ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤗᤥ॥ ᤒᤠ ᤁᤴ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤁᤢᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠ ᤏᤧᤳᤇᤡ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤛᤢᤑᤥ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤴᤏᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤖᤥ॥
ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤁᤴ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤏᤧᤳᤇᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥ᤺ᤰᤁᤥ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤥ. ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤏᤢ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤍᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤔᤠ ᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤘᤕᤧ॥ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤥ. ᤁᤴ ᤛᤣᤛᤣ ᤋᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤶᤔᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤐᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶᤔᤣ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤛᤠ᤺ ᤘᤕᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤏᤧᤴᤗᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤛᤧ᤺ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤋᤢᤰᤂᤣᤘᤠᤗᤠᤶ ᤀᤣ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤧᤴᤗᤵᤐᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤥᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤵᤔᤠ ᤏᤢ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠᤛᤡ ᤆᤠᤜᤠᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤏᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤀᤳᤋᤢᤖᤥ॥ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤆᤥᤃᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤠᤀᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᥇.᥇-᥊
ᤂᤠᤀᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤠᤴ ᥇.᥋-᥈.᥈᥏
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠ ᤏᤢ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠ ᥉.᥇-᥈᥊
ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᥊.᥇-᥌
ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᥊.᥍-᥈᥇
ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᥋.᥇-᥈᥇
1
ᤜᤡᤱᤔᤴᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ
ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢᤀᤠᤱᤎᤥᤀᤣ ᤘᤕᤧᤒᤠ. ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤂᤧᤵᤛᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤒᤠ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤔᤡᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤒᤠ. ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤒᤠ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤛᤢ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤸᤗᤧ* ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤜᤠᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡ᤺ᤔᤏᤠᤀᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧᤴ ᤛᤠ᤺ᤰᤂᤡ ᤐᤡᤔᤏᤠᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤗᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤃᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤀᤥ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣ ᤋᤱᤈᤢᤶ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡ᤺ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤢ ᤂᤧᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤃᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤋᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤱᤃ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤳᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤠᤵᤋᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤜᤠᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤒᤠᤖᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤖᤥ
ᤀᤠᤸᤗ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤖᤥ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤔᤡ᤺ᤛᤠᤰᤁᤠᤱ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤠᤴ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶ ᤂᤧᤵᤛᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤋᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤘᤠ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶ ᤁᤖ ᤔᤠᤰᤆᤡᤃᤧᤴ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤥ ᤗᤠᤱᤄᤣ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤳ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤥ ᤀᤠᤴᤘᤠ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤀᤠᤜᤡᤱᤗ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤛᤣᤛᤣ ᤋᤱᤈᤢᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤠᤰ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤛᤢᤳᤌᤥ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥
ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤀᤠᤘᤠ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤡᤱᤀᤠᤗᤧᤰᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤀᤠᤒᤡ᤹ᤖᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤠᤰ ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥᤗᤠᤶ ᤛᤢᤳᤌᤥ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ 10 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤀᤠᤘᤠ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥
* 1:1 ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ–ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤗᤳᤇᤠ ᤁᤢᤔᤡᤱ॥