4
ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤛᤣ. ᤕᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤡᤛᤠᤱ ᤔᤧᤗ᤺ᤴᤍᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤠ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤠᤰ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤛᤡᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤛᤡᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗᤥ–ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤥ ᤋᤩᤧ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤂᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤥ ᤋᤩᤧ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴ. ᤂᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤒᤡᤑᤩᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤠᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤋᤠ᤺ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤂᤧᤱᤃ ᤋᤩᤧ ᤆᤢᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤴᤍᤢᤶᤛᤡᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤱᤃ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤡᤰᤛᤠᤀᤥᤒᤠᤛᤡᤖᤥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤣ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤣ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤢ᤹. ᤁᤖ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤴᤗᤥ॥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗᤥ॥
ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤠ
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤁᤠᤛᤡᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ॥ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤐᤧᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤔᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤴᤇᤡᤴ. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤱᤃ ᤔᤏᤠ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ–ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤕᤢ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ 10 ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ᤺ᤱᤃ ᤒᤠ ᤁᤴᤗᤥ–ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤀᤠᤔᤧᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤖᤧ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤧᤰᤘᤠᤀᤥ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤕᤢ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥
11 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤴᤈᤢᤶᤛᤣ. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤶᤔᤩᤠᤰ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 12 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤛᤡᤱᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥
13 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤀᤠᤘᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗᤥ॥ 14 ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤕᤢ᤺ᤛᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ 15 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤘᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 16 ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤒᤠᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤱᤃ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤘᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 17 ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤴ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤀᤠᤛᤢᤰᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ 18 ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤀᤥᤃ ᤁᤡ᤺ᤔᤠ ᤕᤱᤔᤠ ᤜᤥ᤺ᤵ॥ ᤁᤖ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤃᤧᤵᤐᤠ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤁᤡ᤺ᤔᤠ ᤕᤱᤔᤠᤴ ᤂᤧᤳᤋᤢᤍᤣ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤡ᤺ᤔᤠ ᤕᤱᤔᤠᤱᤃ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤋᤠᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤁᤡ᤹᤺. ᤂᤧᤱᤃ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤀᤥ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤔᤧᤱᤃᤧᤳᤋᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
19 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤀᤣ ᤋᤃᤡ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤢᤰᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤗᤥ॥ 20 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤳᤋᤢᤱ ᤗ᤹ ᤁᤖ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤆᤡ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤱᤃ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤇᤡᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡ᤺ᤔᤧᤴᤍᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤒᤣ᥅ 21 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤳᤋᤢ᤹. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠᤛᤡᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥