11
पत्रुसरे़ यरुसले़म्‍बा सेसेहुप्‍लक्‍को पोधक् चोगुॽ
आल्‍ल यहुदियाओ के़वाॽबा सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ नु वेॽ नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽरे़ कुभा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़आङ् निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् मे़दाःक्‍तु के़लॽबान् मे़घे़प्‍सुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् पत्रुसे़न्‌यरुसले़म नुःक्‍खे़आङ् वये़ल्‍ले़ कुभा यहुदि नसानिबाहाॽरे़ खुने़ॽ इङ्‌दो मे़मे़त्तुर अक्‍खेलॽरिक् मे़मे़त्तु, “खे़ने़ॽग हर्दो मे़न्‍हे़क्‍मनाबा सुवाङ्‌ङो तरे के़बोःक्‍खे़आङ् के़जरो॥ कङ्‌ग आनिगे़ साक्‍थिम्‌रे़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ वये़रो॥”
हे़क्‍केःल्‍ले़ पत्रुसरे़ कन् काक् पोःक्‍खे़बा हिन्‍दोःक्‍हाॽ थे़प्‍थे़प्‍पाङ् पोधक् चोगुसि– “इङ्‌गाॽ जोप्‍पा ये़क्‌यक्‍को तुवा चोःक्‍कि वयाङ्‌ङिल्‍ले़ सुफोधिक् निःसुङ्॥ ताङ्‌साक्‍पोलाम् यम्‍बा तेःत् हे़क्‍तङ्‌बान् लिसि कुसुक्‍पो खेःङ्‌मनाबा आबेसाङ् मक्‍थ्‍ये़बा इङ्‌गाॽ निःसुङ्॥ खे़प्‍मो इक्‍साओबा काक् परिक्‍पा चामा मे़न्‍नुॽमनाबा के़सःन्‍छिङ्‌बा, ताम्‍भुङ् नु हिम्‍थक्‍साहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् पुसाहाॽ मे़यागे़बा निःसुङ्‌सिङ्॥ ताङ्‌साक्‍पोलाम् इक्‍लाधिक् खे़प्‍सुङ्, ‘पत्रुसे, पोगे़ॽ! से़रे़से़ॽआङ् चे़ॽओ॥’
कर इङ्‌गाॽ नोगप् पिरुङ्, ‘से़क्‍खासाङ् अक्‍तङ्‌बाग इङ्‌गाॽ मे़जाआन्‍लो॥ आल्‍लो थारिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़दाःक्‍तुम्‍बा चा थेआङ् मे़न्‍जाए वाॽआरो॥’
याम्‍मो ताङ्‌साक्‍पोलाम् खे़न् इक्‍लाःन् खे़प्‍सुङ्, ‘निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताःक्‍तुबा कुजाहाॽ आप्‍फाल्‍ले़आङ् याप्‍मि के़जिःम्‍बा मे़लेःत्ते़न्‍ने़ॽओ॥’ 10 हे़क्‍केलॽरिक् सुम्‍ले़ङ् अक्‍खे पोःक्‍खे़आङ् ताङ्‌साङ् थो खे़न् पक्‍खे़ तेॽरे़बा निःसुङ्‌लो॥ 11 बा खे़न् ये़म्‍मो सिजरियालाम् आलाःसे़ मे़बाङ्‌घुसिबा सुम्‍सि मनाहाॽ इङ्‌गाॽ याःक्‍ताङ्‌बा हिम्‍मो मे़गे़रे़॥
12 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़आङ् मे़त्ताङ्, ‘थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌सिसाङ् चप्‍चि मे़न्‍जोःक्‍के खे़ङ्‌हाॽनु पेगे़ॽओ॥’ खे़प्‍मो तुक्‍सि नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽआङ् इङ्‌गाॽनु सिजरियाओ मे़बे, हे़क्‍क्‍याङ् सोरिक् कर्नालियसरे़ कुहिम्‍मो पेःक्‍मनारो॥ 13 खुने़ॽआङ् आक्‍खेलॽरिक् माङ्‌लाइङ्‌बान् कुहिम्‍मो त्‍ये़आङ् खुने़ॽ मे़त्तुबान् याप्‍मि चे़क्‍ते़, ‘कुभा मनाहाॽ जोप्‍पाओ सिमोन पत्रुसरे़ कुलाःसे़ पाङ्‌से़से़ॽओ॥ 14 खुने़ॽ पाःत्तुबा पाःन्‍जाक्‍किल्‍ले़ खे़ने़ॽ नु काक् के़हिम्‍सयङ्‌हाॽरे़ से़न्‍लप् के़घोःसुम्‍लो॥’
15 इङ्‌गाॽ पाःप्‍मा हेःक्‍तुङ्‌ल पत्‍छाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेमाङ्‌ङिन् तगि आनिॽ सम्‍दाङ् चुक्‍ते़बा हे़क्‍के खे़ङ्‌हाॽ सम्‍दाङ्‌ङाङ्‌चुक्‍ते़रो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ दाङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुबा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्–‘बप्‍तिस्‍मा के़बिबा युहुन्‍नाःल्‍ले़ च्‍वाःत्तिल्‍ले़ बप्‍तिस्‍मा के़बिरि, कर खिनिॽग सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ बप्‍तिस्‍मा के़बोःक्‍खिॽरो॥’ 17 आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् आजोगुम्‍मिल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पर्धाःम्‌आबिरे़बा कुइसिःक्‍के थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़आङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़न् पर्धाःम्‍माङ् मे़घोःसुरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अक्‍खेलॽरिक् याःम्‍बक् चोगुबान् अप्‍मा के़सुक्‍पा इङ्‌गाॽ हाःत्‍आबे?”
18 हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् यहुदि नसानिबाहाॽरे़ कन् पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुल्‍ले़ खुने़ॽनु पाःन् थक्‍मा मे़ले़रुआङ् अक्‍खे मे़बाःत्तुर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा फोःमा मे़हेःक्‍तुरो, “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽआङ् लायोलाम् हिम्‍माआङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍ले़न् सुये़म् पिरुसि के़लॽबा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् के़निःसुम्‍लो॥”
एन्‍तिओक्‍कोबा सेसेहुप्‍लक्
19 आल्‍ल स्‍तिफनसे़न् मे़से़रुआङ् एगाङ् यरुसले़म्‍मो तुक्‍खे मे़जाःत्तुसिबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नसानिबाहाॽ काक् पिसाङ् मे़से़ःरे़र मे़बेरो॥ कुभाग फोनिसिया ते़ङ्‌गप्‌, सैप्रस वागप्‍खाम्, नु एन्‍तिओक ये़क्‌यक्‍काङ् मे़गे़रे़रो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग खे़प्‍मोबा यहुदिहाॽरक् सुनाइङ् इङ्‌मे़भोःसुसिरो॥ 20 कर सैप्रस नु साइरेनिबा कुभा नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ एन्‍तिओक्‍को मे़बेआङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽ दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ्‌ङिन् इङ्‌भन् मे़जोगुसिरो॥ 21 दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मिन् खे़ङ्‌हाॽनु वये़, हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् मनाहाॽरे़ नसाःन् मे़जोगुआङ् दाङ्‌बा ले़प्‍माङ्‌मे़हिसिङ्‌लो॥
22 कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् यरुसले़म्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍कोआङ् के़रे़॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ बरनाबासे़न् एन्‍तिओक्‍को मे़बाङ्‌घुरो॥ 23 खुने़ॽ खे़प्‍मो के़रे़आङ् खे़प्‍मोबा मनाहाॽओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मुॽइसाम् थाःसुबा निःसु, हे़क्‍केःल्‍ले़ खुने़ॽ साॽरिक्‍के सःत्ते़आङ् खे़ङ्‌हाॽ सिक्‍लुङ्‌मोनु से़क्‍खाए दाङ्‌बाओ वये़म्‍मे़ॽओ फाॽआङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्तुसिरो॥ 24 बरनाबासे़न् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌साबा हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ थुक्‍तुबा नु नसाःन्‍निल्‍ले़ कुधिम् चोगे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् मनाहाॽ खुने़ॽ कुयाःम्‍बक्‍कोलाम् दाङ्‌बाओ मे़द्‌ये़रो॥
25 हे़क्‍क्‍याङ् बरनाबासे़न् सावलरे़ कुगोःत्‍छे़ तार्सस पेरो॥ 26 खे़प्‍मो खुने़ॽ तुमुआङ् एन्‍तिओक्‍को तारु॥ हे़क्‍क्‍याङ् तङ्‌बे खाराक् खे़ङ्‌हाॽरे़ सेसेहुप्‍लक्‍को मनाहाॽ तुमे़त्‍छुर यरिक् मनाहाॽ हुॽरे़त्‍छुरो॥ (हुॽसाम्‍बाहाॽ एन्‍तिओक्‍कोए काक्‍नु तगि ख्रिस्‍तानिसि फाॽआङ् मे़मे़त्तुसिरो॥)
27 कन् ये़म्‍मो कुभा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ यरुसले़म्‍लाम् एन्‍तिओक्‍को मे़द्‌ये़॥ 28 खे़ङ्‌हाॽओ थिक् अगाबस मे़प्‍मनाबे़न् पोगे़आङ् आल्‍ल काक् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो ताःन्‍दि के़दाःबार के़बप्‍पा पयम् साक्‍किल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ सेसेमाङ्‌लाम् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् पारे़रो॥ (कङ्‌ग क्‍लाउदियस हाङ्‌ङिल्‍ले़ हाङ् चोगुबा ये़म्‍मो पोःक्‍खे़रो॥) 29 एन्‍तिओक्‍कोबा हुॽसाम्‍बाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽबो यहुदियाओ के़वाॽबा काक् फुॽनुसाॽहाॽरे़ लागि खुनिॽ सुक्‍सुक् कुभाॽ पिमासि फाॽआङ् निङ्‌वाॽ मे़दङ्‌घुरो॥ 30 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ कुभाॽ याङ्‌ङिन् मे़भोःक्‍खुआङ् बरनाबास नु सावलरे़ खुन्‍छिॽ हुक्‍लाम् खे़न् फाॽयाङ्‌ङिन् यहुदियास्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ मे़हाक्‍तुसिरो॥