13
Lamatuak Yesus safe Ndia ana mana tungga nala ein
Faik fo fai malole Paska bei ta mulai, te Yesus bubuluk so nae, Ndia fain losa so, fo Ana musi kalua laꞌo ela daebafok ia, de Ana fali neni Aman nai nusa-sodak neu. Tehuu Ana sue nala seli neu Ndia hataholin malai daebafok ia, losak Ana fee Ndia sodan katematuan neu sala.
Faik ndia, nitu la malanggan dudunggu Yudas, fo ndia Simon Iskariot anan, fo ana seꞌo heni Yesus. Boe ma Yudas naketun fo nau tao leondiak, neu ledoeik Yesus asa laꞌa feta Paska ndia.
Yesus bubuluk so nae, Manetualain nadenu Ndia neni daebafok ia mai, ma doo-doo bali, Ana musi fali neni Lamatuak neu. Ma Ndia boe oo bubuluk nae, Ndia Aman nai nusa-sodak fee basa-basan nai Ndia liman so. Basa de Yesus foꞌa laꞌo ela mei ndia, de Ana odu heni badun. Boe ma Ana haꞌi nala handuk esa, de henggen neu Ndia laladan. Basa de Ana diꞌa oe neu bokor anak esa. De Ana mulai safe Ndia ana mana tungga nala ei nala. Safe nateꞌe esa, boe ma Ana seka namadan nenik handuk fo nana henggek nai Ndia laladan. Ana safe sila esa-esak ein. Losa Simon Petrus, boe ma Petrus natane nae, “Lamatuak boe oo nau safe au eing, do?”
Yesus nataa nae, “Hatematak ia, o bei ta bubuluk dedeꞌak hata fo Au taok ia. Tehuu doo-doo bei fo o bubuluk.”
Tehuu Petrus sapa nae, “Boso leondiak, Lamatuak! Au taa nau Lamatuak safe au eing.”
Boe ma Yesus nataa nae, “Mete ma Au taa safe alalao o eim, na, o taa nana mbaꞌak mua Au.”
Boe ma Simon Petrus nataa nae, “Mete ma leondiak, na, boso kada Lamatuak safe au eing. Tehuu safe au limang ma au langgang boe!”
10 Basa boe ma Yesus nafadan nae, “Hataholi mana madiu nateꞌe oe, kada paluu safe ein. Huu aon malalaok so. Memak ei dale mala malalaok so, tehuu taa basan fo malalaok.” 11 (Yesus nae leondia, huu Ana bubuluk so, see sangga seꞌo heni Ndia. Huu ndia de Ana nafada nae, “Taa basan fo malalaok.”)
12 Ledoeik Yesus safe basa sila ei nala, boe ma Ana pake seluk Ndia badun, de Ana nanggatuuk seluk neu Ndia mamanan. Boe ma Ana natane sala nae, “Leobee? Ledoeik Au safe ei eim, ei bubuluk Au tataong ndia, do taa? 13 Ei mateme moke Au mae, ‘Ama Mesen’ ma ‘Lamatuak’. Ndia nandaa, huu memak Au leondiak. 14 Tehuu mete ma ei Mesem fo Lamatuak ia, safe ei eim so, sama leo hataholi nadedenuk esa, na, talobee no ei? Ei boe oo musi ono-lau esa no esa; conto leo: ei boe oo musi safe esa no esa ein. 15 Huu Au dadik conto neu ei so. Au tao leobee, na, ei musi tao tungga leondiak boe. 16 Huu ata esa taa lena heni ndia malanggan. Ma hataholi nadedenuk esa taa lena heni hataholi mana madenu ndia. 17 Huu ei bubuluk dedeꞌa kala ia so, de ei maua-manale, mete ma ei tao tungga leondiak.
18 Au taa kokolak laꞌeneu ei basa nggei. Au alelak tetebes hataholi fo Au hele ala kala so. Mae leondiak, tehuu ndia musi dadi, sama leo hata fo nana sula memak nai Lamatuak Susula Malalaon nae, ‘Hataholi fo langgatuuk laꞌa noꞌu lo au, heok lasadea fo laꞌo ela au so.’ 19 Au afada no manggaledok akahuluk uu ei, fo dei fo mete ma dedeꞌa kala sila dadi, ma hataholi ndia seꞌo Au, na, ei mamahele tebe-tebe mae, Au ia fo ndia Karistus. 20 Tetebes! Au boe oo afada ae, see fo nalengga dalen fo simbok no malole hataholi fo Au adenun, na, ndia boe oo simbok Au. Ma see fo simbok no malole Au, na, ndia boe oo simbok Hataholi mana madenu Au.”
Lamatuak Yesus nafada memak, nae, dei fo hambu mana seꞌo heni Ndia
(Mateos 26:20-25; Markus 14:17-21; Lukas 22:21-23)
21 Yesus kokolak nateꞌe leondia, boe ma Ndia dalen mulai nameda taa malole. De Ana nafada nae, “Au kokolang ia, tetebes. Esa neme ei mai, dei fo ana seꞌo heni Au.”
22 Lamanene leondia, boe ma Ndia ana mana tungga nala esa suli esa, huu ala lakandaa. Ala taa bubuluk see fo nafadak ndia. 23 Nai ndia boe hambu esa neme sila mai, fo Yesus suen (fo ndia au, Yohanis, mana sulak susulak ia).* Au anggatuuk nai Yesus boboan. 24 Boe ma Simon Petrus fee sein fo au soba sangga bubuluk sudik Yesus nafafadan ndia, see.
25 Boe ma Au hodok dekak ua Yesus, fo atane ae, “Hataholi fo Lamatuak mafadak ndia, see bae?”
26 Boe ma Yesus nataa nae, “Leoiak. Au sangga haꞌi ala loti bibiak esa, fo domben neni manggo dale neu, boe ma Au feen neu hataholi fo Au afadak ndia.” Ana dombe nateꞌe loti ndia, boe ma Ana feen neu Yudas, fo ndia Simon Iskariot anan. 27 Simbo nala loti ndia, boe ma nitu la malanggan maso neni Yudas dalek neu. Boe ma Yesus nafadan nae, “Lai-lai leo! O sangga tao hata, na, taon leo. Boso mahani bali.” 28 Tehuu hataholi feꞌek mana manggatuuk lai ndia, taa bubuluk hatina de Yesus kokolak leondia. 29 Huu Yudas dadik neu sila mana toꞌu doin, de hambu luma duduꞌa lae Yesus nafadak isinaak ndia fo nadenu Yudas nae, “Muu hasa hata fo ita paluu taꞌa nai feta Paska.” Ma hambu luma boe duduꞌa lae Ana nafadak ndia nae, “Muu fee doik fa neu hataholi ena taa kala.”
30 Ledoeik Yudas simbo nala loti ndia so, boe ma ana laꞌo kalua lai-lai. Ledoeik ana kalua ndia, leꞌodaek so.
Palenda beuk
31 Ledoeik Yudas kalua so, boe ma Yesus nafada nae, “Au ia, Hataholi Isi-isik. Hatematak ia, fain losa so, fo Manetualain namadedema Au. Ma ndia boe oo, dei fo tao nala hataholi lita Manetualain koasa inahuun. 32 Huu Au nana mbaꞌak ua Lamatuak, ma natudu Ndia koasa inahuun, huu ndia de Ana soꞌu namadedema Au. Ma Ndia taa pake nahani bali.
33 Ana nggalei! Mae Au sue ei ana seli, tehuu taa dook bali na, Au taa ua ei noꞌu so bali. Dei fo ei sangga Au, tehuu taa hambu. Au afada ei ia, sama leo hata fo Au afada hataholi Yahudi la malangga nala ae, ‘Au uni mamanak esa uu, fo ei taa bisa tungga.’ 34 Au fee ei palenda beuk esa, leoiak:ei musi masueao esa no esa, sama leo Au sue ei. De ei boe oo musi masueao esa no esa. 35 Mete ma ei masueao leondiak, na, basa hataholi la bisa bubuluk lae, ei ia, Au ana mana tungga nggala.”
Lamatuak Yesus nafada memak, nae, Petrus sangga nalelesi Ndia
(Mateos 26:31-35; Markus 14:27-31; Lukas 22:31-34)
36 Boe ma Simon Petrus natane Ndia nae, “Lamatuak sangga bee muu?”
Boe ma Yesus nafada nae, “Au uni mamanak esa uu, fo o bei ta bisa muu hatematak ia. Tehuu babasan, o muni ndia muu boe.”
37 Petrus natane, nae “Lamatuak aa! Hatina de au bei ta bisa tungga hatematak ia? Huu au ahehele so, fo mate soaneu Lamatuak maa!”
38 Yesus nataa nae, “Tetebes do? O nau fee o sodam fo mate soaneu Au? Teteben leoiak: manu bei ta kokoa, tehuu o malelesi Au laꞌi telu so.”
13:15 Lukas 22:27 13:16 Mateos 10:24; Lukas 6:40; Yohanis 15:20 13:18 Sosoda Koa-kio kala 41:10 13:20 Mateos 10:40; Markus 9:37; Lukas 9:48; 10:16 * 13:23 Tungga nggalei natetemen, ma hataholi malela kala, ‘ana mana tunggak fo Yesus suen ndia’, na ndia Yohanis. 13:33 Yohanis 7:34; 8:22-23 13:34 Yohanis 15:12, 17; 1 Yohanis 3:23; 2 Yohanis 5