Geregerena Fasia Jude
Jude walefae Jesus 'e gerea geregerena dodoko 'e. Jude 'e oga fabasunala ioli fakwalaimoki gi faasia wale faalalau kotokoto gi. 'E ilia 'i gera ioli ta'a gi, ma God kae kwaida. Ioli Kristin gi ikoso gera donaa falalauna gera gi 'o ma gera ka tau sulia falafala gera gi.
1
'I lau Jude, wale li galona Jesus Christ ma walefae James. Lau geregere famiu ioli 'e God Mama 'e fili 'amiu ma ka kwaima amiu, ma Jesus Christ ka lio suli 'amiu gi.
Lau foasia God 'ali lia ka kwaiamasi amiu ma ka kwatea aroarona kwalaimoki famiu failia kwaimanaa ba'ela lia famiu.
Wale faalalau kotokoto gi
Alae Kwaima 'oka lau, 'i lao mae lau oga rasua ala geregerena famiu sulia famaurina 'e God 'e faamauri gia 'alia. Wasua ma ala talasi 'e lau oga lakae geregere sulia na 'are mamata lou famiu. Ma laka oga lakae sae nasi 'ali 'amu ka ura nasi bolosia wale 'e gera mailia fala olisinala falalauna kwalaimoki 'e God 'e kwatea faga ioli lia gi li. God 'e kwate teifau lo ala falalauna fala talasi gi sui, ma iko 'ali oga ta ioli ka olisia falalauna kwalaimoki 'e. Lau ilia 'are 'e sulia nali wale iko 'ali gera fakwalaimoki ala God, gera la mae, ma gera ka logo fae 'amiu. Ma gera ka ilia gera fakwalaimoki, wasua ma gera ka olisia falalauna kwalaimoki sulia kwaimanaa God, 'ali 'usulabatana gera tauda gi ka lio malaa 'e 'oka mola 'ala. Ma iko 'ali gera fakwalaimoki ala Jesus Christ. 'I lia mola wale 'ilitoa gia failia Aofia gia. Geregerena Abu 'ua lo mae 'e sae sulia ta lo kwaikwaina gera gi.
God 'e kwaia ioli abulo ta'a
'Are lakae alaa sulia, 'amu sai sui lo ai. Wasua, laka ilia lou famiu 'ali ikoso 'ali 'amu bulono 'alia. Ala talasi 'ua lo mae 'i lao, God 'e ranaa lo ioli lia gi 'ali gera ka tafi faasia falua 'i Ejipt. 'I burila gera la faasia 'i Ejipt, God ka raunia na gula ada lia iko 'ali gera fakwalaimoki ala. 'Amu ka malata sulia eniselo gi 'i nali ala talasi 'ua lo mae 'i lao. Na gula ada gera oga geraka 'ilitoa ka liufia kwatena God 'e taua fada, ma gera ka la faasia lifi li iona kwalaimoki gera. Sulia gera tau 'urifo, God ka alu gera 'i laola rara rodo. Ma ka firi fafida 'alia kwalo seni io firi 'e 'ato gera ka mousida gi. Ma gera ka io 'urifo masia fe Atoa kae dao mae 'ali God kae kwatea lo kwaikwaina fada. 'Amu ka malata lou sulia ioli ba gera io 'i laola mae falua 'i Sodom ma 'i Gomora gi li, failia mae falua garani daroa gi. Gera malaa lou eniselo fo gi, sulia gera io lou 'alia 'usulabatana ma ionada ka ta'a rasua. Ma wale 'i lififo gi li, gera tau ta'a failia geli gi, ma gera ka silia lou tau ta'a na kwailiu failia wale gi li. Ma 'i fofola me 'are fo, God ka kwatea kwaikwaina 'alia dunaa 'e io firi li fada. Ma 'are fo 'e malaa fabasuna God fala ioli gi li sui fala talasi kae la mae ai, 'i lia kae kwatea kwaikwaina 'urifo.
Ka 'urifo lou fala ioli gera faalalau 'alia kotona 'i safitamiu gi. Gera taua lo 'are ta'a gi 'alia rabeda, ma gera ilia gera ronosulia ta gera lesia 'alia mo'osu bolena gi. Ma gera ka 'e'ela 'alia 'ilitoana God, ma gera ka sae fawawadea eniselo 'ilitoa 'i nali gi. Ma Maekol wasua, 'ilito'ola eniselo God, iko 'ali taua mola ta 'are 'urifo. Suli ala talasi Moses 'e mae ai, Maekol failia Saetan daro alafaitalili fafia ite kae sakea rabela Moses. Ma Maekol wasua iko 'ali too oga mola fala soi lofisinala Saetan. Wasua ma 'e sae mola 'uri 'e, “God kae balufi 'o.” 10 Wasua ma wale ba gera faalalau kotokoto gi, gera sae ta'a rasua sulia 'are iko 'ali gera sai ali gi. Gera malaa 'are mauri kwasi iko 'ali gera sai ala malata na li. Sulia wale fo gi gera taua mola 'ada taa gi rabeda 'e oga, ma 'are fo gi kae raunida. 11 Kwaimalatai fada, sulia God kae kwatea kwaikwaina ba'ela fada! Sulia gera tau ta'a malaa Kein. Ma gera malaa Balaam lia ba 'e tau mola 'are 'e saiai ka sake bata 'alia. Ma gera ka malaa lou Kora lia ba 'e tatae bolosia God, ma God kae kwaida lou malaa Kora. 12 Ma wale faalalau kotokoto la gi, gera logo fae 'amiu ala talasi 'amu logo fala fana kwaimana li, ma iko 'ali gera mau mola 'alia suunaenada talada fala fana na. Ma wasua ikoso gera mau, 'e 'oka 'ali 'amu ka mau 'alida ala talasi gera logo fae 'amiu. Sulia 'i gera iko 'ali gera 'oka mola lo fala ta me 'are, malaa na me dasa iko 'ali kwate ta uta, ma oru ka orulofolailia. Ma gera malaa lou 'ai iko 'ali funu ala talasi fala fununa li, sulia gera mae sui lo, ma gera ka tofuda sui lo. 13 Ma wale fo gi, gera taua 'are ta'a fala mauna fafida gi, ka malaa lafolafo ba'ela gera logosia futofuto midia afula gi 'i fofola ole. Ma sulia faalalauna kotokoto gera gi, gera ka malaa lou kwalikwali gera 'idu faasia fulida gi. Ma God 'e rerei lo 'alia lifi rodo fala iona ikoso sui fada.
14 Ma Enok fiula uului wale ala kwalofa faasia Adam lia 'e alaa sulia wale 'e gi 'ua lo mae ka sae 'uri 'e, “Aofia kae la mae failia mola ala to'oli eniselo abu lia gi, 15 'ali kae lokokwaikwaina fala ioli gi sui. Ma 'i lia kae kwatea lo kwaikwaina fala ioli iko 'ali gera fakwalaimoki ala gi sui, sulia 'are ta'a gera tauda gi ma sulia sae ta'ana gera fala God gi.”
16 Wale fo gi, gera nurunuru ma gera ka 'ugalia ioli gi. Ma gera ka ronosulia kwaiogalina ta'a gera gi. Ma gera ka farae gera 'i talada, ma gera ka gaea ioli gi 'ali gera ka sakea tali 'are faasida.
17 Wasua ma alae kwaima lau, 'amu ka malata tonala alaana ba wale li lifurono Aofia gia Jesus Christ gi gera ilia famiu. 18 Gera sae 'uri 'e famiu, “Ala talasi 'e kae la mae ala fe atoa fafu'isi gi li, tali ioli gera kae dorakwala 'ali 'amiu gerakae dao mae. Ma geraka rono 'ada sulia kwaiogalina gera 'i talada gi ma gera ka tatae bolosia God.” 19 Ioli la gi gera taua ketaa na ala logonae ioli fakwalaimoki. Iko 'ali gera too ala Aloe 'are Abu, ma kwaiogalina ta'a gera 'i talada gi ka talaida.
20 Ma 'i 'amiu alae kwaima lau, 'amu ka nanata ala rananamiu 'i talamiu 'ali 'amu ka ura nasi ala falalauna God 'e kwatea famiu. Ma 'amu ka foa 'alia nanatanala Aloe 'are Abu. 21 'Amu ka io ma 'amu ka saiala lia God 'e kwaima amiu. Ma 'amu ka io li kwaimamali ala Aofia gia Jesus Christ lia 'e kwatea maurina firi famiu sulia kwaiamasina lia.
22 Ma fala ioli fakwalaimokina gera iko 'ali babatoo gi, moulu ka kwaima ada. 23 Lau 'alia ioli faasia ta'ana malaa lou koe lau 'alia ioli faasia dunaa. Sui ko too ala mauna 'alia ta'ana, ma ko too ala kwaiamasina fala ioli gi. Ko 'e'ela 'alia toro ioli ta'ana gera gi 'e famidida gi wasua.
Foa 'alia batafena
24 Gia batafea God 'e saiala rananamiu faasia abulo ta'ana 'ali 'amu ka io rada failia babalafena ala talasi kae sake 'amiu ka io failia 'i laola 'ilitoana 'oka lia li. 25 Ma talifilia God ka faamauri gia 'alia Aofia gia Jesus Christ. Malaa 'i lao mae, ma ala talasi 'e, ma ala talasi 'e kae dao mae ikoso sui, God 'e io 'alia 'ilitoana, ma tatalofana, ma kwalaimokina, failia nanatana! 'Eo 'e 'urifo.
1:11 Nambas 22:18; 24:13; 25:1-3; 31:16 1:11 Nambas 16:1-35; 26:9, 10