6
Bilenge basi
Oh mwasi oyo aleki basi nyonso na kitoko,
mobali na yo akei wapi ?
Akoti nzela nini mpo ete tosunga yo
mpo na koluka ye ?
Elenge mwasi
Mobali na ngai akei na elanga na ye,
na mikala ya banzete ya solo kitoko
mpo na koleisa bibwele na ye
mpe kobuka fololo oyo babengaka lisi.
Nazali mpo na mobali na ngai,
mpe mobali na ngai azali mpo ngai.
Azali koleisa bibwele na ye na bilanga
ya bafololo oyo babengaka lisi.
Elenge mobali
Oh mwasi na ngai ya motema,
ozali kitoko lokola engumba ya Tiritsa ;
elongi na yo ezali kitoko lokola engumba Yelusalemi ;
obangisaka lokola mampinga ya basoda
na se ya bendele na bango.
Tika kotala ngai,
pamba te miso na yo ezali kokweyisa ngai mayanga.
Suki na yo ezali lokola etonga ya bantaba ya basi
oyo ewutaka na Galadi.
Minu na yo ezali lokola etonga ya bameme
oyo bawuti kosukola.
Meme moko na moko ezali na lipasa na yango,
moko te ezangi mwana.
Matama na yo, na se ya vwale,
ezali lokola liboke ya bambuma ya grenade.
 
Mokonzi akoki kozala na basi tuku motoba,
bamakangu tuku mwambe
mpe bilenge basi ebele penza.
Kasi ebenga na ngai, mwasi na ngai oyo akoka na nyonso,
azali kaka ye moko ;
azali kaka ye moko mwana mwasi ya mama na ye,
oyo aleki kitoko na libumu ya mama oyo abota ye.
Tango bilenge basi bamonaka ye,
balulaka ye mpe batatolaka ete azali mwasi na esengo.
Basi ya bakonzi mpe bamakangu bakumisaka ye soki bamoni ye.
Baninga
10 Nani oyo azali komonana lokola moyi ya tongo,
kitoko lokola sanza,
azali kongenga lokola moyi,
abangisaka lokola mampinga ya basoda na se
ya bendele na bango ?
Elenge mobali
11 Nakendeki na elanga ya bakokoti
mpo na koluka milona kati na lubwaku,
mpo na kotala soki banzete ya vino ebandi kobimisa mito
to banzete ya grenade ebandi kobimisa bafololo.
12 Nasosolaki te ndenge nini molimo na ngai ememaki ngai
kino na bashar ya mokonzi ya bato na ngai.