6
Bakitani mosusu ya Levi
(Mit 3.17-20)
Bana mibali ya Levi :
Gerishoni, Keati mpe Merari.
Bana mibali ya Gerishoni :
Libini mpe Shimei.
Bana mibali ya Keati :
Amirami, Yitseari, Ebron mpe Uzieli.
Bana mibali ya Merari :
Maali mpe Mushi.
 
Tala bakitani ya Levi kolanda batata na bango :
Mpo na Gerishoni :
Gerishoni abotaki Libini ;
Libini abotaki Yaati ;
Yaati abotaki Zima ;
Zima abotaki Yoa ;
Yoa abotaki Ido ;
Ido abotaki Zera ;
Zera abotaki Yeatirayi.
Mpo na Keati :
Keati abotaki Aminadabi ;
Aminadabi abotaki Kore ;
Kore abotaki Asiri ;
Asiri abotaki Elikana ;
Elikana abotaki Ebiazafi ;
Ebiazafi abotaki Asiri ;
Asiri abotaki Taati ;
Taati abotaki Urieli ;
Urieli abotaki Uzia ;
Uzia abotaki Saulo.
10 Bana mibali ya Elikana :
Amasayi, Ayimoti.
11 Elikana abotaki Tsofayi ;
Tsofayi abotaki Naati ;
12 Naati abotaki Eliabi ;
Eliabi abotaki Yeroami ;
Yeroami abotaki Elikana,
mpe Elikana abotaki Samuele.
13 Bana mibali ya Samuele :
Joeli, mwana ya liboso ; mpe Abiya, mwana ya mibale.
14 Bakitani ya Merari kolanda batata na bango :
Merari abotaki Maali ;
Maali abotaki Libini ;
Libini abotaki Shimei ;
Shimei abotaki Uza ;
15 Uza abotaki Shimea ;
Shimea abotaki Agiya ;
Agiya abotaki Asaya.
16 Tala Balevi oyo Davidi apesaki mokumba ya kotambolisa banzembo kati na Tempelo ya Yawe, wuta tango Sanduku ya Yawe ezwaki kuna esika ya bopemi. 17 Balevi oyo basalaki mosala na bango na nzela ya banzembo liboso ya Mongombo, Ndako ya kapo ya Bokutani, kino tango Salomo atongaki Tempelo ya Yawe na Yelusalemi, kolanda mibeko oyo bapesaki bango.
 
18 Tala bato oyo bazalaki kosala mosala yango, elongo na bana na bango ya mibali :
 
Kati na bana mibali ya Keati :
Moyembi Emani,
mwana mobali ya Joeli, mwana mobali ya Samuele,
19 mwana mobali ya Elikana, mwana mobali ya Yeroami,
mwana mobali ya Elieli, mwana mobali ya Towa,
20 mwana mobali ya Tsufi, mwana mobali ya Elikana,
mwana mobali ya Maalati, mwana mobali ya Amasayi,
21 mwana mobali ya Elikana, mwana mobali ya Joeli,
mwana mobali ya Azaria, mwana mobali ya Sofoni,
22 mwana mobali ya Taati, mwana mobali ya Asiri,
mwana mobali ya Ebiazafi, mwana mobali ya Kore,
23 mwana mobali ya Yitseari, mwana mobali ya Keati,
mwana mobali ya Levi, mwana mobali ya Isalaele.
24 Na ngambo ya loboko ya mobali ya Emani, Azafi nde azalaki kotelema wana mpe azalaki libota moko na Emani.
Azafi, mwana mobali ya Berekia, mwana mobali ya Shimea,
25 mwana mobali ya Mikaeli, mwana mobali ya Baaseya,
mwana mobali ya Malikiya, 26 mwana mobali ya Etini,
mwana mobali ya Zera, mwana mobali ya Adaya,
27 mwana mobali ya Etani, mwana mobali ya Zima,
mwana mobali ya Shimei, 28 mwana mobali ya Yaati,
mwana mobali ya Gerishoni, mwana mobali ya Levi.
29 Na ngambo ya loboko ya mwasi, bandeko na bango, bana mibali ya Merari nde bazalaki kotelema wana na bokambami ya Etani,
mwana mobali ya Kishi, mwana mobali ya Abidi,
mwana mobali ya Maluki, 30 mwana mobali ya Ashabia,
mwana mobali ya Amatsia, mwana mobali ya Ilikia,
31 mwana mobali Amitsi, mwana mobali ya Bani,
mwana mobali ya Shemeri, 32 mwana mobali ya Maali,
mwana mobali ya Mushi, mwana mobali ya Merari,
mwana mobali ya Levi.
 
33 Bandeko na bango ya mibali, bana mosusu ya Levi, baponamaki mpo na kosala misala mosusu liboso ya Mongombo, kati na Esika ya bule ya Nzambe. 34 Kasi Aron mpe bana na ye ya mibali bapesamelaki mokumba ya kotumba mbeka na likolo ya etumbelo ya nyama mpe etumbelo ya malasi. Bazalaki kosala misala nyonso oyo etali Esika-Oyo-Eleki-Bule mpe mosala ya bolimbisi masumu ya Isalaele kolanda mitindo nyonso oyo Moyize, mosali na Nzambe, apesaki.
35 Tala bakitani ya Aron :
Aron abotaki Eleazari, Eleazari abotaki Pineasi,
Pineasi abotaki Abishuwa, 36 Abishuwa abotaki Buki,
Buki abotaki Uzi, Uzi abotaki Zerakia,
37 Zerakia abotaki Merayoti, Merayoti abotaki Amaria,
Amaria abotaki Ayitubi, 38 Ayitubi abotaki Tsadoki,
mpe Tsadoki abotaki Ayimaatsi.
39 Tala bamboka oyo epesamaki na libota ya Aron kati na etuka ya Keati kolanda bandelo ya mabele na bango ; pamba te bato ya Keati nde bazalaki bato ya liboso ya kozwa libula ya mabele na nzela ya Zeke :
40 engumba ya Ebron, kati na mokili ya Yuda, elongo na bamboka na yango ya zingazinga. 41 Kasi bilanga mpe bamboka oyo ezingelaki engumba, epesamaki na Kalebi, mwana mobali ya Yefune. 42 Boye tala bingumba oyo bapesaki na bana mibali ya Aron lokola bingumba ya kokimela : Ebron mpe bamboka na yango ya mike, Libina mpe bamboka na yango ya mike ; Yatiri, Eshitemoa mpe bamboka na yango ya mike ; 43 Ileni mpe bamboka na yango ya mike ; Debiri mpe bamboka na yango ya mike ; 44 Ashani mpe bamboka na yango ya mike, Beti-Shemeshi mpe bamboka na yango ya mike.
45 Kati na etuka ya Benjame, bapesaki bango lokola bingumba ya kokimela : Geba mpe bamboka na yango ya mike, Alemeti mpe Anatoti elongo na bamboka na yango ya mike.
Bingumba nyonso oyo epesamelaki kati na bituka na bango ezalaki zomi na misato.
(Joz 21.5-8)
46 Bana mosusu ya Keati bazwaki na nzela ya zeke bingumba zomi kati na etuka ya Efrayimi, ya Dani mpe ya ndambo ya libota ya Manase.
47 Bana ya Gerishoni, kolanda etuka na bango, bazwaki bingumba zomi na misato kati na libota ya Isakari, ya Aseri, ya Nefitali mpe kati na libota ya Manase oyo ezalaki na Bashani.
48 Bana ya Merari, kolanda bituka na bango, bazwaki na nzela ya zeke, bingumba zomi na mibale kati na libota ya Ribeni, ya Gadi mpe ya Zabuloni.
 
49 Boye bana ya Isalaele bapesaki epai ya bana ya Levi, bingumba wana mpe bamboka na yango ya mike.
 
50 Bapesaki bango bingumba wana na nzela ya zeke : balongolaki ndambo ya bingumba yango kati na mabota ya Yuda, ya Simeoni mpe ya Benjame ; bongo bakomaki kobenga yango na bakombo ya mabota wana.
 
51 Bituka mosusu ya bana ya Keati bazwaki bingumba ya kokimela kati na libota ya Efrayimi.
52 Bapesaki bango lokola engumba ya kokimela : Sishemi mpe bamboka na yango ya mike, kati na etuka ya bangomba ya Efrayimi, Gezeri mpe bamboka na yango ya mike, 53 Yokimeami mpe bamboka na yango ya mike, Beti-Oroni mpe bamboka na yango ya mike, 54 Ayaloni mpe bamboka na yango ya mike, Gati-Rimoni mpe bamboka na yango ya mike.
55 Mpe kati na etuka ya ndambo ya libota ya Manase, bazwaki :
Aneri mpe bamboka na yango ya mike,
Bileami mpe bamboka na yango ya mike.
Bingumba nyonso oyo elongo na bamboka na yango ya mike epesamaki epai ya bituka mosusu ya bana ya Keati.
 
56 Bakitani ya Gerishoni bazwaki :
Kati na etuka ya ndambo ya libota ya Manase, bazwaki bingumba oyo :
Golani kati na Bashani mpe bamboka na yango ya mike,
Ashitaroti mpe bamboka na yango ya mike.
57 Kati na libota ya Isakari, bazwaki :
Kedeshi mpe bamboka na yango ya mike,
Dabirati mpe bamboka na yango ya mike,
58 Ramoti mpe bamboka na yango ya mike,
Anemi mpe bamboka na yango ya mike.
59 Kati na libota ya Aseri, bazwaki :
Mashali mpe bamboka na yango ya mike,
Abidoni mpe bamboka na yango ya mike,
60 Ukoki mpe bamboka na yango ya mike,
Reobi mpe bamboka na yango ya mike.
61 Kati na libota ya Nefitali, bazwaki :
Kedeshi kati na Galile mpe bamboka na yango ya mike,
Amoni mpe bamboka na yango ya mike,
Kiriatayimi mpe bamboka na yango ya mike.
 
62 Bana mosusu ya Merari bazwaki bingumba oyo :
kati na libota ya Zabuloni :
Rimono mpe bamboka na yango ya mike,
Tabori mpe bamboka na yango ya mike.
63 Kati na libota ya Ribeni, kuna na ngambo ya este ya Yordani, pembeni ya Jeriko, bazwaki bingumba oyo :
Betseri, kati na esobe, mpe bamboka na yango ya mike ;
Yakatsi mpe bamboka na yango ya mike,
64 Kedemoshi mpe bamboka na yango ya mike,
Mefati mpe bamboka na yango ya mike.
65 Kati na libota ya Gadi, bazwaki :
Ramoti kati na Galadi mpe bamboka na yango ya mike,
Maanayimi mpe bamboka na yango ya mike,
66 Eshiboni mpe bamboka na yango ya mike,
Yaezeri mpe bamboka na yango ya mike.