28
पावले़न् माल्‍ता वागप्‍खाम्‍मो
हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ के़रे़क् थेआङ् मे़म्‍बोःङ्‌ङे कुयाओ लःन्‍दिगे़आङ् कन् वागप्‍खाम्‍मिल्‍ले़ कुमिङ् माल्‍ता वये़बान् निङ्‌वाॽ खोःम्‌नारो॥ खे़प्‍मो के़युङ्‌बा पाङ्‌तिबा यक्‌युङ्‌बाहाॽरे़ आनिगे़ साॽरिक् लुङ्‌माॽ मे़दुक्‍तिगे़आङ् मिमे़दुप्‍तुआङ् लाङ्‌दाःक्‍मा मे़बिरिगे़रो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ वाहित्‍मान् थ्‍ये़र पत्‍छे़आङ् चुङ्‌जिःक्‍ते़रो॥
पावलरे़ सिङ्‌मुजिॽ सुप्‍सुर मिओ केःत्तुल्‍ले़ मिःल्‍ले़ ये़म्‍दुआङ्‌असेःक्‍पे़न्‌खे़न् सिङ्‌मुजिॽओनु लःन्‍दे़आङ् पावलरे़ कुहुक्‍को कित्‍छिङ्‌लो॥ पाङ्‌तिबा यक्‌युङ्‌बाहाॽरे़ पावलरे़ कुहुक्‍को असेःक्‍पे़न्‌कित्‍छिङ्‌बा मे़निःसुआङ् अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्, “कङ्‌ग से़क्‍खासाङ् मना के़से़प्‍पाएरो॥ कन् वाहङ्‌ङोलाम् हिङे़साङ् कन् खासे़न् के़लोःम्‍बा माङ्‌ङिल्‍ले़ कुघुम्‍दिङ्‌लाम् पिम्‍मा मे़सुक्‍ते़न्‍लो॥” कर पावलरे़ खे़न् असेःक्‍पे़ल्‍ले़ अःक्‍मा मे़ङ्‌घोए मिओ साक्‍खु केःत्तुआङ् थेआङ् मे़बोःक्‍खे़न्‍लो॥ आल्‍ल पावले़न् थङ्‌दुआङ् हर्गुप् चोःन्‍नाङ् सिःॽ लॽरिक् निङ्‌वाॽ मे़इःत्तुआङ् मनाहाॽरे़ मे़हाङ्‌घुरो॥ यरिक् ये़म् मे़हाङ्‌घुसाङ् खुने़ॽ थे़माआङ् मे़बोःक्‍खे़म्‍बा मे़निःसुआङ् खुनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌मे़ले़क्‍खुर अक्‍खे मे़मे़त्‍छिङ्‌लो, “कङ्‌ग से़क्‍खासाङ् माङ्‌लो॥”
खे़प्‍मो निःत्ताङ्‌ङे खे़न् वागप्‍खाम् युक्‍पा पब्‍लियसरे़ कुलाजेॽ ने़स्‍से़॥ खे़ल्‍ले़ आनिगे़ कुहिम्‍मो तेॽरिगे़आङ् साॽरिक् नुःरिक् मे़त्तिगे़र सुम्‌ये़न् थारिक् तरे याप्‍मि तोःसे़रो॥ पब्‍लियसरे़ कुम्‍बा तुङ् नु माक्‍खिॽ हिबिःप्‍माल्‍ले़ तरुआङ् ने़त्‍नाओ ने़स्‍से़॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ पावले़न् कुहिम्‍मो पेआङ् तुवा चोगु पिरुआङ् हुक् ने़स्‍सुआङ् वेःन्‍दुरो॥ अक्‍खे पोःक्‍खे़ल्‍ले़ वागप्‍लाजेॽओबा काक् के़दुक्‍पा के़यॽबाहाॽ मे़द्‌ये़आङ् मे़वेःत्ते़रो॥ 10 खे़ङ्‌हाॽरे़ यरिक् इङ्‌धाःङ् मे़बिरिगे़र मिक्‍तोःक् नु चे़स्‍सुङ्‌हाॽ मे़दोःन्‍दि मे़बिरिगे़॥ याङ्‌सि पेःक्‍मा ये़म् पोःक्‍खे़ल्‍ले़ वालाम्‍दिःक्‍को चाहाबा के़जोःक्‍पा के़रे़क् चिगःक्‌वाहाॽ वालाधाओ मे़याक्‍तु मे़बिरिगे़रो॥
11 हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो ला सुम्‍सि थारिक् वयिगे़आङ् खे़प्‍मो अले़क्‍जे़न्‍द्रियालाम् के़दाःबा काप्‍साबा ग्रिक माङ्‌हाॽरे़न् खोःम्‍मनाबा इत्‍छाप् के़बप्‍पा वालाधाओ लाःप्‍मनाआङ् आनिगे़ वालाम्‍दिःक्‍को थासिङ्‌मनारो॥ खे़न् वालाधाःन् चुङ्‌वाःम्‍माओ खे़न् वागप्‍खेःङ्‌ङो त्‍ये़आङ् वये़रो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ सिराकस मे़प्‍मनाबा ये़क्‌यक्‍को के़प्‍मनाआङ् सुम्‌ये़न् थारिक् खे़प्‍मो ने़मना॥ 13 खे़प्‍मोलाम् थासिङ्‌मनाआङ् इतालि लाजेॽबा रेगियम मे़प्‍मनाबा ये़क्‌यक्‍को के़प्‍मनारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुदाःन्‍दिक्‍मा लाङ्‌गे़त् पिसाङ्‌लाम् सुरित् केजङ् हुःरे़, हे़क्‍क्‍याङ् थासिङ्‌मनाआङ् कुआत्‍छे़न्‍दाःन् पतिओलि मे़प्‍मनाबा पाङ्‌जुम्‍मो के़प्‍मनारो॥ 14 खे़प्‍मो आनिगे़ कुभा नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ तुम्‍मनासि, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़त्‍नाम्‍धिक् याःक्‍ते़म्‍मे़ॽ लॽरिक् पेलि याप्‍मि मे़भाक्‍ते़रो॥ आनिगे़ खुन्‍छिॽनु ये़न्‍नाम्‍धिक् याःक्‍मनाआङ् रोम ले़प्‍माङ् थासिङ्‌मनारो॥ 15 रोम्‍मो के़वाॽबा नसानिबाहाॽरे़ आनिगे़ त्‍ये़ॽइगे़र पत्‍छिगे़बा पाःन्‍निन् मे़घे़प्‍सुआङ् अप्‍पियास्‍मा पाङ्‌जुम्‌नु सुम्‍सि इःक्‍खिम् मे़प्‍मनाबा दे़न्‍नो आनिगे़ तुम्‍से़ लाम्‍देःङ् थारिक् लाम्‍लक्‍से़ मे़द्‌ये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् पावलरे़ खे़ङ्‌हाॽ निःसुसिआङ् हाङ्‌हाङ् पोःक्‍खे़र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुरो॥ 16 आनिगे़ रोम्‍मो के़प्‍मनाआङ् खे़प्‍मो थक्‍सुबा कोमाओ पावलरे़ आबाङे तङ्‌गाम् चोगुबा ये़ङ्‌वाहिम्‍मो वाॽमा मे़बाङ्‌घुरो॥
17 सुम्‌ये़न् एगाङ् पावलरे़ यहुदि लाम्‍लोःबाहाॽ चुम्‍लुङ्‌ङो उःत्तुसिआङ् खे़ङ्‌हाॽ मे़जुप्‍से़ल्‍ले़ अक्‍खे मे़त्तुसिरो, “आम्‍भुॽ आन्‍साॽसे, इङ्‌गाॽग आनिॽ मनाहाॽ नु आनिॽ सुधे़बाहाॽरे़ आम्‍बिरे़ आम्‌युसे़बा साक्‍थिम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ थेआङ् मे़म्‍बाःप्‍पे़न्‍लो, हे़क्‍केसाङ् इङ्‌गाॽग यरुसले़म्‍मो मे़दे़म्‍साङ्‌ङाङ् रोमि सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽरो हुक्‍मे़सुप्‍ताङ्‌लो॥ 18 खे़ङ्‌हाॽरे़ इङ्‌गाॽ मे़साॽराङ्‌ङाङ् याप्‍मि ले़प्‍मादेःमा निङ्‌वाॽ मे़जोगु, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सिःमे़ल्‍ले़ खुम्‍दिङ् खोःमा थेआङ् फे़न् पाःन् मे़न्‍जोःक्‍के वयाङ्‌लो॥ 19 आनिॽ आबाङे याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ आप्‍तिक् थेआङ् मे़गत्तान्‍छाङ् यहुदि लाम्‍लोःबाहाॽरे़ साॽरिक् मे़अत्ताङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ हाङ् युक्‍पा सिजरलो ये़क्‍पेलि चोःक्‍माए के़बोःङ्‌बा पोःक्‍खाङ्‌लो॥ 20 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ए इङ्‌गाॽ खिनिॽनु तुम्‍माआङ् थेआङ् आप्‍तिक् मे़गुःत्ताङ् के़लॽबा पाःन्‍निन् चे़ङ्‌मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् कप्‍मो त्‍ये़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् उःत्‍निङ्‌बारो॥ इस्राइलिहाॽरे़ ताः के़लॽबा निङ्‌साङ् मे़जोगुबा माङ्‌थुक्‍पे़न्‌नसाःन् चोगुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आइन् कन् इघेःङ्‌ङो थ्‍याङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥”
21 खे़ङ्‌हाॽरे़ खुने़ॽ नोगप् मे़बिरु, “आनिगे़ग यहुदियालाम् के़याःम्‍बेओ थेआङ् सक्‍इङ्‌घङ् मे़ङ्‌घोए वयिगे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मोलाम् खे़ने़ॽ के़दक्‍ले़ङ्‌वाओ फे़न् पाःन्‍हाॽ के़दाःप्‍पा फुॽनुसाॽहाॽआङ् मे़होःप्‍लो॥ 22 कर कन् के़नाःत्तु के़इःत्तुआङ् के़वाॽबा निसाम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ मे़बाःत्तुबा आत्तिसाङ् खे़प्‍सुम्‍बे़र वयिगे़॥ कल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खे़ने़ॽ के़निङ्‌वाॽ थे़मा वाॽबे फाॽआङ् खे़म्‍मा सिराॽ थाङे़आङ् वाॽरो॥”
23 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ पावलनु याम्‍मो तुम्‍मा ये़म् निःन्‍धो मे़जोगु हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् ये़म्‍मो खे़ङ्‌हाॽ पावलरे़ कुये़ङ्‌वाहिम्‍मो यरिक् मे़द्‌ये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् पावलरे़ तानाम्‍नु नाम्‍ध्‍ये़र थारिक् निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम् नु ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ खे़ङ्‌हाॽ नसाःन् के़जोःक्‍पा चोःक्‍मासि फाॽआङ् मोसारे़ साप्‍तुबा साम्‌योथिम् नु माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽरे़ मे़साप्‍तुबा साप्‍लालाम् कुबे हन्‍दुआङ् चे़क्‍तुसिरो॥ 24 खे़ङ्‌हाॽ कुभारे़ग पावलरे़ पाःत्तुबान् नामे़साॽरु कर वेॽहाॽरे़ग नामे़न्‍छाॽरुन्‍लो॥ 25 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुनिॽ लुम्‍मोए निङ्‌वाॽ मे़न्‍दङ् पोःक्‍खे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ पेःक्‍मानुःल्‍ले़ तगि पावलरे़ अक्‍खे मे़त्तुसि, “से़क्‍खाए नुःरिक्‍काङ् सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा यसैयाःल्‍ले़ कुमुराओलाम् खिनिॽ थाःक्‍थे़बाहाॽ अक्‍खे मे़त्तुसिआङ् वाॽरो–
26 ‘कन् मनाहाॽरो पेगे़ॽआङ् अक्‍खे मे़त्ते़से़ॽ,
आबाःन्‍जाक्‍किन् खिनिॽ के़घे़प्‍सुम् आल्‍लसाङ् नुःरिक्‍काङ् के़घे़प्‍सुम्,
कर कुसिङ् के़न्‍निःत्तुम्‍मिन्‍लो॥
आयाःम्‍बक्‍किन् खिनिॽ ओगे़मे़त्तुम् आल्‍लसाङ् नुःरिक्‍काङ् ओगे़मे़त्तुम् हे़क्‍केसाङ् के़न्‍निःसुम्‍मिन्‍लो॥
27 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कन् मनाहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽइन्‌के़धुङ्‌बा पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥
खुनिॽ ने़क्‍खोॽहाॽ सुबे़आङ् पत्‍लो॥
खुनिॽ मिक्‍हाॽ सुबे़आङ् पत्‍लो॥
मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र मे़निःसु, मे़घे़प्‍सु,
कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् इङ्‌गाॽओ मे़नुःक्‍खे़बारो
हे़क्‍क्‍याङ् वेःन्‍निङ्‌बा वये़रो लॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ पाःत्तुरो॥’ ”
28 हे़क्‍क्‍याङ् पावलरे़ कुनुप्‍मो अक्‍खे मे़त्तुसि, “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़न् से़न्‍लप्‌रे़ सुनाइङ्‌ङिन् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरो पाङ्‌घुआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् मे़घे़प्‍सुॽ के़लॽबान् कुसिङ् निःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥” 29 ((हे़क्‍क्‍याङ् पावलरे़ कन् पाःत्तु सुरुआङ् यहुदिहाॽ खुनिॽ लुम्‍मो साॽरिक् पाःन्‍धङ् मे़धक्‍ते़र खे़प्‍मोलाम् मे़बेरो॥)) 30 तङ्‌बे ने़त्‍छि थारिक् पावलरे़ आबाङे तङ्‌गाम् चोगुबा ये़ङ्‌वाहिम्‍मो याःक्‍ते़आङ् कुदुम्‍से़ के़दाःबा के़रे़क् मनाहाॽ लाङ्‌दाःक्‍मा पिरुसिर वये़रो॥ 31 हे़क्‍क्‍याङ् मे़ङ्‌गिए हाङ्‌हाङ् लॽरिक् निङ्‌वाॽफुहाङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ इङ्‌भन् चोगुर के़दाःबा के़बेःक्‍पाहाॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ हुॽरुसिरो॥ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् हे़क्‍के चोःक्‍मोलाम् खुने़ॽ साक्‍मा मे़ङ्‌गोःत्तुन्‍लो॥