ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤋᤛᤧᤴ ᤜᤠᤰᤋᤢᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤴ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤋᤛᤧᤴ ᤜᤠᤰᤋᤢᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤗᤥ॥ ᤋᤡᤋᤛᤧᤴ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤌᤠᤱᤒᤧᤴ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤪᤣᤋ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤔᤧᤳᤇᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤛᤧ ᤐᤰᤌ᤺ᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤢᤶᤛᤡ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤀᤠᤎᤠᤰᤗᤥ॥
ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠᤀᤥ. ᤁᤪᤣᤋ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢ᤹ᤀᤡᤃᤧᤓᤧ᤹ᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤋᤛᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤐᤠ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤢᤶᤔᤥ ᤋᤠᤖᤢ ᤐᤡᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠᤀᤥ. ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤂᤍᤠᤰᤔᤡ ᤁᤠᤵᤐᤥᤒᤠ ᤁᤠᤵᤔᤥᤔᤠᤜᤠ᤹. ᤌᤠᤱᤒᤧᤴᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤢ᤹ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤋᤡᤋᤛᤧᤴ ᤛᤢᤈᤠ ᤐᤡᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠᤀᤥ. ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤏᤢ ᤋᤱᤔᤠᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤕᤧᤵᤗᤧᤰ ᤁᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤳᤋᤢ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤣᤔᤠ ᤌᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤕᤧᤔᤧᤴᤍᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤗᤠ᤺ᤳᤗᤠ᤺ᤳ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤋᤛᤧᤴ ᤛᤢᤈᤠ ᤐᤡᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᥇.᥇-᥊
ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤐᤠ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤢᤈᤠ ᥇.᥋-᥇᥌
ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤘᤣ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤗᤢᤵᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᥈.᥇-᥇᥋
ᤛᤢᤈᤠ ᤏᤢ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᥉.᥇-᥇᥇
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤢᤈᤠ ᥉.᥇᥈-᥇᥋
1
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤏᤢ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡᤒᤠ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤠᤶᤕᤥᤖᤧ ᤀᤠᤜᤢ᤹ᤖᤧᤒᤠ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤥ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤃᤠᤱᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤔᤧᤶᤒᤠ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤁᤴ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤴ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤥ. ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤛᤢᤕᤧᤶᤔᤥ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤈᤠᤴᤏᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤠᤱᤅᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤗᤰᤐᤧᤴ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
ᤀᤠᤴᤇᤡ᤹ ᤗᤳᤇᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤛᤧᤰᤂᤠᤛ᤻ᤔᤠ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤋᤡᤋᤛᤣ.* ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤁᤧᤒᤡᤖᤖᤥ॥
ᤁᤪᤣᤋ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤋᤡᤋᤛᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ
ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤪᤣᤋ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤴᤈᤢ᤺ᤳᤋᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤢ᤺ᤵᤔᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤐᤡᤏᤧᤒᤠ ᤀᤥ᤺ᤴᤎᤠᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤠᤰ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ᤀᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤢᤶᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤰᤌᤠᤏᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤋᤢᤶᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤱᤃ ᤑᤥᤋᤩᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤏᤢ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤔᤣ᤺ᤳ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤷᤔᤧᤴᤍᤰ ᤏᤢ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤱᤄᤧᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤗᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤑᤥᤋᤩᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ–ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤢ ᤜᤠᤖᤠ ᤁᤢᤛᤡᤰ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤐᤠ. ᤌᤡ᤺ ᤛᤡᤈᤱᤘᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤔ᤺ᤒᤠ. ᤁᤧᤀᤠ᤺ᤶᤒᤠ. ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤗᤠᤶ ᤕᤠᤱ ᤁᤧᤎᤰᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤋᤖᤣ ᤁᤧᤍᤥ᤺ᤒᤠ ᤏᤢ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤁᤧᤎᤠᤱᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤛᤠᤒᤠ. ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ. ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤢ ᤜᤧᤴᤌᤡᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤜᤢ᤹ᤛᤡᤱᤒᤠ ᤛᤧᤰᤂᤠᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤛ᤻ᤔᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡ ᤏᤢ ᤂᤧᤴ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤁᤧᤀᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤐᤣ᤺ᤴᤍᤡ᤺ᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤵᤔᤠᤛᤡ
10 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤕᤖᤡᤰ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤔᤧᤴᤕᤢᤱᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤑᤠᤋᤪᤧᤜᤠ᤹. ᤘᤣ᤹ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤕᤖᤡᤰᤃ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠ ᤌᤡᤶ ᤏᤠ᤺ᤵᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤛᤡᤖᤥ॥ 11 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤫᤠ᤺ᤳ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤛᤡᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤗᤠᤶᤒᤠ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣ ᤌᤰᤛᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤜᤢ᤹ᤔᤠ ᤔᤧᤴᤏᤢ᤹ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤔᤧᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤖ ᤁᤢᤓᤠ ᤜᤡᤶᤛᤕᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤠᤰ ᤑᤧᤳᤔᤧᤗᤠ᤺ᤴᤍᤢᤛᤡᤖ ᤔᤧᤕᤠᤰᤗᤥ॥ 12 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤱᤃ ᤁᤪᤣᤋ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤂᤠᤃᤧᤀᤡᤰᤐᤠᤎᤡᤰᤗᤧ ᤀᤠᤵᤑᤣ᤺ᤰ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. “ᤁᤪᤣᤋ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ. ᤂᤠᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤔᤏᤠ ᤋᤠᤶᤓᤢᤱ ᤌᤰᤛᤠ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤧᤶᤛᤢᤘᤠᤒᤠ ᤋ᤺ᤰ ᤌᤧ᤺ᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥” 13 ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤑᤧ᤺ᤰᤋᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ॥ 14 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤀᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤂᤧᤍᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤶᤔᤠ ᤔᤧᤗᤧᤖᤢ ᤔᤧᤍᤣ᤺ᤛᤢᤖᤖᤥ॥
15 ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤀᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ. ᤁᤖ ᤆᤡ᤺ᤴᤈᤡ᤺ᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤱᤃᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤌᤣ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤁᤡᤴᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤏᤢ ᤂᤠᤛᤡᤱᤅᤡᤴ ᤑᤧᤳᤗᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 16 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹. ᤁᤖ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥᤗᤠᤶ ᤔᤧᤏᤠ᤹ᤖᤢᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤕᤠᤶᤃᤧᤛᤡᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤀᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤴᤍᤧᤶᤔᤏᤠ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤁᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥
* 1:4 ᤋᤡᤋᤛ–ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤗᤠᤶ ᤋᤡᤋᤛᤖᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤏᤢ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥᤃᤧ॥ ᤁᤪᤣᤋ ᤘᤠᤃᤵᤂᤠᤶᤔᤥ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤆᤢᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤠᤏᤡᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤇᤧ ᤁᤪᤣᤳᤋᤥ ᤕᤠ᤺ᤰᤋᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢ॥