23
Balevi
Tango Davidi akomaki mobange makasi, akomisaki Salomo, mwana na ye ya mobali, mokonzi ya Isalaele. Asangisaki bakambi nyonso ya Isalaele elongo na Banganga-Nzambe mpe Balevi. Batangaki Balevi nyonso oyo bazalaki na mibu tuku misato mpe koleka : motango nyonso ya Balevi ezalaki nkoto tuku misato na mwambe.
Davidi alobaki : « Tika ete Balevi nkoto tuku mibale na minei bazala bakambi ya misala ya Tempelo ya Yawe, Balevi nkoto motoba bazala bakomi mikanda mpe basambisi, Balevi nkoto minei bazala bakengeli bikuke, mpe Balevi nkoto minei bakumisa Yawe na bibetelo mindule oyo nasalaki na tina na yango. »
 
Bongo Davidi akabolaki bango na masanga kolanda buku ya mabota ya bana mibali ya Levi : Gerishoni, Keati mpe Merari.
 
Mpo na libota ya Gerishoni :
Laedani mpe Shimei.
Laedani azalaki na bana mibali misato :
mokonzi Yeyeli, Zetami mpe Joeli.
Shimei azalaki na bana mibali misato :
Shelomiti, Azieli mpe Arani.
Bango nde bazalaki bakambi ya mabota ya Laedani.
10 Shimei azalaki na bana mibali mosusu minei :
Yaati, Ziza, Yewushi mpe Beria.
11 Yaati azalaki mwana ya liboso, mpe Ziza, mwana ya mibale. Nzokande Yewushi mpe Beria bazalaki na bakitani ebele te. Boye batangaki bango lokola libota moko.
12 Keati azalaki na bana mibali minei :
Amirami, Yitseari, Ebron mpe Uzieli.
13 Amirami azalaki na bana mibali mibale :
Aron mpe Moyize.
Aron aponamaki mpo na libela, elongo na bana na ye ya mibali, mpo na kobulisa Esika-Oyo-Eleki-Bule, mpo na kotumba mbeka ya malasi liboso ya Yawe, mpo na kosalela Ye mpe kopambola bato mpo na libela na Kombo na Ye.
14 Bana ya Moyize, moto na Nzambe, batangaki bango na ekolo ya Levi.
15 Bana mibali ya Moyize :
Gerishomi mpe Eliezeri.
16 Bana mibali ya Gerishomi :
Shebueli azalaki mwana mobali ya liboso.
17 Bana mibali ya Eliezeri :
Reabia azalaki mwana na ye se moko.
Eliezeri azalaki na bana mosusu te, kasi Reabia azalaki na bana ebele.
18 Bana mibali ya Yitseari :
Shelomiti azalaki mwana ya liboso kati na bana mibali ya Yitseari.
19 Bana mibali ya Ebron :
Yeriya, mwana ya liboso ; Amaria, mwana ya mibale ;
Yaazieli, mwana ya misato mpe Yekameami, mwana ya minei.
20 Bana mibali ya Uzieli :
Mishe, mwana ya liboso ; mpe Yishiya, mwana ya mibale.
21 Bana mibali ya Merari :
Maali mpe Mushi.
Bana mibali ya Maali :
Eleazari mpe Kishi.
22 Eleazari akufaki mpe atikalaki kobota bana mibali te, azalaki kaka na bana basi oyo babalanaki na bandeko na bango, bana mibali ya tata leki na bango Kishi.
23 Bana mibali ya Mushi :
Maali, Ederi mpe Yeremoti. Bango nyonso bazalaki misato.
 
24 Bango nde bazalaki bakitani ya Levi kolanda bituka na bango, mpe bakambi ya bituka na bango kolanda ndenge bakomamaki, moto na moto, na buku ya mabota. Bazwaki mokumba ya kosala misala kati na Tempelo ya Yawe, kobanda na oyo azalaki na mibu tuku mibale mpe koleka. 25 Bongo Davidi alobaki : « Yawe, Nzambe ya Isalaele, apesi bopemi na bato na Ye mpe avandi libela kati na Yelusalemi. 26 Boye Balevi bazala lisusu te na mokumba ya komema Mongombo mpe bisalelo na yango nyonso. »
27 Ezalaki kolanda malako ya suka ya Davidi nde batangaki bakitani ya Levi kobanda na mibu tuku mibale mpe koleka. 28 Mosala ya Balevi ezalaki mpo na kosunga bakitani ya Aron na mosala ya Tempelo ya Yawe : kolandela bopeto ya veranda mpe ya bashambre, kopetola biloko nyonso ya bule mpe kosala misala nyonso ya Tempelo. 29 Bazalaki na mokumba ya kotanda mapa na mesa, kobongisa farine mpo na makabo ya bagato ezanga levire, bagalete mpe bagato batumba na kikalungu, mpe bagato basangisa na mafuta mpe biloko nyonso oyo bamekelaka kilo mpe molayi. 30 Bazalaki mpe na mokumba ya kotelema liboso ya Yawe, tongo mpe pokwa nyonso, mpo na kokumisa mpe kosanzola Ye ; 31 mpe kobonza tango nyonso bambeka ya kotumba oyo bazalaki komema epai na Yawe na mikolo ya Saba, na ebandeli ya sanza mpe na mikolo nyonso ya bafeti oyo ekatama, kolanda motango oyo bakatelaki bango mpo na libela liboso ya Yawe. 32 Boye Balevi bazalaki kosala mosala na bango ya kokengela Ndako ya kapo ya Bokutani mpe Esika ya bule, mpe ya kosunga bandeko na bango ya mibali, bana ya Aron, na mosala ya Tempelo ya Yawe.