3
Paulus noke salani kala malai kota Tesalonika fo hule-haladoi fee sala
Basa tolanoo nggalei! Boso lilii hule-haladoi fee ai. Hule haladoi suek Lamatuak Hala Malolen bisa nakambela no lai-laik, ma hataholi la sudi lai bee, ala hadak neu Hala Malole ndia, sama leo neu faik ei simbok Hala Malole ndia. Ma Hule-Haladoi boe, fo suek ai makamboꞌik mima mana tao naode kala, ma neme hataholi manggalau feꞌe kala mai, te ta basa hataholi la lamahele Hala Malole ndia.
Lamatuak toꞌu nahele Ndia Kokolan. De Ana bisa natetea ei dale mala, ma nanea ei neme manggalauk mai. Ma ai boe oo, mamahele mae Lamatuak Yesus neu ko fufuꞌa ei dale mala boe, losa ei tungga hata fo ai mafadak ndia so. Ma neu ko ei tao tungga makandoon leondiak.
Ai hule Lamatuak Yesus nalangga ei, fo suek ei boe bubuluk mae Manetualain sue ei, losa ei mabeꞌi makatataka nai doidosok dale, sama leo makahulun Karistus nakatataka nai doidoson dale.
Basa hataholi la musi tao ues, fo boso mbelatua
Basa tolanoo nggalei! Au afada memak ei, no Lamatuak Yesus Karistus naden, bou! Ei boso miu makabubua mia hataholi kamahelek fo mbelatua la sila. Te tala tungga ai natutudu, neme ai tao ues tingga-tingga. Ei basa nggei bubuluk mae, ei musi tungga natutuduk neme ai sodan mai, nai fai makahulun, fo ai bei leo mia ei. Ai ta ngganggali heni fai no sosoa tak. Ei mita ao mala so. Ai tao ues mbilu mbuse leledo-leꞌodaen, fo suek boso ai tao mambela ei. Ai boe oo, bei ta simbo mitak, hataholi nanaꞌan no belin ta boe. Ai ia, Lamatuak hataholi mana tao uen. De ai maꞌena hak, fo ai moke sudi hata neme ei mai. Tehuu ai ta nau pake hak ndia. Ai ia, nau dadik natutudu malole, fo suek ei tungga. 10 Fain ai laꞌo ela heti-heuk neu ei so, fo nae, “See tana tao ues, na ta bole naꞌa.”
11 Ai hambu halak, lae luma leme ei mai, laleulaak lafeok, ma tala nau tao ues. Kada ala lambue leu seseok hataholi dedeꞌa hehelin. 12 Hataholi mata leondia kala, ai masaneneda kasa no Lamatuak Yesus Karistus naden, fo ala hahae laleulaak. Malolenak ala mulai tao ues, fo sangga nanaꞌak no sila mbuse titi heheli nala.
13 Basa tolanoo nggalei! Ei boso mbela malua tao hata fo malole, baa!
14 Ei tanda matalolole hataholi fo ta nau tungga hata fo ai sulak nai susulak ia. Makadodook mia sala, fo ela sala mae ao nala. 15 Tehuu, boso suli sala sama leo ei musu mala. Manoli-mafada sala no bangganauk, leo ei tolanoo heheli mala.
Paulus nateꞌe susulan
16 Lamatuak ndia, Mane Mole. Au oke fo Ana baꞌe fee ei Ndia molen nai sudi dedeꞌak bee mesan. Au amahena, ela leobee na, Lamatuak no ei taa-taa.
17 Dedeꞌa mateꞌen ia, au sulak aong fo ela ei bubuluk, mae, susulak ia tetebes neme au mai. Basa susula feꞌe kala, au tao sala leondiak boe.*
18 Au hule fo ita Lamatuan Yesus Karistus natudu dale malolen neu ei basa nggei.
Susulak ia, hondak kada ia,
Paulus
* 3:17 Hataholi malela Susula Malalaok nae, Paulus biasa pake mana sulak fo sulak ndia susula nala. Te ndia boe oo, sulak fa nenik ndia lima hehelin. Suek hataholi bubuluk susulak ndia, ta hataholi feꞌek sulak pake Paulus naden.