mainang ang kipo aina tanginang lak kari asan ka ago ta tung an, vei nganing a buk osongon kala vil angau kari ainainak si abis ani Karisto. 12 Na si oring suke kipo taoke dong pok iria ta maiten, using kitala putuk kari ainoai i palapalatung. 13 Au na kilapo sinong palau, marangan, na lau i laklak lu pulakai, sikei parik nang ta lau asukang papalik, mamain ta teteng i pege alava palau, telan ta mengen ta lau si mang matan petekai, na mengen kapa ta bil ang kapo tav ro aniria si mengen tatana. 14 Asukang na kag vubuk ta matan mainang ang, na kipo aina tanginang lak ki osongon asi kari apitus, na ki aiveven kari vainagoan, ani kari laulauan ro ka ago ta li pangau an ani mengen rikek alak le komo. 15 Mang matan lenginang kitala pokai ani kari lau na kila pasal akipai asi kari using ani Satan. 16 Man a aina lomlomon kapo atogon mang matan mainang nei kana vainagoan, kapo ro ka papakangai aniria, ani ka ago ta vil amaiten an ani kuvkuvulan aongos, na asukang tarapo angkoai si pakangai ani vap ang kipo inongos alava luai.
17 Kara keve vap lava, ria kipo asasang aro na nei kuvkuvulan, kapo ro tara taot alava iria. Laba luai ina, riria na vap ang kipo telan si mengen ta akus ro na si pinipini ani ri vap, tara sunguk alakat iria. 18 Using a mengen i nei salsalik kapo atai, Ago ta ngagum bat ani nguruna i bulumakau taun ang kapo kopiek a pauk i kon singina, na kapo ro ri katakai i abis ki luk kari seupok. 19 Ku ago ta sumasuma an ta mengen i posong arikek ani ainoinoai, sikei man kalapo pongua vo potol a igenen i ainak ania, ku asereiai vang ania. 20 Ria kipo bil arikek, ku tatapokai aniria mete ri vap, ani ta mang matan e iang ki kun lolokovo. 21 Kag mengen kitmat luai e matana i God na Volava Karisto Iesu, na kana keve angelo kata pilak iria, ani ku abis using aro na keve pinipini ke na ku tav suai palau ani igenen, sikei si abis using ani posong aro, ka ago luai. 22 Ku ago ta amalak akanangai som ani igenen asi kana teng kirim. Ani lau rikek si mang matan vap ku ago ta pakangai neina. Aiveven bat pok ua ani ku daus. 23 Ku kamus ta inum laman palau, na ku inum men vaen lik ani vingam, na asi pakangai kapa anim si men malepen vopo uli vis ang anim.
24 Mang vap, kari lau rikek kapo malangas luai, asukang ta man ki an tung mete saupai, lenginang kila nas ia. Au na mang vap, kipo abis mumun kari keve lau rikek, sikei ka kun serei nei ring malangas lak. 25 Au na si abis roron kapa, kapo kun asukang palau. Man tara abis ia e ring malangas vo e ring mumun, sikei ka serei e ring malangas lak.