21
पावलरे़ यरुसले़म ले़प्‍माङ् लाम्‍दिःक् चोगुॽ
आल्‍ल एफिससस्‍मा तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ से़म्‍मुॽइ पिरुसिआङ् खे़प्‍मोनु वालाधालाम् कोस वागप्‍खाम् ले़प्‍माङ् पेःक्‍मना॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुदाःन्‍दिक्‍मा रोदोस मे़प्‍मनाबा वागप्‍खाम् के़प्‍मनाआङ् खे़प्‍मोलाम् पतारा ये़क्‌यक्‍को ताःमनारो॥ खे़प्‍मो सिरियास्‍मा फोनिसिया ते़ङ्‌गप् ले़प्‍माङ् के़बेःक्‍पार के़बप्‍पा वेॽ वालाधाधिक् खोःमना, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो लाःप्‍मनाआङ् थासिङ्‌मनारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सैप्रस लाजेॽइन्‌निधाःबे़आङ् आनिगे़ चुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् पोःङ्‌मनार सिरिया ले़प्‍माङ् थासिङ्‌मना॥ वालाधाःल्‍ले़ वागक्‍हाॽ तायर ये़क्‌यक्‍को लःप्‍मा फाॽआङ् खे़प्‍मो नाःम्‍सिङ्‌लो॥ खे़प्‍मो नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ कोःप्‍मनासिआङ् खे़ङ्‌हाॽ तुम्‍मनासि हे़क्‍क्‍याङ् ये़त्‍नाम् थारिक्‌खे़ङ्‌हाॽनु वाॽमना॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ सेसेमाङ्‌लाम् पावले़न् यरुसले़म्‍मो मे़बेगे़ने़ॽ फाॽआङ् मे़मे़त्तुरो॥ कर खे़न् ये़त्‍नाम् एगाङ् खे़ङ्‌हाॽनु से़ःम्‍नाआङ् थासिङ्‌म्‍ना॥ के़रे़क् नसानिबा फुॽनुसाॽ नु खुनिॽ मेःत् साःहाॽ आनिगे़ साःसे़ ये़क्‌यक् लाःक्‍कात् थारिक् मे़भे़रे़आङ् आनिगे़ सोरिक् वाहङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाओ थुङ्‌बोहजॽ युङ्‌मनार तुवा चोःक्‍मनारो॥ से़म्‍मुॽइ चोःक्‍मनाआङ् आनिगे़ वालाधाओ लासिगे़आङ् खे़ङ्‌हाॽ खुनिॽ हिम्‍मो मे़नुःक्‍खे़ मे़बेरो॥
आनिगे़ तायरनु वालाम्‍दिःक् चोःक्‍मनार तोलेमाइस के़प्‍मना॥ खे़प्‍मो नसानिबाहाॽनु सेवा मःमनाआङ् थिक्‌ये़न् याःक्‍मना॥ कुदाःन्‍दिक्‍मा सिजरि के़प्‍मनाआङ् सुनाइङ्‌घङ् इङ्‌भन् के़जोःक्‍पा फिलिपरे़ कुहिम्‍मो पेःक्‍मनारो॥ खुने़ॽए यरुसले़म्‍मो मेमेदुमाहाॽ माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍को सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ कुभाॽ पिसे़ मे़सेगुसिबा नुसि मनाहाॽओ थिक् वये़रो॥ खे़ल्‍ले़न् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍मा लिसि मेःक्‍खिम् मे़न्‍जोःक्‍के के़वाॽमा कुस्‍साःहाॽ मे़वये़॥ 10 आल्‍ल खे़प्‍मो वयिगे़बा कुभा ये़न् एगाङ् यहुदियालाम् अगाबस मे़प्‍मनाबा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाधिक्‌त्‍ये़॥ 11 खे़न् आनिगे़ वयिगे़बाओ त्‍ये़आङ् पावलरे़ कुभॽइःन् फाःक्‍खुआङ् आबाङे कुलाङ् कुहुक्‍को इघेःङ्‌सिङ्‌ल अक्‍खेलॽरिक् पाःत्तु, “सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तुॽ, ‘कन् फॽइ दाङ्‌बान् यरुसले़म्‍मो यहुदि लाम्‍लोःबाहाॽरे़ मे़दे़म्‍सुआङ् अक्‍खेलॽरिक् इमे़घेःक्‍खु, हे़क्‍क्‍याङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ हुक्‍को हुक्‍मे़सुप्‍तुॽ॥’ ”
12 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ कन् पाःन्‍निन् खे़म्‍मनाआङ् आनिगे़ नु वेॽ खे़प्‍मो के़वाॽबा मनाहाॽरे़ यरुसले़म मे़बेगे़न्‍ने़ॽ फाॽआङ् खुने़ॽनु चक्‍मे़ल्‍लॽए पेलि फाक्‍मना॥ 13 कर पावलरे़ आनिगे़ अक्‍खे मे़त्तिगे़, “खिनिॽ थेआङ् के़हाबिआङ्‌आसाॽइ यक्‍ल के़याःन्‍दुम्‍बाबे? इङ्‌गाॽग यरुसले़म्‍मो दाङ्‌बा ये़सुरे़ कुलागि साक्‍सिङ्‌मारक् मे़ःन्, कर सिःमा पोःङ्‌साङ् यारिप् वाॽआरो॥” 14 हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍ल खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽ नुःक्‍मा सुक्‍मे़दे़त्‍ने़न्‍बा निःमनाआङ् अक्‍खे पाःप्‍मना, “दाङ्‌बाल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हे़क्‍केए पोःङ्‌निरो॥”
पावले़न् यरुसले़म्‍मो मे़देॽरुॽ
15 खे़न् एगाङ् यारिप् पोःङ्‌मनाआङ्‌यरुसले़म ले़प्‍माङ् पेःक्‍मनारो॥ 16 सिजरियालाम् कुभा नसानिबाहाॽआङ् आनिगे़नुए मे़धासिङ्‌ङाङ् सैप्रस वागप्‍खाम्‍बा तगि नसाःन् के़जोःक्‍पा मनासोनरे़ कुहिम्‍मो वाॽमा फाॽआङ् याप्‍मि तेॽरे़रो॥
17 हे़क्‍क्‍याङ् यरुसले़म के़प्‍मनाःल्‍ले़ खे़प्‍मोबा नसानिबाहाॽरे़ लुङ्‌मे़न्‍दिङ् याप्‍मि लाम्मे़दाःक्‍तिगे़रो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् कुदाःन्‍दिक्‍मा पावले़न् आनिगे़ लाम्‍लोःबा याकुबरे़ कुहिम्‍मो आनिगे़नु पे॥ खे़प्‍मो के़रे़क् तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ मे़जुप्‍से़आङ् मे़युङे़रो॥ 19 पावलरे़ खे़ङ्‌हाॽ के़रे़क् सेवा मे़त्तुसिआङ् खुने़ॽ कुहुक्‍कोलाम् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरो अक्‍खेलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ याःम्‍बक् चोगु के़लॽबा काक् पाःन्‍हाॽ चे़क्‍तुसिरो॥
20 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् मे़घे़प्‍सुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा मे़भोःसु, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ अक्‍खे मे़मे़त्तु, “नुसाॽए, ओमे़त्ते़ॽना, कप्‍मोआङ् यरिक् हे़न्‍छिङ् यहुदिहाॽरे़ ये़सुःन्‌नसाःन् मे़जोगुआङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽ मोसारे़ साप्‍तुबा साम्‌योथिम्‍मिन् इःप्‍मा नाःप्‍मा खुनिॽ सिक् के़सम्‍बा मे़जोःक्‌॥
21 थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌लुम्‍मो के़युङ्‌बा यहुदिहाॽ मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिन् ले़प्‍मादेःमा हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ ये़म्‍बित्‍छाॽसाःहाॽआङ् हर्दो हे़क्‍मा पिमासि मे़ःन्, हे़क्‍क्‍याङ्‌आनिॽ यहुदि साम्‌योथिम्‍माङ् नाःप्‍मा मे़ःन् लॽरिक् के़हुॽरुसिरो फाॽआङ् खे़ने़ॽ के़याःम्‍बेओ खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़घे़प्‍सुआङ् मे़वाॽरो॥ 22 खे़ने़ॽ कप्‍मो के़द्‌ये़आङ् के़वाॽबा पाःन्‍निन् खे़ङ्‌हाॽरे़ से़क्‍खासाङ् मे़घे़प्‍सुॽ॥ आल्‍ल थे चोःक्‍माबे?
23 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिगे़ सुजा पिआसिगे़बा कुइसिःक्‍के खे़ने़ॽ चोगे़ॽओ॥ कप्‍मो आनिगे़नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो माङ्‌गे़हे़क्‍सिङ्‌बा लिसि फुॽनुसाॽहाॽ मे़वाॽरो॥ 24 खे़ने़ॽआङ् कङ्‌हाॽ माङ्‌हिम्‍मो तेॽरे़से़ॽआङ् खे़ङ्‌हाॽनुए सोरिक् सेसे पोःक्‍खे़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मारे़ लागि खे़न् थिम्‍मो चाहाबा के़जोःक्‍पा चिगःक्‌वाहाॽ खे़ने़ॽ केःत्ते़ पिरे़से़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ माङ्‌हे़क्‍सिङ्‌मान् के़रे़रो के़लॽबा ओसेःन्‍धाक्‍से़ खुनिॽ थे़गेःक्‍किन् हाराॽ मे़नःक्‍खुनिरो॥ अक्‍खेलॽरिक् खे़ने़ॽ साम्‌योथिम्‍मिन् के़नाःत्तुबा के़इःत्तुबा यहुदिहाॽरे़ मे़निःसुआङ् के़याःम्‍बेओ मे़घे़प्‍सुबा पाःन्‍निन् से़क्‍खा मे़ःन्‍ले़छ फाॽआङ् के़रे़क्‍ले़ निङ्‌वाॽ मे़घोःसुरो॥ 25 कर नसाःन् के़जोःक्‍पा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ग, हाराॽ नावाइत्‍लाओ सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मनाबा चाःन् मे़न्‍जःने़न्‍ल, सामाक्‍खिॽ नु कुसित्‍ला यॽमना से़प्‍मनाबा सा चामा मे़नुॽने़न्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् चाराम्‍मोलाम् एःक् मे़वाॽनिरो के़लॽबा आनिगे़ निःन्‍धो पाःन्‍हाॽ सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो साप्‍तुम्‍बे़आङ् पत्‍लो॥”
पावले़न् मे़दे़म्‍सुॽ
26 हे़क्‍केलॽरिक् पावले़न् ते़न्‍दे़आङ् कुदाःन्‍दिक्‍मा खे़न् लिसि मनाहाॽ तेॽरुसिआङ् खे़ङ्‌हाॽनु सोरिक् यहुदि थिम् कुइसिःक् सुत्‍थो चोःक्‍सिङ्‌॥ हे़क्‍क्‍याङ् सेसे पोःङ्‌मा ये़न्‍निन् आप्‍फाल्‍ले़ चुःत्ताङ् काक्‍ले़ लागि सिदुङ्‌जभा तोःम्‍मा पोःङ् के़लॽबा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बान् इङ्‌घङ् पिसे़ खुने़ॽ माङ्‌हिम् सिगाङ् लाःसे़रो॥
27 सेसे चोःक्‍सिङ्‌मा नुसिगेःक्‍समा ये़न् के़प्‍मा इःत्ते़आङ् वये़ल्‍ले़ कुभा एसियास्‍मा यहुदिहाॽरे़ पावले़न् माङ्‌हिम् सिगाङ् मे़निःसुआङ् मनाहाॽ मे़हुसुसिर खुने़ॽ मे़दे़म्‍सुरो॥ 28-29 खे़ङ्‌हाॽरे़ एफिससओ बा त्रोफिमस मे़प्‍मनाबा मनाःन् ये़क्‌यक्‍को खुने़ॽनु ताक्‍कन्‍नि वये़बा मे़निःसुआङ् बा खे़न्‍ने पावलरे़ यहुदि साम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌ङो माङ्‌हिम् सिगाङ् केःत्तुबा फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़इःत्तुआङ् खे़ङ्‌हाॽ इस्राइलिसे, याप्‍मि कुभाॽ आबिरे़म्‍मे़ॽओ! कन् मनाःल्‍ले़ आत्तान्‍छाङ् आनिॽ सुवाङ्‌हाॽ नु आनिॽ यहुदि साम्‌योथिम् हे़क्‍क्‍याङ् कन् माङ्‌हिम्‌तक्‍ले़ङ्‌वाओ मनाहाॽ निसाम् हुॽरुसिर वाॽरो॥ कम्‍म्‍याक्‍लक् मे़ःन्‍लो, कल्‍ले़ग थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽआङ् माङ्‌हिम् सिगाङ् तारुसिआङ् कन् सेसे ते़न्‍निन्‍ने चिःन्‍दुरो लॽरिक् अःक्‍मा मे़हेःक्‍ते़रो॥
30 हे़क्‍क्‍याङ् ये़क्‌यक्‍को सिदाक् हयङ्‌किल्‍लिङ् पोःक्‍खे़आङ् काक् पिसाङ्‌लाम् मनाहाॽ मे़लोःक्‍ते़र मे़द्‌ये़रो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ पावले़न् मे़दे़म्‍सुआङ् माङ्‌हिम्‍लाम् लाःक्‍कात् मे़उःक्‍खुर मे़लःत्तुआङ् खिमो माङ्‌हिम्‍ले़न् लाम्‍धेःप्‍हाॽ मे़सुबुरो॥* 31 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ से़प्‍मा मे़गोःत्तुल्‍ले़ यरुसले़म्‍मो हयङ्‌किल्‍लिङ्‌के़बोःङ्‌बार के़बप्‍पा इङ्‌घङ्‌ङिन् रोमि तुरास्‍मा थक्‍तुम्‍बाल्‍ले़ कुने़क्‍खोॽओ तोःक्‍ते़॥ 32 खिमो खे़न् थक्‍तुम्‍बाल्‍ले़ कुभा तुम्‍थक्‍सुबाहाॽ नु थक्‍सुबाहाॽ तेॽरुसिआङ् मनाहाॽ मे़वये़बा ते़न्‍नो लोःक्‍ते़र के़रे़, हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽरे़ खे़ङ्‌हाॽ मे़निःसुसिआङ् पावले़न् हिप्‍मा मे़ले़रुरो॥
33 खे़न् थक्‍तुम्‍बे़न् पेआङ् पावले़न् ते़म्‍सुआङ् ने़त्‍छि फे़न्‍सिक्‍खिहाॽरे़ इघेःङ्‌मा पाङ्‌घुसि॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ खे़प्‍मो के़वाॽबा मनाहाॽ सेःन्‍दोसुसि, “कन् मनाःन् हाःत्‍निबे? हे़क्‍क्‍याङ् कल्‍ले़ थे चोगुआङ् वाॽ?” 34 खे़न् मनाहाॽओ कुभारे़ थिक् पाःन् मे़बाःत्तु हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽरे़ वेॽ पाःन् मे़बाःत्तुर मे़अःक्‍ते़॥ कन् थे पोःक्‍खे़बा फाॽआङ् खे़न् थक्‍तुम्‍बे़ल्‍ले़ से़क्‍खा पाःन् थेआङ् कुसिङ् निःप्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ कुमनाहाॽ पावले़न् थक्‍सुबा यक्‍को थाःङ् तेॽमा पाङ्‌घुसिरो॥ 35 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ थरेॽइन् मे़लिङुर मे़बत्‍छे़ल्‍ले़ मनाहाॽरे़ आत्तिति हयङ्‌किल्‍लिङ् मे़जोगुआङ् पावले़न् से़प्‍मा मे़गोःत्तुल्‍ले़ थक्‍सुबाहाॽरे़ पावले़न् मे़बक्‍खुआङ् मे़देॽरुरो॥ 36 खे़ङ्‌हाॽ खुनिॽ एःक्‍एःक् खे़न् मनाःन् से़रे़म्‍मे़ॽ, से़रे़म्‍मे़ॽ लॽरिक् मे़अःक्‍ते़र मे़दिम्‍दुसिरो॥
पावले़न् नाङ्‌सिङ्‌
सेःक्‌युक्‍मिबाहाॽ ९.१-१९, २६.१२-१८
37 खे़ङ्‌हाॽरे़ पावले़न् थक्‍सुबा यक्‍को तेॽमा मे़इःत्तुल्‍ले़ पावलरे़ थक्‍तुम्‍बे़न् अक्‍खे मे़त्तु, “आदाङ्‌बे, इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽनु कुभा पाःन् पाःप्‍मा सुक्‍काबि?”
हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् थक्‍तुम्‍बाल्‍ले़आङ् अक्‍खे मे़त्तु, “खे़ने़ॽ ग्रिक पाःन्‍नाङ् पाःप्‍मा के़ले़स्‍सुबि? 38 हे़क्‍केने़ फाॽग्र कुभा तङ्‌बे तगि हाङ्‌बिफ्‍युङ् के़हेःक्‍पा खे़न् मिस्रि मनाःङ्‌ग खे़ने़ॽएबिलाबे़ फाॽआङ् निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌लो॥ खे़ल्‍ले़ ये़ःङ्‌घादे़न्‍नो हे़न्‍छिङ् लिसि (४०००) हाङ्‌बिफ्‍युङ्‌बाहाॽ लाम्‍लोसुसिआङ् वये़रो॥”
39 पावलरे़ मे़त्तु, “इङ्‌गाॽ मे़ःन्‍नाॽरो, इङ्‌गाॽग यहुदिआ, हे़क्‍क्‍याङ् सिलिसिया थुम्‍मोबा तार्सस्‍सो सावाःन्‍छिङ्‌ङाङ्‌बा॥ इङ्‌गाॽ के़ये़क्‍पा ये़क्‌यक्‍कोबा यक्‌युङ्‌बाआ॥ आदाङ्‌बे, कन् मनाहाॽनु इङ्‌गाॽ पाःप्‍मा पाङ्‌घाङ्‌ङे़ॽओ॥”
40 थक्‍तुम्‍बे़ल्‍ले़आङ् पाःप्‍मा ते़न्‍दिङ् पिरु॥ हे़क्‍क्‍याङ् पावले़न् थरेॽले़ नाङ्‌सेःक्‍को ये़म्‍सिङ्‌ङाङ् मनाहाॽ हुक्‍चाःल्‍कि पिरुसिरो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़न् मनाहाॽ स्‍वाःत् मे़बोःक्‍खे़आङ् खे़न् मनाहाॽनु पावले़न् हिब्रु पाःन्‍नो पाःप्‍मा हेःक्‍ते़रो॥
* 21:30 लाम्‍धेःप्‍हाॽ मे़सुबु–पावल्‍ले़न् याम्‍मो माङ्‌हिम्‍मो लाःत्ताङ् माङ्‌हिम्‍मन्‌मे़जिःन्‍दुन्‍ल फाॽआङ् माङ्‌हिम्‍मिल्‍ले़न् लाम्‍धेःप्‍हाॽ मे़सुबुबारो॥