पावलरे़ कोरन्‍थिहाॽ हाक्‍तुसिबा निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
पावलरे़ कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को खुने़ॽ हेःक्‍तुबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽ हाक्‍तुसिबा निसिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ पावलरे़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुबा ये़म्‍मो खे़प्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा नसानिबाहाॽनु नुःबा कुदङ्‌जुम्‌होःप्‍ते़रो॥ सेसेहुप्‍लक्‍पा कुभा मनाहाॽरे़ साॽरिक् कुजाःत्थि मे़देःसुआङ् वये़रो, हे़क्‍केसाङ् पावलरे़ खे़ङ्‌हाॽनु नादङ् चोःक्‍मा साॽरिक् निङ्‌वाॽ चोगुआङ्‌वये़, हे़क्‍क्‍याङ्‌खुने़ॽ इःत्तुबा हे़क्‍के पोःङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ साॽरिक् ओमु लॽबा पाःन्‍निन् कप्‍मो चे़क्‍खुॽरो॥
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़ थिक्‍सिगेःक्‍पा लक्‍किल्‍ले़ पावल नु कोरन्‍थिबा सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ खुनिॽ तङ्‌जुम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ पोधक् आजोःक्‍लो॥ पावलरे़ सेसेहुप्‍लक्‍पा कुभा मनाहाॽरे़ खुने़ॽ कुजाःत्‍थि मे़देःसुबा नु मे़अत्तुबाओ के़साक्‍पा नोगप् पिरुसिआङ् खे़न् नोगप्‍पिल्‍ले़ मनाहाॽ लुम्‍मो लायोलाम् हिम्‍मा नु नादङ् चोःक्‍मान् त्‍ये़बाल्‍ले़ खुने़ॽ कुसिक् समे़आङ् वये़रो॥
हे़क्‍क्‍याङ् पावलरे़ खे़प्‍मोबा सेसेहुप्‍लक्‍किन्‍नु यरुसले़म ये़क्‌यक्‍कोबा याङ्‌गे़साॽबा नसानिबाहाॽ निङ्‌वाॽ हम्‍माआङ् कुभाॽ पिमासि फाॽआङ् पेलि फाक्‍तुॽसिरो॥
हे़क्‍क्‍याङ् एगाङ्‌स्‍मा नाःत्‍लाहाॽओ पावलरे़ खुने़ॽ कुत्‍चाॽए दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा पोःक्‍खे़बा पाःन्‍निन् इगु मे़त्‍छिङ्‌ङाङ् साप्‍तुरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कोरन्‍थिबा कुभा मनाहाॽ से़क्‍खाबा सेःक्‌युक्‍मिबासिगे़ लॽरिक् मे़बाःत्तु हे़क्‍क्‍याङ् पावले़न् इङ्‌ले़क्‍पारो लॽरिक् पाःन्‌मे़धिक्‍तुआङ् वये़रो॥
थामिङ्
निःसुम् १.१-११
पावले़न् नु कोरन्‍थिबा सेसेहुप्‍लक् १.१२-७.१६
यहुदिया थुम्‍मो के़वाॽबा नसानिबाहाॽरे़ लागि कुभाॽ याङ् ८.१-९.१५
पावलरे़ इङ्‌गाॽ सेःक्‌युक्‍मिबाआ फाॽआङ् उवा चोगुबा १०.१-१३.१०
कुनुप्‍मा १३.११-१३
1
पावललाम्‍बा सेवा
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽलाम्‍बा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ सेगाङ्‌बा इङ्‌गाॽ पावल नु आनिॽ नुसाॽ तिमोथिरे़* कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍कोबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेहुप्‍लक् नु अक्‍खैया ते़ङ्‌गप् खाराक् के़युङ्‌बा काक् ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍कासिगे़बारो॥ आनिॽ पानुदिङ्‌पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌नु दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ्‌खिनिॽ के़बिरिररो॥
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ आःन्‍छिङ्‌मा आबिॽ
आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुम्‍बा याप्‍मि लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा नु आःन्‍छिङ्‌मा याप्‍मि के़बिबा पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनारा पोःररो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् आघोःसुम्‍बा आःन्‍छिङ्‌माल्‍ले़ इनोगे़न् तुक्‍खेओ के़वाॽबाहाॽ आःन्‍छिङ्‌मा पिमा आसुक्‍तुम्‍सिम्‍ल फाॽआङ् खुने़ॽए काक् आनिॽ इनोगे़न् तुक्‍खेओ आःन्‍छिङ्‌मा आबिॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ये़सुःन् तुक्‍खे च्‍ये़बा हे़क्‍के आनिॽआङ् यरिक् तुक्‍खे आजाःॽ॥ बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍तलाम् यरिक् आःन्‍छिङ्‌मान् आबिॽरो॥ आनिगे़ इनोगे़न् तुक्‍खेःल्‍ले़ के़ःप्‍तिगे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌ग खिनिॽ आःन्‍छिङ्‌मा नु से़न्‍लप्‌रे़ लागिने़ पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आःन्‍छिङ्‌मा पिरिगे़ल्‍ले़ खे़न्‍नाङ् खिनिॽ आःन्‍छिङ्‌माल्‍ले़ लागिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ पिआसिगे़बा आःन्‍छिङ्‌मालाम् आनिगे़ थरुम्‍बे़बा इनोगे़न् तुक्‍खेःन् खिनिॽआङ् नासि थःप्‍मा के़सुक्‍तुम्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ इनोगे़न् तुक्‍खे च्‍ये़ॽइगे़बा हे़क्‍के खिनिॽआङ् तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइरो, हे़क्‍केलॽरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आःन्‍छिङ्‌मा पिरिगे़बा हे़क्‍के खिनिॽआङ् आःन्‍छिङ्‌मा के़बिरिॽ के़लॽबा आनिगे़ निङ्‌साङ्‌ङिन् मे़मुन्‍ने़न्‍लो॥
आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, एसियाबा ते़ङ्‌गप्‍पो आनिगे़ तुमुम्‍बे़बा के़साक्‍पा इनोगे़न् तुक्‍खेःन् खिनिॽ निङ्‌वाॽओ ताःप्‍मा के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ खे़न् तुक्‍खेःङ्‌ग थम्‍मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मना कुइसिःक् चोगे़, हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिगे़ हिङिगे़ॽ के़लॽबा निङ्‌वाॽए मे़न्‍इःप्‍मनारो॥ से़क्‍खाए आनिगे़ग स्‍ये़ॽइगे़बि फाॽआङ् निङ्‌वाॽ इःत्तुम्‍बे़रो॥ कर कङ्‌ग आनिगे़ आबाङे ताङ्‌से़ःप्‍सिङ्‌मा फाॽआङ् मे़ःन्, कर के़सिःबाहाॽ कुहिङ्‌वे़त् के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़रक् ताङ्‌से़ःप्‍मा आसुक् के़लॽबा इःप्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़र फाॽआङ् अक्‍खे पोःक्‍खे़बारो॥ 10-11 खुने़ॽग अक्‍तङ्‌बा किप्‍मा के़घुःबा सिःमे़न्‍लाम् से़ःप्‍तिगे़ हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दिआङ् से़ःप्‍तिगे़रो॥ खुने़ॽ चक्‍मे़ल्‍लॽए याम्‍मोआङ् से़ःप्‍तिगे़ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ तुवा चोःक्‍नु कुभाॽ याप्‍मि के़बिरिॽ फाॽआङ् खुने़ॽओ निङ्‌साङ् चोगुम्‍बे़आङ् वयिगे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् यरिक् मनाहाॽरे़ आनिगे़ लागि मे़जोगुबा तुवाःल्‍ले़न् नोगप्‍पो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आनिगे़ मुॽइसाम् पिरिगे़ॽ हे़क्‍क्‍याङ् आनिगे़ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् मे़बिरुॽरो॥
पावलरे़ कोरन्‍थि मे़म्‍बेःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ
12 कन् इक्‍सा खाम्‍बेःक्‍मोरक् मे़ःन्, कर खिनिॽ तगिआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ कुइसिःक् आनिगे़ ये़प्‍ले़क्‍किन् सेसे नु कुदोःप्‍मा कत्तुम्‍बे़ के़लॽबा पाःन्‍निन् मुरा मे़न्‌याए पाःप्‍मा सुक्‍तुम्‍बे़रो॥ कङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मि सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽरे़ कत्तुम्‍बे़बा मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा कत्तुम्‍बे़बारो॥ 13-14 खिनिॽ निःप्‍मा के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिम्‍बा नु कुसिङ्‌निःप्‍मा के़न्‍छुक्‍तुम्‍मिम्‍बा पाःन्‍हाॽ सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो थेआङ् मे़साप्‍तुम्‍बे़न्‍लो॥ आल्‍लो आनिगे़ याःम्‍बेओ मिसाक्‍लक् कुसिङ्‌गे़न्‍निःत्तुम्, कर थिक्‌ये़न् खिनिॽ काक् पाःन्‍हाॽ कुसिङ्‌निःप्‍मा के़सुक्‍तुम् के़लॽबा इङ्‌गाॽ निङ्‌साङ् चोगुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सुःन् नुःङ् युःबा ये़न्‍नो खिनिॽ याःम्‍बेओ वेॽ मनाहाॽ नुःबा पाःन् मे़त्तुम्‍सिम्‍बे़बा कुइसिःक् खिनिॽआङ् आनिगे़ याःम्‍बेओ नुःबा पाःन् के़जे़क्‍तुम्‍सिम्‍लो॥
15 आनिॽ नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् आनिःत्तासि के़लॽबा पाःन्‍निन् से़क्‍खाए इगु कत्तुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मुॽइसाम् के़घोःसुम्‍ल फाॽआङ् याम्‍मो खिनिॽओ ताःमा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वयाङ्‌लो॥ 16 इङ्‌गाॽ मे़सोदोनिया ते़ङ्‌गप् पेःक्‍काल्‍ले़ खिनिॽओ लःम्‍मार पेःक्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मोलाम् नुःङ्‌ङाइल्‍ले़आङ् खिनिॽओ लःम्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् यहुदिया थुम्‌पेःक्‍काल्‍ले़ कुभाॽ याप्‍मि के़बिरिर के़लॽबा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआ॥ 17 खिनिॽओ ताःमा मे़न्‍छुक्‍पे़न्‌, कर इङ्‌गाॽ कन् हने़ निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बा मे़ःन्, हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍साबा मे़न्‍छाम् याप्‍मि कुइसिःक् लत्‍थिक् मुराःल्‍ले़ ओ नु मे़ःन् लॽरिक् पाःप्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌बा मे़ःन्‍लो॥ 18 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन्‍साबा चोःक्‍पा कुइसिःक् इङ्‌गाॽआङ् नसाःन्‍साबा चोःक्‍का॥ इङ्‌गाॽ चोगुङ् नु मे़जोगुङ्‌ङिन् लॽरिक् के़बाःप्‍पा मना मे़ःन्‍नाॽरो॥ 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ, तिमोथि नु सिलासलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुसाः ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌खिनिॽओ इङ्‌भोःसुम्‍बे़ल्‍ले़ ओ नु मे़ःन् के़लॽबा पाःन् होःप्‍ते़रो॥ कर खुने़ॽ “ओरो” पाःत्तुबा पाःन्‍निन् चोगुॽएरो॥ 20 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा आक्‍खे़न् माङ्‌हे़क्‍हाॽसाङ् खे़ङ्‌हाॽ ख्रिस्‍तओ “ओरो” पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽलाम्‍बाए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ् पोःङ्‌ल फाॽआङ् आनिगे़ “आमे़न्”, (ओरो, हे़क्‍के पोःङ्‌लरो), पाःत्तुम्‍बे़रो॥
21 आल्‍ल निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् आनिॽ के़रे़क् के़धुम्‍बा आजोःक्॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए याप्‍मि माङ्‌धोःक्‍ना आबिरे़आङ् 22 आनिॽ खुने़ॽइन् फाॽआङ् ओसेःन्‍धाक्‍मारे़ लागि सेसेमाङ्‌ङिन् ते़न्‌याङ् कुइसिःक् आनिॽ सिक्‍लुङ्‌मो आबिरे़आङ् आवाॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक् सेसेमाङ्‌ङिन् आबिरे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ काक् माङ्‌हे़क् चोगुबा पाःन्‍हाॽ से़क्‍खाए ताःरो फाॽआङ् निःन्‍धो पोःङ्‌लो॥
23 खिनिॽ पाःन् मे़मे़त्‍निङ्‌ङिन्‍ल फाॽआङ् कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को याम्‍मो मे़न्‍दाबान्‍बा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ए निःसुॽरो॥ 24 आनिगे़ग खिनिॽ नसाःन्‍नो युक् चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ मे़गत्तुम्‍बे़न्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खिनिॽ नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा के़जोगिॽ, कर खिनिॽ के़सःत्तिर फाॽआङ् खिनिॽनु सोरिक् याःम्‍बक् चोगिगे़रो॥
* 1:1 तिमोथि–खुने़ॽ पावलरे़ माङ्‌सेवा चोगुबालाम्‍बा नसानिबा के़बोःङ्‌बा लत्‍छा थाङ्‌बे़न् वये़॥ खुने़ॽ नसानिबा पोःक्‍खे़आङ् यरिक्‍ले़ङ् पावलनु लाम्‍दिःक् चोगे़॥