11
Davidi akomi mokonzi ya Isalaele
(2Sa 5.1-3)
Bato nyonso ya Isalaele basanganaki na Ebron, epai ya Davidi mpe balobaki : « Biso na yo, tozali nzoto moko mpe makila moko na yo. Na kala, ezala na mikolo oyo Saulo azalaki mokonzi, yo nde ozalaki kokamba mampinga ya Isalaele na bitumba. Nzokande, Yawe, Nzambe na yo, alobaki na yo : ‹ Yo nde okokamba bato na Ngai, Isalaele, mpe okokoma mokambi na bango. › »
Tango bampaka nyonso ya Isalaele bayaki na Ebron epai ya mokonzi, Davidi asalaki elongo na bango boyokani, na Ebron, liboso ya Yawe ; mpe bapakolaki Davidi mafuta mpo ete akoma mokonzi ya Isalaele, kolanda Liloba na Yawe na nzela ya Samuele.
Davidi abotoli Yelusalemi
(2Sa 5.6-10)
Davidi mpe bato nyonso ya Isalaele bakendeki kobundisa Yelusalemi oyo bazalaki kobenga « Yebusi. » Bato oyo bazalaki kovanda kuna bazali bato ya Yebusi. Bavandi ya Yebusi balobaki na Davidi : « Okokota awa te ! »
Kasi Davidi abotolaki ndako makasi ya Siona, oyo ezali engumba ya Davidi. Davidi alobaki na bato na ye : « Moto oyo akobundisa mpe akolonga bato ya Yebusi, akokoma mokonzi ya liboso ya basoda. »
Joabi, mwana mobali ya Tseruya, atelemaki moto ya liboso mpo na kobundisa bato ya Yebusi mpe akomaki mokonzi ya liboso ya mampinga. Davidi avandaki na ndako yango oyo batonga makasi ; yango wana babengaki yango « Engumba ya Davidi. » Mpe atongaki bandako zingazinga na yango, longwa na Milo kino na mir ya kati. Bongo Joabi abongisaki bisika oyo etikalaki kati na engumba. Nguya ya Davidi ezalaki komata se komata, mpe Yawe, Nkolo-Na-Nguya-Nyonso, azalaki elongo na ye.
Basoda ya mpiko ya Davidi
(2Sa 23.8-39; 1Ma 27.2-15)
10 Tala bakombo ya bakonzi ya basoda ya mpiko ya Davidi oyo, elongo na Isalaele mobimba, basungaki ye mpo na kokomisa bokonzi na ye makasi, kolanda liloba oyo Yawe alobaki na tina na Isalaele. 11 Tala bakombo ya basoda ya mpiko ya Davidi :
Yashobeami, mwana mobali ya Akimoni, azalaki mokonzi ya limpinga ya basoda misato ya mpiko ; abomaki na likonga bato nkama misato na etumba moko.
12 Eleazari, mwana mobali ya Dodo, moto ya Aoyi : azalaki moko kati na limpinga ya basoda misato ya mpiko ; 13 mpe azalaki elongo na Davidi, na engumba Pasi-Damini, tango bato ya Filisitia basanganaki mpo na bitumba, mpe basoda ya Isalaele bakimaki liboso na bango. Ezalaki kuna mpe na elanga moko etonda na bambuma ya orje. 14 Kasi basoda ya Eleazari babombamaki kati na elanga, babundelaki yango mpe babomaki bato ya Filisitia. Yawe apesaki bango elonga monene.
15 Kati na basoda tuku misato ya mpiko, misato bayaki epai ya Davidi, na libanga monene oyo ezalaki pene ya ebombamelo ya mabanga ya Adulami. Nzokande, basoda ya bato ya Filisitia batongaki molako na bango kati na lubwaku ya bakitani ya Rafa. 16 Na tango yango, Davidi azalaki kati na ebombamelo moko batonga makasi, mpe basoda ya Filisitia bazalaki kati na Beteleemi. 17 Mbala moko, Davidi ayokaki posa ya mayi mpe alobaki : « Nani akomemela ngai mayi ya libulu oyo ezali pene ya ekuke ya Beteleemi mpo ete namela ? » 18 Basoda nyonso misato ya mpiko bakotaki na mayele kati na molako ya bato ya Filisitia, batokaki mayi na libulu oyo ezali pene ya ekuke ya Beteleemi mpe bamemaki yango epai ya Davidi. Kasi Davidi aboyaki komela mayi yango ; asopaki yango na mabele lokola likabo ya masanga mpo na Yawe. 19 Davidi alobaki : « Tika ete Nzambe na ngai apesa ngai etumbu soki nameli mayi oyo ! Boni, namela penza mayi oyo ezali lokola makila ya bato oyo bandimaki kokende mpe batekaki milimo na bango mpo ete batoka yango ? »
Davidi aboyaki komela mayi yango. Yango nde misala ya kokamwa oyo basoda misato ya mpiko basalaki.
20 Abishayi, ndeko mobali ya Joabi, azalaki mokonzi ya basoda misato ya mpiko. Abundisaki bato nkama misato na likonga na ye mpe abomaki bango. Boye, kati na bango misato, ye nde akendeki sango koleka. 21 Kati na basoda misato ya mpiko ya limpinga ya mibale, ye nde azwaki lokumu koleka mpe akomaki mokonzi na bango, kasi akokanaki te na basoda misato ya limpinga ya liboso.
22 Benaya, moto ya mboka Kabitseli mpe mwana mobali ya Yeoyada, azalaki soda ya mpiko mpe asalaki makambo ebele ya kokamwa : abomaki bilombe mibale ya mboka Moabi ; mpe na mokolo moko ya mvula ya pembe, akitaki na libulu moko ya mayi mpe abomaki kuna nkosi. 23 Ye mpe moto abomaki mbinga mobali moko ya Ejipito, oyo azalaki na bametele mibale na basantimetele tuku mitano na molayi, mpe asimbaki na loboko na ye likonga moko lokola libaya oyo basali bilamba na maboko basalelaka. Abundisaki moto ya Ejipito na lingenda, abotolaki ye likonga oyo azalaki na yango na loboko mpe abomaki ye na likonga na ye moko.
24 Yango nde misala ya kokamwa oyo Benaya, mwana mobali ya Yeoyada, asalaki ; ye mpe akendeki sango kati na basoda misato ya mpiko. 25 Kati na basoda tuku misato ya mpiko, ye nde azalaki na lokumu monene koleka, kasi akokanaki te na basoda misato ya mpiko ya limpinga ya liboso. Mpe Davidi akomisaki ye mokonzi ya bakengeli na ye.
 
26 Basoda ya mpiko bazalaki :
 
Asaeli, ndeko mobali ya Joabi ;
Elanani, mwana mobali ya Dodo, moto ya Beteleemi ;
27 Shamoti, moto ya Arori ;
Eletsi, moto ya Peloni ;
28 Ira, mwana mobali ya Ikeshi, moto ya Tekoa ;
Abiezeri, moto ya Anatoti ;
29 Sibekayi, moto ya Usha ;
Ilayi, moto ya Aoyi ;
30 Maarayi, moto ya Netofa ;
Eledi, mwana mobali ya Baana, moto ya Netofa ;
31 Itayi, mwana mobali ya Ribayi, moto ya Gibea ya libota ya Benjame ;
Benaya, moto ya Piratoni ;
32 Urayi, moto ya mabwaku ya Gashi ;
Abieli, moto ya Beti-Ariba ;
33 Azimaveti, moto ya Baarumi ;
Eliaba, moto ya Shaaliboni ;
34 Beni-Ashemi, moto ya Gizoni ;
Jonatan, mwana mobali ya Shage, moto ya Arari ;
35 Ayami, mwana mobali ya Sakari, moto ya Arari ;
Elifali, mwana mobali ya Uri ;
36 Eferi, moto ya Mekera ;
Ayiya, moto ya Peloni ;
37 Etsiro, moto ya Karimeli ;
Naarayi, mwana mobali ya Ezibayi ;
38 Joeli, ndeko mobali ya Natan ;
Mibiari, mwana mobali ya Agiri ;
39 Tseleki, moto ya Amoni ;
Naarayi, moto ya Beroti, oyo azalaki komema bibundeli ya Joabi, mwana mobali ya Tseruya ;
40 Ira mpe Garebi, bato ya Yeteri ;
41 Iri, moto ya Iti ;
Zabadi, mwana mobali ya Akilayi ;
42 Adina, mwana mobali ya Shiza ya ekolo ya Ribeni mpe mokambi ya mampinga tuku misato ya mpiko ;
43 Anani, mwana mobali ya Maaka ;
Jozafati, moto ya Mitini ;
44 Uzia, moto ya Ashitaroti ;
Shama mpe Yeyeli, bana mibali ya Otami, moto ya Aroeri ;
45 Yediayeli, mwana mobali ya Shimiri ;
Yoa, ndeko na ye ya mobali, moto ya Tishi ;
46 Elieli, moto ya Maavimi ;
Yeribayi mpe Yoshavia, bana mibali ya Elinaami ;
Yitima, moto ya Moabi ;
47 Elieli, Obedi mpe Yaasieli, bato ya Metsobaya.