11
John wale fasiuabu
(Luke 7:18-35)
Talasi Jesus 'e alaa ka sui lo fala akwala wala rua wale li galona lia gi, ka la lou fala fatalona 'alia Faronona 'Oka failia falalau nala ioli ala mae falua galia 'i Galili gi.
Ala talasi fo John wale fasiuabu 'e io 'i laola raraa, ka ronoa galona fo Jesus Christ 'e tauda gi, ma ka keria nali wale ala wale li galona lia gi daulu ka la 'i so'ela Jesus. Ma daulu ka soilidi 'uri 'e ala, “'O famadakwa 'ameulu mae. 'Uri'e ma 'i'o lo 'e Christ 'e John 'e ilia kae dao mae, 'o ma 'ami ka masia lou 'amami ta wale mamata?”
Ma Jesus ka olisi 'uri 'e adaulu, “Moulu oli, ma moulu ka faronoa John 'alia 'are 'e moulu ronoa ma moulu ka lesida gi. Ioli maada koro gi, gera lio lo. Ma ioli 'aeda mae gi, gera ka liu lo. Ioli kuu fafuta'ada gi, rabeda ka mafo lo. Ma ioli aninada bali gi, gera ka rono lo. Ioli gera mae lo gi, gera maurifa'alu lou. Ma Faronona 'Oka ba, lau sae lo sulia fala ioli siofa gi. Ma 'oilakina fala ioli iko 'ali too malata ruarua agu gi.”
Talasi wale li galona John gi gera oli lo, Jesus ka sae sulia John fala logona fo 'uri 'e, “Ala talasi 'amu la 'i so'ela John 'i laola abae lifi kwasi li, ite 'amu la fala lesinala 'i lififo? Ta wale 'e malata ruarua ka malaa mola 'ala me gwano rade 'e saola ala oru li? Iko! John iko lou wale 'urifo. 'Uri'e ma, ta 'amu la fala lesinai? Ta wale 'e toro 'alia to'omi la folinai ba'ela? Iko! Sulia ioli fo gera toro 'urifo gi, gera io 'i laola luma walelitalona gi li. Moulu ilia ga mae. Ta 'e 'amu la ko fala lesinai? Ta profet? 'Eo! 'I lia na profet kwalaimoki lou! Ma 'i lia 'e liufia lou profet 'i lao gi sui. 10 John lo ba gera geregere sulia 'i laola Geregerena Abu ala talasi God 'e alaa fala Christ 'uri 'e, ‘Lio ga, lakae kwatea ko te wale li sake alaana lau 'i lao amu, 'ali lia kae rerei 'alia ioli gi famu.’
11 “Lakae ilia me 'are kwalaimoki famiu, John 'e 'ilitoa ka liufia ioli gera futa mae 'i laola molagali 'e li sui. Wasua ioli wawade 'i laola 'Ilitoana God gi, gera 'ilitoa ka tasa liufia lou John.* 12 Fuli'ae ala talasi John 'e fuli'aea faatalona na 'alia Faronona 'Oka la la ka dao 'i tara'ela, ioli ta'a gi gera kwalaa failia 'Ilitoana God, ma gera tau fala launala 'Ilitoana God fala fafuta'a nai. 13 Taki Moses gi, failia profet gi sui la la ka dao ala talasi John, gera faatalo mae sulia daonala Christ. 14 Gera ilia Profet Elaeja kae oli lou mae 'i laoala Christ. 'E 'oka 'ali 'amu fakwalaimokia John lo Elaeja ba gera ilia. 15 'Amu ka fafurono 'oka fala alaana 'e lau gi.”
16 Ma Jesus ka sae lou 'uri 'e fada, “Lakae fafuradania famiu io namiu ioli 'i tara'ela, 'amu malaa wela wawade gera logo 'i maala uusina 'alia rua logona gi li. Ma gera ka rii kwailiu fada, 17 ‘'Ami ufi 'au, ma iko 'ali moulu wae mola sulia. Ma meulu nulia lo fe nuu sulia maenali famoulu, ma iko 'ali moulu kwaimalatai mola.’ 18 Talasi John wale fasiuabu 'e dao mae, 'e abu fana, ma iko 'ali goufia ta waen, ma gera ka ilia 'uri 'e too ala aloe 'are ta'a. 19 Sui, talasi 'i lau, Wela Wale li, lau dao mae, lau fana ruru ma laka gou failia ioli gi, ma 'amu ka sae lou 'uri 'e, ‘Moulu lesia! 'E fana ba'ela, ma ka gou ba'ela ala waen, ma ka kwaima failia ioli gera goli bata ala takisi gi li ma ioli taunada ta'a gi lou.’ Wasua ma, ioli 'e gera ronosulia liotoo God gi, gera fatailia lia 'e God 'e kwalaimoki.”
Mae falua ba'ela gi iko 'ali gera fakwalaimokia Jesus
(Luke 10:13-15)
20 Burila Jesus 'e sae 'urifo ka sui, ka fuli'ae lo fala sae balubalua na fala mae falua ba 'e taua mae 'are mama'ala afula gi ali, sulia ioli ala mae falua fo gi li gera raria bulusina faasia ta'ana gera gi li. 21 Jesus ka sae 'uri 'e, “'E ta'a famiu ioli 'amu io 'i Koresin gi. Ma ioli 'amu io 'i Betsaeda gi ka 'urifo lou. Osiala iko 'ali 'amu fakwalaimokia 'are mama'ala afula ba lau tauda famiu gi. Ala gera taua 'are mama'ala fo gi 'i Taea ma 'i Saedon 'i lao, ioli 'i lififo gi gera ka gwauru 'i wado, ma gera ka rufia toro midia gi, ma gera ka farafurafua rabeda 'alia 'ora, 'ali ka fatailia gera bulusi sui lo faasia ta'ana gera gi. 22 'Are kwalaimoki 'e lakae ilia famiu, ala fe atoa God kae kwaia iolila molagali, kwaikwaina 'amiu kae ba'ela ka liufia lo ioli 'i Taea failia Saedon gi.
23 “Ioli 'amu io 'i Kapaneam gi, 'amu fia God kae lafu 'amiu fala 'i nali. Wasua ma, 'i lia kae 'ui 'ala 'ali 'amiu 'i laola gilu ala famalifiina li. Sulia 'are mama'ala ba lau tauda 'i laola mae falua 'amiu gi li, ala laka taua 'are 'urifo gi 'i Sodom, 'urila ioli 'i Sodom gi gera ka bulusi lo, ma God ikoso manisia mola falua gera. 24 Lia fo, Lakae ilia famiu, ala fe atoa God kae kwaia ioli ala molagali li, kwaikwaina 'amiu kae tasa ka liufia ioli 'i Sodom gi.”
La mae 'amu ka mamalo
(Luke 10:21-22)
25 Ala talasi fo, Jesus ka foa ka sae 'uri 'e, “Mama, 'i'o 'o 'ilitoa fafia 'are gi sui 'i nali ma 'i wado lou. Lau batafe 'o, dunala 'o fatailia 'Ilitoana 'o fala ioli 'e gera malaa wela wawade gi li, ma ko faagwaa 'are 'e gi faasia ioli 'e gera 'auraeda dunala gera too ala liotoo, ma geraka lio saiala 'are afula gi li. 26 'Eo Mama, 'are 'e gi 'e 'uri 'e lo sulia kwaiogalina 'o 'ua lo mae 'i lao.”
27 Ma Jesus ka sae 'uri 'e fala logona fo, “Mama lau 'e kwatea lo 'are gi sui fagu. Ma talifilia Mama mola 'e sai agu wela lia. Ma talifilia Wela mola 'i talala 'e saiala Mama lia, ma talifili ioli 'e Wela 'e filida gi ma ka fatailia Mama fada, gera mola gera saiala Mama.”
28 “Me saena nasi wale falalau ala taki Moses gera alua famiu gi, gera gulugulu fafii 'amiu. 'Amu la mae 'i soegu, 'ali lau lafua faasi 'amiu. 29 Ma 'amu ka ronosuli lau, ma lakae faalalau 'amiu, sulia falafala lau gi 'e kwaimaa ma ka aroaro, ma 'amu ka dao tonala mamalona fala manomiu. 30 Sulia kwai talai na lau amiu, 'e talawarau fala dona nai.”
11:5 Aesea 35:5-6 11:5 Aesea 61:1 * 11:11 Jesus 'e ilia me 'are 'e sulia iko ta galona 'ali 'ilitoa ka liufia 'ilitoana ala faatalo na sulia lia 'e Christ kae dao mae li. Galona fo ba John 'e taua. Wasua John 'e faa talo 'ala 'uri fo, ioli ta'a gi gera kwalaa failia John failia 'ilitoana God. 11:12 Saiai gera ka idumia lou 'uri 'e: ioli gi gera tau nanata rasua fala ruu na 'i laola 'ilitoana God. 11:21 rua falua ba'ela 'e gi, gera talo failia ta'ana gera gi.