5
ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤕᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤴ
ᤀᤠᤸᤗ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤧᤶ ᤏᤢ ᤕᤧᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤌᤧᤔᤠᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤗᤠᤃᤡ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤠᤵᤔᤠᤖ ᤏᤧᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤸᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤀᤡ᤺ᤳᤋᤣ ᤘᤠ᤹ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤁᤧᤄᤢ᤺ᤶᤒᤠᤴ ᤂᤢ᤺ᤳᤇᤧ ᤋᤠᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤏᤢ᤺ᤱ ᤕᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤧᤴᤏᤡᤴ ᤜᤰᤆᤄᤳ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤏᤢ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤐᤡᤴ ᤘᤠ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤜᤰᤆᤄᤳ ᤛᤠᤍᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤋᤖᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤰᤔᤠᤴ ᤋᤠᤀᤠᤱ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤡᤶᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤠᤰᤆᤡᤃᤧᤴ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤥ ᤁᤧᤜᤥ᤺ᤵᤋᤡᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢ᤺ᤔᤠ ᤕᤧᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤄᤢ᤺ᤶᤒᤧᤴ ᤜᤰᤆᤄᤳ ᤋᤠᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤋᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤠ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤁᤧᤴᤎᤩᤧ᤹ᤀᤡᤴᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤠᤰ ᤂᤠᤀᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤗᤧᤴᤍᤡᤰᤗᤧᤴ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤏᤢ ᤔᤠᤰᤆᤡᤃᤧᤴ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤛᤡ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤵᤛᤡ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤕᤧᤰᤕᤧᤰ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤛᤡᤱᤔᤠᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤧᤀᤡᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤔᤧᤀᤡᤶ. ᤁᤧᤔ᤺ᤛᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰᤁᤣ ᤔᤧᤔᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤗᤧᤴᤍᤡᤰᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤌ᤺ᤖᤢᤶᤔᤠᤱ ᤛᤠᤱᤒᤣ ᤛᤧ᤺ᤵᤆᤠᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤴ ᤆᤠᤰᤂᤢᤶ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱᤅᤡᤴ ᤋᤠᤱᤂᤢ᤺ᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤢ᤺ᤰᤂᤢᤶ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤃᤡᤏᤢᤀᤣ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 10 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤧᤰᤘᤠ ᤛᤩᤧᤖᤥ. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤕᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤆᤠᤱᤈᤠᤱᤅᤠᤱ ᤀᤠᤕᤢᤱᤛᤠᤱ ᤀᤠᤀᤡᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤏᤧᤛᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤜᤡᤱᤔᤠ ᤀᤠᤛᤢᤰᤗᤖᤥ॥ 11 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡ. ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤛᤡᤖᤥ॥ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤗ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ
12 ᤁᤖ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤏᤢ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥ 13 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤏᤢ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
14 ᤁᤖ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤗᤧᤶᤛᤫᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹. ᤁᤡᤛᤪᤢᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹. ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤆᤠᤜᤠᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤛᤡᤱᤔᤠᤀᤥ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤖᤥ॥ 15 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤧᤰᤘᤠ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤏᤢᤀᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤔᤧᤳᤇᤡᤱᤔᤠ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤋᤶᤛᤡᤴ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
16 ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤀᤥᤔᤢ ᤗ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹. 17 ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹. 18 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤘᤠᤏᤠᤶ ᤕᤠᤰᤏᤠᤶᤔᤥ ᤏᤥᤃᤧᤴᤛᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
19 ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧᤀᤳᤋᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 20 ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤏᤠᤔᤧᤴᤇᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 21 ᤁᤠᤰ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤋᤠ᤺ᤰᤋᤧᤶᤔᤧ᤹. 22 ᤁᤖ ᤁᤠᤰ ᤑᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠ᤺ᤳᤗᤠ᤺ᤳ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
23 ᤀᤠᤸᤗ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤖᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤢ᤺ᤔᤠ ᤕᤧᤴ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ–ᤕᤠᤶᤛᤠᤶ. ᤛᤰᤔᤠᤛᤠᤶ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ–ᤑᤥᤋᤩᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤳᤋᤢᤏᤡᤖᤥ॥ 24 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤵᤐᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤀᤣᤖᤥ॥
25 ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤋᤢᤘᤠ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤶ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
26 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤏᤢ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
27 ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤁᤠᤰ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤠᤱᤄᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤏᤡᤱᤗᤥ॥
28 ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥